Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1493

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 180.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk –juridiskā palīdzība) veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību.

2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina šādi:

2.1. par juridisko konsultāciju Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās – par pilnām stundām;

2.2. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē – pārstāvību tiesā Satversmes tiesas procesā, civillietās, pārrobežu strīdu lietās un administratīvajās lietās un pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesā – par pilnām trīsdesmit minūtēm.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

3. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 8.1, 9. un 28. punktā noteiktajam samaksas apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 868; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

4. Citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus, kuri noteikti šo noteikumu 35., 36., 36.1 un 36.2 punktā, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tiem neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

II. Juridiskās palīdzības veidi

4.1 Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā:

4.1 1. juridisko konsultāciju;

4.1 2. procesuālo dokumentu sagatavošanu;

4.1 3. juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

5. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās:

5.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.3. pārstāvību tiesā.

6. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:

6.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.3. pārstāvību tiesā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; grozījumi punktā stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību pārrobežu strīdu lietās:

7.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.3. pārstāvību tiesā.

8. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā:

8.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

8.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu pirmstiesas procesa un tiesvedības stadijā;

8.3. pārstāvību un aizstāvību pirmstiesas procesā un tiesas sēdē (tai skaitā lietās par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un ar tāda soda izpildi saistītu jautājumu izlemšanā, kurš noteikts ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstā).

II.1 Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā

(Nodaļa MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai Satversmes tiesas procesā valsts maksā šādā apmērā:

8.1 1. par sniegtu juridisko konsultāciju – 40 euro stundā;

8.1 2. par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem), ja seko juridiskās palīdzības sniedzēja atzinums par juridiskās palīdzības nelietderību – 140 euro;

8.1 3. par konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanu, tajā skaitā par iepazīšanos ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) – 400 euro;

8.1 4. par papildinājumu konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam) sagatavošanu – 80 euro;

8.1 5. par viedokļa sagatavošanu rakstveida procesā – 200 euro;

8.1 6. par iepazīšanos ar vienu lietas materiālu sējumu tiesā – 40 euro;

8.1 7. par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē – 80 euro stundā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.2 Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.3 Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par triju šo noteikumu 8.1 3., 8.1 4. un 8.1 5. apakšpunktā minēto dokumentu sagatavošanu vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.4 Valsts sedz izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

8.5 Šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 17.1, 18., 19., 20. un 21. punkta nosacījumi attiecināmi uz Satversmes tiesas procesā minētajiem juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēru atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam samaksas aprēķināšanas principam par sniegto juridisko palīdzību.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

III. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

9. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai civillietā, administratīvajā lietā un pārrobežu strīda lietā valsts maksā šādā apmērā:

9.1. par sniegtu juridisko konsultāciju – 20 euro stundā;

9.2. par prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu – 50 euro;

9.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 65 euro;

9.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 80 euro;

9.5. par lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšanu, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus)), – 25 euro;

9.6. par šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 25 euro;

9.7. par pārstāvību tiesas sēdē – 40 euro stundā;

9.8. par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros – 20 euro.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

10. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju – ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

11. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par piecu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu sastādīšanu vienas lietas ietvaros.

12. Valsts sedz izdevumus par pārstāvību tiesas sēdē ne vairāk kā par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

13. Juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus, ja juridiskās palīdzības sniedzējs pēc Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā, pārrobežu strīda lietā vai administratīvajā lietā Imigrācijas likumā vai Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma sniedz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā (piemēram, ārstniecības iestādē, brīvības atņemšanas iestādē, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā), ja juridiskās palīdzības saņēmējs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, invaliditātes vai veselības stāvokļa dēļ) nespēj ierasties juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

14. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sniedz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienas stundas juridisko konsultāciju aprēķināma šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

15. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sagatavojis vienu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu divu vai vairāku personu vārdā vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienu dokumentu aprēķināma šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

16. Ja šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu samazina katram juridiskās palīdzības saņēmējam atbilstoši piešķirtajam juridiskās palīdzības veidam.

17. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, par katras personas pārstāvību tiesas sēdē samaksa aprēķināma 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.7.apakšpunktā.

17.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās lietas vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā par katru personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.8.apakšpunktā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

18. Izņēmumi šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minētajos nosacījumos pieļaujami, ja juridiskās palīdzības nesniegšana ierobežo personas garantētās pamattiesības un administrācija ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā vai juridiskā palīdzība sniegta administratīvajā lietā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

19. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniedzējam civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās samaksā par laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot juridiskās palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies un nav laikus paziņojis par neierašanos, tomēr ne vairāk kā par vienu stundu 50 % apmērā no šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par vienu juridisko konsultāciju. Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis juridiskās palīdzības sniedzējam vai administrācijai par neierašanos, administrācija par vienu stundu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

20. Laikā, ko patērē šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās, ieskaita laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības sniedzējam paziņo par sēdes atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai līdz tiesas sēdes sākumam, ja tā tiek uzsākta ar kavēšanos. Ja tiesas sēde atlikta juridiskās palīdzības saņēmēja dēļ un konstatēts, ka viņš uz to nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis tiesai par neierašanos, administrācija par attiecīgo apmaksāto stundu skaitu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto laiku ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus apliecina tiesnesis vai attiecīgās iestādes norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference un juridiskās palīdzības sniedzējs lietas izskatīšanā piedalījies, izmantojot videokonferenci, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

IV. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

22. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

23. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

24. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

25. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

26. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

27. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

V. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību uzsāktā kriminālprocesā

28. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai kriminālprocesā valsts maksā šādā apmērā:

28.1. par rakstiska pieteikuma sastādīšanu par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai – 50 euro;

28.2. par Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšanu par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu – 50 euro;

28.3. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums (izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētos gadījumus)) – 25 euro;

28.4. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 85 euro;

28.5. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 100 euro;

28.6. par šo noteikumu 28.2., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 25 euro;

28.7. par pārstāvību vai aizstāvību pirmstiesas procesa stadijā – 30 euro stundā;

28.8. par pārstāvību vai aizstāvību tiesas sēdē – 40 euro stundā;

28.9. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, – 30 euro stundā;

28.10. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) – 20 euro.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

29. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.7., 28.8. un 28.9. apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju, kas saistīta ar tiesas sēdi vai ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto juridisko konsultāciju 20,00 euro apmērā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

29.1 Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 29. punktā minēto konsultāciju nodrošina brīvības atņemšanas iestādē, samaksu nosaka divkāršā apmērā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

30. Šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja juridisko konsultāciju, sastādot procesuālo dokumentu. Ja šo noteikumu 28.3., 28.4., 28.5. vai 28.6. apakšpunktā minētais dokuments sastādīts divām vai vairāk personām, samaksa tiek veikta par viena dokumenta sastādīšanu. Ja pēc juridiskās konsultācijas sniegšanas tiek konstatēts, ka šo noteikumu 28.3., 28.4. un 28.5. apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sagatavošana nav pamatota un lietderīga, par juridiskās konsultācijas sniegšanu samaksā 20 euro apmērā.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr. 737 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 9; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 781)

31. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, par katras personas aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē samaksu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.8. apakšpunktā. Šādā gadījumā samaksas apmēram pieskaita šo noteikumu 29.punktā minēto samaksu par katrai personai sniegto juridisko konsultāciju.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

31.1 Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv vai pārstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, samaksu par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā) par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.10. apakšpunktā.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr. 865 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 9)

32. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs kriminālprocesā sniedz šo noteikumu 28.7. vai 28.9. apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai darbdienās no pulksten 20.00 līdz pulksten 8.00, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus. To attiecina arī uz šo noteikumu 29.punktā minēto juridiskās konsultācijas samaksas apmēru.

(Grozīts ar MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 9)

33. Laikā, ko patērē juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā saskaņā ar šo noteikumu 28.7., 28.8. un 28.9. apakšpunktu, ieskaitāms arī:

33.1. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, ja ir bijis norādīts cits laiks un tas nav ievērots no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

33.2. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības saņēmējam paziņo par tās atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

34. Šo noteikumu 33.punktā minēto laiku un darbības ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus vai darbību veikšanu apliecina procesa virzītājs, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (turpmāk –paziņojums) (2.pielikums).

VI. Citi ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi un to apmērs

35. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

35.1. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumus sedz atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palīdzības sniegšanas vietu, kas norādīts šo noteikumu 48. vai 49.punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu, bet ne vairāk par 10 litriem uz 100 kilometru nobraukuma;

35.2. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto sabiedrisko transportlīdzekli (vilciens vai autobuss), sedz ceļa (transporta) izdevumus;

35.3. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus sedz, nepārsniedzot valsts pārvaldes iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

36. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 35. punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 48. vai 49. punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:

36.1. no 50 līdz 100 kilometriem – 5 euro;

36.2. no 101 līdz 150 kilometriem – 6 euro;

36.3. no 151 līdz 200 kilometriem – 7 euro;

36.4. no 201 līdz 300 kilometriem – 12 euro;

36.5. no 301 līdz 400 kilometriem – 16 euro;

36.6. no 401 līdz 500 kilometriem – 20 euro;

36.7. vairāk par 500 kilometriem – 25 euro.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr. 868; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

36.1 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) atbilstoši šajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem un apmēram.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

36.2 Ja šo noteikumu 8.1 1., 8.1 6. un 8.1 7. apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus republikas pilsētas, novada pilsētas vai novada teritorijas, kurā ir juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vieta, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 36.1 punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās atbilstoši šo noteikumu 36. punktā noteiktajam samaksas apmēram.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 183)

38. Administratīvajā lietā pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, sniedzot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību, valsts sedz ar tulka pakalpojumiem saistītos izdevumus, kas radušies, juridiskās palīdzības saņēmējam sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju, ne vairāk kā par piecām stundām vienas lietas ietvaros. Šos izdevumus sedz institūcija, kas ir atbildīga par patvēruma iesnieguma izskatīšanu, atbilstoši tulka pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

38.1 Pārsūdzēšanas procesa ietvaros administratīvajā lietā par lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā gadījumā sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā; punkts stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

39. Pārrobežu strīda lietā administrācija sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar personas ierašanos uz tiesas sēdēm (ja tas ir nepieciešams), atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

VII. Kārtība, kādā veicama samaksa par juridiskās palīdzības sniegšanu un izmaksājami ar to saistītie atlīdzināmie izdevumi

40. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

41. Paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz apstiprināšanai un pirms tiesas nolēmuma taisīšanas civillietās un pārrobežu strīdu lietās ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto izdevumu aprēķināšanai attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim vai attiecīgās iestādes norīkotam darbiniekam, ja lietā ir noteikta videokonference, uzreiz pēc dotā uzdevuma izpildes – šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanas.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

41.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.6. un 9.8. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu Patvēruma likumā vai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (1. pielikums), ko apstiprinājis lietas izskatīšanā iesaistītais tiesnesis, attiecīgās iestādes darbinieks vai lietas izskatīšanā iesaistītā tiesas priekšsēdētāja norīkots tiesas darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

42. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Šādos gadījumos attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs, tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, ja lietā ir noteikta videokonference, vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniegtā procesuālā dokumenta saņemšanas un pievieno lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

42.1 Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 8.1 punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (4. pielikums), ko apstiprinājis juridiskās palīdzības saņēmējs un tiesas sēžu sekretārs attiecīgajā Satversmes tiesas lietā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

43. Ja šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5. un 28.6. apakšpunktā minēto procesuālo dokumentu juridiskās palīdzības sniedzējs ir sagatavojis juridiskās palīdzības saņēmēja vārdā un to izsniedzis juridiskās palīdzības saņēmējam, un no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ tas nav iesniegts procesa virzītajam vai adresāta iestādē un nav nosūtīts pa pastu, juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par attiecīgās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), pievienojot tam attiecīgi sagatavotā procesuālā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

44. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.7., 28.8., 28.9. un 28.10. apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā procesa virzītājs un zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku. Pēc uzdevuma izpildes procesa virzītāja apstiprināta paziņojuma apliecinātu kopiju pievieno kriminālprocesa lietas materiāliem.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

44.1 Ja zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu kriminālprocesā un sastāda viņu dežūru grafiku, neapstiprina paziņojumu (2. pielikums) šo noteikumu 42. un 44. punktā noteiktajā kārtībā, viņš par to triju darbdienu laikā informē attiecīgajā lietā iesaistīto procesa virzītāju.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

45. Šo noteikumu 40.punktā minēto paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc administrācijas dotā uzdevuma pilnīgas vai daļējas izpildes vai – šajos noteikumos noteiktajā gadījumā – no dienas, kad apstiprināts paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās. Ja civillietā vai pārrobežu strīda lietā noteikta tiesas sēde, juridiskās palīdzības sniedzējs minēto paziņojumu administrācijā iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pirms attiecīgās tiesas sēdes. Paziņojumu ar apkopoto informāciju par sniegto juridisko palīdzību, par kuru administrācijā informācija nav iesniegta, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim izdevumu aprēķināšanai saistībā ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr. 865; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

46. Juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2. pielikums) divu mēnešu laikā no dienas, kad tas apstiprināts šo noteikumu 42. un 44. punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

47. Paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienotā procesuālā dokumenta kopiju juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 43.punktā minētajā gadījumā iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no attiecīgā procesuālā dokumenta sastādīšanas dienas.

48. Lai tiktu segti šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem attālumiem starp apdzīvotajām vietām Latvijā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

49. Ja juridiskās palīdzības sniegšanas vieta (attiecīgā apdzīvotā vieta) nav noteikta šo noteikumu 3.pielikumā, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minēto izdevumu segšanai paziņojumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – faktisko attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotajai nobraukto kilometru kontrolierīcei (mērierīcei).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

50. Lai tiktu segti šo noteikumu 35.1., 35.2. un 35.3.apakšpunktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumam (2.pielikums) pievieno dokumentu oriģinālus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

51. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad noteiktajā termiņā administrācijā saņemts pilnīgi un pareizi aizpildīts paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums), administrācija pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

51.1 Juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienojamos dokumentus, noformējot tos atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādi un apriti, var iesniegt administrācijā elektroniski šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ja minētie dokumenti atbilst šajos noteikumos norādītajām aizpildīšanas un noformēšanas prasībām.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

52. Ja administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 9. un 28.punktā minēto samaksu par juridisko palīdzību nepieciešamas attiecīgi sagatavotu dokumentu kopijas vai cita informācija par uzdevuma izpildi, tā 10 darbdienu laikā vai, ņemot vērā noteikto tiesas sēdes datumu, īsākā laikā informē juridiskās palīdzības sniedzēju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

53. Juridiskās palīdzības sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc administrācijas pieprasījuma saņemšanas vai administrācijas noteiktajā termiņā iesniedz administrācijā to sagatavoto dokumentu kopijas, kas minēti šo noteikumu 9. un 28.punktā, vai sniedz citu nepieciešamo informāciju par uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 412)

54. Samaksa, kas veicama saskaņā ar šo noteikumu 51.punktā minēto paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), tiek apturēta līdz visu šo noteikumu 52.punktā minēto dokumentu kopiju vai informācijas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

55. Ja administrācija konstatē, ka iesniegtais paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums) nav pilnīgi vai pareizi aizpildīts atbilstoši šiem noteikumiem, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai vai aizpildīšanai vai, ja nepieciešams, pieprasa papildinformāciju un informē par to attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju. Ja administrācija konstatē aprēķinu kļūdas, tā pārrēķina samaksas apmēru un divu mēnešu laikā pārskaita aprēķināto summu juridiskās palīdzības sniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā. Ja nepieciešams, par veikto pārrēķinu informē juridiskās palīdzības sniedzēju, juridiskās palīdzības saņēmēju un attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētajā gadījumā 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās (1. pielikums) un paziņojuma (2. pielikums) aizpildīšanas vai kļūdu novēršanas juridiskās palīdzības sniedzējs attiecīgo precizēto paziņojumu iesniedz administrācijā, bet precizētā paziņojuma (2. pielikums) kopiju – attiecīgajā lietā iesaistītajam procesa virzītājam pievienošanai lietas materiāliem.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

55.2 Šo noteikumu 43., 48., 49., 50., 51., 51.1, 52., 53., 54., 55. un 55.1 punkta nosacījumi, kas regulē paziņojuma iesniegšanas, pārbaudes, precizēšanas un samaksas kārtību, attiecināmi uz juridiskās palīdzības samaksas kārtību Satversmes tiesas procesā par paziņojuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā (4. pielikums) iesniegšanu, apliecināšanu un pārbaudi, kā arī par procesuālo dokumentu pievienošanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.).

57. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2009.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) iesniedz administrācijā līdz 2010.gada 1.martam, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.decembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" noteiktajiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēram.

58. Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2013.gada 31.decembrim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2013.gada 31.decembrim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

58.1 Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs aizpilda paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim, un iesniedz administrācijā līdz 2013.gada 1.martam. Administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šo noteikumu tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.865 redakcijā)

59. Šo noteikumu 9.punktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

59.1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati stundā;

59.2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

59.4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

59.5. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.6. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

59.7. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

60. Šo noteikumu 9.5.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

60.1 Šo noteikumu 9.punktā minēto samaksu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

60.1 1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro stundā;

60.1 2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 25,61 euro;

60.1 3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 31,30 euro;

60.1 4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 42,69 euro;

60.1 5. par šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

60.1 6. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro;

60.1 7. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

60.1 8. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10,67 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

60.2 Šo noteikumu 9.punktā minēto samaksu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

60.2 1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 17,07 euro stundā;

60.2 2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 28,46 euro;

60.2 3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 34,15 euro;

60.2 4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 44,11 euro;

60.2 5. par šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

60.2 6. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

60.2 7. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

60.2 8. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

61. Šo noteikumu 28.1., 28.3., 28.4., 28.5., 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

61.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.2. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.3. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.3.1 par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

61.5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

61.6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību –10 latu;

61.7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

62. Šo noteikumu 28.2.apakšpunkts un 29.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.865)

62.1 Šo noteikumu 28.punktā minēto samaksu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

62.1 1. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 21,34 euro;

62.1 2. par šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

62.1 3. par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 19,92 euro;

62.1 4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 49,80 euro;

62.1 5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 71,14 euro;

62.1 6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro;

62.1 7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 18,50 euro stundā;

62.1 10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10,67 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.2 No 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam par šo noteikumu 29.punktā minēto juridisko palīdzību valsts maksā 7,11 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.3 Šo noteikumu 28.punktā minēto samaksu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

62.3 1. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 35,57 euro;

62.3 2. par šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 27,03 euro;

62.3 3. par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

62.3 4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 56,91 euro;

62.3 5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 71,14 euro;

62.3 6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro;

62.3 7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 22,77 euro stundā;

62.3 10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 14,23 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

62.4 No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 30. aprīlim juridiskās palīdzības sniedzējam par šo noteikumu 29.punktā minēto juridisko palīdzību valsts maksā 9,96 euro.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

62.5 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2014.gada 31.decembrim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2014.gada 31.decembrim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā)

62.6 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2015. gada 30. aprīlim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2015. gada 30. aprīlim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 03.12.2013. noteikumu Nr.1392 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2015. noteikumiem Nr.201)

63. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma pārejas noteikumu 9.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi sagatavo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un iesniedz to administrācijā, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem apmaksājamiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēriem administratīvajās lietās un civillietās.

63.1 Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās valsts nodrošina juridisko palīdzību tādā apjomā un juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina samaksu un atlīdzināmos izdevumus tādā apmērā un kārtībā, kādu noteica tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2011.gada 30.septembrim.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

63.2 Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2016. gada 1. jūlijam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2016. gada 1. jūlijam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 412 redakcijā)

63.Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2018. gada 31. martam, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2018. gada 31. martam noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

64. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 183 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar  

.

 

.

2

0

 

.

Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs                      
   

.

 

.

2

0

 

.

Valsts robežsardzes uzaicinājums                      
 

(dd. mm. gggg.)

                           
                               
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds  
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)

Dzīvesvieta/atrašanās vieta

Tālrunis (ja ir)

                             
                             
Civillietas/administratīvās lietas/pārrobežu strīdu lietas numurs un strīda būtība                        
                         

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro) (stunda/sējums/

procesuālais dokuments1, 2)

Apjoms

(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1, 2      

20

   
         
         
Procesuāla dokumenta – prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma – sastādīšana  

x

x

50

   
 

x

x

   
 

x

x

   
Apelācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

65

   
Kasācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

80

   
Lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta sastādīšana, kuram normatīvajos aktos ir noteiktas satura prasības un kura sagatavošanā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas (piemēram, viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētos dokumentus))  

x

x

25

   
 

x

x

   
 

x

x

     
Papildinājuma sastādīšana prasības pieteikumam, pieteikumam tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikumam maksātnespējas procesā, pretprasībai, blakus sūdzībai, izlīgumam, apelācijas vai kasācijas sūdzībai  

x

x

25

   
Pārstāvība tiesas sēdē3      

40

   
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiesā4  

x

x

20

   
Piezīmes.

1 Ja juridiskā konsultācija pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, vai administratīvajā lietā Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegta juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 13. punkts).

2 Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis par neierašanos, samaksu nosaka ne vairāk kā par vienu juridiskās konsultācijas stundu 50 % apmērā (Ministru kabineta noteikumu 19. punkts).

3 Par divu vai vairāku personu pārstāvību tiesas sēdē vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas pārstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 17. punkts).

4 Par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek pārstāvētas divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksu par katru personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 17.1 punkts).

5 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Kopā (bez PVN)

 

PVN 5

 

Kopsumma (1)

 
 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

tiesas/iestādes nosaukums

paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats

tālrunis

paraksts

       
       

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)6

Degvielas patēriņš (litri)

Cena

(1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads            

 

Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 

Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 

Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
Piezīme.

6 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 
 
Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts
 
 
Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums:

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

 
 
Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību
 
 
Pielikumā

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 
 

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

       
2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

(veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Lietas numurs

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju

                     

vārds, uzvārds

personas kods

prakses vietas adrese

tālrunis, e-pasts

               

             
 

Ziņas par juridiskās palīdzības sniedzēju un kredītiestādes rekvizīti1

samaksas saņēmējs
(vārds, uzvārds vai biroja nosaukums)

reģistrācijas numurs

PVN maksātāja numurs

kredītiestādes nosaukums

konta numurs

                                                 

Piezīme. 1 Aizpilda, ja paziņojumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz pirmo reizi vai ir mainījušās Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegtās ziņas.

Ziņas par juridiskās palīdzības saņēmēju

vārds, uzvārds

personas kods

procesuālais statuss, procedūra
(atzīmēt vajadzīgo)

uzaicinājuma pamatojums
(atzīmēt vajadzīgo)

1.            

          cietušais

cietušā pārstāvis

Kriminālprocesa likuma

80., 83., 104.,
108. pants

norīkojuma datums
. . .

81., 83., 104.,
108. pants

dežūras datums
. . .

2.            

          persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess

aizturētais   aizdomās turētais

apsūdzētais   notiesātais

3.            

          Eiropas apcietinājuma orderis

cits (piemēram, audzinoša, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas procesi) _____________________________________________

 

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (euro)
(stunda/sējums/ procesuālais dokuments/
juridiskā konsultācija)

Apjoms
(stundu/
procesuālo dokumentu sējumu skaits)

Summa (euro)

no plkst.

līdz plkst.

Rakstiska pieteikuma sastādīšana par radītā kaitējuma kompensāciju cietušajai personai  

x

x

50

   
Rakstiskas sūdzības sastādīšana par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu)  

x

x

50

   
 

x

x

   
 

x

x

   
Dokumenta sastādīšana, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums)  

x

x

25

   
Apelācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

85

   
Kasācijas sūdzības sastādīšana  

x

x

100

   
Papildinājuma sastādīšana rakstiskai sūdzībai par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu (grozīšanu vai atcelšanu), apelācijas sūdzībai vai kasācijas sūdzībai  

x

x

25

   
Juridiskā konsultācija, ja nav konstatēts pamats dokumenta (dokumenta, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums), apelācijas vai kasācijas sūdzības) sastādīšanai4  

x

x

20

   

Pārstāvība vai aizstāvība pirmstiesas procesā2

     

30

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Pārstāvība vai aizstāvība tiesas sēdē5      

40

   
         
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
 

x

x

   
Juridiskās palīdzības sniegšana aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu2      

30

   
Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo tiesas sēdi3, 4  

x

x

20

   
Iepazīšanās ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā)6  

x

x

20

   
 

Kopā (bez PVN)

 

PVN7

 

Kopsumma (1)

 

Piezīmes.
2 Juridiskā palīdzība sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 32. punkts).
3 Juridiskā konsultācija, kas saistīta ar attiecīgo procesuālo darbību, kurā atbilstoši Kriminālprocesa likumam īstenojama pārstāvība vai aizstāvība, vai tiesas sēdi.
4 Juridiskā konsultācija sestdienās, svētdienās, svētku dienās, darbdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – samaksa divkāršā stundas likmes apmērā (Ministru kabineta noteikumu 32. punkts). Juridiskā konsultācija brīvības atņemšanas iestādē – samaksa divkāršā apmērā (Ministru kabineta noteikumu 29.1 un 30. punkts), nepiemērojot Ministru kabineta noteikumu 32. punktu.
5 Par divu vai vairāku personu aizstāvību vai pārstāvību tiesas sēdē vienā kriminālprocesā samaksu nosaka 65 % apmērā no samaksas par vienas personas aizstāvību tiesas sēdē (Ministru kabineta noteikumu 31. punkts).
6 Par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā, ja tiek aizstāvētas vai pārstāvētas divas vai vairākas personas viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu tiesā), samaksu par katru aizstāvamo vai pārstāvamo personu nosaka 65 % apmērā no samaksas par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros (Ministru kabineta noteikumu 31.1 punkts).
7 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

 
     
     
     
 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

iestādes nosaukums

procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu atbildīgā persona adresāta iestādē (vārds, uzvārds un amats)

tālrunis

paraksts

       
 

Zvērinātu advokātu vecākais, kas organizē piekritīgajā tiesu darbības teritorijā praktizējošo juridiskās palīdzības sniedzēju darbu un sastāda viņu dežūru grafiku

tiesas darbības teritorija

vārds, uzvārds

tālrunis

apstiprināšanas datums

paraksts

         
 

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)8

Degvielas patēriņš (litri)

Cena (1 litrs)

Summa (euro)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads              
Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
 

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Piezīme. 8 Aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces) rādījumiem, ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48. un 49. punkts).

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 
 

Datums

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

     
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493
Tieslietu ministrs M.Segliņš
4. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493

(Pielikums MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 781 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā

(Veidlapa aizpildāma drukātiem burtiem)

Iesniegts saskaņā ar  

.

 

.

2

0

 

.

Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma vai lēmuma numurs                      
 

(dd. mm. gggg.)

                       
 
Juridiskās palīdzības sniedzēja vārds, uzvārds  
Juridiskās palīdzības saņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus)

Dzīvesvieta/atrašanās vieta

Tālrunis (ja ir)

                             
 
Satversmes tiesas lietas numurs un strīda būtība        

   

         
 

Juridiskās palīdzības veids

Datums

Laiks

Samaksa (EUR)
(stunda/sējums/
procesuālais dokuments1, 2)

Apjoms
(stundu/procesuālo dokumentu/sējumu skaits)

Summa (EUR)

no plkst.

līdz plkst.

Juridiskā konsultācija1      

40

   
         
         
Iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem) un atzinuma sagatavošana par juridiskās palīdzības nelietderību  

x

x

140

   
Konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošana, tajā skaitā iepazīšanās ar sākotnējo pieteikumu un materiāliem (piemēram, tiesu praksi, starptautisko organizāciju materiāliem)2  

x

x

400

   
Papildinājumu sagatavošana konstitucionālajai sūdzībai (pieteikumam)3  

x

x

80

   
Viedokļa sagatavošana rakstveida procesā4  

x

x

200

   
Juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē5      

80

   
         
         
Iepazīšanās ar lietas materiālu sējumu tiesā  

x

x

40

   
Piezīmes.
1 Ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) 8.2 punktu.
2, 3, 4 Ne vairāk par trim procesuālajiem dokumentiem.
5 Ne vairāk par 40 stundām vienas lietas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 8.4 punktu.
6 PVN likme atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Kopā (bez PVN)

 

PVN 6

 

Kopsumma (1)

 
 

Ziņas par paziņojuma apstiprinātāju

Tiesas/iestādes nosaukums

Paziņojuma apstiprinātāja vārds, uzvārds un amats

Tālrunis

Paraksts

       
 

Ceļa (transporta) izdevumi un izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) saskaņā ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem (kvītis, čeki, biļešu oriģināli)

Datums

Maršruts

Nobraukums (km)7

Degvielas patēriņš (litri)

Cena (1 litrs)

Summa (EUR)

no kurienes

uz kurieni

Personiskā transportlīdzekļa marka, modelis un izlaiduma gads

____________________________________

             
Sabiedriskais transportlīdzeklis      

x

x

x

 
Viesnīca (naktsmītne)  

x

x

x

x

x

 
Ceļā patērētais laiks

x

     

x

x

 
Piezīme.
7 Aizpildīt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 3. pielikumu vai pēc transportlīdzeklī ierīkotās nobraukto kilometru kontrolierīces (mērierīces), ja juridiskā palīdzība ir sniegta ārpus juridiskās palīdzības prakses vietas (Ministru kabineta noteikumu 48., 49. un 55.2 punkts).

Kopsumma (2)

 

Pavisam samaksai (1 + 2)

 

Dokumenta nosaukums, iestāde vai amatpersona, kurai dokuments iesniedzams vai ir iesniegts

 
 
 
 

Juridiskās palīdzības sniedzēja lietas/jautājuma novērtējums

Informācija par sniegto juridisko palīdzību un turpmāk nepieciešamās juridiskās palīdzības apjoms

 
 
 
 

Lietas novērtējums, iekļaujot konkrētu faktu analīzi un juridisku vērtējumu par lietas turpmāko virzību

 
 
 
 

Pielikumā

 

(kvītis, čeki, biļešu oriģināli vai procesuālo dokumentu kopijas)

 
 
 
 

Datums

Juridiskās palīdzības saņēmēja paraksts

Juridiskās palīdzības sniedzēja paraksts

     

 

01.01.2019