Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.05.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 31.§)
Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 24.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtību.

2. Apstiprināts noliktavas turētājs, apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi (tai skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk – apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi), un reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas. Reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju par katru speciālo atļauju (licenci) atsevišķi.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

3. Reģistrēts nosūtītājs aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa deklarāciju likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta trešo vai devīto daļu.

4. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot akcīzes nodokļa deklarācijas atbilstoši darbībām ar attiecīgajām akcīzes precēm, saglabā šo noteikumu pielikumos noteikto aiļu un rindu numerāciju, bet var norādīt mazāku aiļu un rindu skaitu.

II. Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

5. Aizpildot naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – naftas produktu deklarācija) (1.pielikums), norāda:

5.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

5.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – naftas produktu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

5.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

5.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

5.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

5.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

5.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

5.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

5.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

6. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 1. un 4.aili, attiecīgi norāda arī svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktus un komponentus, kuriem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentus, kuriem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.841)

7. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi naftas produktiem saskaņā ar likuma 14.pantu.

8. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.ailē naftas produktu daudzumus norāda litros, savukārt 6., 7. un 8.ailē – kilogramos.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

9. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 11.–21.rindu, norāda:

9.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto naftas produktu daudzumu;

9.2. 12.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

9.3. 13.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām;

9.4. 14.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (izņemot ražošanu) naftas produktu daudzumu;

9.5. 15.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko naftas produktu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

9.6. 16.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.7. 17.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.8. 18.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

9.9. 19.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.10. 20.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto, vienpadsmito un sešpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

9.11. 21.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 20.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

10. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 22.–23.rindu, norāda:

10.1. 22.rindā – kopējo taksācijas periodā faktiski saņemto naftas produktu daudzumu. Ja saņemtie naftas produkti vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.panta pirmo daļu, attiecīgo daudzumu norāda arī naftas produktu deklarācijas 33.rindā ar "–" zīmi, 37.rindā norādot atbrīvojuma pamatojumu;

10.2. 23.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

11. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 24.–28.rindu, norāda:

11.1. 24.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

11.2. 25.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

11.3. 26.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 25.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

11.4. 27.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

11.5. 28.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

12. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot naftas produktu deklarācijas 29.–32.rindu, norāda:

12.1. 29.rindā – naftas produktu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

12.2. 30.rindā – naftas produktu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

12.3. 31.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

12.4. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

13. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 33. un 34.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt naftas produktu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, naftas produktu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 33. un 34.rindu, norāda:

13.1. 33.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

13.1.1. norāda naftas produktu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

13.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda naftas produktu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

13.1.3. norāda naftas produktu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

13.1.4. norāda naftas produktu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

13.2. 34.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

14. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 35.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katram naftas produktu veidam (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

15. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 36.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 35.rindas 1.–14.aili.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

16. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 37.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

17. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

III. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

18. Aizpildot alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – alkoholisko dzērienu deklarācija) (2.pielikums), norāda:

18.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

18.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – alkoholisko dzērienu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

18.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

18.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

18.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

18.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

18.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

18.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

18.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

19. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas veic darbības ar alu, aizpilda alkoholisko dzērienu deklarācijas 11.rindu, norādot alus sadalījumu pēc akcīzes nodokļa aprēķināšanas veida atbilstoši likuma 12.pantam:

19.1. 1. un 3.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, līdz kurai alum aprēķina akcīzes nodokli pēc alus apjoma litros, tas ir, gadījumos, kad aprēķinātā akcīzes nodokļa summa par 100 litriem alus ir zemāka par likuma 12.pantā noteikto minimālo likmi;

19.2. 2. un 4.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, virs kuras alum aprēķina akcīzes nodokli par katru absolūtā spirta tilpumprocentu.

20. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 12.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 12.pantu.

21. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē alkoholisko dzērienu daudzumu norāda litros, savukārt 2., 4., 10. un 11. ailē – absolūtā spirta litros.

(MK 28.07.2015. noteikumu Nr.431 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202)

 

22. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 1. un 2.ailē norāda tikai to alus apjomu un aprēķināto akcīzes nodokli, kas saražots vai saņemts no patstāvīgās mazās alus darītavas un nepārsniedz likuma 12.panta otrajā daļā noteikto apjomu.

22.1 Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 11. ailē norāda tikai to pārējo alkoholisko dzērienu apjomu absolūtā spirta litros un aprēķināto akcīzes nodokli, kas saražots vai saņemts no mazās alkoholisko dzērienu darītavas un nepārsniedz likuma 12. panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto apjomu. No citas dalībvalsts mazās alkoholisko dzērienu darītavas saņemtos pārējos alkoholiskos dzērienus deklarācijas 11. ailē norāda, ja šo alkoholisko dzērienu pārvietošanai ir noformēts dokuments, kas noteikts Eiropas Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk – regula Nr.  684/2009), kura 17. "l" ailē "Izcelsmes apraksts" un 17. "n" ailē "Ražotāja lielums" ir norādīta informācija atbilstoši regulā Nr.  684/2009 noteiktajām prasībām, vai dokuments, kas noteikts Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (turpmāk – regula Nr. 3649/92), kura 14. ailē "Sertifikāti (dažiem vīniem, stipriem alkoholiskiem dzērieniem, mazām alus darītavām un spirta rūpnīcām)" ir norādīta informācija atbilstoši regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām, un akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokļa deklarācijai ir pievienojis informāciju par dokumenta numuru, ar kuru no citas dalībvalsts mazās alkoholisko dzērienu darītavas saņemti pārējie alkoholiskie dzērieni.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

23. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 13.–25.rindu, norāda:

23.1. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto alkoholisko dzērienu daudzumu, tai skaitā to daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu;

23.2. 14.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

23.3. 15.rindā – to ar akcīzes nodokļa markām marķēto alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

23.4. 16.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmo un trešo daļu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

23.5. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu), kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto alkoholisko dzērienu daudzumu;

23.6. 18.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko alkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

23.7. 19.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.8. 20.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.9. 21.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

23.10. 22.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 21.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.11. 23.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

23.12. 24.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu no 23.rindas 5., 6., 7., 8., 9. un 10. ailē norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

23.13. 25.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 23.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 138; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 431; MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202)

24. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 26. un 27.rindu, norāda:

24.1. 26.rindā – kopējo saņemto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja saņemtie alkoholiskie dzērieni vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.pantu, attiecīgo daudzumu norāda alkoholisko dzērienu deklarācijas 40.rindā ar "–" zīmi, pievienojot alkoholisko dzērienu deklarācijai atbrīvojuma pamatojumu;

24.2. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 26.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

25. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 28.–32.rindu, norāda:

25.1. 28.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

25.2. 29.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

25.3. 30.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 29.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

25.4. 31.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

25.5. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

26. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 33.–36.rindu, norāda:

26.1. 33.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

26.2. 34.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

26.3. 35.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

26.4. 36.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 35.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

27. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām nav samaksājis 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas un kam iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, par kuriem akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 37.–39.rindu, norāda:

27.1. 37.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu šajā rindā nenorāda;

27.2. 38.rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā, marķēti ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai 27.panta sesto daļu;

27.3. 39.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

28. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 40. un 41.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt alkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, alkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 40. un 41.rindu, norāda:

28.1. 40.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

28.1.1. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

28.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

28.1.3. norāda alkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

28.1.4. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

28.2. 41.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

29. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 42.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

30. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 43.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 42. rindas 1.–11. aili.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1061; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 431; MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202)

31. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 44.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

32. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

IV. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

33. Aizpildot tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – tabakas izstrādājumu deklarācija) (3.pielikums), norāda:

33.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

33.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – tabakas izstrādājumu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

33.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

33.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

33.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

33.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

33.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

33.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

33.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

34. Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 11.–16.rindu, norāda:

34.1. 11.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm euro par 1000 cigaretēm;

34.2. 12.rindā – palielinājuma koeficientu (2, 3 vai 4) atbilstoši likuma 13.panta trešajai daļai tikai tām cigaretēm, kas pārsniedz 80 mm, 110 mm un 140 mm, neieskaitot filtru vai iemuti;

34.3. 13.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm procentos no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

34.4. 14.rindā – akcīzes nodokļa marku saņēmēji maksimālo mazumtirdzniecības cenu cigarešu paciņai euro. Aili sadala atbilstoši katrai maksimālajai mazumtirdzniecības cenai un cigarešu skaitam paciņā, ja vienai cenai tie atšķiras. Ja maksimālā mazumtirdzniecības cena nav zināma, norāda cenu atbilstoši likuma 22.panta ceturtajai daļai. Šajā rindā iekļauj tikai tās maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kas saistošas akcīzes nodokļa aprēķinam konkrētā taksācijas periodā;

34.5. 15.rindā – cigarešu skaitu paciņā (gabalos), kurai 14.rindā ir noteikta maksimālā mazumtirdzniecības cena;

34.6. 16.rindā – aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi, kas nedrīkst būt mazāka par likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto likmi, cigaretēm euro par 1000 cigaretēm, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

35. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 17.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem saskaņā ar likuma 13.pantu. 1.ailē norādāmā tabakas izstrādājumu likme ir vienāda ar 16.rindā norādīto aprēķināto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm.

36. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 1. un 2.ailē tabakas izstrādājumu daudzumus norāda gabalos, savukārt 3., 4., 5. un 6. ailē – gramos.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 841; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 149)

37. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 18.–27.rindu, norāda:

37.1. 18.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.2. 19.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu. Ja tiek izvestas tabakas lapas vai karsējamā tabaka, tad saskaņā ar likuma 25. panta piecpadsmito daļu deklarācijai pievieno apliecinājuma dokumentus par šajā rindā norādītajiem apjomiem;

37.3. 20.rindā – ar akcīzes nodokļa markām marķēto tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

37.4. 21.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

37.5. 22.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu), kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.6. 23.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko tabakas izstrādājumu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

37.7. 24.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

37.8. 25.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

37.9. 26.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu no 25.rindā norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

37.10. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 138; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 841; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 149; MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202)

38. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 28. un 29.rindu, norāda:

38.1. 28.rindā – kopējo saņemto tabakas izstrādājumu daudzumu;

38.2. 29.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 28.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

39. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 30.–33.rindu, norāda:

39.1. 30.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

39.2. 31.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

39.3. 32.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

39.4. 33.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 32.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

40. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 34.–37.rindu, norāda:

40.1. 34.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

40.2. 35.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

40.3. 36.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

40.4. 37.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 36.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

41. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām nav samaksājis 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas un kam iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, par kuriem akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 38.–40.rindu, norāda:

41.1. 38.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu šajā rindā nenorāda;

41.2. 39.rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem tabakas izstrādājumiem, kas tiek ievesti Latvijas Republikā vai tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā, ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai 27.panta sesto daļu;

41.3. 40.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

42. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 41. un 42.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt tabakas izstrādājumu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, tabakas izstrādājumu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 41. un 42.rindu, norāda:

42.1. 41.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

42.1.1. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

42.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

42.1.3. norāda tabakas izstrādājumu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

42.1.4. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

42.2. 42.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

43. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 43.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

44. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 44.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 43.rindas ailes.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

45. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 45.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

46. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V. Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

47. Aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācija) (4.pielikums), norāda:

47.1. apstiprināts noliktavas turētājs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

47.2. citas personas – kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanas vai saņemšanas datumu;

47.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

47.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

47.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

47.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām)

47.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām),

47.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs norāda akcīzes identifikācijas numuru un noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

48. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 15.pantu.

49. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijā kafijas daudzumus norāda kilogramos, savukārt bezalkoholisko dzērienu daudzumus – litros.

50. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11.- 20.rindu, norāda:

50.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.2. 12.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.3. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.4. 14.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.5. 15.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 19.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

50.6. 16.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23.panta vienpadsmito daļu;

50.7. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko kafijas un bezalkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

50.8. 18.rindā – kafijas pieļaujamos zudumus no 17.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas vai apstrādes procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

50.9. 19.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

50.10. 20.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

50.1 Apstiprināts noliktavas turētājs par kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11., 14. un 15.rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus saskaņā ar likuma 25.panta divpadsmito daļu.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.138 redakcijā)

51. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 21.–24.rindu, norāda:

51.1. 21.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

51.2. 22.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

51.3. 23.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

51.4. 24.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

52. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 25. un 26.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 25. un 26.rindu, norāda:

52.1. 25.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

52.1.1. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

52.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

52.1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta trīspadsmito daļu;

52.1.4. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

52.2. 26.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

53. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 27.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par kafiju un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

54. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 28.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, kvalitātes noteikšanā, citu pārtikas preču ražošanā un iznīcināšanā izmantoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu pamatojošus iekšējos attaisnojuma dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

55. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V1. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

(Nodaļa MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.1 Aizpildot dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – dabasgāzes deklarācija) (5. pielikums), norāda:

55.1 1. akcīzes nodokļa aprēķina periodu;

55.1 2. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.1 3. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.1 3.1. akcīzes nodokļa maksātāja statusu (apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs, galalietotājs, persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, dabasgāzes sadales sistēmas operators). Ja dabasgāzes sadales sistēmas operators vienlaikus ir arī galalietotājs, kas pats ieved dabasgāzi Latvijas Republikā no citas valsts izmantošanai savam patēriņam, papildus norāda statusu – galalietotājs, bet, ja sadales sistēmas operators realizē un piegādā dabasgāzi galalietotājam, nodrošinot pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, papildus norāda statusu – dabasgāzes tirgotājs;

55.1 3.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskām personām);

55.1 3.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskām personām);

55.1 3.4. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi un persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, – speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numuru;

55.1 3.5. dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators, kas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, – dabasgāzes tirgotāju reģistra numuru.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.2 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijā dabasgāzes apjomu norāda kilovatstundās (kWh).

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.3 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 8. rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei saskaņā ar likuma 15.1 pantu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.4 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 9.–10. rindu, norāda:

55.4 1. 9. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā ievests akcīzes preču noliktavā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.4 2. 10. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.5 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu dabasgāzes deklarācijai pievieno dokumentus par dabasgāzes deklarācijas 9. un 10. rindā norādītajiem dabasgāzes apjomiem vai apstiprinātu minēto dokumentu uzskaitījumu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.6 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi aizpilda dabasgāzes deklarācijas 12.–23. rindu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.7 Dabasgāzes sadales sistēmas operators dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, izmantojot sadales sistēmu. Ja dabasgāzes galalietotājs ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, neizmantojot sadales sistēmu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.8 Dabasgāzes sadales sistēmas operators un vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators dabasgāzes deklarācijai pievieno informāciju par dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, atsevišķi norādot:

55.8 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas piegādāts galalietotājiem, sadalījumā pa dabasgāzes tirgotājiem (norāda tirgotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu);

55.8 2. dabasgāzes apjomu (kWh), ko sadales sistēmas operators piegādājis katram galalietotājam, kurš pats ievedis vai saņēmis dabasgāzi Latvijas Republikā izmantošanai savam patēriņam (norāda galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu).

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.9 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 12.16. rindā norāda dabasgāzes apjomu, kuru saskaņā ar likuma 6.1 panta otro un ceturto daļu neapliek ar akcīzes nodokli:

55.9 1. 12. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, ko neapliek ar akcīzes nodokli;

55.9 2. 13. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

55.9 3. 14. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto divējādi atbilstoši likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

55.9 4. 15. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto mineraloģiskiem procesiem;

55.9 5. 16. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators taksācijas periodā izlietojis dabasgāzes pārvades, sadales vai uzglabāšanas sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, tai skaitā dabasgāzes zudumus. Dabasgāzes zudumi ir dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmai pievadītās un galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu starpība attiecīgajā laikposmā, neskaitot dabasgāzes patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.10 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 12. rindā norādīto apjomu dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.10 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kuru neapliek ar akcīzes nodokli;

55.10 2. galalietotājam piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.10 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai saimnieciskās darbības kodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – NACE kods).

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.11 (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.12 (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.13 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 17.–18. rindā norāda dabasgāzes apjomu, ko apliek ar akcīzes nodokli, un aprēķināto akcīzes nodokli:

55.13 1.  17. rindā – taksācijas periodā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh) sadalījumā pa piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm atbilstoši izlietošanas mērķim;

55.13 2.  18. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 17. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto aprēķina formulu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.14 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 17. rindā norādīto apjomu, kam piemēro akcīzes nodokļa likmi saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu, dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.14 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kurai piemēro likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.14 2. piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.14 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai NACE kodu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.15 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 19. un 20. rindu aizpilda tikai tad, ja nepieciešams precizēt dabasgāzes apjomu un šim nolūkam nav izmantojamas citas dabasgāzes deklarācijas ailes. Ja, veicot precizējumus, dabasgāzes apjoms samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Dabasgāzes deklarācijai pievieno attaisnojuma dokumentus, kas pamato 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu. Korekcijas rindās nenorāda akcīzes nodokļa summas, kas iekļautas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, par pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem).

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.16 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 19. rindā, norāda:

55.16 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.16 2. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi – dabasgāzes apjomu (kWh), par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu;

55.16 3. dabasgāzes apjomu (kWh), kuram piemērots atbrīvojums no akcīzes nodokļa vai zemāka akcīzes nodokļa likme, bet par kuru, mainoties dabasgāzes izmantošanas mērķim, jāsamaksā akcīzes nodoklis vai nodokļa starpība par saņemto dabasgāzes apjomu atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktajai nodokļa likmei saskaņā ar likuma 23. panta divdesmit piekto daļu;

55.16 4. dabasgāzes apjomu, par kuru jāveic korekcijas akcīzes nodokļa aprēķinā. Dabasgāzes apjomu norāda arī citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.17 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 20. rindā, norāda aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.18 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 21. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.19 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 22. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 21. rindas 1.–4. aili.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.20 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 23. rindā norāda dabasgāzes deklarācijai pievienotos dokumentus.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

V2. Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

(Nodaļa MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)
 

55.21 Aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācija) (6. pielikums), norāda:

55.21 1. apstiprināts noliktavas turētājs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.21 2. citas personas – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma ievešanas vai saņemšanas datumu;

55.21 3. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.21 4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.21 4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

55.21 4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

55.21 4.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

55.21 4.4. apstiprinātam noliktavas turētājam – nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs un noliktavas akcīzes identifikācijas numurs.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.22 Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 10.–13. rindu, norāda:

55.22 1. 10. rindā – likuma 13.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 mililitru šķidruma;

55.22 2. 11. rindā – likuma 13.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 miligramu nikotīna;

55.22 3. 12. rindā – nikotīna daudzumu miligramos uz vienu mililitru šķidruma. Aili sadala atbilstoši katrai fasējuma vienībai ar atšķirīgu nikotīna daudzumu. Ja elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums nesatur nikotīnu, to izdala atsevišķā ailē 12. rindā, norādot "0";

55.22 4. 13. rindā – aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi par vienu mililitru elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atbilstoši 12. rindā norādītajam nikotīna daudzumam, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.23 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu norāda mililitros.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.24 Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14.–22. rindu, norāda:

55.24 1. 14. rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.24 2. 15. rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.24 3. 16. rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.24 4. 17. rindā – to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.24 5. 18. rindā – to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un piegādāts likuma 20. pantā minētajām personām vai piegādāts saskaņā ar likuma 21. panta sesto daļu;

55.24 6. 19. rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tai skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23. panta vienpadsmito daļu;

55.24 7. 20. rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma iztrūkumu (tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu);

55.24 8. 21. rindā – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.24 9. 22. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 21. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.25 Apstiprināts noliktavas turētājs par elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14., 17. un 18. rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus vai apstiprinātu to uzskaitījumu saskaņā ar likuma 25. panta divpadsmito daļu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.26 Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 23.–26. rindu, norāda:

55.26 1. 23. rindā – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

55.26 2. 24. rindā – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

55.26 3. 25. rindā – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.26 4. 26. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25. rindā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)
 

55.27 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 27. un 28. rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 27. un 28. rindu, norāda:

55.27 1. 27. rindā – elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

55.27 1.1. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.27 1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23. panta septiņpadsmito daļu;

55.27 1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta trīspadsmito daļu;

55.27 1.4. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

55.27 2. 28. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.28 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 29. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.29 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 30. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 29. rindas ailes.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.30 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 31. rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumus Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 124.nr.; 2008, 124.nr.; 2009, 25., 103., 204.nr.).

57. Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar šiem noteikumiem aizpildāmas un iesniedzamas par taksācijas periodu, sākot ar 2010.gada aprīli.

57.1 Noteikumu 55.7 punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Iesniedzot šo noteikumu 55.7 punktā minēto informāciju par 2011.gada janvāri, tajā ietver informāciju par periodu, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.702 redakcijā)

58. Akcīzes nodokļa deklarācijas par 2010.gada martu akcīzes nodokļa maksātāji aizpilda un iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību".

58.1 Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu V1 nodaļā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas aizpildīšanas kārtību, un šo noteikumu 5. pielikumā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu, sākot ar 2017. gada aprīli.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

59. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

1.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.841 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

1. Periods
- gads 01 2 0


- mēnesis 02


- datums 03


2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04 2 0


3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

apstiprināts noliktavas turētājs reģistrēts saņēmējs īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
reģistrēts nosūtītājs cita persona


- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06


- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09


Naftas produktu veidi
svinu nesa-
turošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kom-
ponenti (litros)
svinu saturošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)
petroleja, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti/
(litros)
dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), tās aiz-
stājēj-
produkti
un kompo-
nenti (litros)


deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(litros)


deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(kilo-
gramos)


naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi (kilo-
gramos)


naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi, ko izmanto par kuri-
nāmo
(kilo-
gramos)


iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aizstājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)


iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti,
ja vismaz 5 % no kopējā produkta daudzuma veido
rapšu sēklu eļļa vai no tās iegūta biodeg-
viela (litros)
svinu nesaturošs benzīns, ja pievienotā absolūtā spirta saturs veido 70- 85 tilpum-
procentus (ieskaitot) no kopējā produkta daudzuma (litros)
iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa) (arī tāda, kurai pievie-
nota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļ-
degviela), ko izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteik-
tajiem mērķiem (litros)
biodīzeļ-
degviela/ rapšu sēklu eļļa (litros)
eļļas atkritumi (litros)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Akcīzes nodokļa likme
(1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē – euro par 1000 litriem; 6., 7. un 8. ailē – euro par 1000 kilogramiem)
10

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 11
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 12
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. un 20. pantu 13
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā 14
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 15
- pieļaujamie zudumi, kas radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā 16
- pieļaujamie zudumi, kas radušies uzglabāšanas procesā 17
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 18

- pieļaujamie zudumi

19
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(11. r. – 12. r. – 13. r. + 14. r. + 15. r. – 16. r. – 17. r. + 18. r. – 19. r.)
20
Nodokļa summa
(10. r. x 20. r. : 1000)
21

6. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

22
Nodokļa summa
(10. r. x 22. r. : 1000)
23

7. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 24
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 25
- pieļaujamie zudumi 26
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(24. r. + 25. r. – 26. r.)
27
Nodokļa summa
(10. r. x 27. r. : 1000)
28

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem naftas produktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 29
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 30
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(29. r. – 30. r.)
31
Nodokļa summa
(10. r. x 31. r. : 1000)
32


9. Korekcija (+/–)
Daudzuma korekcija 33
Nodokļa summa
(10. r. x 33. r. : 1000)
34


10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)
(21. r. + 23. r. + 28. r. + 32. r. + 34. r.)
35


11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(35. rindas 1. – 14. ailes summa)
36


12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 37
2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods
– gads 01   2 0      
           
– mēnesis 02        
           
– datums 03        
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
– gads, datums, mēnesis 04   2 0                  
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
– statuss 05     apstiprināts noliktavas turētājs     reģistrēts saņēmējs     īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
   
      reģistrēts nosūtītājs     cita persona
       
– nodokļa maksātāja
nosaukums  vai vārds
un uzvārds
06    
                             
– nodokļa maksātāja
reģistrācijas kods
vai personas kods
08                          
                             
– nodokļa maksātāja
akcīzes identifikācijas
numurs
09                          
                             
– noliktavas akcīzes
identifikācijas numurs
10                          
                             
      Alkoholisko dzērienu veidi
(1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē – litros; 2., 4., 10. un 11. ailē – absolūtā spirta litros)
alus vīns raudzētie dzērieni starpprodukti pārējie
alkoholiskie dzērieni
pārējie alkoholiskie dzērieni,
kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā
līdz 6
tilpum-procentiem (ieskaitot)
virs 6
tilpum-procentiem
līdz 15
tilpum-procentiem (ieskaitot)
virs 15 līdz 22 tilpum-procentiem (ieskaitot)
     
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Alus sadalījums     Par patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajiem pirmajiem 10 000 hl Pārējais alus              
– alus stipruma robeža tilpumprocentos 11   līdz ___ tilpum-procentiem (ieskaitot) virs ___ tilpum-procentiem līdz ___ tilpum-procentiem (ieskaitot) virs ___ tilpum-procentiem              
5. Akcīzes nodokļa likme (1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē – euro par 100 litriem; 2., 4., 10. un 11. ailē – euro par 100 litriem absolūtā spirta) 12                        

6. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 13                        
                         
– daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 14                        
– daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu 15                        
– daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. un 20. pantu un 21. panta sesto daļu 16                        
                         

Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

17                        
                         
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 18                        
– pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā 19                        
– pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā 20                        
                         
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 21                        
– pieļaujamie zudumi 22                        
   
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. – 14. r. – 15. r. – 16. r. + 17. r. + 18. r. – 19. r. – 20. r. + 21. r. – 22. r.)

23                        
– daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām 24                        
                         
Nodokļa summa

(12. r. x 23. r. : 100)

25                        

7. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

26                        
                         
Nodokļa summa
(12. r. x 26. r. : 100)
27                        

8. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 28                        
                         
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 29                        
– pieļaujamie zudumi 30                        
   
Daudzums, par kuru maksājams
akcīzes nodoklis
(28. r. + 29. r. – 30. r.)
31                        
                         
Nodokļa summa
(12. r. x 31. r. : 100)
32                        

9. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 33                        
– daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 34                        
                         
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(33. r. – 34. r.)
35                        
                         
Nodokļa summa
(12. r. ´ 35. r. : 100)
36                        

10. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas

Alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam 37                        
                         
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie alkoholiskie dzērieni tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas 38                        
                         
Nodokļa summa
(12. r. x 37. r. : 100 – 38. r.)
39                        

11. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija 40                        
                         
Nodokļa summa
(12. r. x 40. r. : 100)
41                        
                           
12. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)
(25. r. + 27. r. + 32. r. + 36. r. + 39. r. + 41. r.)
42                        
                           
13. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(42. rindas 1.–11. ailes summa)
43                        
                       
14. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 44                    
                       
       

3. pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300

(Pielikums MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods
- gads

01

 

2

0

   
             
- mēnesis

02

 

 

 

   
             
- datums

03

 

 

 

   

 

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

               

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

    apstiprināts noliktavas turētājs     reģistrēts saņēmējs     īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
    reģistrēts nosūtītājs     cita persona      
       
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

   
       
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

08

                         
                             
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

09

                         
                             
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

10

                         

 

4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)

11

   

 

palielinājuma koeficients, ja cigaretes garums pārsniedz 80 mm

12

         

 

5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (procentos)

13

   

 

maksimālā mazumtirdzniecības cena cigarešu paciņai (euro)

14

         

 

cigarešu skaits paciņā (gabalos)

15

         

 

6. Kopējā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)
(11. r. [x 12. r.] + 13. r. : 100 x 14. r. : 15. r. x 1000)

16

         

 

 

Tabakas izstrādājumu veidi
(1. un 2. ailē – gabalos; 3., 4., 5. un 6. ailē – gramos)

cigaretes

cigāri un cigarillas

smēķējamā tabaka

tabakas lapas

karsējamā tabaka

smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai

cita smēķējamā tabaka

1

2

3

4

5

6

7. Akcīzes nodokļa likme
(1. un 2. ailē – euro par 1000 gabaliem;
3., 4., 5. un 6. ailē – euro par 1000 gramiem)

17

                   

 

8. Apstiprināts noliktavas turētājs
Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

18

                   
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

19

                   
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu

20

                   
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu, 20. pantu un 21. panta sesto daļu

21

                   
     
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

22

                   
     
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

23

                   
           
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

24

                   
                       
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(18. r. – 19. r. – 20. r. – 21. r. + 22. r + 23. r. + 24. r.)

25

                   
- t. sk. daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām

26

                   
     
Nodokļa summa (17. r. x 25. r. : 1000)

27

                   

 

9. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
Kopējais saņemtais daudzums

28

                   
     
Nodokļa summa (17. r. x 28. r. : 1000)

29

                   
 

 

10. Reģistrēts nosūtītājs
 
Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

30

                   
 
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

31

                   
 
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(30. r. + 31. r.)

32

                   
     
Nodokļa summa (17. r. x 32. r. : 1000)

33

                   
 

 

11. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
 
Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

34

                   

 

- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

35

                   

 

Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (34. r. – 35. r.)

36

                   
                       

 

Nodokļa summa (17. r. x 36. r. : 1000)

37

                   

 

12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas
 
Tabakas izstrādājumu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam

38

                   
 
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie tabakas izstrādājumi tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas

39

                   
     
Nodokļa summa (17. r. x 38. r. : 1000 – 39. r.)

40

                   

 

13. Korekcija (+/–)
 
Daudzuma korekcija

41

                   
     
Nodokļa summa (17. r. x 41. r. : 1000)

42

                   

 

14. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(27. r. + 29. r. + 33. r. + 37. r. + 40. r. + 42. r.)

43

                   

 

15. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (43. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

44

     

 

16. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

45

   
   
   
4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
Finanšu ministrs E.Repše
5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods
- gads 01   2 0      
           
- mēnesis 02        

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis 03   2 0                

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss 04     apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
     
    dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs
       
        galalietotājs
     
    persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu
       
        dabasgāzes sadales sistēmas operators, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
       
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds 05    
       
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods 06                          
       
- speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numurs vai dabasgāzes tirgotāju reģistra numurs 07                          
         
      Dabasgāzei, ko neapliek ar akcīzes nodokli (kWh) Dabasgāzei, ko apliek ar akcīzes nodokli un izmanto
par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 1. punktu (kWh) par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu (kWh) par degvielu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 2. punktu (kWh)
      1 2 3 4
4. Akcīzes nodokļa likme
(euro par 1000 kWh)
08          
 
5. Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
Akcīzes preču noliktavā ievestais apjoms 09          
         
Apjoms, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 10          
       
6. Dabasgāzes apjoms, kas piegādāts galalietotājam, izmantojot vai neizmantojot sadales sistēmu 11        
 
7. Dabasgāzes apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli
Kopējais apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli, t. sk.: 12      
- apjoms, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo 13      
- apjoms, kas izmantots divējādi 14      
- apjoms, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem 15      
- apjoms, ko vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izlietojis dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, t. sk. zudumi 16      
 
8. Dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli
- dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli 17          
             
- akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 17. r. : 1000)
18          

9. Korekcija (+/–)

Dabasgāzes apjoma korekcija 19          
             
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 19. r. : 1000)
20          
       
Kopējā akcīzes nodokļa summa pa veidiem (euro) (18. r. + 20. r.) 21          
       
10. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (21. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa) 22          
       
11. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem 23    
     
     

6. pielikums

Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 149 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.07.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma
akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods

- gads

01

 

2

0

   
             
- mēnesis

02

 

 

 

   
             
- datums

03

 

 

 

   

 

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

               

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss

05

    apstiprināts noliktavas turētājs
   
  cita persona

 

- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

   

 

- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

                         

 

- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

                           

 

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

                           

 

     

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums

4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13.panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā akcīzes nodokļa likme (euro par 1 mililitru šķidruma)

10

   

 

5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13.panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā akcīzes nodokļa likme (euro par 1 miligramu nikotīna)

11

   
Nikotīna daudzums (miligramos uz 1 mililitru šķidruma)

12

         

 

6. Kopējā akcīzes nodokļa likme par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu (euro par 1 mililitru, ņemot vērā nikotīna daudzumu) (10. r. + 11. r. x 12. r.)

13

         

 

7. Apstiprināts noliktavas turētājs    
           
Kopējais akcīzes preču noliktavā ievestais daudzums (mililitros)

14

         
             
Kopējais akcīzes preču noliktavā saražotais daudzums (mililitros)

15

         
             
Kopējais daudzums (mililitros), kas izvests no akcīzes preču noliktavas

16

         
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

17

         
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu vai 21. panta sesto daļu

18

         
           
Daudzums (mililitros), kas patērēts akcīzes preču noliktavā

19

         
           
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums (mililitros)

20

         
           
Daudzums (mililitros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis (16. r. – 17. r. – 18r. + 19. r. + 20. r.)

21

         
           
Nodokļa summa (13. r. x 21. r.)

22

         

 

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
           
Daudzums (mililitros), kas ievests Latvijas Republikā

23

         
- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

24

         
           
Daudzums (mililitros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis (23. r. – 24. r.)

25

         
             
Nodokļa summa (13. r. x 25. r.)

26

         

 

9. Korekcija (+/–)
Daudzuma korekcija (mililitros)

27

         
           
Nodokļa summa (13. r. x 27. r.)

28

         

 

10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(22. r. + 26. r. + 28. r.)

29

         

 

11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(29. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

30

       

 

12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

31

         
       
       
21.05.2020