Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 01.08.1997., Latvijas Vēstnesis Nr.194/195 (909/910)
Precizēts 19.08.1997., Latvijas Vēstnesis Nr.207 (922)
 

 

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.252

Rīgā 1997.gada 14.jūlijā

Par darba drošības instruktāžām

Izdots saskaņā ar likuma "Par darba aizsardzību" 23.pantu

Apstiprināt "Darba drošības instruktāžu veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes kārtību" (pielikums).

Labklājības ministrs V.Makarovs

Darba drošības instruktāžu veikšanas un darba drošības instrukciju izstrādes kārtība

Apstiprināta ar Labklājības ministrijas
1997.gada 14.jūlija rīkojumu nr.252

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtībā lietotie termini:

1.1. darba drošības instrukcija - normatīvs akts, kas nosaka darba drošības prasības uzņēmuma darbiniekiem veicot darbu, pildot amata vai civildienesta pienākumus;

1.2. darba drošības instruktāža (turpmāk - instruktāža) - darba drošības instrukciju izskaidrošana, informēšana par darba drošības jautājumiem;

1.3. darbinieks - fiziska persona, kura:

1) stājusies darba vai civildienesta attiecībās;

2) nodarbināta uzņēmumā mācību prakses laikā;

1.4. uzņēmuma darba aizsardzības speciālists - uzņēmuma vadītāja norīkots speciālists, kura pienākums ir darba aizsardzības organizācija un tās iekšējās kontroles veikšana uzņēmumā;

1.5. uzņēmuma vadītājs - uzņēmējs vai likumā noteiktajā kārtībā iecelta persona, kas pārvalda uzņēmumu un kas bez īpaša pilnvarojuma ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu un dibināt darba vai civildienesta attiecības.

1.6. uzņēmums - Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, tai skaitā individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība vai zvejnieku saimniecība, uzņēmējsabiedrība vai bezpeļņas organizācija neatkarīgi no uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida, iestāde vai organizācija, kas tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta, kā arī sabiedriskā organizācija (arodbiedrība, reliģiskā organizācija, sabiedriskais fonds u.c.) vai cita juridiska persona, kas nodarbina darbiniekus.

2. Šī kārtība nosaka personu loku, uz kurām attiecas instruktāžas, instruktāžu veidus, darbinieku instruēšanas un instruktāžu reģistrēšanas kārtību, kā arī darba drošības instrukciju izstrādi uzņēmumā.

3. Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajos uzņēmumos attiecībā uz personām, kuru dienesta attiecības nosaka speciāli normatīvie akti, kā arī attiecībā uz notiesātām personām, kuras tiek nodarbinātas ieslodzījuma vietās, darba drošības instruktāžas tiek veiktas un darba drošības instrukcijas tiek izstrādātas saskaņā ar attiecīgās ministrijas izdotajiem normatīvajiem aktiem.

4. Instruktāžu mērķis ir sniegt darbiniekiem nepieciešamās zināšanas par darba drošības instrukciju prasībām, darba metodēm un paņēmieniem, lai garantētu drošu darba veikšanu, veselībai bīstamo vai kaitīgo darba vides faktoru ietekmes novēršanu un darbinieku darba spēju saglabāšanu darba procesā.

5. Instruktāžām darba drošībā, atbilstoši šajā kārtībā noteiktajam, ir pakļauti visi darbinieki neatkarīgi no viņu izglītības, profesijas, amata un darba stāža.

6. Par darbinieku instruktāžu veikšanu atbild uzņēmuma vadītājs.

7. Darba drošības instruktāžu veidi:

7.1. ievadinstruktāža;

7.2. instruktāža darba vietā.

8. Ievadinstruktāžu veic uzņēmuma darba aizsardzības speciālists vai ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu nozīmēta persona.

Instruktāžu darba vietā veic tiešais darba vadītājs.

Instruktāžu atsevišķu jautājumu labākam izklāstam var pieaicināt attiecīgos speciālistus.

9. Instruktāžas ir jāveic ar darbiniekiem individuāli vai ar darbinieku grupu, ja viņi nodarbināti viena veida darbos (apkalpo viena veida iekārtas, tehnoloģisko procesu, objektu utt.).

Pēc instruktāžas veikšanas ir jāpārbauda izklāstītā materiāla apguve.

10. Instruktāžas veicamas darba laikā, atvēlot pietiekamu laiku pilnīgam un kvalitatīvam materiālu izklāstam, praktisku metožu un paņēmienu apguvei un zināšanu pārbaudēm.

11. Instruktāžas jāveic šim mērķim piemērotos apstākļos, nodrošinot atbilstošus uzskates līdzekļus (plakātus, eksponātus, maketus, modeļus, diapozitīvus, videofilmas u.c.).

12. Par instruktāžu veikšanu ir jāizdara ieraksts attiecīgā darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnālā (1. un 2.pielikums), apliecinot to ar parakstiem.

Instruktāžu reģistrācijas žurnāli jāuzglabā 45 gadus un jānodod arhīvā likumā noteiktajā kārtībā.

II. Ievadinstruktāža

13. Ievadinstruktāža ir darbinieka iepazīstināšana ar uzņēmuma darba organizācijas un darba drošības pamatjautājumiem.

14. Ievadinstruktāža jānodrošina darbiniekam, kas uzsāk:

14.1. darbu vai civildienestu;

14.2. mācību praksi uzņēmumā.

15. Atbilstoši uzņēmuma specifikai ievadinstruktāžā jāietver šādi pamatjautājumi:

15.1. vispārīgie uzņēmumu, uzņēmējdarbību raksturojošie dati;

15.2. galvenās darba aizsardzības likumu pamatnostādnes, drošības tehnikas noteikumu un citu normatīvo aktu pamatprasības un to realizācija uzņēmumā, tai skaitā:

15.2.1. uzņēmuma darba aizsardzības un iekšējās kontroles organizācija; darbinieku un darba devēju sadarbība darba aizsardzībā; uzticības personas un to komiteja; uzņēmuma darba aizsardzības padome;

15.2.2. darba un atpūtas laiks;

15.2.3. darba līgums, darba koplīgums;

15.2.4. sieviešu un darbinieku, kas jaunāki par 18 gadiem, darba aizsardzība; atvieglojumi, garantijas un kompensācijas darbiniekiem;

15.2.5. atbildība par darba drošības noteikumu neievērošanu; Valsts darba inspekcijas uzraudzība un kontrole;

15.2.6. darbā notikušo nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība;

15.3. uzņēmumā esošie veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori; kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi un drošības zīmes;

15.4.vispārējās darba higiēnas prasības;

15.5. ugunsdrošības prasības;

15.6. personāla rīcība ugunsgrēku, sprādzienu, avāriju un citos ārkārtējos gadījumos;

15.7. pirmās palīdzības sniegšana; darbinieku rīcība, ja ir noticis nelaimes gadījums darbā;

15.8. uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu pamatprasības;

15.9. objektu, cehu, dienestu izvietojums uzņēmumā, pārvietošanās shēma uzņēmuma teritorijā, starp objektiem.

III. Instruktāža darba vietā

16. Instruktāža darba vietā ir darbinieka iepazīstināšana ar konkrētam darba veidam raksturīgiem darba drošības jautājumiem, izmantojot uzskates līdzekļus un praktiski parādot droša darba metodes un paņēmienus.

17. Instruktāžu darba vietā veic, iepazīstinot darbinieku ar attiecīgām darba drošības instrukcijām un papildus iekļaujot šādus jautājumus:

17.1. vispārējā informācija par konkrēto cehu, iecirkni, objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas organizāciju;

17.2. darbinieku drošas pārvietošanās shēma iecirkņa, ceha objekta teritorijā;

17.3. darba vides riska faktori un to novēršanas (prevencijas) pasākumi.

18. Instruktāžu darba vietā jānodrošina, uzsākot darbu vai amata pienākumu pildīšanu konkrētajā darba vietā:

18.1. darbiniekiem, kuri stājas darbā, uzsāk civildienestu vai mācību praksi;

18.2. darbiniekiem, kuri norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai;

18.3. darbiniekiem, kuri uzsāk darbu ar jaunu vai modernizētu tehnoloģisko procesu vai iekārtu;

18.4. ja darba veikšanai nepieciešams norīkojums - atļauja.

19. Instruktāžu veikšana darba vietā, atbilstoši šajā kārtībā noteiktajam, atkārtoti jānodrošina visiem darbiniekiem ne retāk kā reizi gadā, bet darbos ar bīstamām iekārtām un paaugstinātas bīstamības darbos - ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

20. Ārpuskārtas instruktāžas darbiniekiem jānodrošina, ja:

20.1. pārstrādātas darba drošības instrukcijas;

20.2. uzņēmuma vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai darba vadītājs konstatējis, ka darbinieki pārkāpj darba drošības prasības;

20.3. to pieprasa Valsts darba inspekcija;

20.4. darbiniekam pārtraukums darbā ir bijis lielāks par 60 kalendāra dienām, bet darbos ar bīstamām iekārtām - lielāks par 45 kalendāra dienām.

IV. Darba drošības instrukciju izstrāde

21. Par darba drošības instrukciju izstrādi atbild uzņēmuma vadītājs.

Darba drošības instrukcijas izstrādā konkrēto darbu vai darba veidu veikšanai. Uzņēmuma vadītājs apstiprina izstrādājamo instrukciju sarakstu, saskaņojot to ar Valsts darba inspekciju, kā arī apstiprina izstrādātās instrukcijas.

22. Darba drošības instrukcijām jābūt noformētām atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" prasībām.

23. Darba drošības instrukcijas jāizstrādā, ņemot vērā darba vides riska faktorus un pamatojoties uz:

23.1 darba drošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (likumiem, normatīviem, standartiem u.c.);

23.2. drošības prasībām, kas noteiktas ražotāja deklarācijā un iekārtu ekspluatācijas dokumentācijā.

24. Darba drošības instrukcijā iekļaujami šādi pamatjautājumi:

24.1. vispārējās prasības:

24.1.1. nosacījumi attiecīgā darba izpildei (vecums, dzimums, veselības stāvoklis, kvalifikācija, instruktāžas utt.);

24.1.2. konkrētā darba veida raksturīgās īpatnības. Tehnoloģiskā procesa, iekārtu bīstamās zonas;

24.1.3. veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori, to maksimāli pieļaujamās normas;

24.1.4. kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana;

24.1.5. prasības uguns un sprādziendrošībai;

24.1.6. elektrodrošības prasības;

24.1.7. kārtība, kādā jāziņo par konstatētiem iekārtu, ierīču un instrumentu bojājumiem;

24.1.8. kārtība, kādā jāziņo par darbā notikušo nelaimes gadījumu, avāriju un citu ārkārtēju gadījumu;

24.1.9. darba higiēnas prasības;

24.1.10. atbildība par darba drošības instrukciju prasību neievērošanu;

24.2. prasības darba drošībai, uzsākot darbu:

24.2.1. darba vietas, individuālo aizsarglīdzekļu sagatavošana darbam;

24.2.2. iekārtas, instrumenta, nožogojuma, signalizācijas, bloķēšanas un citu aizsargierīču, kā arī aizsargsazemējuma, ventilācijas, apgaismojuma pārbaude;

24.2.3. tehnoloģiskā procesa, iekārtas, ierīces, ietaises pareizas iedarbināšanas secība;

24.2.4. maiņas nodošanas un pārņemšanas kārtība nepārtraukta tehnoloģiskā procesa gadījumā;

24.3. prasības darba drošībai, veicot darbu:

24.3.1. droši darba paņēmieni iekārtu, ierīču un instrumentu izmantošanā;

24.3.2. prasības, strādājot ar izejvielām un palīgmateriāliem;

24.3.3. transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas ekspluatācijas prasības;

24.3.4. nosacījumi darba vietas uzturēšanai kārtībā;

24.3.5. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas specifiskās prasības;

24.4. darba drošības prasības ārkārtējās situācijās:

24.4.1. rīcība situācijās, kuras var izraisīt avāriju vai nelaimes gadījumu;

24.4.2. rīcība avāriju, sprādzienu, ugunsgrēku un nelaimes gadījumos;

24.4.3. pirmās palīdzības sniegšana;

24.5. prasības darba drošībai, beidzot darbu:

24.5.1. tehnoloģiskā procesa, iekārtas, ierīces, ietaises drošas atslēgšanas, apturēšanas secība;

24.5.2. prasības darba vietas sakārtošanai.

25. Darba drošības instrukcijas prasībām jābūt nepārprotami saprotamām un piemērojamām.

26. Darba drošības instrukcijas precizējamas vai pārstrādājamas, ja:

26.1. spēkā stājušies jauni darba drošību reglamentējoši normatīvie akti;

26.2. mainījies tehnoloģiskais process, iekārtas, lietojamie materiāli;

26.3. konstatētas instrukciju nepilnības.

27. Uzņēmuma vadītājam katra uzņēmuma struktūrvienība jānodrošina ar tās specifikai atbilstošo instrukciju komplektu.

Darbiniekam ir jābūt pieejamām visām ar viņa izpildāmo darbu saistītām darba drošības instrukcijām.

V. Uzraudzība par noteikumu ievērošanu

28. Šo noteikumu prasību ievērošanu uzrauga Valsts darba inspekcija.

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu

29. Uzņēmuma vadītāji un personas, kuras pārkāpušas šo noteikumu prasības, ir atbildīgas likumā noteiktajā kārtībā.

30. Darbinieki par darba drošības instrukciju prasību neievērošanu ir atbildīgi likumā noteiktajā kārtībā.

Darba departamenta direktors G.Kartenko

1.pielikums

Ievadinstruktāžu reģistrācijas žurnāls

Datums

Instruējamā vārds, uzvārds, personas kods, profesija, amats

Struktūrvienība, uz kuru instruējamais tiks norīkots

Instruētāja vārds, uzvārds, amats

Paraksts

instruētāja

instruējamā

1

2

3

4

5

6

Darba departamenta direktors G.Kartenko

2.pielikums

Darba drošības instruktāžu reģistrācijas žurnāls

Datums

Instruējamā vārds, personas kods, uzvārds, profesija, amats

Instruktāžas veids

Instruktāžas iemesls

Instrukcijas nosaukums

Instruētāja vārds, uzvārds, amats

Paraksts

instruētāja

instruējamā

1

2

3

4

5

6

7

8

Darba departamenta direktors G.Kartenko

19.06.1997