Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.12

Rīgā 1999.gada 12.janvārī (prot. Nr. 4, 15.§)

Kārtība, kādā veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta sesto daļu, 23.panta pirmo un otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā darba devēji, pašnodarbinātie un darba ņēmēji ārvalstnieki, kurus nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un tās uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā (turpmāk - darba ņēmēji ārvalstnieki), veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk - obligātās iemaksas).

2. Aprēķinātās obligātās iemaksas noapaļojamas līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk vai noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmus un vairāk.

3. Obligātās iemaksas veicamas latos un santīmos ar bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" vai kredītiestādes starpniecību.

II. Darba devēja obligātās iemaksas

4. Lai nodrošinātu obligāto iemaksu aprēķināšanu un uzskaiti, darba devējs katram darba ņēmējam iekārto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti (turpmāk - darba ņēmēja kartīte) (1.pielikums), kas glabājas pie darba devēja.

5. Darba devējs darba ņēmēja kartītē norāda:

5.1. pirmajā daļā "Ziņas par darba ņēmējiem":

5.1.1. datumu, kad iegūts vai zaudēts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais darba ņēmēja statuss, mainījies darba ņēmēja apdrošināšanas statuss (darba ņēmējs, kas apdrošināts atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, vai darba ņēmējs, kas pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām), darba ņēmējam piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums (līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai), darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, sācis strādāt nepilnu vai pilnu darba laiku, mainījies darba ņēmēja vārds vai uzvārds;

5.1.2. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minētās ziņas, un ziņu kodu (ziņu koda atšifrējums norādīts 4.pielikumā);

5.2. otrajā daļā "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķins":

5.2.1. darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi (ceturtā aile);

5.2.2. darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile), ko iegūst, reizinot darba ienākumus (otrā aile) ar darba devēja obligāto iemaksu likmi (piektā aile);

5.2.3. kopējās aprēķinātās obligātās iemaksas (sestā aile), ko iegūst, saskaitot darba ņēmēja obligātās iemaksas (septītā aile) un darba devēja obligātās iemaksas (astotā aile).

6. Darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma nauda iekļaujama tajā pārskata mēnesī, par kuru tā aprēķināta.

7. Darba ņēmējam, kuram nav personas koda vai speciālās vīzas numura, reģistrācijas numuru piešķir Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kura reģistrējusi darba devēju kā nodokļu maksātāju.

8. Ja mainās darba ņēmēja apdrošināšanas statuss, atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

9. Darba devējs obligātās iemaksas veic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes norādītajā kontā un subkontā līdz pārskata mēnesim (mēnesis, par kuru darba devējam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) sekojošā mēneša datumam, kāds norādīts paziņojumā (2.pielikums). Viens paziņojuma eksemplārs izsniedzams darba devējam, otrs glabājams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

10. Darba devējs līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša pēdējai darbdienai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī (turpmāk - darba devēja ziņojums) (3.pielikums).

11. Darba devēja ziņojums, pamatojoties uz ierakstiem darba ņēmēja kartītē pārskata mēnesī, aizpildāms par visiem darba ņēmējiem katram darba ņēmēja apdrošināšanas statusam atsevišķi:

11.1. darba ienākumus (ceturtā aile) norāda atbilstoši darba ņēmēja kartītes otrās ailes ierakstam;

11.2. aprēķinātās obligātās iemaksas (piektā aile) norāda atbilstoši darba ņēmēja kartītes sestās ailes ierakstam.

12. Nenorādot darba ienākumus un obligātās iemaksas, darba devēja ziņojumā iekļaujami darba ņēmēji, par kuriem obligātās iemaksas nav veiktas, ņemot vērā, ka viņu darba ienākumi pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

13. Darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:

13.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi norāda darba ienākumu (sestā aile) un obligāto iemaksu (septītā aile) palielinājumu vai samazinājumu;

13.2. par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 13.1.apakšpunktā minētā mēneša. Darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi attiecīgi palielināmi vai samazināmi darba ienākumi (ceturtā aile) un obligātās iemaksas (piektā aile).

14. Darba devējs, pamatojoties uz ierakstiem darba ņēmēja kartītē, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piektajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par darba ņēmējiem (4.pielikums).

15. Darba devēja ziņojumu un ziņas par darba ņēmējiem var iesniegt, izmantojot tehnisko informācijas nesēju, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajiem norādījumiem.

III. Pašnodarbinātā obligātās iemaksas

16. Pašnodarbinātais, reģistrējoties Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī katru gadu līdz 1.februārim, pamatojoties uz iepriekšējā kalendāra gada ienākumiem vai prognozējot paredzamos ienākumus, deklarē obligāto iemaksu objektu. Ja deklarētais obligāto iemaksu objekts mainās, iesniedzams precizēts aprēķins par pilniem mēnešiem līdz kalendāra gada beigām.

17. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic tikai par to pārskata ceturksni (gada ceturksnis, par kuru pašnodarbinātajam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas), kurā ienākumi vismaz vienā mēnesī ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam.

18. No tā mēneša, kad pašnodarbinātā ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, obligātās iemaksas tiek veiktas līdz kalendāra gada beigām vai līdz pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.

19. Ja mainās pašnodarbinātā apdrošināšanas statuss (pašnodarbinātais, kas pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai, vai pašnodarbinātais, kas pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai), atbilstošā obligāto iemaksu likme piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.

20. Pašnodarbinātais obligātās iemaksas veic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes (pēc dzīvesvietas adreses) norādītajā kontā un subkontā līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam (norādīts paziņojumā). Viens paziņojuma eksemplārs izsniedzams pašnodarbinātajam, otrs glabājams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

21. Pašnodarbinātais līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai darbdienai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums).

22. Ja pašnodarbinātais iegūst darba ņēmēja statusu vai zaudē pašnodarbinātā statusu, viņš pārtrauc obligātās iemaksas un paziņo par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

IV. Darba ņēmēja ārvalstnieka obligātās iemaksas

23. Darba ņēmējs ārvalstnieks, reģistrējoties Nodokļu maksātāju reģistrā, deklarē obligāto iemaksu objektu. Ja deklarētais obligāto iemaksu objekts mainās, iesniedzams precizēts aprēķins.

24. Ja darba ņēmēja ārvalstnieka obligāto iemaksu objekts noteikts gadam vai citam laikposmam, mēneša obligāto iemaksu objekts nosakāms, obligāto iemaksu objektu dalot ar attiecīgo mēnešu skaitu līdz tā perioda beigām, kurā persona atzīstama par darba ņēmēju ārvalstnieku.

25. Darba ņēmējs ārvalstnieks obligātās iemaksas veic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes (pēc dzīvesvietas adreses) norādītajā kontā un subkontā līdz pārskata mēnesim (mēnesis, par kuru darba ņēmējam ārvalstniekam ir pienācis termiņš veikt obligātās iemaksas) sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam (norādīts paziņojumā). Viens paziņojuma eksemplārs izsniedzams darba ņēmējam ārvalstniekam, otrs glabājams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

26. Darba ņēmējs ārvalstnieks līdz gada ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai darbdienai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņojumu par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī.

V. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu un obligāto iemaksu veicēju tiesības

27. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu darbiniekiem ir tiesības pieprasīt (rakstiski vai mutiski) atkārtotu darba devēja ziņojumu, ziņojumu par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtās ziņas ir nepilnīgas. Pieprasītās ziņas jāiesniedz piecu darbdienu laikā.

28. Darba devējiem, pašnodarbinātajiem un darba ņēmējiem ārvalstniekiem ir tiesības pieprasīt attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ziņas par veiktajām obligātajām iemaksām.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Nokavētie sociālā nodokļa maksājumi par laikposmu no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim veicami un Valsts ieņēmumu dienests tos reģistrē šādā secībā:

29.1. sociālā nodokļa pamatparāds, kas izveidojies no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim;

29.2. sociālā nodokļa pamatparāds, kas izveidojies no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim;

29.3. pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda, kas aprēķināta pamatparādam, kas izveidojies no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim.

30. Obligātās iemaksas par laikposmu no 1998.gada 1.janvāra līdz attiecīgajam pārskata mēnesim vai ceturksnim veicamas un Valsts ieņēmumu dienests tās reģistrē šādā secībā:

30.1. obligāto iemaksu pamatparāds, kas izveidojies no 1998.gada 1.janvāra līdz attiecīgajam pārskata mēnesim vai ceturksnim, un tam aprēķinātais pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda (maksājot proporcionāli pamatparādu, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu);

30.2. obligātās iemaksas par pārskata mēnesi vai ceturksni.

31. Darba devējam, maksājot sociālā nodokļa parādu par laikposmu no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim un obligāto iemaksu parādu par laikposmu no 1998.gada 1.janvāra līdz 1998.gada 31.decembrim, darba devēja ziņojumā par attiecīgo pārskata mēnesi iekļaujami visi tie darba ņēmēji, par kuriem sociālais nodoklis vai obligātās iemaksas nav veiktas.

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 16.decembra noteikumus Nr.427 "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 334./335.nr.).

33. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.februāri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

Labklājības ministrs V.Makarovs

1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīte

Labklājības ministrs V.Makarovs

2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Labklājības ministrs V.Makarovs

3. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 12

 

Valsts ieņēmumu dienesta

________________________

teritoriālajai iestādei

Nodokļu maksātāja kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas, iestādes nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no darba ņēmēju darba ienākumiem _______. gada ________/mēnesis/

[ ] darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

[ ] darba ņēmēji, kuri pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām

Nr.
p.k.
Personas kods, speciālās vīzas numurs vai reģistrācijas numurs Vārds,
uzvārds
Darba ienākumi
(latos)
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(latos)
Par iepriekšējo mēnesi precizētie darba ienākumi (palielinājums (+) vai samazinājums (-))
(latos)
Par iepriekšējo mēnesi precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (palielinājums (+) vai samazinājums (-))
(latos)
1 2 3 4 5 6 7
             

 

 

Tālruņa numurs

   
(paraksts un tā atšifrējums)      
       
(paraksts un tā atšifrējums)      
       
Z.v.      

 

Labklājības ministrs V.Makarovs

4. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 12

 

Valsts ieņēmumu dienesta

________________________

teritoriālajai iestādei

Nodokļu maksātāja kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas, iestādes nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Ziņas par darba ņēmējiem

Nr.
p.k.
Personas kods, speciālās vīzas numurs vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Datums Ziņu kods
         
         

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p.k.
Ziņu kods Atšifrējums
1 2 3
1. 11 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
2. 12 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām
3. 20 Darba ņēmēja statusa zaudēšana
4. 31 Darba ņēmēja apdrošināšanas statuss - darba ņēmējs, kurš apdrošināms atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem (darba ņēmējam, kurš zaudējis I vai II grupas invaliditāti)
5. 32 Darba ņēmēja apdrošināšanas statuss - darba ņēmējs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju; darba ņēmējam, kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem; I un II grupas invalīdam)
6. 40 Darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums līdz bērna trīs gadu vecuma sasniegšanai
7. 51 Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un līdz 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem)
8. 52 Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un līdz 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem)
9. 60 Darba ņēmēja vārds, uzvārda maiņa
10. 70 Citas izmaiņas

 

 

Tālruņa numurs

   
(paraksts un tā atšifrējums)      
       
(paraksts un tā atšifrējums)      
       
Z.v.      

Labklājības ministrs V.Makarovs

5. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 12

Labklājības ministrs V.Makarovs

01.02.1999