Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 49.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35., 81., 121., 151.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts aģentūra "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 6.2.2.apakšpunktā tekstu "(http://esfondi.bema.gov.lv)" ar tekstu "(www.liaa.gov.lv)";

1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (turpmāk - finansējums) ir 44 337 186 lati un finansējuma saņēmēju līdzfinansējums - 32 106 238 lati.";

1.4. aizstāt 26.2.apakšpunktā tekstu "(http://esfondi.bema.gov.lv)" ar tekstu "(www.liaa.gov.lv)";

1.5. svītrot 28.2.3.apakšpunktu;

1.6. izteikt 28.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.6. ēkas energoaudita pārskatu (kopiju) (energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un šo noteikumu 3.pielikumu) vai vienkāršotu ēkas energoaudita pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 13.1 punktu. Sākot ar 2010.gada 1.janvāri saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu veikta ēkas energoaudita pārskatu izstrādā energoauditors, kurš atbilst normatīvajos aktos par energoauditoriem noteiktajām prasībām;";

1.7. svītrot 28.2.9. un 28.2.10.apakšpunktu;

1.8. izteikt 28.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.11. atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumam izstrādātu būvniecības izmaksu tāmi (kopija), secīgi norādot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās.";

1.9. svītrot 52.4.apakšpunktā vārdu "atsevišķu";

1.10. papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Sadarbības iestāde lemj, vai izbeigt līgumu par projekta īstenošanu līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī ja gada laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestādē nav iesniegts maksājuma pieprasījums par vismaz 50 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (attiecināms, ja projekta finansēšanai finansējuma saņēmējs izmanto kredītiestādes vai cita finansējuma avota aizdevumu).";

1.11. izteikt 2.pielikuma 2.2.sadaļu šādā redakcijā:

"2.2. Projekta īstenošanas vieta

Dzīvojamās mājas adrese:  
Dzīvojamās mājas ekspluatācijā nodošanas gads*:  
Dzīvokļu skaits dzīvojamā mājā:  
Dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā
Jā, norādīt datumu:
 
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga

* Dzīvojamai mājai jābūt nodotai ekspluatācijā no 1944.gada līdz 1993.gadam (ieskaitot).";

1.12. papildināt 2.pielikuma 3.2.sadaļu zem tabulas "Starpposma maksājumu pieprasīšanas laika grafiks" ar tekstu šādā redakcijā:

"Starpposma maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam apstiprinātā ERAF finansējuma apmēra.";

1.13. izteikt 2.pielikuma 5.2.sadaļu šādā redakcijā:

"5.2. Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmāss

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no kopējām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Energoaudita, tehniskā apsekojuma, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādāšanas izmaksas (nepārsniedzot 10 procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām):                  
1.1. energoaudita sagatavošanas izmaksas                  
1.2. tehniskā apsekojuma atzinuma sagatavošanas izmaksas                  
1.3. būvniecības izmaksu tāmes sagatavošanas izmaksas                  
1.4. būvprojekta izstrādāšanas izmaksas                  
2. Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām)                      
2.1. būvuzraudzības izmaksas                  
2.2. autoruzraudzības izmaksas                  
3. Būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās                  
4. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām)                  
5. Neparedzētie izdevumi (nepārsniedzot piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām)                  

KOPĀ:

           

100 %%

   

* Izmaksu pozīcijas var sadalīt sīkāk atbilstoši projekta iesniedzēja vajadzībām.";

1.14. svītrot 2.pielikuma 6.2.9.apakšpunktu;

1.15. svītrot 4. un 5.pielikumu;

1.16. izteikt 9.pielikuma sadaļu "Lokālā tāme Nr.____" šādā redakcijā:

"Lokālā tāme Nr.____

______________________________________________________________________________________
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 Būves nosaukums   
 Objekta nosaukums   
 Objekta adrese   
 Pasūtījuma Nr.   
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ________ LVL
Tāme sastādīta _____.gada ____._________
Tāme sastādīta _____.gada ____._________  

 

                                                                                                                                                              

Nr.
p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

Attiecināmās vai neattiecināmās izmaksas*

laika norma (c/h)

darba samaksas likme (LVL/h)

darba alga (LVL)

 materiāli (LVL)

mehānismi (LVL)

kopā (LVL)

darbietilpība (c/h)

darba alga (LVL)

materiāli (LVL)

mehānismi (LVL)

summa (LVL)


                                                 
                                                 
     

 Kopā

                                        
     

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

                
     

Tiešās izmaksas kopā

                

 

    * Norādīt, vai attiecīgā izmaksu pozīcija tiek iekļauta projekta attiecināmajās vai neattiecināmajās izmaksās saskaņā ar šo noteikumu 17. un 19.punktā noteikto.
                                      

 Kopā

    
                                         
Sastādīja        Pārbaudīja     
  

 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

       

 (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.______________"

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs E.Repše

08.04.2010