Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 6., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums

(1) Īstenojot aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, aizliegta atšķirīga attieksme personas dzimuma, rases un etniskās piederības dēļ.

(2) Atšķirīga attieksme pret personu pieļaujama, ja aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšana tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

(3) Ja strīda gadījumā persona norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu tās tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenotāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.

(4) Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk labvēlīga nekā pret citu personu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse, kas personai rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas tās dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

(5) Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to diskriminēt.

(6) Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā seksuāla rakstura rīcībai), kuras mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides radīšana.

(7) Par diskrimināciju dzimuma dēļ uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā.

(8) Aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenotājam aizliegts tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas, ja tā šajā pantā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības ar mērķi novērst atšķirīgu attieksmi."

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) citi Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros paredzētie pasākumi."

3. Papildināt 3.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) citi Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros paredzētie pasākumi."

4. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pasākumu realizētāju" ar vārdiem "pasākumu īstenotāju";

papildināt septīto un astoto daļu pēc vārda "kārtību" ar vārdiem "kā arī šo pasākumu īstenotāju izvēles principus";

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets nosaka kritērijus bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai, šo pasākumu finansēšanas noteikumus un īstenošanas kārtību, kā arī attiecīgo pasākumu īstenotāju izvēles principus.

(10) Ministru kabinets nosaka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumus aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.augusta regulai (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas fonda pielāgošanas fonda izveidi."

5. 6.panta otrajā daļā:

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "darba tirgus īstermiņa prognozēšanu" ar vārdiem "tai skaitā darba devēju aptauju";

aizstāt 13.punktā vārdus "personu iekārtošanu darbā uz kuģiem" ar vārdiem "kuģa apkalpes komplektēšanu".

6. 9.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "aktīvos nodarbinātības pasākumus" ar vārdiem "un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus";

izslēgt trešo daļu.

7. Aizstāt 12.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "3.panta pirmās daļas 1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā".

8. Izteikt 14.panta pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma - par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par 10 dienām."

9. 17.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "personu iekārtošanu darbā uz kuģiem" ar vārdiem "kuģa apkalpes komplektēšanu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ar kuģa apkalpes komplektēšanu atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci)."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Grozījumi šā likuma 6.panta otrās daļas 13.punktā un 17.panta otrajā un trešajā daļā attiecībā uz kuģa apkalpes komplektēšanu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

15. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.maijam izdod šā likuma 4.panta desmitajā daļā minētos noteikumus."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra direktīvas 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 11.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 31.martā

14.04.2010