Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) teritorijas attīstības plānošanas dokuments - attīstības plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts un tās teritoriju (plānošanas reģiona, vietējās pašvaldības) attīstību, atbilstoši tās potenciālam un resursiem koordinējot sociālekonomiskās un telpiskās attīstības prioritātes."

2. 4.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) programmēšanas princips - reģionālās attīstības atbalsta pasākumi īstenojami, pamatojoties uz nacionālajā līmenī, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem;";

aizstāt 3.punktā vārdus "plānošanas reģionu attīstības padomēm" ar vārdiem "plānošanas reģioniem", vārdus "nevalstiskajām
organizācijām" - ar vārdiem "biedrībām un nodibinājumiem" un vārdu "uzņēmējiem" - ar vārdu "komersantiem".

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

(1) Reģionālā attīstība tiek nodrošināta atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem un hierarhiski pakārtotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem:

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija;

2) Nacionālais attīstības plāns;

3) plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma;

4) vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums un attīstības programma.

(2) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. Izslēgt 7., 8., 9. un 10.pantu.

5. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

(1) Plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu - attīstības programmu - izstrādā un īsteno atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam un attiecīgā plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojumam, izvērtējot attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību, kā arī citu plānošanas reģionu attīstības programmas.

(2) Plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi un aktualizāciju uzsāk ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu.

(3) Plānošanas reģiona attīstības programmā ietver:

1) pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi - attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus;

2) stratēģisko daļu - vidēja termiņa attīstības prioritātes, nepieciešamo rīcības virzienu un uzdevumu kopumu, vidējā termiņā sasniedzamos rezultātus;

3) rīcības plānu - rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk kā triju gadu periodam, norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;

4) īstenošanas uzraudzības kārtību - uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskumu, ziņojumā analizējamos uzraudzības rādītājus;

5) pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

(4) Plānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātos metodiskos norādījumus.

(5) Plānošanas reģiona attīstības programmu apstiprina plānošanas reģiona attīstības padome pēc tam, kad saņemts pozitīvs atzinums no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Reģionālās attīstības apakšpadomes.

(6) Plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojumu izstrādā telpiskās plānošanas nozari regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

(1) Vietējās pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu - attīstības programmu - izstrādā un īsteno atbilstoši tā plānošanas reģiona teritorijas attīstības programmai, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam, izvērtējot to vietējo pašvaldību teritorijas attīstības programmas, ar kurām robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība.

(2) Vietējās pašvaldības attīstības programmas izstrādi un aktualizāciju uzsāk ar vietējās pašvaldības domes lēmumu.

(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver:

1) pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi - attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus;

2) stratēģisko daļu - vidēja termiņa attīstības prioritātes, nepieciešamo rīcības virzienu un uzdevumu kopumu, vidējā termiņā sasniedzamos rezultātus;

3) rīcības plānu - rīcības un investīciju projektu kopumu ne mazāk kā triju gadu periodam, norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;

4) īstenošanas uzraudzības kārtību - uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskumu, ziņojumā analizējamos uzraudzības rādītājus;

5) pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

(4) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina vietējās pašvaldības dome pēc tam, kad saņemts pozitīvs atzinums no attiecīgā plānošanas reģiona, kurā ietilpst vietējā pašvaldība.

(5) Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojumu izstrādā telpiskās plānošanas nozari regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

7. Izteikt 15.panta tekstu šādā redakcijā:

(1) Reģionālās attīstības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes politikas koordinācijai valstī Nacionālās attīstības padomes ietvaros darbojas Reģionālās attīstības apakšpadome.

(2) Reģionālās attīstības apakšpadomes sastāvā vienādā skaitā ietilpst valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un pārstāvji no plānošanas reģioniem, pašvaldībām un sociālo partneru organizācijām. Reģionālās attīstības apakšpadomes priekšsēdētājs ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

(3) Reģionālās attīstības apakšpadomes uzdevumus, pārstāvju skaitu un viņu izvirzīšanas kārtību, kā arī apakšpadomes darba organizāciju nosaka Ministru kabinets."

8. 16.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "nacionālais plānojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija" (attiecīgā locījumā) un vārdus "attīstības programma un teritorijas plānojums" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "attīstības plānošanas dokumenti" (attiecīgā locījumā);

aizstāt 2.punktā vārdus "reģionālās attīstības plānošanas" ar vārdiem "attīstības plānošanas";

izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Nacionālajam attīstības plānam, kā arī šo plānošanas dokumentu ieviešanu;".

9. 17.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Plānošanas reģiona attīstības padomes pilnvaras izbeidzas ar jaunas padomes ievēlēšanu. Ja divu mēnešu laikā pēc pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas jauna padome nav ievēlēta, Ministru kabinets pēc konsultācijām ar attiecīgā plānošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām ieceļ personu, kas līdz jaunas plānošanas reģiona attīstības padomes ievēlēšanai īsteno šīs padomes un tās priekšsēdētāja kompetenci.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "nevalstisko organizāciju" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu" un vārdu "uzņēmēju" - ar vārdu "komersantu";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Padomes priekšsēdētājs papildus plānošanas reģiona nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Ministru kabineta sēdēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs un valsts sekretāru sanāksmēs, kā arī pārstāv plānošanas reģionu Reģionālās attīstības apakšpadomē."

10. Izslēgt 20.pantu.

11. Aizstāt 21.panta pirmajā daļā vārdus "reģionālās attīstības politikas plānošanas" ar vārdiem "attīstības plānošanas".

12. Izslēgt 23.panta otrajā daļā vārdus "un Reģionālā fonda līdzekļiem".

13. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Valsts pārvaldes darbība reģionos

25.pants. Pārvaldes uzdevumu deleģēšana un kompetences nodošana plānošanas reģioniem

(1) Plānošanas reģioniem var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kas ir tiešās pārvaldes iestādes kompetencē. Ja pārvaldes uzdevumu deleģē ar līgumu, tā projektu saskaņo ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru.

(2) Ministru kabinets pastāvīgi izvērtē, kādu tiešās pārvaldes iestāžu kompetenci nodot plānošanas reģioniem, kā arī izdod nepieciešamos normatīvos aktus vai sagatavo un iesniedz attiecīgus likumprojektus Saeimai.

(3) Ja plānošanas reģionam deleģē pārvaldes uzdevumu vai nodod kompetenci, šis plānošanas reģions attiecīgo uzdevumu vai kompetenci īsteno ar tādu valsts budžeta finanšu līdzekļu apjomu, kas ir vismaz par 10 procentiem mazāks, nekā būtu nepieciešams tad, ja attiecīgo uzdevumu vai kompetenci īstenotu tiešās pārvaldes iestāde.

(4) Valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītājs sadarbībā ar plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju organizē pārvaldes uzdevumu vai kompetences pārņemšanu no tiešās pārvaldes iestādēm.

26.pants. Tiešās pārvaldes iestāžu teritoriālās struktūras

(1) Tiešās pārvaldes iestādes savas teritoriālās struktūras organizē atbilstoši teritorijām, kas noteiktas saskaņā ar šā likuma 5.panta otro daļu, ja likums vai Ministru kabinets nav noteicis citādi.

(2) Ja tiešās pārvaldes iestāžu struktūru veicamie uzdevumi kādā teritoriālajā vienībā to pieļauj, Ministru kabinets pēc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra ierosinājuma lemj par attiecīgo teritoriālo struktūru daļēju vai pilnīgu apvienošanu un papildus arī par šā likuma 25.pantā minēto darbību veikšanu."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 26.panta pirmā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

15. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim nodrošina šā likuma 25.panta otrās daļas pilnīgu vai daļēju īstenošanu, kā arī iesniedz likumprojektus par grozījumiem likumos un izdod nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus vai grozījumus tajos, lai nodrošinātu, ka ministriju centrālie aparāti saglabā tikai nozaru politikas veidošanas, iestāžu un pārvaldes amatpersonu uzraudzības funkcijas, bet pārējās funkcijas nodod citām institūcijām vai personām vai no tām atsakās.

16. Līdz teritorijas attīstības plānojuma izstrādi regulējošu normatīvo aktu spēkā stāšanās brīdim plānošanas reģioni un vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas plānošanu veic saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem.

17. Vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 1.janvārim nodrošina savas attīstības programmas atbilstību šim likumam.

18. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā minētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.565 "Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 25.februārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 17.martā

01.04.2010