Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.05.2010. - 01.09.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumus Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.4

Rīgā 1999.gada 5.janvārī (prot. Nr. 1 5.§)
Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 34.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedzama un anulējama speciālā atļauja dzelzceļa kravu pārvadājumiem (turpmāk — licence), kā arī papildu nosacījumus tās piešķiršanai.

(Grozīts ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407)

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija licencē dzelzceļa pasažieru pārvadātājus Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.299 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" noteiktajā kārtībā.

(MK 22.07.2003. noteikumu Nr.407 redakcijā)

II. Pieteikums licences saņemšanai

3. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas vēlas saņemt licenci (turpmāk — pretendents), iesniedz Dzelzceļa administrācijā pieteikumu licences saņemšanai (turpmāk — pieteikums), kurā norāda:

3.1. pretendenta juridisko nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

3.2. veicamo dzelzceļa pārvadājumu veidus;

3.3. vēlamo attiecīgās darbības uzsākšanas laiku.

(Grozīts ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407)

4. Pieteikumam pievieno:

4.1. (svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.450);

4.2. (svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.450);

4.3. (svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.450);

4.4. (svītrots ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407);

4.5. pretendenta uzņēmējdarbības ekonomisko pamatojumu nākamajiem trijiem gadiem (biznesa plānu) un, ja iepriekš veikta uzņēmējdarbība, — iepriekšējā gada uzņēmējdarbības pārskatu;

4.6. ziņas par:

4.6.1. pretendenta uzņēmējdarbības tehnisko nodrošinājumu;

4.6.2. pretendenta līdzšinējo uzņēmējdarbību, kā arī finanšu un materiālo resursu pietiekamību;

4.6.3. pretendenta amatpersonu kvalifikāciju un līdzšinējo darbību (piemēram, izglītība, darba pieredze dzelzceļa sistēmā, sodāmība);

4.6.4. vilces līdzekļu vadītāju kvalifikāciju vai norādi, ka paredzēts izmantot cita pārvadātāja vilces līdzekļu vadītājus;

4.6.5. dzelzceļa speciālistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;

4.6.6. dzelzceļa satiksmes drošības uzraudzības iekšējo sistēmu un avāriju seku novēršanas iespējām;

4.6.7. (svītrots ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407);

4.6.8. izmantojamā ritošā sastāva tipu, sēriju, izgatavošanas gadu un atšķirībām no tipveida aprīkojuma, ja tādas ir;

4.6.9. ritošā sastāva tehniskās apkopes un remonta nodrošinājumu;

4.6.10. plānotajiem vides aizsardzības pasākumiem.

(Grozīts ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407)

5. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci un pretendents nav tiesīgs viena gada laikā iesniegt pieteikumu atkārtoti.

(Grozīts ar MK 22.07.2003. noteikumiem Nr.407)

6. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz vienlaikus. Dokumentiem un ziņām jābūt valsts valodā. Dokumentu tulkojumiem jābūt notariāli apstiprinātiem.

7. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda to oriģināls.

III. Licences izsniegšana, pārreģistrācija un anulēšana

8. Dzelzceļa administrācija izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā. Komisijas sastāvā iekļaujami Dzelzceļa administrācijas pārstāvji un kvalificēti dzelzceļa speciālisti. Komisijas priekšsēdētājs ir Dzelzceļa administrācijas direktors. Ja nepieciešams, komisijas darbā var pieaicināt ekspertus. Komisijas darbību reglamentē satiksmes ministra apstiprināts nolikums.

9. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu izsniegt licenci 30 dienu laikā no pieteikuma un attiecīgo dokumentu iesniegšanas dienas.

10. Ja iesniegtajos dokumentos minētās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo informāciju un atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tās saņemšanai.

11. Pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu, Dzelzceļa administrācija izsniedz un pārreģistrē licenci pēc tam, kad pretendents ir samaksājis Ministru kabineta noteikto valsts nodevu.

12. Licence ir derīga tikai tajā noteikto dzelzceļa pārvadājumu veikšanai.

13. Ja licences saņēmējs paredzējis mainīt organizatorisko struktūru un uzņēmējdarbības veidu vai veikt citas izmaiņas, kas būtiski ietekmē dzelzceļa kustības drošību un licencē noteikto darbību veikšanu, tas iesniedz attiecīgos dokumentus Dzelzceļa administrācijā.

14. Lai pagarinātu licences derīguma termiņu, licences saņēmējs ne vēlāk kā divus mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Dzelzceļa administrācijā pieteikumu licences pārreģistrācijai. Pieteikumam pievienojama licences kopija, kā arī tie šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti, kuros norādītā informācija ir mainījusies.

15. Pamatojoties uz licencēšanas komisijas lēmumu, Dzelzceļa administrācija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci, ja:

15.1. konstatēts, ka pretendenta sniegtās ziņas neatbilst patiesībai;

15.2. uzņēmējdarbība tiek veikta, neievērojot šos noteikumus vai citus normatīvos aktus un tehniskos normatīvus, vai tā apdraud dzelzceļa satiksmes drošību;

15.3. netiek ievēroti licencē noteiktie darbības noteikumi;

15.4. licences saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu par licences anulēšanu.

16. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt licenci vai par licences anulēšanu, tā trīs dienu laikā nosūta lēmumu pretendentam (licences saņēmējam).

17. Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
22.05.2010