Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1316

Rīgā 2009.gada 10.novembrī (prot. Nr.79 32.§)
Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 38.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts un no valsts budžeta līdzekļiem piešķirts bāzes finansējums zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta­jiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem (turpmāk – zinātniskā institūcija).

2. Bāzes finansējumu (Binst) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Binst = (I + P) x At , kur

I – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanai;

P – finanšu līdzekļi zinātniskā personāla – atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēlēto un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē iekļauto vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu (turpmāk – zinātniskais personāls) – atalgojumam;

At – zinātniskās institūcijas attīstības koeficients.

3. Finanšu līdzekļus zinātniskās institūcijas uzturēšanai (I) vienam kalen­dāra gadam aprēķina, ņemot vērā darba telpu normatīvu, viena kvadrātmetra telpu ekspluatācijas izmaksas un nozares koeficientu, izmantojot šādu formulu:

I = Zd x Q x T x Kn , kur

Zd – vidējais zinātniskā personāla, zinātnes tehniskā personāla un zinātni apkalpojošā personāla (turpmāk – zinātnē nodarbinātie darbinieki) skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) iepriekšējā gadā;

Q – darba telpas normatīvs vienam zinātnē nodarbinātajam darbiniekam pilna darba laika ekvivalenta (40 stundas nedēļā) izteiksmē – 15 kvadrātmetru;

T – viena kvadrātmetra telpu uzturēšanas izdevumi gadā (tai skaitā telpu uzturēšana, komunālie maksājumi, administratīvie izdevumi, atlīdzība zinātnē strādājošajam tehniskajam un apkalpojošajam personālam), kas noteikti saskaņā ar eksperta ikgadēju atzinumu, kuru apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija;

Kn – nozares koeficients:

1) dabaszinātnes (fizika, bioloģija, ķīmija), inženierzinātnes un tehnolo­ģijas (tai skaitā arhitektūra un būvniecība), veselības zinātnes, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnes – 2,0;

2) pārējās zinātnes nozares – 1,3.

4. Finanšu līdzekļus zinātniskā personāla atalgojumam (P) vienam kalen­dāra gadam aprēķina, ņemot vērā zinātniskā personāla skaitu un noteikto bāzes atalgojuma apmēru, izmantojot šādu formulu:

P = Zz x (A + N) x 12 , kur

Zz – vidējais zinātniskā personāla skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) zinātniskajā institūcijā iepriekšējā gadā;

A – viena vadošā pētnieka (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī, kas atbilst 50 % no profesora zemākās mēneša darba algas likmes saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;

N – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

5. Zinātniskās institūcijas attīstības koeficientu (t) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

At = Ss x 0,12 , kur

Ss – zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju summa.

6. Zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju summu (Ss) aprēķina, ņemot vērā zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības kvalitātes rādītājus (1.pielikums), izmantojot šādu formulu:

Ss = E1 + E2 + E3 + E4 , kur

E1 – īstenoto projektu veids;

E2 – publikāciju ietekme uz zinātniskās domas attīstību;

E3 – sadarbības raksturojums ar komersantiem un citiem pasūtītājiem;

E4 – līdzdalības raksturojums augstākās izglītības un zinātniskās kvalifi­kācijas paaugstināšanā.

7. Bāzes finansējumu aprēķina un piešķir zinātniskajā institūcijā ievēlēta­jiem un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē iekļautajiem vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un zinātniskajiem asistentiem.

8. Bāzes finansējumu neaprēķina zinātniskajam personālam, kas iepriekšējā gadā nav piedalījies neviena zinātniska projekta vai līgumdarba izpildē.

9. Bāzes finansējumu neaprēķina un nepiešķir to zinātniskajā institū­cijā strādājošo augstskolu profesoru, asociēto profesoru, docen­tu, lektoru un asistentu zinātniskās darbības nodrošināšanai, kuri minētajos akadēmiskajos amatos strādā normālu darba laiku atbilstoši darba tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Zinātniskā institūcija piešķirto bāzes finansējumu izmanto zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu sasniegšanai, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu un starptautisko zinātnisko pētījumu projektu līdzfinansējuma nodro­šināšanai. Zinātniskā personāla atalgojumu no zinātniskajai institūcijai piešķirtā bāzes finansējuma, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 4.punktam, zinātniskā institūcija nosaka proporcionāli kārtējā gadā saņemtajam bāzes finan­sējuma apmēram, ņemot vērā zinātniskās institūcijas darba samaksas politiku, zinātniskā personāla kvalifikācijas rādītājus un katra zinātnieka personīgo iegul­dījumu institūcijas zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju summā Ss (1.pielikums).

11. Lai aprēķinātu bāzes finansējumu, zinātniskā institūcija katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz attiecīgās nozares ministrijā šādu informāciju par iepriekšējo gadu (par periodu no 1.janvāra līdz 31.decembrim):

11.1. zinātnē nodarbināto darbinieku saraksts (2.pielikums);

11.2. īstenoto starptautisko zinātniskās pētniecības projektu veids, nosaukums un finansējums zinātniskajai institūcijai;

11.3. valsts pētījumu programmu ietvaros īstenoto projektu skaits un nosaukumi;

11.4. Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu skaits un nosaukumi;

11.5. anonīmi recenzēto un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos minēto zinātnisko publikāciju skaits, nosaukumi un attiecīgās starptautiski pieejamās datubāzes nosaukums;

11.6. reģistrēto starptautisko un Latvijas patentu skaits, kā arī reģistrētās šķirnes;

11.7. pārdoto licenču, patentu un licences līgumu skaits;

11.8. Latvijas vai ārvalstu komersantu finansēto pētniecības (zinātnisko izstrāžu) līgumdarbu skaits un nosaukumi;

11.9. tirgus orientēto pētniecības projektu un valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību finansēto projektu skaits un nosaukumi;

11.10. no citiem starptautiskajiem publiskajiem līdzekļiem (piemēram, Eiropas Savienības struktūrfondi, Eiropas teritoriālas sadarbības projekti, Life, citi ārvalstu un starptautiskie finanšu instrumenti) un privātajiem līdzekļiem konkursa kārtībā iegūto zinātniskās darbības projektu skaits un nosaukumi;

11.11. zinātniskajā institūcijā izstrādāto un augstskolā aizstāvēto bakalaura, maģistra un promocijas darbu skaits un nosaukumi, kā arī informācija par zinātniskajā institūcijā strādājošajiem jaunajiem zinātniekiem (fiziska persona, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu ne agrāk kā 10 gadus pirms pārskata iesniegšanas).

12. Attiecīgās nozares ministrija no zinātniskajām institūcijām saņemto informāciju katru gadu līdz 15.aprīlim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.

13. Pamatojoties uz attiecīgās nozares ministrijas iesniegto informāciju un izmantojot šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētās formulas, Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu līdz 1.jūnijam aprēķina katrai zinātniskajai institū­cijai nepieciešamo bāzes finansējumu nākamajam gadam.

14. Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Finanšu ministrijā pieprasī­jumu par nepieciešamo līdzekļu apmēru bāzes finansējuma nodrošināšanai nākamajam gadam.

15. Izglītības un zinātnes ministrija plāno zinātniskajai institūcijai pare­dzēto bāzes finansējumu proporcionāli kārtējā gadā valsts budžetā piešķirtajam kopējam finanšu resursu apmēram bāzes finansējuma nodrošināšanai.

16. Dati par kārtējam gadam zinātniskajām institūcijām piešķirto bāzes finansējumu ir publiski pieejami. Bāzes finansējuma izlietojumu atspoguļo zinātniskās institūcijas gada pārskatā.

17. Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējuma līdzekļus no valsts budžeta attiecīgajam gadam piešķir saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību. Bāzes finansējumu drīkst izmantot tikai tās zinātniskās institūcijas darbībai, kurai tas aprēķināts.

18. Attiecīgās nozares ministrijai ir tiesības pieprasīt no zinātniskās insti­tūcijas papildu informāciju, lai noskaidrotu, vai tā piešķirto bāzes finansējumu izlieto atbilstoši šiem noteikumiem.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumus Nr.623 “Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra noteikumiem Nr.1316
Zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējums

Nr.p.k.

Zinātniskās darbības kvalitātes rādītājs

Kritēriji

Punktu skaits

1. 

E 1 – īstenoto projektu raksturojums

1.1. zinātniskā institūcija ir iesaistīta vismaz vienā Eiropas Savienības Ietvara programmas izcilības tīklu projektā vai īsteno vismaz vienu integrēto projektu, mērķorientēto zinātnisko projektu vai kopīgo projektu*, kā arī piedalās valsts pētījumu programmas projektu un Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu īstenošanā

3

1.2. zinātniskā institūcija īsteno vienu (vai vairāk) starptautisko programmu finansētu pētījumu projektu (piemēram, Ietvara programmas koordinācijas un atbalsta aktivitāšu projektus, COST, NATO, bilaterālās sadarbības projektus)*, kā arī piedalās valsts pētījumu programmu projektu īstenošanā vai īsteno Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus

2

1.3. zinātniskā institūcija īsteno kādu no starptautisko programmu finansētajiem projektiem vai piedalās valsts pētījumu programmu projektu īstenošanā, vai īsteno Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus

1

1.4. zinātniskā institūcija neīsteno nevienu no šā pielikuma 1.punktā minētajiem projektiem

0

2.

E 2 – publikāciju ietekme uz zinātniskās domas attīstību

2.1. pēdējo piecu gadu laikā uz vienu zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla vienību (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) ir 0,5 zinātniskās publikācijas, kas publicētas zinātniskajā periodikā, ir citētas (izņemot pašcitēšanu) zinātniskajā literatūrā, ņemot vērā to citēšanas indeksu Web of Knowledge, SCOPUS vai A&HCI, vai SSCI, vai nozaru vadošajās datubāzēs, un ir iekļautas starptautiski pieejamās datubāzēs, vai 0,3 zinātniskās monogrāfijas, kas minētas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos

3

2.2. pēdējo piecu gadu laikā uz vienu zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla vienību (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) ir 0,5 zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskajos izdevumos

2

2.3. pēdējo piecu gadu laikā uz vienu zinātniskās institūcijas vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu vienību (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) ir 0,5 citas zinātniskās publikācijas

1

2.4. zinātnisko publikāciju nav

0

3.

E 3 – sadarbības raksturojums ar komersantiem un citiem pasūtītājiem

3.1. zinātniskajai institūcijai pēdējo piecu gadu laikā ir reģistrēti starptautiski patenti vai šķirnes, pārdotas licences vai patenti

3

3.2. zinātniskā institūcija īsteno zinātniskus Latvijas un ārvalstu komersantu finansētus pētniecības un zinātnisko izstrāžu līgumdarbus, valsts pārvaldes institūciju finansētus projektus vai no citiem starptautiskajiem publiskajiem līdzekļiem (piemēram, Eiropas Savienības struktūrfondi, Eiropas teritoriālas sadarbības projekti, Life, citi ārvalstu un starptautiskie finanšu instrumenti) un privātajiem līdzekļiem finansētus projektus**

2

3.3. zinātniskā institūcija īsteno tirgus orientētus pētījumu projektus vai veic pašvaldību finansētus pētījumu projektus, vai pēdējo piecu gadu laikā ir reģistrējusi Latvijas patentus vai šķirnes

1

3.4. zinātniskajai institūcijai nav sadarbības ar komersantiem un citiem pasūtītājiem

0

4.

E 4 – līdzdalība augstākās izglītības un zinātniskās kvalifikācijas celšanā

4.1. zinātniskajā institūcijā ir izstrādāts un pārskata periodā augstskolā aizstāvēts viens (vai vairāk) promocijas darbs un viens (vai vairāk) maģistra darbs*** vai zinātniskajā institūcijā pārskata periodā nodarbināto jauno zinātnieku skaits ir lielāks par 20 % no kopējā zinātnē nodarbināto darbinieku skaita

3

4.2. zinātniskajā institūcijā doktoranti izstrādā promocijas darbus un ir aizstāvēts viens (vai vairāki) maģistra darbs*** vai zinātniskajā institūcijā pārskata periodā nodarbināto jauno zinātnieku skaits ir 10–20 % no kopējā zinātnē nodarbināto darbinieku skaita

2

4.3. zinātniskajā institūcijā pārskata periodā ir izstrādāti maģistra un bakalaura darbi vai zinātniskajā institūcijā pārskata periodā ir nodarbināts vismaz viens jaunais zinātnieks, bet to kopējais skaits ir mazāks par 10 % no kopējā zinātnē nodarbināto darbinieku skaita

1

4.4. zinātniskā institūcija pārskata periodā nav piedalījusies augstākās izglītības procesā, un tajā nav nodarbināts neviens jaunais zinātnieks

0

Piezīmes.

1. * Ja zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaits ir lielāks par 50, vismaz viens projekts uz katriem 50 zinātniskās institūcijas vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un zinātnis­kajiem asistentiem.

2. ** Ja zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaits ir lielāks par 50, vismaz viens projekts vai līgumdarbs uz katriem 50 zinātniskās institūcijas vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un zinātniskajiem asistentiem.

3. *** Ja zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaits ir lielāks par 40, viens promocijas darbs un viens maģistra darbs uz katriem 40 zinātniskās institūcijas vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un zinātniskajiem asistentiem.

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.novembra noteikumiem Nr.1316
Zinātnē nodarbināto darbinieku saraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Ievēlēšanas datums akadēmiskajā amatā

Nodarbinātība (stundas gadā)

Nodarbinātība (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē)

Dalība projektos (projekta veids)

Ievēlētais zinātniskais personāls

      
      
      
      
      

Zinātnes tehniskais personāls

      
    
    
    
    

Zinātni apkalpojošais personāls

      
    
    
    
    
Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
01.01.2010