Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.326

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 30.§)
Uzturēšanās atļauju noteikumi
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu, 22.panta trešo daļu,
32.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 34.panta pirmās daļas 9.punktu,
35.panta pirmās daļas 13.punktu un 36.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izsaukumu apstiprināšanas kārtību;

1.2. uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus;

1.3. uzturēšanās atļaujas izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas kārtību;

1.4. ārzemnieku loku, kuri ir tiesīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;

1.5. kārtību, kādā atmaksā atlīdzību (kompensāciju) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

1.6. kārtību, kādā ārzemnieks piesaka prombūtni ārpus Latvijas Republikas;

1.7. elektroniskajās informācijas sistēmās – ielūgumu reģistrā un uzturēšanās atļauju reģistrā – iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

2. Ārzemnieks šajos noteikumos noteiktos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedz personīgi, izņemot šo noteikumu 3.punktā minētos gadījumus.

3. Ja ārzemnieks dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai iesniedz Latvijas Republikā un viņa uzaicinātājs ir:

3.1. juridiska persona, dokumentus var iesniegt attiecīgās juridiskās personas pilnvarots pārstāvis;

3.2. fiziska persona, dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru un ārsta izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ārzemnieks dokumentus nevar iesniegt personīgi veselības stāvokļa dēļ.

4. Ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu vīzu, ir tiesīgs iesniegt pārvaldē šajos noteikumos noteiktos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja viņš ir:

4.1. akreditētas izglītības iestādes pedagogs;

4.2. zinātnieks, kurš noslēdzis zinātniskās sadarbības līgumu ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautu zinātnisko institūciju;

4.3. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei vai palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

4.4. komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, režisors, aktieris, cirka mākslinieks vai izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks, vai no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas kultūras iestādes vadītājs;

4.5. saņēmis darba atļauju Latvijas Republikā;

4.6. sporta treneris;

4.7. profesionāls sportists pēc sporta kluba uzaicinājuma;

4.8. Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēknis vai pilna laika students un viņa uzturēšanās saistīta ar piedalīšanos apmaiņas programmā;

4.9. Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāks, kurš uzturēšanās atļauju pieprasa saskaņā ar Imigrācijas likuma 30.pantu;

4.10. nepilngadīgs bērns;

4.11. repatriants vai repatrianta ģimenes loceklis.

5. Ārzemnieks, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, ir tiesīgs iesniegt pārvaldē šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

6. Dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai pārvaldē ir tiesīgi iesniegt arī šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto ārzemnieku laulātie un aizgādnībā esošās personas.

7. Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešams pārvaldē apstiprināts izsaukums. Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks:

7.1. ir individuālais komersants;

7.2. ir komercreģistrā reģistrēta komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām;

7.3. ir pašnodarbināta persona;

7.4. ir ārvalsts komersanta pārstāvis;

7.5. ir šķīris vai šķir laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns – Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

7.6. 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis;

7.7. pieprasa vai vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju;

7.8. ir saņēmis alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā;

7.9. pieprasa uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz kompetentas valsts drošības iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai tiešās valsts pārvaldes iestādes pieprasījumu;

7.10. pieprasa uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;

7.11. pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 23.punktu;

7.12. ir ģimenes loceklis, kurš pieprasa uzturēšanās atļauju vienlaikus ar šo noteikumu 7.punktā minētajiem ārzemniekiem.

8. Pārvaldes un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (turpmāk – pārstāvniecība) amatpersonai ir tiesības uzaicināt ārzemnieku un uzaicinātāju uz interviju, lai pieņemtu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, reģistrēšanu vai anulēšanu. Ja nepieciešams, abas personas intervē vienlaikus. Nepilngadīgu bērnu uz interviju var aicināt tikai viņa vecāka vai bāriņtiesas pilnvarota pārstāvja klātbūtnē.

9. Ārzemnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, ceļošanas dokumentu jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai iesniedz pārvaldē 30 dienu laikā pēc šā dokumenta saņemšanas, ja iepriekšējā ceļošanas dokumenta vietā ir saņemts jauns ceļošanas dokuments.

II. Izsaukuma apstiprināšana

10. Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai iesniedz:

10.1. pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;

10.2. pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

10.3. Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestāde;

10.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas vai ārvalstu juridiskā persona;

10.5. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

11. Dokumentus izsaukuma noformēšanai iesniedz pārvaldē. Fiziskā persona dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina attiecīga izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Dokumentus izsaukuma noformēšanai var iesniegt arī elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā, izmantojot īpašu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv.

12. Fiziskā persona, noformējot izsaukumu:

12.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja izsaukuma pieprasījums normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā iesniegts elektroniski, izmantojot īpašu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv). Ja izsaukumu noformē laulātajam, uzaicinātājs iesniedz sava personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

12.2. sniedz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās ziņas par ārzemnieku;

12.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

13. Juridiskās personas pārstāvis, noformējot izsaukumu:

13.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru. Personu apliecinošu dokumentu neuzrāda, ja izsaukuma pieprasījums normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā iesniegts elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv;

13.2. iesniedz iesniegumu, kurā norādīts juridiskās personas reģistrācijas numurs, šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās ziņas par ārzemnieku, apliecinājums, ka uzaicinātājs uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu, un apliecinājums, ka juridiskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un tai nav tādu nodokļu maksājuma parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests;

13.3. iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

14. Ja uzaicinājums ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā saistīts ar studentu vai audzēkņu apmaiņu, papildus šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajam norāda ziņas par fizisko personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgu audzēkni viņa uzturēšanās laikā Latvijas Republikā. Papildus šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem uzaicinātājs iesniedz dokumentu, kas apliecina uzaicinātāja tiesības organizēt apmaiņas programmu, kā arī Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes apliecinājumu, ka audzēknis mācīsies šajā izglītības iestādē saskaņā ar konkrēto apmaiņas programmu, vai Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ka ārzemnieks piedalās apmaiņas programmā starptautiska augstākās izglītības institūciju sadarbības tīkla, starptautiska (starpaugstskolu) apmaiņas līguma vai starpresoru līguma ietvaros.

15. Uzaicinātājs norāda šādas ziņas:

15.1. tālruņa numuru vai citu informāciju, kas nodrošina saziņas iespējas (piemēram, elektroniskā pasta adresi);

15.2. par ārzemnieku:

15.2.1. vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā;

15.2.2. valstspiederība;

15.2.3. dzimšanas datums;

15.2.4. dzimšanas vieta;

15.2.5. dzīvesvietas adrese ārzemēs;

15.2.6. paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

15.2.7. uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā.

16. Vienā izsaukuma pieprasījumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.

17. Ziņas par uzaicinātāju un ārzemnieku iekļauj ielūgumu reģistrā. Pēc datu ievades ielūgumu reģistrā pārvaldes amatpersona izdrukā izsaukuma veidlapu, izņemot gadījumu, ja izsaukuma pieprasījums normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā iesniegts elektroniski, izmantojot īpašu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv. Uzaicinātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis ar parakstu apliecina, ka sniegtā informācija un ievadītie dati ir patiesi. Ja uzaicinātājs ir fiziska persona, viņš, parakstot izsaukuma veidlapu, papildus apliecina, ka uzņemas atbildību par ārzemnieka izbraukšanu no valsts noteiktajā laikā, kā arī, ja nepieciešams, nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

18. Pārvaldes amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā.

19. Pārvaldes amatpersona izsaukumu neapstiprina, ja:

19.1. uzaicinātājs atsakās vai nevar iesniegt šo noteikumu 12., 13., 14. vai 15.punktā minētos dokumentus vai atsakās sniegt nepieciešamos paskaidrojumus par ārzemnieka uzaicināšanas nolūku, uzaicināmo ārzemnieku un viņa uzturēšanos Latvijas Republikā;

19.2. ārzemnieks ir iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta;

19.3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

19.4. saņemts kompetentas valsts iestādes negatīvs atzinums par izsaukuma apstiprināšanu.

20. Pārvaldes amatpersona pieņem lēmumu atcelt apstiprinātu izsaukumu, ja pēc izsaukuma apstiprināšanas:

20.1. konstatēts, ka uzaicinātājs atsaucis izsaukumu;

20.2. konstatēts, ka uzaicinātājs zaudējis tiesības uzaicināt ārzemnieku;

20.3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;

20.4. ārzemnieks ir iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta;

20.5. saņemts kompetentas valsts iestādes negatīvs atzinums.

21. Ja izsaukumu neapstiprina, atceļ vai uzaicinātājs atsauc izsaukumu, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

III. Pamatdokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

22. Ārzemnieks, kas vēlas pieprasīt uzturēšanās atļauju, uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

22.1. aizpildītu noteikta parauga anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumam;

22.2. fotogrāfiju;

22.3. izziņu par veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka ārzemniekam nav normatīvajos aktos par veselības traucējumiem un slimībām minēto veselības traucējumu vai slimību, vai līgumu par minēto veselības traucējumu vai slimību ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;

22.4. izziņu par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem), ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības vai mītnes zemē, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem;

22.5. dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā;

22.6. dokumentus, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;

22.7. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

23. Ja ārzemniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama vīza, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3., 22.5., 22.6. un 22.7.apakšpunktā minētos dokumentus.

24. Ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 1. vai 8.punktu, viņš uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 22.1., 22.2. un 22.7.apakšpunktā minētos dokumentus.

25. Ārzemnieks, kas saņēmis bēgļa vai alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai personīgi iesniedz ceļošanas dokumentu un dokumentu, kas apliecina ziņas par dzīvesvietu Latvijas Republikā.

26. Ja ārzemnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai kompetenta valsts iestāde uzrāda derīgu viņa ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 22.1., 22.2. un 22.3.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī kompetentas iestādes lēmumu par ārzemnieka atzīšanu par cilvēku tirdzniecības upuri un atzinumu par nepieciešamību saņemt uzturēšanās atļauju.

27. Ievērojot uzturēšanās iemeslu, papildus šo noteikumu 22., 23. un 24.punktā minētajiem dokumentiem ārzemnieks iesniedz šo noteikumu IV, V vai VI nodaļā minētos dokumentus.

28. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktam vēlas saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, viņš iesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas apguvi apjomā, kāds noteikts normatīvajos aktos par valsts valodas zināšanu apjomu, valodas prasmes pārbaudi un valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu atzīšanas kārtību, vai iesniedz dokumentu, kas apliecina atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes.

29. Ja ārzemnieks saņēmis atlīdzību (kompensāciju) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (turpmāk – atlīdzība), viņš kopā ar dokumentiem uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz izziņu par atlīdzības apmēru, ko izsniedzis starptautisks (ārvalsts) fonds vai iestāde, kas šo atlīdzību izmaksājusi, vai šo noteikumu 71.punktā minētā pašvaldības vai cita kompetenta iestāde. Ja atlīdzība saņemta no Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestādes, ārzemnieks norāda, kura iestāde šo atlīdzību izsniegusi vai iesniedz izziņu par atlīdzības apmēru, ja šāda izziņa ir viņa rīcībā. Dokumentu, kas apliecina atlīdzības atmaksu, ārzemnieks iesniedz, saņemot uzturēšanās atļauju.

30. Ja ārzemnieks pēdējo piecu gadu laikā pirms uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas dienējis ārvalsts militārajā dienestā, izņemot obligāto militāro dienestu, vai valsts dienestā, viņš iesniedz dokumentu par atvaļināšanos no dienesta vai dienesta izbeigšanu.

31. Ārvalstīs izsniegtus publiskus dokumentus pieņem, ja tie ir noteiktā kārtībā legalizēti vai apliecināti saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, ja Latvijas Republikas saistošajos starptautiskajos līgumos nav paredzēta cita kārtība.

32. Iesniedzot notariāli neapliecinātas dokumentu kopijas, uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

33. Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedzamie dokumenti ir derīgi:

33.1. izsaukums – sešus mēnešus pēc tā apstiprināšanas;

33.2. dokumenti, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu un paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā, – trīs mēnešus pēc to izsniegšanas;

33.3. izziņas, vēstules un citi dokumenti, izņemot dzimtsarakstu dokumentus, tiesas nolēmumus, arhīva izziņas un izglītības dokumentus, – sešus mēnešus pēc to izsniegšanas;

33.4. izziņa par rentgenoloģiskās vai fluorogrāfiskās izmeklēšanas rezultātiem – gadu pēc tās izsniegšanas.

IV. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar ģimenes apvienošanu

34. Ārzemnieks iesniedz radniecību vai svainību apliecinošus dokumentus, ja:

34.1. atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktam vēlas uzturēties pie radiniekiem;

34.2. atbilstoši Imigrācijas likuma 30.pantam vēlas uzturēties pie sava pilngadīgā bērna – Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa;

34.3. atbilstoši Imigrācijas likuma 31.pantam vēlas uzturēties pie viena no vecākiem, kurš ir Latvijas pilsonis.

35. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta ceturtajai daļai, 25. vai 26.pantam vēlas uzturēties pie laulātā, viņš iesniedz laulību apliecinošu dokumentu.

36. Ja nepilngadīgs bērns vēlas uzturēties Latvijas Republikā atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktam, 23.panta ceturtajai daļai vai 24.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktam, viņš iesniedz:

36.1. radniecību apliecinošus dokumentus;

36.2. tā vecāka notariāli apliecinātu vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstītu dokumentu par piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Ja ikdienā aizgādību īsteno vecāks, ar kuru bērns ieceļo Latvijas Republikā, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, iesniedz attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu.

37. Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 17.punktam, jo pār ārzemnieku nodibināta aizbildnība vai aizgādnība vai viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim, viņš iesniedz tiesas nolēmumu par aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanu.

38. Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 20.punktam, viņš iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka tiesā pieņemts pieteikums par laulības šķiršanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu.

39. Ja uzturēšanās atļauju vēlas saņemt nepilngadīgs ārzemnieks, kura vecāki neuzturēsies kopā ar viņu Latvijas Republikā, viņš papildus iesniedz notariāli apliecinātu vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē vismaz viena vecāka parakstītu atļauju uzturēties Latvijas Republikā.

V. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību

40. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 2.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā kā komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, viņš iesniedz:

40.1. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;

40.2. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;

40.3. atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;

40.4. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu).

41. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 4.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā kā pašnodarbināta persona, viņš iesniedz:

41.1. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;

41.2. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;

41.3. atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;

41.4. zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu).

42. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 2. vai 4.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, pārvalde papildus pārbauda informāciju par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē (pirmajā darbības gadā) vai informāciju, ka viņam nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests (sākot ar otro darbības gadu). Ja ārzemnieka rīcībā ir iepriekš minētā informācija, ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt šo informāciju apliecinošus dokumentus.

43. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, viņš iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu darba izsaukumu.

44. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 9.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, pamatojoties uz savstarpējo zinātnisko sadarbību, viņš iesniedz zinātniskās sadarbības faktu apliecinošu dokumentu.

45. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 9.panta otrās daļas 9.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā kā pakalpojumu sniedzējs, viņš iesniedz:

45.1. ārvalsts darba devēja reģistrācijas apliecību;

45.2. ārvalsts darba devēja vēstuli, kurā apliecināts, ka ārzemnieks tiek nosūtīts pakalpojumu veikšanai Latvijas Republikā.

46. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 14.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, viņš iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieks piedalās tāda starptautiskā līguma vai projekta īstenošanā, kurā piedalās Latvijas Republika.

VI. Papildu dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja uzturēšanās saistīta ar citu mērķi

47. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 10.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, lai studētu akreditētā augstskolā, viņš iesniedz:

47.1. līgumu par studijām Latvijas Republikā;

47.2. dokumentus, kas apliecina, ka ir iegūta nepieciešamā izglītība studiju uzsākšanai.

48. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 10.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, lai mācītos Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē, viņš iesniedz līgumu par mācībām Latvijas Republikā.

49. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 19.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā saistībā ar praksi vai stažēšanos Latvijas Republikas izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā, viņš iesniedz attiecīgās izglītības iestādes un nosūtītājiestādes vai organizācijas sadarbības līgumu un darba līgumu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar darba attiecībām.

50. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 11.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, lai ārstētos, viņš iesniedz līgumu par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē.

51. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 16.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, lai veiktu reliģisku darbību, viņš iesniedz:

51.1. ārvalsts reliģiskās organizācijas nosūtījuma vēstuli;

51.2. ordinācijas dokumentu vai tam pielīdzināmu dokumentu.

52. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 5.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, jo apguvis vidējās izglītības programmu valsts valodā, viņš iesniedz izglītības iestādes vai izglītības iestādes dibinātāja izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ārzemnieks apguvis vidējās izglītības programmu valsts valodā.

53. Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā atbilstoši Imigrācijas likuma 31.pantam, jo 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, viņš iesniedz Latvijas pilsonību apliecinošus dokumentus.

54. Ja ārzemniekam uzturēšanās atļauju piešķir saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta trešo daļu vai 24.panta otro daļu:

54.1. humānu apsvērumu dēļ, – viņš iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā;

54.2. pamatojoties uz starptautiskajām tiesību normām vai Latvijas valsts interesēm, – viņš iesniedz tiešās pārvaldes iestādes iesniegumu, kurā apliecināta nepieciešamība ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā.

55. Pārvalde atzinumu par šo noteikumu 22. un 54.punktā minēto dokumentu atbilstību un ārzemnieka iespējām pieprasīt uzturēšanās atļauju vispārējā kārtībā, kā arī pārvaldes rīcībā esošo papildu informāciju iesniedz iekšlietu ministram.

VII. Dokumenti atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

56. Atkārtoti pieprasot uzturēšanās atļauju iepriekšējās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā vai ne vēlāk kā 90 dienas pēc uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām, ārzemnieks uzrāda derīgu ceļošanas dokumentu un iesniedz šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.5. un 22.7.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī, ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, – šo noteikumu 40.3., 40.4., 41.3. un 41.4.apakšpunktā, 43. un 44.punktā, 45.2.apakšpunktā, 46.punktā, 47.1.apakšpunktā, 48., 49. un 50.punktā, 51.1., 54.1. un 54.2.apakšpunktā minētos dokumentus. Ārzemnieks, kuram piešķirts Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā dalībvalstī un kurš gadu uzturējies Latvijas Republikā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktu, atkārtoti pieprasot uzturēšanās atļauju sakarā ar nodarbinātību, iesniedz darba līgumu vai tā projektu. Šo noteikumu 22.6.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz tikai tādā gadījumā, ja mainīta dzīvesvieta.

57. Ja ārzemnieka iepriekšējā uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar komercdarbību vai nodarbinātību vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, individuālais komersants vai komercsabiedrības vienīgais dibinātājs un viņš ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc iepriekšējās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām pieprasa jaunu uzturēšanās atļauju, papildus šo noteikumu 56.punktā minētajiem dokumentiem, ņemot vērā uzturēšanās iemeslu, pārvalde pārbauda informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu veikšanu un to apmēru. Ja ārzemnieka rīcībā ir minētā informācija, ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt šo informāciju apliecinošus dokumentus.

VIII. Uzturēšanās atļaujas izsniegšanas kārtība

58. Pārvalde lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, intervijas un citu ziņu pārbaudes. Pārvalde lēmumu izsniedz vai nosūta ārzemniekam, ja dokumenti iesniegti pārvaldē. Ja dokumenti iesniegti pārstāvniecībā, lēmumu, ko paredzēts izsniegt ārzemniekam, nosūta pārstāvniecībai, kuru norādījis ārzemnieks, kā arī pārstāvniecībai, kurā iesniegti dokumenti. Lēmumu izsniedz vai nosūta arī uzaicinātājam.

59. Pēc ieceļošanas Latvijas Republikā ārzemnieks likumīgās uzturēšanās termiņa laikā personīgi ierodas pārvaldē, lai saņemtu uzturēšanās atļauju:

59.1. atbilstoši juridiskās personas adresei, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

59.2. atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai norādītajai papildu dzīvesvietai, ja uzaicinātājs ir fiziska persona;

59.3. jebkurā citā pārvaldes teritoriālajā nodaļā, ja dokumentiem, kas iesniegti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, pievienots iesniegums ar atbilstošu norādi.

60. Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieks uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise.

61. Ja ārzemnieka ceļošanas dokumenta derīguma termiņš ir mazāks par pieprasītās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu, pārvalde pieņem lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz pieprasīto laiku, bet uzturēšanās atļaujas ielīmi izsniedz uz laiku, kas ir par trim mēnešiem īsāks nekā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš.

62. Lēmums par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu ir derīgs trīs mēnešus. Ja šajā laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, ārzemnieks dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz atkārtoti. Humānu apsvērumu dēļ pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona ir tiesīgi atļaut izsniegt uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz lēmumu, kam nokavēts iepriekš minētais termiņš, ja ārzemnieks to dokumentu vietā, kuriem beidzies derīguma termiņš, iesniedz jaunus dokumentus.

63. Ja uzturēšanās atļauju atsaka, anulē vai ārzemnieks šo noteikumu 62.punktā minētā lēmuma derīguma termiņa laikā uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

64. Pārvalde informē attiecīgās pašvaldības bāriņtiesu par katru nepilngadīgu ārzemnieku, kurš Latvijas Republikā ir saņēmis uzturēšanās atļauju, ja pār viņu ārvalstīs ir nodibināta aizbildnība un viņa aizbildnis ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks, kuram Latvijas Republikā ir uzturēšanās atļauja.

IX. Uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas kārtība

65. Ārzemnieks dokumentus uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai iesniedz:

65.1. termiņuzturēšanās atļaujai – 30 līdz 90 dienas pirms uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas termiņa beigām;

65.2. pastāvīgās uzturēšanās atļaujai – ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzturēšanās atļaujas reģistrēšanas termiņa beigām.

66. Lai reģistrētu uzturēšanās atļauju, ārzemnieks uzrāda:

66.1. derīgu ceļošanas dokumentu;

66.2. dokumentu, kas apliecina, ka viņam ir derīga veselības apdrošināšanas polise (ja viņš reģistrē termiņuzturēšanās atļauju).

67. Ja personai ir piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā, viņai šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minētais dokuments nav jāuzrāda.

68. Ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, pārvalde pārbauda informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu veikšanu un to apmēru.

69. Lēmums par uzturēšanās atļaujas reģistrāciju ir derīgs trīs mēnešus. Ja lēmuma derīguma termiņa laikā ārzemnieks uzturēšanās atļauju nesaņem, iesniegtos dokumentus ārzemniekam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā. Humānu apsvērumu dēļ pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona ir tiesīgi atļaut izsniegt uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz lēmumu, kam nokavēts iepriekš minētais termiņš, ja ārzemnieks to dokumentu vietā, kuriem beidzies derīguma termiņš, iesniedz jaunus dokumentus.

X. Kārtība, kādā atmaksā atlīdzību (kompensāciju) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

70. Ārzemnieks, kurš saņēmis atlīdzību (kompensāciju) par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs (turpmāk – atlīdzība) un vēlas pieprasīt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, atmaksā saņemto atlīdzību:

70.1. tai Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības iestādei vai starptautiskajam (ārvalsts) fondam vai iestādei, kas šo atlīdzību izmaksājusi;

70.2. valsts pamatbudžeta ieņēmumos, ja šo noteikumu 70.1.apakšpunktā minētā iestāde vai fonds ir likvidēts vai atsakās pieņemt izmaksāto atlīdzību.

71. Ja par atlīdzību piešķirta dzīvojamā platība, atlīdzības apmēru nosaka pēc pašreizējās tirgus vērtības atbilstoši dzīvojamās platības atrašanās vietai un to novērtē attiecīgā pašvaldība vai cita kompetenta iestāde (institūcija). Ja dzīvojamā platība pārdota, ārzemnieks atmaksā summu, kas atbilst dzīvojamās platības tirgus vērtībai pārdošanas brīdī.

72. Ja atlīdzību saņēmušas vairākas personas un uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā pieprasa kāds no atlīdzību saņēmušajiem ārzemniekiem, viņš atmaksā savu daļu proporcionāli atlīdzību saņēmušo personu skaitam.

XI. Ilgstošas prombūtnes pieteikšanas kārtība

73. Ārzemnieks, kuram nepieciešams uzturēties ārvalstīs ilgāk par Imigrācijas likuma 35.panta pirmās daļas 13.punktā un 36.panta pirmās daļas 4.punktā minēto laikposmu, iesniedz pārvaldē attiecīgu iesniegumu un prombūtni attaisnojošus dokumentus.

74. Pārvalde izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un izsniedz ārzemniekam izziņu, ka pārvalde ir informēta par nepieciešamību ārzemniekam ilgstoši uzturēties ārvalstīs. Izziņā norāda datumu, līdz kuram ārzemnieks ir tiesīgs atgriezties Latvijas Republikā. Izziņā norādītais datums nedrīkst pārsniegt izsniegtās uzturēšanās atļaujas ielīmē norādīto derīguma termiņu vai ceļošanas dokumenta derīguma termiņu, ja tas ir īsāks nekā ielīmē norādītais derīguma termiņš.

75. Ja ārzemnieks neierodas Latvijas Republikā pārvaldes noteiktajā termiņā vai nav pieteicis savu prombūtni pirms izbraukšanas no Latvijas Republikas, viņš prombūtni attaisnojošos dokumentus iesniedz pārstāvniecībā.

76. Pārstāvniecība nosūta dokumentus pārvaldei. Pārvalde septiņu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izvērtē ilgstošās prombūtnes iemeslus, pieņem lēmumu par atļauju ieceļot Latvijas Republikā vai uzturēšanās atļaujas anulēšanu un par pieņemto lēmumu informē pārstāvniecību.

77. Pārstāvniecība izsniedz ārzemniekam pārvaldes lēmumu par atļauju ieceļot Latvijas Republikā vai vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā vai anulē ārzemniekam izsniegto uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu.

78. Ārzemnieks, ieceļojot Latvijas Republikā, uzrāda Valsts robežsardzei šo noteikumu 74.punktā minēto izziņu, 77.punktā minēto lēmumu vai vīzu.

79. Ja ārzemnieks valsts robežšķērsošanas vietā uzrāda ceļošanas dokumentu ar derīgu uzturēšanās atļauju, bet ir pārsniedzis Imigrācijas likuma 35.panta pirmās daļas 13.punktā vai 36.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto prombūtnes laiku un neuzrāda šo noteikumu 74. vai 77.punktā minēto dokumentu, Valsts robežsardze:

79.1. atļauj ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā;

79.2. informē ārzemnieku par nepieciešamību triju darbdienu laikā ierasties pārvaldē, lai sniegtu paskaidrojumus;

79.3. nekavējoties informē pārvaldi par atļauju ārzemniekam ieceļot Latvijas Republikā.

XII. Uzturēšanās atļaujas anulēšana

80. Lēmumu par uzturēšanās atļaujas anulēšanu pieņem pārvalde. Valsts robežsardze vai pārstāvniecība pēc pārvaldes pieprasījuma, pamatojoties uz pārvaldes lēmumu par uzturēšanās atļaujas anulēšanu, anulē uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu.

81. Ja beidzas ārzemniekam izsniegtās uzturēšanās atļaujas termiņš vai viņam izsniegto uzturēšanās atļauju anulē, bet ārzemnieks būtisku, humānu apsvērumu dēļ nevar nekavējoties izceļot no Latvijas Republikas, pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var pieņemt lēmumu, kurā norāda termiņu, kādā ārzemniekam jāatstāj Latvijas Republika. Maksimālais izceļošanas termiņš ir 45 dienas, ja ārzemniekam ir termiņuzturēšanās atļauja, vai 90 dienas, ja ārzemniekam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

XIII. Ielūgumu reģistrā un uzturēšanās atļauju reģistrā iekļaujamās informācijas apjoms un tās izmantošanas kārtība

82. Izsaukumus reģistrē ielūgumu reģistrā, kurā iekļauj šādas ziņas:

82.1. par uzaicinātāju – fizisku personu:

82.1.1. vārds (vārdi), uzvārds, tēvavārds;

82.1.2. personas kods;

82.1.3. valstspiederība;

82.1.4. uzrādītā personu apliecinošā dokumenta veids, sērija, numurs, izdošanas vieta un datums;

82.1.5. dzīvesvietas adrese;

82.1.6. tālruņa numurs;

82.1.7. elektroniskā pasta adrese (ja ir);

82.2. par uzaicinātāju – juridisku personu:

82.2.1. reģistrācijas numurs;

82.2.2. nosaukums;

82.2.3. persona, kas paraksta iesniegumu (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods un amats);

82.2.4. juridiskā adrese;

82.2.5. tālruņa numurs;

82.2.6. elektroniskā pasta adrese (ja ir);

82.3. par uzaicināmo personu:

82.3.1. vārds (vārdi), uzvārds;

82.3.2. valstspiederība;

82.3.3. dzimšanas datums;

82.3.4. dzimšanas vieta;

82.3.5. dzīvesvietas adrese;

82.3.6. ieceļošanas nolūks;

82.3.7. paredzamā faktiskā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;

82.4. pieprasītās uzturēšanās atļaujas veids un termiņš;

82.5. informācija par valsts nodevas samaksu;

82.6. izsaukuma reģistrācijas numurs;

82.7. piezīmes, kurās norāda juridiskās personas iesniegumā sniegtās ziņas vai fiziskās personas papildus sniegtās ziņas;

82.8. dienesta atzīmes, lai sniegtu papildu ziņas amatpersonai, kura pieņems dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu;

82.9. pārvaldes amatpersona (vārds, uzvārds), kura pieņēmusi lēmumu;

82.10. lēmuma pieņemšanas datums;

82.11. izsaukuma statuss.

83. Uzturēšanās atļauju reģistrā par ārzemniekiem, kuri ir pieprasījuši vai saņēmuši uzturēšanās atļauju, iekļauj šādu informāciju:

83.1. par ārzemnieku:

83.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

83.1.2. valstspiederība;

83.1.3. dzimšanas datums un vieta;

83.1.4. piešķirtais personas kods;

83.1.5. dzimums;

83.1.6. dzimšanas vieta;

83.1.7. ceļošanas dokumenta tips, numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš un vieta;

83.1.8. fotogrāfija;

83.2. uzaicinātāja personas kods, ja uzaicinātājs ir fiziska persona;

83.3. uzaicinātāja nosaukums un reģistrācijas numurs, ja uzaicinātājs ir juridiska persona;

83.4. par uzturēšanās atļauju:

83.4.1. veids, tips, statuss;

83.4.2. numurs;

83.4.3. izsniegšanas datums;

83.4.4. derīguma termiņš;

83.4.5. reģistrācijas datums;

83.4.6. anulēšanas datums un iemesls;

83.5. lēmums un tā pieņemšanas datums;

83.6. dienesta atzīmes, kurās norāda ārzemnieka iesniegto dokumentu (lietas) atrašanās vietu un lietas virzību.

84. Ielūgumu reģistra un uzturēšanās atļauju reģistra pārzinis ir pārvalde.

85. Ielūgumu reģistra un uzturēšanās atļauju reģistra izmantošanu un uzturēšanu nodrošina pārvalde no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

86. Ielūgumu reģistrā un uzturēšanās atļauju reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, Valsts policija, pārstāvniecības un valsts drošības iestādes.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.326
Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

Anketu aizpilda drukātiem burtiem

I. Jūsu ieceļošanas mērķis

1. Uzturēšanās iemesls __________________________________________________

2. Vēlamais uzturēšanās ilgums

a) pastāvīgi ___________________________________________________________

b) uz laiku līdz (datums) ________________________________________________

3. Ja jūsu ieceļošanas mērķis ir darbs, norādiet jūsu amatu/specialitāti _____________

II. Jūsu personīgie dati

1. Vārds (vārdi) _______________________________________________________

2. Uzvārds ___________________________________________________________

3. Dzimtais uzvārds___________________________________________

4. Iepriekšējie vārdi, uzvārdi, ja tie ir mainīti_________________________

5. Dzimšanas datums (diena, mēnesis, gads)________________________

6. Ja dzimšanas datums ir mainīts, norādiet iepriekšējo dzimšanas datumu _________

7. Dzimšanas vieta

a) valsts ___________________________________________________

b) province, štats, apgabals _____________________________________

c) rajons, pilsēta, apdzīvota vieta _________________________________

Šīs sadaļas 8. un 9.punktu aizpildiet, ja jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar ģimenes apvienošanu un dzimšanas apliecība nepieciešama, lai pierādītu radniecību.

8. Dzimšanas reģistrācija

a) reģistra ieraksta numurs _____________________________________

b) datums__________________________________________________

c) valsts___________________________________________________

d) iestāde__________________________________________________

9. Dzimšanas apliecība

a) numurs__________________________________________________

b) izdošanas datums__________________________________________

c) izdevējvalsts ______________________________________________

d) izdevējiestāde _____________________________________________

10. Dzimums

a) vīrietis

b) sieviete

11. Pilsonība (pilsonības) (pavalstniecība)__________________________

Ja jūs esat bezvalstnieks, norādiet mītnes valsti.

12. Tiesiskais statuss mītnes valstī, ja jūs nedzīvojat savā pilsonības valstī

a) bēglis ___________________________________________________

b) pastāvīgās uzturēšanās atļauja _________________________________

c) termiņuzturēšanās atļauja _____________________________________

d) vīza ____________________________________________________

13. Tautība_________________________________________________

14. Dzīvesvietas adrese ārvalstīs, tālrunis __________________________

15. Paredzamās dzīvesvietas adrese Latvijā

a) rajons___________________________________________________

b) lauku teritorija_____________________________________________

c) pilsēta__________________________________________________

d) priekšpilsēta/pilsētas rajons __________________________________

e) pagasts__________________________________________________

f) ciems___________________________________________________

g) iela_____________________________________________________

h) mājas nosaukums/viensēta____________________________________

i) mājas numurs_____________________________________________

j) korpusa numurs____________________________________________

k) dzīvokļa numurs___________________________________________

l) tālrunis__________________________________________________

III. Ceļošanas dokuments, kas derīgs uzturēšanās atļaujas saņemšanai

1. Ceļošanas dokumenta veids un numurs__________________________

2. Izdevējvalsts, izdevējiestāde___________________________________

3. Izdošanas datums__________________________________________

4. Derīguma termiņš__________________________________________

IV. Vai jums ir atļauja uzturēties kādā citā valstī (papildus II sadaļas 12.punktā norādītajām ziņām)

a) jā

b) nē

Ja atbildējāt "jā", norādiet valsti, uzturēšanās atļaujas veidu un derīguma termiņu (pastāvīgā, īstermiņa (līdz 12 mēnešiem), ilgāka par 12 mēnešiem)

  
  

V. Ģimenes stāvoklis

1. Norādiet savu ģimenes stāvokli

a) neprecējies(-usies)

b) precējies(-usies)

c) šķīries(-usies)

d) atraitnis(-e)

2. Ja jūs esat precējies(-usies):

a) laulātā vārds, uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums vai personas kods ___________________________

c) dzimšanas vieta ____________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) dzīvesvietas adrese _________________________________________

f) laulība noslēgta (datums) _____________________________________

g) laulības noslēgšanas valsts un vieta _____________________________

Šīs sadaļas "h", "i" un "j" apakšpunktu aizpildiet, ja jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar ģimenes apvienošanu un laulības apliecība nepieciešama, lai pierādītu radniecību.

h) laulības reģistra ieraksta numurs_______________________________

i) laulības apliecības numurs____________________________________

j) laulības apliecības izdošanas datums____________________________

3. Ja Jūs esat šķīries(-usies) vai atkārtoti precējies(-usies), atbildiet uz šī punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f" un "g" apakšpunktu.

Ja jūsu laulātais(-ā) ir miris(-usi), atbildiet uz šī punkta "a", "b", "c", "d" un "h" apakšpunktu.

Ja kāda no jūsu laulībām atzīta par spēkā neesošu, atbildiet uz šī punkta "a", "b", "c", "d" un "i" apakšpunktu.

Šīs sadaļas "g", "h" un "i" apakšpunktu aizpildiet, ja jūsu paredzētā uzturēšanās ir saistīta ar laulību.

a) iepriekšējā(-o) laulātā(-o) vārds(-i), uzvārds _______________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) pilsonība ________________________________________________

d) laulības noslēgšanas datums __________________________________

e) pašreizējās uzturēšanās valsts _________________________________

f) laulības šķiršanas datums _____________________________________

g) šķiršanās akta numurs, lēmumu pieņēmusī institūcija, valsts ___________

h) laulātā(-ās) miršanas datums __________________________________

i) laulības atzīšanas par neesošu datums, civillietas numurs, lēmumu pieņēmusī institūcija  

VI. Ziņas par radiniekiem

1. Jūsu un jūsu laulātā bērni (arī pilngadīgie)

a) vārds (vārdi), uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) dzimums ________________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) ģimenes stāvoklis __________________________________________

f) dzīvesvietas adrese _________________________________________

2. Jūsu vecāki

a) vārds (vārdi), uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) dzimums ________________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) ģimenes stāvoklis __________________________________________

f) dzīvesvietas adrese _________________________________________

Ja kāds no vecākiem ir miris, norādiet miršanas datumu________________

3. Jūsu māsas un brāļi

a) vārds (vārdi), uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) dzimums _________________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) ģimenes stāvoklis __________________________________________

f) dzīvesvietas adrese _________________________________________

Ja kāds no brāļiem vai māsām ir miris, norādiet miršanas datumu _________

4. Jūsu aizbildnis vai aizgādnis

a) vārds (vārdi), uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) dzimums ________________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) ģimenes stāvoklis __________________________________________

f) dzīvesvietas adrese _________________________________________

g) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas datums _________________

h) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas valsts un iestāde ___________

i) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas reģistra ieraksta numurs ______

j) termiņš, uz kuru ir nodibināta aizbildnība vai aizgādnība ______________

5. Jūsu aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas

a) vārds (vārdi), uzvārds _______________________________________

b) dzimšanas datums _________________________________________

c) dzimums ________________________________________________

d) pilsonība ________________________________________________

e) ģimenes stāvoklis __________________________________________

f) dzīvesvietas adrese _________________________________________

g) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas datums _________________

h) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas valsts un iestāde ___________

i) aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas reģistra ieraksta numurs ______

j) termiņš, uz kuru ir nodibināta aizbildnība vai aizgādnība ______________

VII. Valodas

1. Norādiet pakāpi, kādā jūs protat latviešu valodu un citas svešvalodas

a) pilnībā

b) pietiekami sociālajiem kontaktiem

c) neprotu

2. Jūsu dzimtā valoda _________________________________________

3. Sarunvaloda jūsu ģimenē _____________________________________

VIII. Nodarbinātība

1. Jūsu darbavietas pēdējo piecu gadu laikā

a) laikposms ________________________________________________

b) darba devējs un tā atrašanās valsts (Latvijā – adrese) ________________

c) nodarbinātības veids (profesija/amats) ___________________________

2. Ja ilgāku laiku neesat strādājis, norādiet iemeslu ____________________

IX. Izglītība

a) pamata

b) vidējā

c) arodizglītība

d) augstākā

X. Jūsu līdzšinējā uzturēšanās Latvijas teritorijā

1. Vai līdz šim esat uzturējies(-usies) Latvijā?

a) jā

b) nē

Ja atbildējāt "jā", norādiet

a) laikposms ________________________________________________

b) uzturēšanās vieta (adrese) ____________________________________

c) uzturēšanās iemesls _________________________________________

2. Vai jums kādreiz ir atteikta iebraukšana Latvijā?

a) jā

b) nē

3. Vai jūs esat bijis(-usi) izraidīts(-a) no Latvijas?

a) jā

b) nē

4. Vai jūs vai jūsu vecāki esat saņēmuši kompensāciju (atlīdzību) par izbraukšanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs?

a) jā

b) nē

Ja atbildējāt "jā", norādiet maksātāja iestādi vai fondu un kompensācijas (atlīdzības) saņemšanas datumu.

Ja uz šīs sadaļas 2. vai 3.jautājumu atbildējāt "jā", aizpildiet anketas 1.pielikumu.

XI. Uzturēšanās ārvalstīs

1. Norādiet jūsu reģistrētās dzīvesvietas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, sākot no 1991.gada.

Šīs sadaļas 1.punktu aizpildiet, ja jūs pastāvīgi dzīvojat Latvijas Republikā un pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijāt Latvijas nepilsonis.

a) no _____________________________________________________

b) līdz ____________________________________________________

c) valsts___________________________________________________

d) dzīvesvietas adrese_________________________________________

2. Vai jums ir atteikta iebraukšana kādā citā valstī?

a) jā

b) nē

3. Vai jūs esat bijis(-usi) izraidīts(-a) no kādas citas valsts?

a) jā

b) nē

Ja uz šīs sadaļas 2. vai 3.punktu atbildējāt "jā", aizpildiet anketas 1.pielikumu.

XII. Vai Jūs esat dienējis vai dienat militārajā (izņemot obligāto) vai citā valsts dienestā?

a) jā

b) nē

Ja jūs atbildējāt "jā", aizpildiet anketas 2.pielikumu.

XIII. Sodāmība

Vai jūs esat sodīts(-a) par noziegumu vai noziedzīgu nodarījumu?

a) jā

b) nē

Ja atbildējāt "jā", aizpildiet anketas 3.pielikumu.

XIV. Uzaicinātājs

1. Ja uzaicinātājs ir fiziska persona

a) vārds (vārdi), uzvārds ______________________________________

b) personas kods ____________________________________________

2. Ja uzaicinātājs ir juridiska persona

a) nosaukums _______________________________________________

b) reģistrācijas numurs ________________________________________

c) juridiskā adrese____________________________________________

XV. Papildu informācija

Norādiet kontaktpersonu ārvalstīs un Latvijā (radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā)

a) vārds (vārdi), uzvārds ______________________________________

b) dzimšanas dati ____________________________________________

c) dzīvesvietas adrese un tālrunis_________________________________

XVI. Deklarācija

Izlasiet un ar parakstu aplieciniet šāda satura tekstu:

Ar parakstu apliecinu, ka:

1. Visās anketās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai esmu sniedzis(-gusi) pilnīgas un patiesas ziņas.

2. Apņemos triju dienu laikā rakstiski informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka vairs nepastāv vai ir mainījušies apstākļi, uz kuriem pamatojoties esmu saņēmis(-usi) uzturēšanās atļauju, esmu iestājies(-usies) militārajā vai citā valsts dienestā vai esmu izceļojis(-usi) uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

3. Atzīstu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tiesības veikt pārrunas ar mani un manu uzaicinātāju un pieprasīt paskaidrojumus, kā arī pārbaudīt manu vai mana uzaicinātāja sniegto informāciju.

4. Man nav Ministru kabineta noteikumos minēto veselības traucējumu vai slimību, kuru dēļ es nedrīkstu saņemt uzturēšanās atļauju.

Manā rīcībā ir Veselības ministrijas izsniegta izziņa, ka tai nav iebildumu pret to, ka ierodos ārstēt veselības traucējumu vai slimību.

5. Man ir nepieciešamie iztikas līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā (norādīt, kādi un kādā apmērā). 

6. Esmu sapratis(-usi) visus šajā anketā un tās pielikumos uzdotos jautājumus vai saņēmis(-usi) attiecīgus izskaidrojumus man saprotamā valodā vai ar tulka starpniecību.

Paraksts ____________________

Datums ____________________

XVII. Dienesta atzīmes

1. Vārda (vārdu) un uzvārda rakstība latviešu valodā atbilstoši izrunai oriģinālvalodā

 ___________________________________________________________________

2. Dokumentu saņēmējs:

amatpersonas amats_________________________

vārds (vārdi), uzvārds________________________

paraksts__________________________________

Datums___________________________________

Piezīmes_________________________________

3. Lietas numurs____________________________

4. Lēmums (uzturēšanās atļaujas termiņš, uzturēšanās atļaujas veids, tips, statuss)

 ____________________________________________________________________

5. Personas kods___________________________

6. Lēmumu sagatavoja:

amatpersonas amats_________________________

vārds (vārdi), uzvārds ________________________

paraksts __________________________________

Datums ___________________________________

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.326
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
1.pielikums
Vārds (vārdi), uzvārds 

1. Ja jums ir atteikta iebraukšana kādā valstī (arī Latvijā), sniedziet šādas ziņas:

1.1. atteikuma datums (diena/mēnesis/gads) 
1.2. iebraukšanas aizliegums līdz (diena/mēnesis/gads) 
1.3. valsts 
1.4. atteikuma iemesls

2. Ja jūs esat izraidīts(-a) no kādas valsts (arī Latvijas), sniedziet šādas ziņas:

2.1. izraidīšanas datums (diena/mēnesis/gads) 
2.2. iebraukšanas aizliegums līdz (diena/mēnesis/gads) 
2.3. valsts 
2.4. izraidīšanas iemesls 

Paraksts _____________________

Datums ______________________

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.326
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
2.pielikums
Vārds (vārdi), uzvārds 

1. Ja jūs esat dienējis militārajā vai citā valsts dienestā, sniedziet šādas ziņas:

1.1. valsts 
1.2. dienesta laiks (mēnesis/gads) 
1.3. dienesta veids 
1.4. amats 

2. Vai jūs esat piedalījies(-usies) kaujas darbībā

a) jā

b) nē

3. Ja jūs uz 2.jautājumu atbildējāt "jā", norādiet vietu un laiku _________________________

Paraksts _________________

Datums __________________

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.326
Anketas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
3.pielikums
Vārds (vārdi), uzvārds 

Ja jūs esat sodīts(-a) par noziegumu vai noziedzīgu nodarījumu, sniedziet šādas ziņas:

1. Pārkāpuma raksturs 
2. Valsts 
3. Likuma pants 
4. Piespriestais soda veids 
5. Ieslodzījuma termiņš (no–līdz) 

Paraksts __________________

Datums __________________

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
08.04.2010