Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.02.2015. - 31.05.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.338

Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 15.§)
Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus:

2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu novada/republikas pilsētas pašvaldībā (1.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra mēnesis;

2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā (2.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads;

2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads;

2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads.

(Grozīts ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.56)

3. Respondents šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā tikai elektroniskā formā.

4. Respondents šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo un elektroniski iesniedz Labklājības ministrijā. Ja pārskats nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents pārskatu papildus iesniedz arī papīra dokumenta veidā.

5. Respondents elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot elektronisko pastu. Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datni (šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētais pārskats) iesniedz formātā, kuru var apstrādāt ar elektronisko tabulu redaktoru Microsoft Office Excel vai atvērtā koda programmatūru OpenOffice, izmantojot XLS datnes formātu.

6. Respondents pārskatu iesniedz Labklājības ministrijā šādos termiņos:

6.1. līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

6.2. līdz pārskata gadam sekojošā gada 15.februārim saskaņā ar šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumu.

7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta sagatavotajā pārskatā, tā paziņo par kļūdām respondentam. Respondents novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu pārskatu.

8. Labklājības ministrija kopsavilkumu par šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto pārskatu iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1053 "Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.; 2008, 87.nr.).

10. Iesniedzot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto pārskatu par 2013.gada decembri un 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētos pārskatus par 2013.gadu, izmanto līdz 2013.gada 31.decembrim apstiprinātos veidlapu paraugus.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1219 redakcijā)

11. Iesniedzot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto pārskatu par 2014. gadu, izmanto līdz 2014. gada 31. decembrim apstiprināto veidlapas paraugu.

(MK 03.02.2015. noteikumu Nr.56 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219)

Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu
_____________ novada/republikas pilsētas pašvaldībā
____.gada _____________ mēnesī

Novada vai pilsētas domes adrese

Sociālā dienesta nosaukums

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Sociālā dienesta vadītājs

Tālrunis

E-pasts


1. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu pārskata mēnesī

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam

personu skaits

Pārskata mēnesī spēkā trūcīgas personas statusskopā

personu skaits

no tāmbērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tāmstrādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Informācija par visiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem kopāPārskata mēnesī pabalstus pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi

euro

no tiempabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanaiPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts – kopā

personu skaits

t.sk. pirmreizēji

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiem

personu skaits

līdzdarbības pienākumu nepildīšana

personu skaits

finanšu līdzekļu trūkums

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts – kopā

personu skaits

no tāmbērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tāmstrādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi

euro

dzīvokļa pabalstsPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts – kopā

personu skaits

no tāmpersonas, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

personu skaits

t.sk. pirmreizēji

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiem

personu skaits

finanšu līdzekļu trūkums

personu skaits

personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalstskopā

personu skaits

personas, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

personu skaits

no tāmbērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tāmstrādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiempersonām, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

euro

personām, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

euro

pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiPārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi

euro

2. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no kārtējā gada sākuma

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts – kopā

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

personu skaits

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms kārtējam gadam

euro

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no kārtējā gada sākuma – kopā

euro

no tiempabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

euro

dzīvokļa pabalsts

euro

pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

euro


Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)


Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Datums

Piezīmes par pārskatu un tā aizpildīšanu.

1. Rindu "Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms kārtējam gadam" aizpilda tikai pārskatā par kārtējā gada janvāri saskaņā ar pašvaldības apstiprināto budžetu un nākamā mēneša pārskatā pēc budžeta grozījumiem, ja tiek izdarīti grozījumi pašvaldības apstiprinātajā budžetā.

2. Summējot rindas vērtības, kuru rādītājs satur vārdus "no tām" vai "no tiem", summa rakstāma tajā rādītāja rindas vērtībā, kura satur vārdu "kopā".

3. Ar vārdiem "t.sk." ir izcelta tikai viena no vairākām iespējamām summu (vārds "kopā") veidojošām vērtībām.

4. Bērns – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

5. Pilngadīga darbspējīga persona – persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam un kurai nav piešķirta invaliditāte.

6. Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam – persona, par kuru pārskata mēnesī pieņemts lēmums par attiecīgā statusa piešķiršanu.

7. Pārskata mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss – persona, kurai no pārskata mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam vismaz vienu dienu ir bijis spēkā attiecīgais statuss.

8. Persona, kurai pārskata mēnesī piešķirts pabalsts pirmreizēji – persona, kurai attiecīgais pabalsts piešķirts pirmo reizi un kura šo pabalstu nav saņēmusi pēdējo 12 mēnešu laikā.

9. Kārtējais gads – gads, par kura vienu no mēnešiem tiek sniegts pārskats.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219)

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
_____________ novada/republikas pilsētas pašvaldībā
____.gadā
Novada vai pilsētas domes adrese
Sociālā dienesta nosaukums
Adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Sociālā dienesta vadītājs
Tālrunis
E-pasts

SATURS

Nr.p.k.

Nosaukums

Lapas numurs

1.

Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

3.

1.1.

To pašvaldības institūciju darbinieku skaits pārskata gada beigās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

3.

1.2.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

4.

1.3.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) darbinieku kvalifikācijas celšana pārskata gada laikā

5.

1.4.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

5.

1.5.

Ziņas par sociālā dienesta darba organizāciju

6.

2.

Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

7.

2.1.

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi

8.

2.2.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

12.

2.3.

Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

14.

2.4.

Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

15.

2.5.

Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

18.

2.6.

Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

19.

2.7.

Pārējie sociālie pakalpojumi

23.

3.

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību kopā

26.

3.1.

Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

26.

3.1.1.

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva

27.

3.1.2.

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī

27.

3.1.3.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

28.

3.1.4.

Dzīvokļa pabalsts

29.

3.1.5.

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

30.

3.2.

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas

32.

3.2.1.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

32.

3.2.2.

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)

32.

4.

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

34.


1. Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

1.1. To pašvaldības institūciju darbinieku skaits pārskata gada beigās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Darbinieki pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzībukopāpersonu skaits
t.sk. sociālā darba speciālisti institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumuspersonu skaits
t.sk. sociālā dienesta darbiniekikopāpersonu skaits
t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju darbinieki, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
no tāmsociālā darba speciālistikopāpersonu skaits
t.sk. sociālā darba speciālisti institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
no tāmsociālie darbiniekikopāpersonu skaits
t.sk. sociālie darbinieki institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
no tāmdarbam ar ģimenēm ar bērniempersonu skaits
darbam ar pilngadīgām personāmpersonu skaits
pārējiepersonu skaits
sociālās palīdzības organizatoripersonu skaits
sociālie aprūpētājikopāpersonu skaits
t.sk. sociālie aprūpētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
sociālie rehabilitētājikopāpersonu skaits
t.sk. sociālie rehabilitētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
citu profesiju pārstāvjikopāpersonu skaits
t.sk. citu profesiju pārstāvji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits
t.sk. sadarbojas ar klientukopāpersonu skaits
t.sk. citu profesiju pārstāvji, kas sadarbojas ar klientu institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienībapersonu skaits

1.2. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālā darba speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar augstāko izglītību – kopāpersonu skaits
no tāmar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopāpersonu skaits
no tāmar sociālās palīdzības organizatora izglītībupersonu skaits
ar sociālā aprūpētāja izglītībupersonu skaits
ar sociālā rehabilitētāja izglītībupersonu skaits
t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā – kopāpersonu skaits
no tāmiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopāpersonu skaits
no tāmsociālās palīdzības organizācijas programmāpersonu skaits
sociālās aprūpes programmāpersonu skaits
sociālās rehabilitācijas programmāpersonu skaits
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits
Speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību – kopāpersonu skaits
no tāmiegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību kopāpersonu skaits
no tāmsociālās palīdzības organizācijas programmāpersonu skaits
sociālās aprūpes programmāpersonu skaits
sociālās rehabilitācijas programmāpersonu skaits
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāpersonu skaits
t.sk. profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomāpersonu skaits
Sociālā dienesta vadītāja izglītībaotrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbāatzīmēt atbilstošo
otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā

1.3. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība) darbinieku kvalifikācijas celšana pārskata gada laikā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālā dienesta vadītāja un sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
no tām24 stundas gadāpersonu skaits
līdz 24 stundām gadāpersonu skaits
virs 24 stundām gadāpersonu skaits
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits
Sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
no tām16 stundas gadāpersonu skaits
līdz 16 stundām gadāpersonu skaits
virs 16 stundām gadāpersonu skaits
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits
Aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
no tām8 stundas gadāpersonu skaits
līdz 8 stundām gadāpersonu skaits
virs 8 stundām gadāpersonu skaits
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits
Pārējo darbinieku, kuri strādā ar klientu, kvalifikācijas paaugstināšanair paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
nav paaugstināta kvalifikācijapersonu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikāpersonu skaits

1.4. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālo darbinieku supervīzijair saņēmis supervīzijupersonu skaits
no tāmindividuāls atbalsts9 stundas gadāpersonu skaits
līdz 9 stundām gadāpersonu skaits
virs 9 stundām gadāpersonu skaits
grupu atbalsts18 stundas gadāpersonu skaits
līdz 18 stundām gadāpersonu skaits
virs 18 stundām gadāpersonu skaits
nav saņēmis supervīzijupersonu skaits
Sociālās palīdzības organizatoru supervīzijair saņēmis supervīzijupersonu skaits
no tāmindividuāls atbalsts9 stundas gadāpersonu skaits
līdz 9 stundām gadāpersonu skaits
virs 9 stundām gadāpersonu skaits
grupu atbalsts18 stundas gadāpersonu skaits
līdz 18 stundām gadāpersonu skaits
virs 18 stundām gadāpersonu skaits
nav saņēmis supervīzijupersonu skaits
Sociālo aprūpētāju supervīzijair saņēmis supervīzijupersonu skaits
no tāmindividuāls atbalsts9 stundas gadāpersonu skaits
līdz 9 stundām gadāpersonu skaits
virs 9 stundām gadāpersonu skaits
grupu atbalsts18 stundas gadāpersonu skaits
līdz 18 stundām gadāpersonu skaits
virs 18 stundām gadāpersonu skaits
nav saņēmis supervīzijupersonu skaits
Sociālo rehabilitētāju supervīzijair saņēmis supervīzijupersonu skaits
no tāmindividuāls atbalsts9 stundas gadāpersonu skaits
līdz 9 stundām gadāpersonu skaits
virs 9 stundām gadāpersonu skaits
grupu atbalsts18 stundas gadāpersonu skaits
līdz 18 stundām gadāpersonu skaits
virs 18 stundām gadāpersonu skaits
nav saņēmis supervīzijupersonu skaits

1.5. Ziņas par sociālā dienesta darba organizāciju

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Informācija par klientu tiek uzkrātaelektroniskā veidā

atzīmēt atbilstošo

no tāsociālās palīdzības gadījuma vadības sistēma (GVS)
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma (SOPA)
pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS)
lokāla datubāze
cits veids

(norādīt, kāds)

papīra dokumenta veidā
Informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldības mājaslapā internetāir pieejama

atzīmēt atbilstošo

nav pieejama

2. Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Visi pašvaldības sociālie pakalpojumi –kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
t.sk. pārskata gada laikā pašvaldības izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijasinstitūciju skaits
t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji institūcijās, kas ir sociālā dienesta struktūrvienībainstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits

Ja pašvaldībā ir sociālo pakalpojumu sniedzējs – institūcija, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība, tad par katru šādu sociālo pakalpojumu sniedzēju papildus jānorāda šāda informācija:

Nosaukums
Sociālo pakalpojumu veids
Darbinieku skaits – kopā
t.sk. sociālā darba speciālistu skaits

2.1. Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits

no tiem

klienta aprūpe

sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
aprūpētājipersonu skaits
izlietotie līdzekļipakalpojumu sniedzējam

euro

aprūpētājam

euro

materiāls atbalsts aprūpējamajam

euro

pakalpojumu saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmbērni ar invaliditātipersonu skaits
t.sk. bērni ar garīga rakstura traucējumiempersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
t.sk. personas ar garīga rakstura traucējumiempersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
citas personaspersonu skaits
t.sk. personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespējas ārpus mājaspersonu skaits
no tāmveselības stāvokļa dēļ gulošas personaspersonu skaits
personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļupersonu skaits
personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļuspersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
citi sociālie pakalpojumi aprūpei mājās – kopāinstitūcijas, ar kurām pašvaldībai ir līgumi par attiecīgo pakalpojumuinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientikopāpersonu skaits
vīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tiemnodrošināšana ar drošības poguizlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits
pavadoņa–asistenta pakalpojumiizlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
apmaksātas siltas pusdienas mājāsizlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits
apmaksāta veļas mazgāšanaizlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klientipersonu skaits
citu veidu pakalpojumiizlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits

2.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits

no tiem

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām un bērniem sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

2.3. Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
no tiempatversmes un naktspatversmes sniegtie sociālie pakalpojumi pilngadīgām personāmsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
patversmes un naktspatversmes sniegtie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits

2.4. Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļieuro
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
no tiemdienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar fiziska rakstura traucējumiemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditātisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi pensijas vecuma personāmsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
pārējo dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits

2.5. Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Krīzes centru sniegtie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
Krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientizvanu skaits

2.6. Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Servisa dzīvokļa nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
Pusceļa mājas nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļieuro
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
Specializēto darbnīcu nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem)sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
Personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas nodrošinātie sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopāpersonu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopāpersonu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits

2.7. Pārējie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Pārējie pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
darbinieki pārskata gada
beigās – kopā
personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālistipersonu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie
klienti – kopā
personu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldībapersonu skaits
no tiemsociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām – kopāsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie
klienti – kopā
personu skaits
no tiembērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tiembērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
pilngadīgām personāmsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi redzes invalīdiemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzirdes invalīdiemsociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojumspersonu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanupersonu skaits
citi sociālie pakalpojumisociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigāsinstitūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klientipersonu skaits

3. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Visi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits

3.1. Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits

3.1.1. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Ģimene, kurā ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
Ģimene, kurā nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personasizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits

3.1.2. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pārskata gadā spēkā trūcīgas ģimenes (personas) statussizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
no tālīdz valsts noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim (ieskaitot to)izlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
virs valsts noteiktā garantētā minimālo ienākumu līmeņa līdz trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmenim (ieskaitot to)izlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
Virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņaizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis

euro

3.1.3. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

Ģimenesģimeņu skaits
Personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
Personas, kurām atteikts pabalsts – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
līdzdarbības pienākumu nepildīšanapersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā

euro

Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī

euro

Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personaicilvēkmēneši
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis, ja tas atšķiras no Ministru kabineta noteikumos noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņapilngadīgai personai ar invaliditāti

euro

pensijas vecuma personai

euro

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais piemaksas apmērs pie pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmējam, kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi

euro

3.1.4. Dzīvokļa pabalsts

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Dzīvokļa pabalsts – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

no tiempersonām, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

euro

personām, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmpersonas, kurām spēkā trūcīgas personas statusspersonu skaits
personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statusspersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
no tāīres un komunālo maksājumu segšanaiizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
kurināmā iegādeiizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
citu ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanaiizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits

3.1.5. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināša
nai – kopā
izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāmbērnipersonu skaits
t.sk. bērni ar invaliditātipersonu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personaspersonu skaits
no tāmstrādājošas personaspersonu skaits
nestrādājošas personaspersonu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumāpersonu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbospersonu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditātipersonu skaits
pensijas vecuma personaspersonu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts – kopāpersonu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliemneatbilstība kritērijiempersonu skaits
finanšu līdzekļu trūkumspersonu skaits
no tāmēdienamizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
apģērbamizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
veselības aprūpeiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
obligātajai izglītībaiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits

3.2. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits

3.2.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
personas, kurām atteikts pabalstspersonu skaits
no tāstihiskas nelaimes gadījumāizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits
pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumosizlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēspersonu skaits

3.2.2. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

t.sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

ģimenesģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopāpersonu skaits
no tāmbērnivīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
pilngadīgas personasvīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
personas, kurām atteikts pabalstspersonu skaits
no tiembārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

personaskopāpersonu skaits
vīriešipersonu skaits
sievietespersonu skaits
no tāvienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanaiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

t.sk. invalīdiem kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

personaspersonu skaits
t.sk. invalīdi kopš bērnībaspersonu skaits
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādeiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

personaspersonu skaits
dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanaiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

personaspersonu skaits
ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācībasizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

t.sk. invalīdiem kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

personaspersonu skaits
t.sk. invalīdi kopš bērnībaspersonu skaits
psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

personaspersonu skaits
pabalsts audžuģimenei – kopāizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
t.sk. bērnipersonu skaits
no tāikmēneša pabalsts bērna uzturamizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
t.sk. bērnipersonu skaits
pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādeiizlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiemnaudā

euro

natūrā

euro

ģimenesģimeņu skaits
t.sk. bērnipersonu skaits

4. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (EKK 6000.kods)

euro

no tāsociālā palīdzība

euro

no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi

euro

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem

euro

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi

euro

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi

euro

Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Sociālā dienesta vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________

Saskaņots

Novada/pilsētas domes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6. aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219; MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.56)

Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ____.gadā

Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss

Adrese

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas direktors/vadītājs

Tālrunis

Mobilais tālrunis

Fakss

E-pasts


1. PERSONU SKAITS INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

1.1. Personu kopskaits

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 1.janvāri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

izstājušies no 01.01._____. līdz 31.12._____.

uzņemti no 01.01.______. līdz 31.12._____.

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

gulošo (pozicionējamo) personu skaits

personu skaits, kuras institūcijā ir uzņemtas līdz 1998.gada 1.janvārim

1.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums

Personu skaits

Plānotas vietas pārskata gadā

Plānotas vietas gadā pēc pārskata gada

Faktiskais vietu aizpildījums pārskata gadā (gultasdienu skaits)1

Piezīme. 1 Nav jāaizpilda ģimenes bērnunamiem.

2. ZIŅAS PAR PERSONĀM INSTITŪCIJĀ UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2.1. Personu sadalījums pa vecuma grupām

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

bērni – kopā

tai skaitā

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

pilngadīgas personas – kopā

tai skaitā

18–25 g. v.

26–35 g. v.

36–50 g. v.

51–61 g. v.

62–69 g. v.

70–79 g. v.

80–89 g. v.

90 un vairāk g. v.


2.2. Personu sadalījums pēc piešķirtās pilsonības statusa

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

Latvijas pilsoņi

Latvijas nepilsoņi

ārzemnieki (ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām)

bērni, kuri ieguvuši alternatīvo statusu

citi

2.3. Personu ar invaliditāti skaits institūcijā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas ar invaliditāti – kopā

no tām

bērni invalīdi – kopā

tai skaitā

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā

tai skaitā

I grupas

II grupas

III grupas

invalīdi darbspējas vecumā

invalīdi pēc darbspējas vecuma

Pārskata gadā uzņemti bērni invalīdi – kopā

Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā

Piezīme. 2.4.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām.

2.4. Personu sadalījums pēc pensijas vai pabalsta veida

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

personas, kurām piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā

tai skaitā

I grupas invaliditātes pensija

II grupas invaliditātes pensija

vecuma pensija

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

cita pensija/pabalsts (norādīt, kāds)

personas, kurām nav piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā

Piezīme. 2.5.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām.

2.5. Personu sadalījums pēc rīcībspējas

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis

Piezīme. 2.6.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām

2.6. Personu vidējais vecums un mūža ilgums

Gadi
(personas)

Gadi
(vīrieši)

Gadi
(sievietes)

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošo personu vidējais vecums2

Pārskata gadā mirušo personu vidējais mūža ilgums3

Piezīmes.

1. 2 Vidējais vecums (ar vienu zīmi aiz komata) = ∑uz pārskata gada beigām faktiski dzīvojošo personu vecums pilnos gados, dalīts ar personu skaitu.

2. 3 Vidējais mūža ilgums (ar vienu zīmi aiz komata) = ∑pārskata gadā mirušo personu vecums pilnos gados, dalīts ar mirušo personu skaitu.

3. 2.7., 2.8. un 2.9.tabulu aizpilda par visiem bērniem, kuri atrodas institūcijā.

2.7. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – bērnikopā

no tiem uzņemti no

citām bērnu aprūpes iestādēm

ārstniecības iestādēm

ģimenēm

aizbildņiem

audžuģimenēm

citi varianti

2.8. Iemesli bērnu ievietošanai institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – bērni – kopā

no tiem

bāreņi

bez vecāku gādības palikušie bērni

tai skaitā

pārtrauktas aizgādības tiesības

atņemtas bērnu aizgādības tiesības

pamestie bērni

ievietoti slimības dēļ

ievietoti sociālo apstākļu dēļ

citi ievietošanas iemesli


2.9. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība4

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri pirmsskolas un skolas vecuma bērni – kopā

no tiem

pirmsskolas vecuma (5–6 g. v.) bērni – kopā

tai skaitā

mācās specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē

mācās pirmsskolas izglītības iestādē

mācās vispārizglītojošā skolā

mājas apmācība

neapmācāms

citi

skolas vecuma (7–18 g. v.) bērni – kopā

tai skaitā

mācās vispārizglītojošā skolā

mācās profesionāli tehniskajā vidusskolā vai arodskolā

mācās speciālajā skolā

mājas apmācība

neapmācāms

citi

Piezīme. 4 Informācija par bērniem no 5 līdz 18 g. vecumam un vecākiem – saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 42.panta pirmo daļu.

2.10. Personu garīgā attīstība

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tiem

bērni – kopā

tai skaitā

garīgi veseli bērni

bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)

bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)5

vidēja pakāpe (F71)5

smaga pakāpe (F72)5

dziļa pakāpe (F73)5

bērni ar psihiskām slimībām

pārējie bērni

pilngadīgas personas – kopā

tai skaitā

garīgi veselas personas

personas ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)5

vidēja pakāpe (F71)5

smaga pakāpe (F72)5

dziļa pakāpe (F73)5


šizofrēnija (F20–F29)

demence (F00–F09)

citas diagnozes

Piezīmes.

1. 5 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

2. 2.10. un 2.11.tabulu aizpilda par visām personām, kuras atrodas institūcijā.

2.11. Personu saslimstība pārskata gadā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Bērni ar somatiska rakstura traucējumiem – kopā

no tiem

ar fiziskās attīstības traucējumiem

tai skaitā

ar kustību traucējumiem

ar redzes traucējumiem

ar dzirdes traucējumiem

ar valodas attīstības traucējumiem

ar citiem somatiska rakstura traucējumiem

Bērni ar sirds asinsvadu slimībām

Bērni, kuri ir TBC uzskaitē

Bērni, kuri inficēti ar seksuāli transmisīvām slimībām (turpmāk – STS) – kopā

no tiem

ar sifilisu

ar citām STS

Bērni ar onkoloģiskām slimībām

Infekcijas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā – kopā)

no tām

akūtas zarnu trakta infekciju slimības

akūtas respiratoras slimības

HIV

cita infekcijas slimība

Elpošanas sistēmas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Gremošanas trakta slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Traumas (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Pilngadīgas personas, kuras ir TBC uzskaitē

Pilngadīgas personas, kuras inficētas ar STS – kopā

no tām

ar sifilisu

ar citām STS

Pilngadīgas personas ar onkoloģiskām slimībām

Infekcijas slimības (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)

no tām

akūtas zarnu trakta infekciju slimības

difterija

HIV/AIDS

cita infekcijas slimība

Traumas (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)


3. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI UZŅEMTI INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

3.1. Sadalījums pa vecuma grupām

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

3.2. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

no citām bērnu aprūpes iestādēm

no ārstniecības iestādēm

no ģimenēm

no aizbildņiem

no audžuģimenēm

citi varianti

3.3. Bērnu garīgā attīstība

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

garīgi veseli bērni

bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)

bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)6

vidēja pakāpe (F71)6

smaga pakāpe (F72)6

dziļa pakāpe (F73)6

bērni ar psihiskām slimībām

pārējie

Piezīme. 6 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

3.4. Bērnu slimības

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

veseli bērni

bērni ar sirds un asinsvadu slimībām

bērni, kuri ir TBC uzskaitē

bērni, kuri inficēti ar STS

bērni, kuri inficēti ar HIV

bērni ar elpošanas sistēmas slimībām

bērni ar gremošanas trakta slimībām

citas diagnozes


4. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI IZSTĀJUŠIES NO INSTITŪCIJAS PĀRSKATA GADĀ

4.1. Izstāšanās kopējie rādītāji

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā izstājušies bērni – kopā

no tiem

atgriezušies pie vecākiem

adoptēti (sk. 4.2.tabulu)

nodoti aizbildnībā

nodoti audzināšanā audžuģimenēs

aizgājuši patstāvīgā dzīvē

pārvietoti

tai skaitā

uz pašvaldības bērnu sociālās aprūpes iestādēm

uz bērnu sociālās aprūpes centriem (specializētajiem)

uz ārstniecības iestādi

uz pieaugušo SAC

uz specializētajām mācību iestādēm

miruši

cits iemesls


4.2. Adopcija

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā no iestādes adoptēti bērni – kopā

no tiem

adoptēti Latvijā

tai skaitā bērni invalīdi

adoptēti uz ārzemēm

tai skaitā bērni invalīdi

5. ZIŅAS PAR PILNGADĪGĀM PERSONĀM, KURAS UZŅEMTAS INSTITŪCIJĀ UN IZSTĀJUŠĀS NO TĀS PĀRSKATA GADĀ

5.1. Pilngadīgo personu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas – kopā

no tām

no mājām

no citām sociālās aprūpes institūcijām

no psihiatriskās ārstniecības iestādēm

no citām ārstniecības iestādēm

no pusceļa mājām

no grupu dzīvokļiem (mājām)

no citām institūcijām

citi varianti


5.2. Pilngadīgo personu izstāšanās rādītāji

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā izstājušās pilngadīgas personas – kopā

no tām

atgriezušās mājās (ģimenē)

tai skaitā

nodrošināts pakalpojums dzīvesvietā

pārcēlušās

tai skaitā

uz citām sociālās aprūpes institūcijām

uz psihiatriskās ārstniecības iestādēm

uz citām ārstniecības iestādēm

uz pusceļa mājām

uz grupu dzīvokļiem (mājām)

izrakstītas par sistemātisku iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

mirušas

citi varianti

6. IEŅĒMUMI PĀRSKATA GADĀ

6.1. Faktiskie ieņēmumi pārskata gadā (izņemot humāno palīdzību)

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijas ieņēmumi – kopā

no tiem

iemaksas no valsts budžeta

pašvaldību iemaksas

apgādnieku iemaksas personas uzturēšanai

personas līdzmaksājumi (iemaksas no pensijas u.c. maksājumi par pakalpojumu)

iemaksas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (par personām, kas ievietotas institūcijā līdz 01.01.1998.)

institūcijas pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības

citi ieņēmumi


6.2. Saņemtā humānā palīdzība

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijā saņemtā humānā palīdzība, ziedojumi u.c. – kopā (euro) vērtībā

no tiem

zālēm

ēdināšanai

mīkstajam inventāram

biroja precēm

mācību līdzekļiem un materiāliem, grāmatām un žurnāliem

citiem mērķiem


7. IZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ

7.1. Faktiskie izdevumi pārskata gadā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)

no tiem

ēdināšanai (2363 kods)

zāļu iegādei (2341 kods)

mīkstā inventāra iegādei (2361 kods)

kārtējo remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (2350 kods)

sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (2350 kods)

mācību līdzekļu un materiālu iegādei (2370 kods)

grāmatu un žurnālu iegādei (2400 kods)

biroja preču un inventāra iegādei (2310 kods)

pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā

tai skaitā

atalgojums (1100 kods)

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (1200 kods)

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220 kods)

izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (2320 kods)

pārējie izdevumi – kopā

tai skaitā

pārējie remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi (2249 kods)

pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs (2389 kods)

citi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīti izdevumi (norādīt, kādi)

Kapitālie izdevumi – kopā

no tiem

pamatlīdzekļu iegādei – kopā (5000 kods)

kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas (9000 kods)


7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu
(bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā)

Pārskata gadā uz vienu personu izlietots (euro)

Kopējie izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (DIENĀ)

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (DIENĀ)

Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)

Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)


8. IESTĀDES TERITORIJA, ĒKAS, TELPAS

8.1. Teritorija, ēkas

Platība (m2)

Kopējā institūcijas ēku platība 2

Kopējā dzīvojamā platība

Kopējā dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība

Dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība uz vienu personu

Kopējā teritorijas platība

Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām)


8.2. Dzīvojamās istabas–guļamtelpas

Skaits

Dzīvojamo istabu–guļamtelpu skaits – kopā

no tām

vienvietīga istaba (dzīvo viena persona)

divvietīga istaba (dzīvo divas personas)

trīsvietīga istaba (dzīvo trīs personas)

četrvietīga istaba (dzīvo četras personas)

piecvietīga istaba (dzīvo piecas personas)

sešvietīga istaba (dzīvo sešas personas)

istabā dzīvo septiņas personas un vairāk

9. ZIŅAS PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJĀM INSTITŪCIJĀ

9.1. Datori

Kopējais skaits

No tiem iegādāti pārskata gadā

Datori

no tiem

ar interneta pieslēgumu


9.2. Programmatūras

Atbilstošo atzīmēt ar "1"

Iemītnieku uzskaites programma

Cita (norādīt, kāda)

10. ZIŅAS PAR INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU

Izglītība

Atbilstošo atzīmēt ar "1"

Institūcijas vadītāja izglītība

otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība

sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

citā profesijā

pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā

t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību

cita izglītība

t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību

11. INSTITŪCIJAS DARBINIEKI UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

11.1. Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Apstiprināto amata vienību skaits (uz pārskata gada 31.decembri)

Personu skaits, kuras faktiski strādā šajos amatos (neatkarīgi no slodzes apjoma7)

Iestādes darbinieku skaits – kopā

no tiem

administratīvais personāls8 – kopā

veselības aprūpes speciālisti– kopā

tai skaitā

ārsti

medicīnas māsas

citi

rehabilitācijas speciālisti – kopā

tai skaitā

ergoterapeiti

fizioterapeiti

masieri

psihologi

sociālie pedagogi

logopēdi

defektologi

citi

sociālā darba speciālisti – kopā

tai skaitā

sociālie darbinieki

sociālie aprūpētāji

sociālie rehabilitētāji

aprūpētāji, aukles

pārējie darbinieki – kopā

Piezīmes.

7 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt apstiprināto amata vienību skaita summai. Šeit jāuzrāda kopējais iestādes darbinieku skaits.

8 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietveži, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.


11.2. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība (uz pārskata gada 31.decembri)

Personu skaits

Sociālie darbinieki – kopā

no tiem

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja, sociālās palīdzības organizatora izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

Sociālie aprūpētāji – kopā

no tiem

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

Sociālie rehabilitētāji – kopā

no tiem

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā


Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Institūcijas direktors/vadītājs

(vārds, uzvārds)

Datums _______________ Paraksts _____________________

Pašvaldības institūcijām, kā arī tām institūcijām, kuras saņem finansējumu no pašvaldības vai valsts pasūtījuma, pārskats jāsaskaņo ar pašvaldības domes atbildīgo personu par sociālās aprūpes iestāžu darbu.

Saskaņots

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Datums _______________ Paraksts _____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis

4.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums MK 03.02.2015. noteikumu Nr.56 redakcijā)

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
no prettiesiskām darbībām cietušām personām
____. gadā
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds 
 
 
Ziņas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietu:
adrese 
 
tālrunis 
mobilais tālrunis 
fakss 
e-pasts 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējas institūcijas direktors/vadītājs 
 
tālrunis 
mobilais tālrunis 
fakss 
e-pasts 

1. Ziņas par pārskata gada laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušajām personām

1.1. Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo personu skaitsPersonu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personaskopā   
no tāmbērni   
pilngadīgas personas   
tai skaitāsaņēma no valsts budžeta apmaksātu pakalpojumu   
saņēma no pašvaldību budžeta apmaksātu pakalpojumu   
saņēma citu organizāciju vai privātpersonu apmaksātu pakalpojumu   

 

1.2. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa vecuma grupāmPersonu skaitsVīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personaskopā   
no tāmbērni – kopā   
tai skaitā0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)   
2–3 g. v.   
4–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
no tāmpilngadīgas personaskopā   
tai skaitā18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–50 g. v.   
51–55 g. v.   
56–60 g. v.   
61–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma vardarbības veicējikopā   
no tiemlīdz 17 g. v.   
18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–50 g. v.   
51–55 g. v.   
56–60 g. v.   
61–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   

 

1.3. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa reģioniem1)Personu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā   
no tāmno Rīgas reģiona   
no Vidzemes reģiona   
no Kurzemes reģiona   
no Zemgales reģiona   
no Latgales reģiona   
1) Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

 

1.4. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem
1.4.1. Pakalpojumu saņēmušo bērnu sadalījums pēc vardarbības veidiemBērni (kopā)ZēniMeitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērnikopā   
no tiempēc emocionālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc fiziskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc seksuālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitāģimenē   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
tai skaitāārpus ģimenes   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

1.4.2. Pakalpojumu saņēmušo pilngadīgo personu sadalījums pēc vardarbības veidiemPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgās personaskopā   
no tāmpēc emocionālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc fiziskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc seksuālas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc ekonomiskas vardarbības   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitāģimenē   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
tai skaitāārpus ģimenes   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

1.4.3. Pakalpojumu saņēmušo vardarbības veicēju sadalījums pēc vardarbības veidiemPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgas personaskopā   
no tāmvardarbība ģimenē   
tai skaitāpret bērnu   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
pret laulāto/personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pret citu ģimenes locekli   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)   
vardarbība pret svešu personu   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
persona izteikusi draudus pielietot vardarbību   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
persona, kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi   
tai skaitāģimenē   
pret bērnu   
ārpus ģimenes   
pret personu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par tāda administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
pret personu uzsākts kriminālprocess par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu   
tai skaitāģimenē   
ārpus ģimenes   
citi   

 

1.5. Pakalpojuma kursa ilgumsPersonu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma bērnikopā   
no tiemrehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām   
rehabilitācijas kursu – 30 dienas   
rehabilitācijas kursu – 60 dienas   
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām   
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma pilngadīgas personaskopā   
no tāmrehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām   
rehabilitācijas kursu – 30 dienas   
rehabilitācijas kursu – 60 dienas   
rehabilitācijas kursu ilgāku par 60 dienām   

 

1.6. Pakalpojumu (konsultāciju) dzīvesvietā skaitsPersonu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma bērnikopā   
no tiemmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 10   
konsultāciju skaits, lielāks par 10   
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma pilngadīgas personaskopā   
no tāmmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 10   
konsultāciju skaits, lielāks par 10   

 

1.7. Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācijaPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu vardarbības veicējiem saņēmakopā   
no tiemgrupas terapija   
tai skaitāmaksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (16 konsultācijas)   
konsultāciju skaits, mazāks par 16   
konsultāciju skaits, lielāks par 16   
individuālās nodarbības   
tai skaitāmaksimālais valsts apmaksāto nodarbību skaits (10 konsultācijas)   
nodarbību skaits, mazāks par 10   
nodarbību skaits, lielāks par 10   

 

1.8. Pakalpojumu sniedzēja sadarbība saistībā ar pakalpojuma sniegšanu bērniemBērni (kopā)ZēniMeitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērnikopā   
no tiem – pakalpojumu sniedzējs sadarbojāsar bērna ģimeni   
ar tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta   

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo bērnu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

2.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurssBērni (kopā)ZēniMeitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

2.2. Pakalpojuma pārtraukšana pēc mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanasBērni (kopā)ZēniMeitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

2.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliBērni (kopā)ZēniMeitenes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā pakalpojuma kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   
2.4. Pakalpojuma pārtraukšana pēc ne mazāk kā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanasBērni (kopā)ZēniMeitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā   
no tiem0–1 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
2–3 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
4–6 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
7–12 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
13–15 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
16–17 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc pamešanas novārtā   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

2.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliBērni (kopā)ZēniMeitenes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo pilngadīgo personu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

3.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurssPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–50 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
51–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–60 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
61–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

3.2. pakalpojuma kursa pārtraukšana pēc mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanasPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–50 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
51–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–60 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
61–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

3.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliPersonu skaitsVīriešiSievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   

 

3.4. Pakalpojuma pārtraukšana pēc ne mazāk kā 50 % no pakalpojuma kursa saņemšanasPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā   
no tām18–25 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
26–35 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
36–45 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
46–50 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
51–55 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
56–60 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
61–65 g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   
66 un vairāk g. v.   
tai skaitāpēc emocionālas vardarbības   
pēc fiziskas vardarbības   
pēc seksuālas vardarbības   
pēc ekonomiskas vardarbības   
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)   
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas   
tai skaitākonstatēta arī fiziska vardarbība   
konstatēta arī seksuāla vardarbība   
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība   

 

3.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesliPersonu skaitsVīriešiSievietes
Rehabilitācijas sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām   
Rehabilitācijas veida maiņa   
Veselības stāvokļa pasliktināšanās   
Pēc paša iniciatīvas   
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu   
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)   
Cits iemesls (norādīt, kāds)   

4. Informācija par vardarbības veicējiem

4.1. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajiem bērniemPret bērniem (kopā)Pret zēniemPret meitenēm
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – bērni kopā   
no tiemvardarbības gadījumi ģimenē – gadījumu skaits kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsmāte   
tēvs   
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem   
abi vecāki   
audžuģimene   
aizbildnis   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks   
vardarbības gadījumi ārpus ģimenes – gadījumu skaits kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks   
ģimenes locekļu paziņa   
ar bērna izglītošanu, aprūpi vai audzināšanu saistīta persona:   
no izglītības iestādes   
no bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes   
no sociālās korekcija izglītības iestādes   
no ieslodzījuma vietas   
cits   
cits bērns   
svešs cilvēks   

 

4.2. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajām pilngadīgajām personāmPersonu skaitsVīriešiSievietes
Vardarbības veicējs   
tai skaitālaulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits radinieks vai kopīgā mājsaimniecībā dzīvojoša persona   
sveša persona   
bijušais laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona nedzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits (norādīt)   
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – pilngadīgas personas kopā   
no tāmvardarbības gadījumu skaits – kopā   
tai skaitā vardarbības veicējsmāte   
tēvs   
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem   
abi vecāki   
laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks   
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks   
ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks   
ģimenes locekļu paziņa   
svešs cilvēks   

 

4.3. Pieņemtie lēmumi pret vardarbības veicējuPersonu skaitsVīriešiSievietes
Pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu   
Pieņemts tiesneša vai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību   

5. Pārskata gada laikā atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušas personas

5.1. Sadalījums pa vecuma grupāmPersonu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā   
no tāmbērnikopā   
tai skaitā0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)   
2–3 g. v.   
4–6 g. v.   
7–12 g. v.   
13–14 g. v.   
15–17 g. v.   
no tāmpilngadīgas personaskopā   
tai skaitā18–25 g. v.   
26–35 g. v.   
36–45 g. v.   
46–50 g. v.   
51–55 g. v.   
56–60 g. v.   
61–65 g. v.   
66 un vairāk g. v.   

 

5.2. Sadalījums pēc atkārtota pakalpojuma piešķiršanas biežumaPersonu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā   
no tām – laikposmā pēc iepriekšējā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanaslīdz 6 mēnešiem   
līdz 12 mēnešiem   
līdz 24 mēnešiem   
līdz 36 mēnešiem   
pēc vairāk nekā 3 gadiem   

 

5.3. Sadalījums pa reģioniem1)Personu skaits (kopā)Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā   
no tāmno Rīgas reģiona   
no Vidzemes reģiona   
no Kurzemes reģiona   
no Zemgales reģiona   
no Latgales reģiona   
1) Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju ieņēmumi

Ieņēmumi pārskata gadāPārskata gadā kopā (euro)
Pakalpojumu sniegšanai saņemto līdzekļu kopapjoms 
no tiemvalsts budžeta līdzekļi  
pašvaldību budžeta līdzekļi  
citu organizāciju vai privātpersonu līdzekļi  
citi (norādīt, kādi)  

7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju izdevumi

7.1. Izdevumi pārskata gadā (faktiskie izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem)Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
no tiemēdināšanai (2363. kods) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
mīkstā inventāra iegādei (2361. kods) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (2370. kods) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
periodikas iegādei (2400. kods) 
biroja preču un inventāra iegādei (2310. kods) 
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (2350. kods) 
tai skaitābērniem 
pilngadīgām personām 
kārtējo remontu un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (2350. kods) 
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220. kods) 
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (2320. kods) 
atalgojumam (1100. kods) 
tai skaitādarbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (1200. kods) 
tai skaitādarbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā 
pārējiem izdevumiem 
Kapitālie izdevumi kopā (5000. kods) 

 

7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu (bez kapitālajiem izdevumiem)Pārskata gadā UZ VIENU personu izlietots (euro)
Izlietotie līdzekļi kopāmēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
no tiemēdināšanaimēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
mīkstā inventāra iegādeimēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
sanitāri higiēniskajiem materiāliemmēnesī 
tai skaitābērniemmēnesī 
pilngadīgām personāmmēnesī 
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu bērnuvidēji vienam bērnam 
par vienu konsultāciju bērnamviena konsultācija 
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu pilngadīgu personuvidēji vienai pilngadīgai personai 
par vienu konsultāciju pilngadīgai personaiviena konsultācija 

 

7.3. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņiPavadoņu skaitsSumma (euro)
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo bērnu pavadoņu skaits, kuri uzturējās institūcijā 

X

Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – kopējā summa pārskata gadā

X

 
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – vidēji uz vienu pavadoni dienā

X

 

 

7.4. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu raksturojumsVīrietisSieviete
Bērna pavadoņa vecums  
no tiemlīdz 17 g. v.  
18–40 g. v.  
41–61 g. v.  
62 un vairāk g. v.  
Bērna pavadoņa radniecība ar rehabilitēto bērnu  
no tiembērna vecāki  
brālis/māsa  
cits  
Bērna pavadonis cietis no tās pašas personas, kas veikusi prettiesiskās darbības pret bērnu  

8. Sociālās rehabilitācijas institūcijas teritorija, ēkas

8.1. Teritorija, ēkasPlatība (m2)
Kopējā teritorijas platība 
Kopējā rehabilitācijas institūcijas ēku platība 
Individuālo nodarbību, rotaļu un atpūtas telpu kopējā platība 
Kopējā dzīvojamo istabu platība 
Dzīvojamo istabu platība uz vienu bērnu1) 

 

8.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums, gultasvietasIstabu skaits
Plānotais vietu skaits pārskata gadā 
Istabu skaitskopā 
no tām1–2 personas istabā 
3–4 personas istabā 
5–6 personas istabā 
7–9 personas istabā 
10 personas un vairāk istabā 
tai skaitāzīdaiņu gultas 

9. Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbinieki uz pārskata gada 31. decembri

Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru2)Apstiprināto amata vienību skaitsFaktiski šajos amatos strādājošo personu skaits3)Sniegto konsultāciju skaits
Institūcijas darbinieku skaits uz pārskata gada 31. decembrikopā   
no tiemsociālā darba speciālisti – kopā   
tai skaitāsociālie darbinieki (2635.)   
sociālie aprūpētāji (3412.)   
sociālie rehabilitētāji (3412.)   
veselības aprūpes speciālisti – kopā   
tai skaitā

 

psihoterapeiti (2212.)   
medicīnas māsas (2221.)   
citi   
pedagogi   
citi speciālisti – kopā   
tai skaitāsociālie pedagogi (2359.)   
psihologi (2634.)   
audzinātāji (5311.)   
juristi (2611.)   
aukles, aprūpētāji (5311.)   
administratīvais personāls4)   
pārējie darbinieki   
1) Aprēķina, 0714. kodā ierakstīto dzīvojamo istabu kopējo platību dalot ar vietu skaitu institūcijā.
2) Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" noteiktajam Profesiju klasifikatoram.
3) Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt faktiski amatos strādājošo personu skaita summai. Norāda kopējo iestādes darbinieku skaitu.
4) Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

10. Dati par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāju

Institūcijas vadītāja izglītībaAtbilstošo atzīmēt ar "1"
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā 
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā 
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 
Cita izglītība 
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību 

11. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji dzīvesvietā

Pakalpojumu sniedzēju skaits un profesijas nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoruPakalpojumu sniedzēju personu skaitsSniegto konsultāciju skaits
Psihoterapeiti (2212.)  
Psihologi (2634.)  
Sociālie darbinieki (2635.)  
Juristi (2611.)  
Citas profesijas (norādīt, kādas)  

 

Pārskatu sagatavoja     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

 

Kontaktinformācija:  
tālrunis 
e-pasts 

 

Institūcijas direktors/vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)
  
(datums) 

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

06.02.2015