Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 13.nr.; 2009, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta desmito daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks nesasniegt šajā likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli šajā likumā paredzētajā termiņā (riska ūdensobjektus), kā arī prasības šādu ūdensobjektu aizsardzībai."

2. Aizstāt 9.panta ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs)".

3. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

4. 14.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) virszemes ūdensobjekta labu stāvokli neizdodas sasniegt pārrobežu piesārņojuma dēļ.";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) veikti šā likuma 10.pantā noteiktie sadarbības un koordinācijas pasākumi un ievērotas šā likuma 12. un 13.pantā noteiktās prasības attiecībā uz virszemes ūdensobjektiem, ko ietekmējis pārrobežu piesārņojums, kura dēļ nav bijis iespējams veikt efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu virszemes ūdeņu atbilstību vides kvalitātes normatīviem."

5. 15.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto informāciju un ņemot vērā piesārņojošo vielu reģistrā, vides monitoringa un valsts statistikas pārskatā iekļauto informāciju un datus, kā arī citu pieejamo informāciju un datus, centrs veic prioritāro un bīstamo vielu emisijas, zudumu un noplūžu uzskaiti. Uzskaiti veic par katru upju baseina apgabalu vai Latvijas teritorijā ietilpstoša starptautiska upju baseina apgabala daļu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minēto ekonomisko analīzi, upju baseinu raksturojumu un cilvēku darbības ietekmes izvērtējumu pārskata ne retāk kā reizi sešos gados. Šo informāciju pārskatot, ņem vērā:

1) iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs un plūdu riska kartēs sniegto informāciju;

2) prioritāro un bīstamo vielu emisijas, zudumu un noplūžu uzskaiti par iepriekšējo gadu pirms pārskatīšanas. Prioritārām un bīstamām vielām, uz kurām attiecas nosacījumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, uzskaites datus var aprēķināt kā vidējo vērtību par iepriekšējo triju gadu periodu."

6. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā: 

"10) informāciju un kopsavilkumu par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu vai mazinātu pārrobežu piesārņojumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apsaimniekošanas plānu  var ņemt vērā, izstrādājot attiecīgā reģiona vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus."

7. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vides ministrs apstiprina apsaimniekošanas plānu katram upju baseinu apgabalam. Apsaimniekošanas plānus Vides ministrija un centrs publicē savā mājaslapā internetā. Apsaimniekošanas plānu, arī plūdu riska pārvaldības plānu, atjauno ne retāk kā reizi sešos gados.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabinets" ar vārdiem "vides ministrs".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta desmitās daļas 11.punktā minētos noteikumus.

18. Šā likuma 15.pantā minēto ekonomisko analīzi, upju baseinu raksturojumu un cilvēku darbības ietekmes izvērtējumu pirmo reizi pārskata līdz 2013.gada 22.decembrim.

19. Šā likuma 15.panta otrajā daļā paredzēto uzskaiti uzsāk, iekļaujot datus par vienu gadu laikposmā no 2008.gada līdz 2010.gadam. Prioritārām un bīstamām vielām, uz kurām attiecas nosacījumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, uzskaites datus var aprēķināt kā vidējo vērtību par laikposmu no 2008.gada līdz 2010.gadam."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 25.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 14.aprīlī

28.04.2010