Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums Nr.84

 Rīgā 1999.gada 9.jūnijā

Par Teritorijas attīstības plānošanas valsts mērķdotāciju piešķiršanas komisijas izveidošanu

Saskaņā ar 1999.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.187 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai":

1. Izveidot Teritorijas attīstības plānošanas mērķdotāciju piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

J.Ruško - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

Komisijas locekļi:

E.Zalāns - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta direktors;

L.Čače - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta pilsētvides un apdzīvoto vietu nodaļas vadītāja p.i.;

J.Dzalbo - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta Reģionu līdzsvarotas attīstības nodaļas vadītāja p.i.;

Z.Penēze - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta Teritoriālplānošanas nodaļas vecākā referente;

A.Pīlēģis - Pašvaldību lietu pārvaldes direktora vietnieks;

A.H.Kramiņš - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Reģionālās ekonomiskās politikas nodaļas vadītājs;

J.Piešiņš - Latvijas Pašvaldību savienības konsultants;

D.Brencēna - Valsts kases Iekšzemes finansu resursu departamenta direktore.

2. Apstiprinu Teritorijas attīstības plānošanas mērķdotāciju piešķiršanas komisijas nolikumu (pielikums).

3. Uzdot Reģionālās attīstības departamentam nodrošināt Teritorijas attīstības plānošanas mērķdotāciju piešķiršanas komisijas darbu departamenta budžeta ietvaros.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem 1998.gada 3.jūnija rīkojumu Nr.91 "Par komisijas mērķdotāciju piešķiršanai teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai izveidošanu" un 1999.gada maija rīkojumu Nr. "Grozījumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada jūnija rīkojumā Nr.91 "Par komisijas mērķdotāciju piešķiršanai teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai izveidošanu".

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

Teritorijas attīstības plānošanas valsts mērķdotāciju piešķiršanas komisijas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka Teritorijas attīstības plānošanas valsts mērķdotāciju piešķiršanas komisijas (turpmāk - "Komisija") uzdevumus un tiesības.

2. Komisija darbojas saskaņā ar 1999.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumiem nr.187 "Kārtība, kādā piešķiramas mērķdotācijas pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai (turpmāk tekstā - Noteikumi), citiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

3. Komisija izvērtē pretendentu pieprasījumus valsts mērķdotācijas saņemšanai pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai (turpmāk - mērķdotācija) un pārskatus par piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu, lemj par tās piešķiršanu un izmaksu.

II. Komisijas uzdevumi

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. izveidot sekretariātu tehniska un organizatoriska darba nodrošināšanai;

4.2. apkopot un izvērtēt iesniegtos pieprasījumus valsts mērķdotācijas saņemšanai pašvaldības teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai (turpmāk tekstā - mērķdotāciju pieprasījumi);

4.3. izskatīt pašvaldību iesniegtos pārskatus par piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu un informēt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par esošo stāvokli;

4.4. izskatīt jautājumus par iepriekšējos gados izsniegtās mērķdotācijas izlietojumu un par atlikušās daļas piešķiršanu;

4.5. apspriest lēmuma projektu par mērķdotācijas piešķiršanu, izmaksāšanu un par tās izlietojumu;

4.6. nodrošināt atklātumu mērķdotāciju izlietojumā.

III. Komisijas tiesības

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. pieprasīt no mērķdotāciju pieprasījuma iesniedzēja papildu informāciju, ja tā nav pietiekoša, lai sagatavotu pamatotu atzinumu vai lēmumu;

5.2. uzaicināt valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus piedalīties Komisijas sēdēs;

5.3. izvērtēt mērķdotāciju izlietošanu, izlases veidā apmeklējot pašvaldības vai uzaicinot šo pašvaldību pārstāvjus uz Komisijas sēdi;

5.4. izskatīt jautājumu par mērķdotācijas apjoma maiņu, apspriest attiecīgu lēmumu šādos gadījumos:

6.4.1. ja piešķirtā mērķdotācija netiek izlietota atbilstoši noteikumiem, Komisijas lēmumam un citiem normatīvajiem aktiem,

6.4.2. ja pašvaldība nav iesniegusi pārskatu par pasākumu finansējuma izlietojumu noteiktajā laikā.

6.4.3. ja tā netiek pilnībā izlietota atbilstoši Noteikumiem un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātam lēmumam,

6.4.4. ja pašvaldības līdzfinansējuma apjoms ir mazāks par 20% no dotējamo plānošanas pasākumu kopējām izmaksām;

5.5. pieaicināt ekspertus, lai izvērtētu mērķdotāciju pieprasījumu, dotējamo plānošanas pasākumu izpildi, kā arī pārskatus par piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldību līdzfinansējuma izlietojumu.

IV. Komisijas sēdes un lēmumi

6. Sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs, bet tā prombūtnes laikā kāds no komisijas locekļiem. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz puse tās locekļu. Komisijas lēmums tiek pieņemts, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7. Sēdes datumu un darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs vai Komisija. Nepieciešamības gadījumā ārkārtas Komisijas sēdi sasauc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

8. Sēdes protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretariātu pārstāvoša persona, Komisijas lēmumus - Komisijas priekšsēdētājs. Protokolu oriģināli tiek uzglabāti Komisijas sekretariāta lietvedībā, kuri pēc Komisijas darba izbeigšanas tiek nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas arhīvā pastāvīgai glabāšanai saskaņā ar likumu "Par arhīviem".

9. Komisijas sekretariāta pienākumi:

9.1. saņemt un reģistrēt iesniegtos pieprasījumus un pārskatus par piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldību līdzfinansējuma izlietojumu;

9.2. izskatīt mērķdotāciju pieprasījumus un tiem pievienotos materiālus, pārskatus par piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldību līdzfinansējuma izlietojumu;

9.3. nodrošināt Komisijas locekļus ar izskatāmajiem materiāliem;

9.4. protokolēt komisijas sēdes;

9.5. tehniski sagatavot lēmumu projektus un citus dokumentus;

9.6. sagatavot nepieciešamo korespondenci;

9.7. uzturēt datu bāzi par mērķdotāciju pieprasītājiem un mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu;

9.8. sagatavot pārskatus par mērķdotāciju izlietojumu;

9.9. sniegt konsultācijas pašvaldībām par mērķdotācijas saņemšanu.

10. Komisija 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta tā pirmo oriģinālu pieprasījuma iesniedzējam.

11. Saskaņā ar Noteikumiem lēmuma otrais oriģināls tiek iesniegts Valsts kasei, kas veic tālāko finansiālo darbību. Lēmuma trešais oriģināls tiek uzglabāts Komisijas sekretariāta lietvedībā.

Valsts sekretāra vietnieks J.Ruško

 

 

09.06.1999