Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.159

Rīgā 1995.gada 20.jūnijā (prot. nr. 34 22.§)

Noteikumi par pabalstiem, piemaksām un kompensācijām ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu"

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti un izmaksāti pabalsti, piemaksas un kompensācijas valsts civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem).

2. Visu veidu pabalstus, piemaksas un kompensācijas, kas paredzētas likumā "Par valsts civildienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 82.nr.), ierēdņi (ierēdņu kandidāti) saņem savā darbavietā papildus valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un citām likumos noteiktajām piemaksām un kompensācijām.p>

3. Līdzekļi pabalstiem, piemaksām un kompensācijām tiek plānoti attiecīgās civiliestādes darba samaksas fondā atbilstīgi kārtējā gada budžeta pieprasījumam.

4. Likuma "Par valsts civildienestu" 32., 34. un 50.pantā paredzētos pabalstus un piemaksas ierēdņu kandidāti saņem pilnā apmērā, pārējos - saskaņā ar likuma 31.pantu.

5. Diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti) un darbinieki, kuri dienestu pilda ārvalstīs, saņem likumā "Par diplomātisko un konsulāro dienestu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 140.nr.) paredzēto pabalstu pārcelšanās izdevumu segšanai, algas pabalstu dzīvokļa īrei un citu ģimenes un sadzīves izdevumu segšanai, kā arī piemaksu par dienesta veikšanu ārkārtējos apstākļos. Minēto pabalstu un piemaksas apmērus un izmaksāšanas kārtību nosaka Ārlietu ministrija kopīgi ar Finansu ministriju.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētās personas nesaņem likumā "Par valsts civildienestu" paredzēto dzīvokļa pabalstu, pabalstu sakarā ar pārcelšanu, ģimenes piemaksu un piemaksu par valsts civildienestu īpašos apstākļos.

7. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts) tiek pārcelts darbā uz citu apdzīvotu vietu saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" 54.pantu. Civiliestāde, kas pārceļ ierēdni (ierēdņa kandidātu) darbā uz citu apdzīvotu vietu, sedz ierēdņa (ierēdņa kandidāta) izdevumus par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem (viesnīcas izdevumus) ne ilgāk kā sešus mēnešus. Lai piešķirtu dzīvokļa pabalstu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

7.1. attiecīgās civiliestādes vadītāja rīkojums par ierēdņa (ierēdņa kandidāta) pārcelšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu;

7.2. rēķini par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem (viesnīcas izdevumiem).

8. Ierēdnim kārtējā atvaļinājuma laikā tiek saglabāta mēnešalga un papildus tiek piešķirts atvaļinājuma pabalsts, kas nepārsniedz vienas mēnešalgas apmēru. Atvaļinājuma pabalstu izmaksā ne vēlāk kā trīs dienas pirms atvaļinājuma sākuma.

9. Ierēdnis (ierēdņa kandidāts) saņem vienreizēju pabalstu īpašos gadījumos:

9.1. ja ir noticis smags nelaimes gadījums - vienas mēnešalgas apmērā. Pabalstu nepiešķir, ja nelaimes gadījums noticis ierēdņa (ierēdņa kandidāta) nepiedienīgas vai necienīgas uzvedības dēļ, kas diskreditē valsts civildienestu. Lai piešķirtu pabalstu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

9.1.1. ierēdņa (ierēdņa kandidāta) iesniegums attiecīgās civiliestādes vadītājam;

9.1.2. nelaimes gadījuma faktu apstiprinoši dokumenti;

9.2. bēru izdevumu segšanai, ja ir miris ģimenes loceklis (vīrs, sieva, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji vai adoptētie) vai apgādājamais, - vienas mēnešalgas apmērā. Pabalstu piešķir arī gadījumos, kad jaundzimušais nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm vai piedzimis nedzīvs. Lai piešķirtu pabalstu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

9.2.1. iesniegums attiecīgās civiliestādes vadītājam;

9.2.2. miršanas apliecības noraksts;

9.3. ja ir piedzimis bērns (vai adoptēts līdz viena gada vecumam) - sešu mēnešalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti), pabalstu saņem viens no viņiem. Lai piešķirtu pabalstu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

9.3.1. ierēdņa (ierēdņa kandidāta) iesniegums attiecīgās civiliestādes vadītājam;

9.3.2. bērna dzimšanas apliecības noraksts.

Piezīme. Bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm. Šajā gadījumā izmaksā šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto pabalstu.

10. Ja ierēdni pārceļ darbā uz citu apdzīvotu vietu saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" 54.pantu, attiecīgā civiliestāde atlīdzina šādus izdevumus:

10.1. ierēdņa un viņa ģimenes locekļu vai apgādībā esošo personu ceļa izdevumus;

10.2. izdevumus par ierēdņa un viņa ģimenes locekļu īpašumā esošās iedzīves pārvešanu.

Minēto izdevumu atlīdzības apmēru nosaka atbilstīgi iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenām vai personiskā transportlīdzekļa patērētās degvielas vērtībai un amortizācijas izmaksām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārvietošanās pabalstu vienas mēnešalgas apmērā piešķir pēc attiecīgās civiliestādes vadītāja rīkojuma par ierēdņa pārcelšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu.

11. Ierēdnis saņem ģimenes piemaksu 10 procentu apmērā no mēnešalgas par nestrādājošu laulāto, ja tas nesaņem pensiju, bezdarbnieka pabalstu vai citus regulārus ienākumus. Lai piešķirtu piemaksu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

11.1. ierēdņa iesniegums attiecīgās civiliestādes vadītājam;

11.2. sociālās apdrošināšanas nodaļas uzziņa, ka nestrādājošais laulātais nesaņem pensiju vai bezdarbnieka pabalstu;

11.3. ierēdņa apliecinājums, ka nestrādājošais laulātais neveic uzņēmējdarbību un negūst citus ienākumus vismaz minimālās darba algas apmērā (pielikums).

12. Ierēdnis saņem piemaksu, kas nepārsniedz 20 procentu no mēnešalgas, ja valsts civildienests tiek pildīts īpašos apstākļos (nepieciešama īpaša uzmanība, koncentrēšanās un paaugstināta atbildība, kā arī citi apstākļi).

Ja valsts civildienesta pienākumu pildīšana apdraud ierēdņa dzīvību, viņš saņem piemaksu, kas nepārsniedz 30 procentu no mēnešalgas.

13. Ja ierēdnis cita ierēdņa prombūtnes laikā (ne ilgāk par sešiem mēnešiem) veic papildu darbus, viņam ar attiecīgās civiliestādes vadītāja motivētu rīkojumu piešķir piemaksu.

14. Ja ierēdnis (ierēdņa kandidāts), pildīdams valsts civildienesta pienākumus, ir guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts citāds kaitējums, kura pakāpi nosaka un attiecīgu medicīnisko atzinumu sniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 8.novembra instrukciju nr.2 "Par valsts civildienesta pildīšanas spēju zuduma pakāpes noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 133.nr.), un ierēdnis (ierēdņa kandidāts) vairs nevar pildīt valsts civildienesta pienākumus, viņam papildus noteiktajām kompensācijām tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts šādā apmērā:

----------------------------------------------------------------------------
    Valsts civildienesta        Pabalsta lielums
    pildīšanas spēju zuduma     (mēnešalgās)
    pakāpe (procentos)
----------------------------------------------------------------------------
      25 - 29                    12
      30 - 34                    14
      35 - 39                    16
      40 - 44                    18
      45 - 49                    20
      50 - 54                    22
      55 - 59                    23
      60 - 64                    24
      65 - 69                    26
      70 - 74                    28
      75 - 79                    30
      80 - 84                    32
      85 - 89                    34
      90 - 99                    35
       100                     36

Lai piešķirtu pabalstu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

14.1. ierēdņa (ierēdņa kandidāta) iesniegums attiecīgās civiliestādes vadītājam;

1414.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums.

Ministru prezidents M.Gailis

Valsts reformu ministre V.A.Tērauda

05.07.1995