Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.754

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 67.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs aktivitātes ietvaros. Jaundibinātam komersantam pieejamie atbalsta veidi tiek ierobežoti atbilstoši šo noteikumu 20.1 punkta nosacījumiem."

2. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. projekta vadība;".

3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja ir izlietots šo noteikumu 36.punktā minētais finansējums, kas paredzēts šo noteikumu 13.3.2. un 13.3.3.apakšpunktā minētajiem grantiem, finansējuma saņēmējs saimnieciskās darbības uzsācējam piešķir tikai šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu."

4. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Komersants, kas komercreģistrā reģistrēts no viena līdz trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs aktivitātes ietvaros, var pretendēt tikai uz šo noteikumu 13.2.2.apakšpunktā minētajām konsultācijām un 13.3.1.apakš­punktā minēto aizdevumu."

5. Aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus "pēdējā gada" ar vārdiem "pēdējo triju gadu".

6. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

29.1. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 13.2.1.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

29.2. saimnieciskās darbības uzsācējiem izsniegtie granti aizdevuma dzēšanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 20 % no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 2 000 latu;

29.3. saimnieciskās darbības uzsācējiem izsniegtie granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā granta maksimālais apjoms ir 35 % no piešķirtā aizdevuma apjoma, bet ne vairāk kā 3 600 latu. Šo grantu saimnieciskās darbības uzsācējs var saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanas sākumposmā, t.i., ne ilgāk kā gada laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas. Finansējuma saņēmējs nosaka kārtību, kādā šo grantu piešķir un izmaksā saimnieciskās darbības uzsācējam;

29.4. aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms ir 90 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, bet ne vairāk kā 54 000 latu;

29.5. pievienotās vērtības nodoklis projekta attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt pilnībā vai daļēji atbilstoši nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem;

29.6. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot 0,5 % no projekta attiecināmajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz līgumu par projekta īstenošanu;

29.7. konsultantu izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.2.2.apakš­punktā minētās konsultācijas par aktivitātes ietvaros pieejamo atbalstu un biznesa plāna sagatavošanu un šo noteikumu 13.2.3.apakš­punktā minēto biznesa plānu izvērtēšanu un īstenošanu;

29.8. izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu, un mārketinga pakalpojumu izmaksas;

29.9. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

29.10. transporta izdevumi;

29.11. kancelejas preču izmaksas."

7. Papildināt noteikumus ar 30.3. un 30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. projekta administrēšanas izmaksas;

30.4. telpu nomas un uzturēšanas izmaksas."

8. Svītrot 33.punkta ceturto teikumu.

9. Svītrot 40.2.1.apakšpunktu.

10. Svītrot IX nodaļu.

11. Izteikt 1.pielikuma 6.3. un 6.4.sadaļu šādā redakcijā:

"6.3. Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienī­bas nosau­kums

Vienī­bu skaits

Vienības izmaksas
LVL
(ar PVN) 

Kopā izmaksas LVL
(t.sk. PVN) 

Izmaksas
LVL

attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no
attieci­nāmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Aizdevumu fonds (aizdevumi saimnie­ciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai)

                 

2. Pārējās atbalstāmās darbības

                 

2.1. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību

                 

2.2. Granti aizdevuma dzēšanai

                 

2.3. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai

                 

2.4. Neparedzētie izdevumi

                 

2.5. Noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas

                 

2.6. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas

                 

2.7. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas

                 

2.8. Transporta izdevumi

                 

2.9. Kancelejas preču izmaksas

                 

KOPĀ:

                 

 

6.4. Izmaksu ekonomiskais pamatojums (sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Pamatojums jāsniedz par visām 6.3.sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Aizdevumu fonds (aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai)

 

2. Pārējās atbalstāmās darbības

 

2.1. Apmācības personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību

 

2.2. Granti aizdevuma dzēšanai

 

2.3. Granti saimnieciskās darbības nodrošināšanai

 

2.4. Neparedzētie izdevumi

 

2.5. Noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto konsultantu izmaksas

 

2.6. Informācijas, publicitātes un mārketinga pakalpojumu izmaksas

 

2.7. Sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas

 

2.8. Transporta izdevumi

 

2.9. Kancelejas preču izmaksas

"

12. Svītrot 2.pielikumu.

13. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 17.jūliju.

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.754

"3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.293

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem (maksimālais punktu skaits, izpildoties kritērija nosacīju­miem)

Min. - 41

(visu kritēriju kopsumma)

1.

Potenciālo saimnieciskās darbības uzsācēju skaits, kuru zināšanas un motivāciju plānots novērtēt, kā arī sniegt apmācību un individuālu konsultāciju atbalstu

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1.

vairāk nekā 1200 cilvēku

15

1.2.

1000-1200 cilvēku

10

1.3.

800-999 cilvēki

5

1.4.

līdz 799 cilvēkiem

0

2.

Saimnieciskās darbības uzsācēju skaits, kuru biznesa projektu īstenošanai plānots sniegt finansiālo un konsultatīvo atbalstu

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1.

vairāk nekā 300 cilvēku

15

2.2.

200-300 cilvēku

10

2.3.

100-199 cilvēki

5

2.4.

līdz 99 cilvēkiem

0

3.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais finansējuma apjoms ir lielāks par 10 milj. LVL

15

3.2.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kas pēc finansējuma apjoma ir ne mazāki par 5 milj. LVL un ne lielāki par 9,99 milj. LVL, un pierāda, ka viņam ir projekta apjomam atbilstoša kapacitāte

10

3.3.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kas pēc finansējuma apjoma ir ne mazāki par 1 milj. LVL un ne lielāki par 4,99 milj. LVL, un nepierāda, ka viņam ir projekta apjomam atbilstoša kapacitāte

5

3.4.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis nelielus (kopējā finansējuma apjoms ir līdz 0,99 milj. LVL) ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus

0

4.

Projekta iesniedzēja pieredze saimnieciskās darbības projektu novērtēšanā

Ja vērtējums ir mazāks par 5 punktiem, projekta iesniegumu noraida

4.1.

vairāk nekā 10 gadu

15

4.2.

5-10 gadu

10

4.3.

3-4 gadi

5

4.4.

līdz 2 gadiem

0

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punkti

5.

Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

Ja vērtējums ir mazāks par 2 punktiem, projekta iesniegumu noraida

5.1.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz vismaz piecās vietās

10

5.2.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz četrās vietās

8

5.3.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz trijās vietās

6

5.4.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz divās vietās

4

5.5.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz vienā vietā

2

5.6.

Pakalpojumi tiek sniegti tikai Rīgā

0

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Privātā līdzfinansējuma apjoms:

Ja vērtējums ir mazāks par 4 punktiem, projekta iesniegumu noraida

6.1.

vairāk nekā 40 %

10

6.2.

35-40 %

8

6.3.

30-34 %

6

6.4.

25-29 %

4

6.5.

līdz 25 %

0

7.

Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas"

7.1.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, un ir apzinājis darbinieku sociālo portretu (piemēram, datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes)

17

Kritērijs dod papildu punktus

7.2.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

10

7.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis darbinieku sociālo portretu (piemēram, datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes), bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

0

8.

Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

Projektā tiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas saimnieciskās darbības veicējos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai pakalpojumus

2

8.2.

Projektā netiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas saimnieciskās darbības veicējos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai pakalpojumus

0

9.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

Kritērijs dod papildu punktus

9.1.

Projektā tiks veidots informāciju tehnoloģiju (turpmāk - IT) risinājums vai IT pakalpojumi

1

9.2.

Projektā netiks veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

10.

Projektā ir plānots sniegt šādus pakalpojumus:

1) individualizētas apmācības un motivācijas pasākumi, ieskaitot potenciālo saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanu līmeņa noteikšanu un apmācību plāna izveidošanu;

2) individualizētas saimnieciskās darbības uzsākšanas konsultācijas gan pirms finansējuma piešķiršanas, gan arī laikposmā līdz saimnieciskās darbības projekta ieviešanas pabeigšanai un saimnieciskās darbības nostabilizēšanai (vismaz divu gadu laikā pēc finansējuma piešķiršanas);

3) finansējumu (grantu potenciālajam saimnieciskās darbības uzsācējam, aizdevumu ar atvieglojumu nodrošinājuma apjomam un granta elementu) saimnieciskās darbības uzsākšanai

P

11.

Projektā ir paredzēts piesaistīt klientus vismaz šādos veidos:

1) izplatot informāciju plašsaziņas līdzekļos;

2) izplatot informāciju caur projekta iesniedzēja mājaslapu;

3) izplatot informāciju caur projekta iesniedzēja filiālēm;

4) organizējot seminārus;

5) sadarbībā ar biznesa inkubatoriem;

6) sadarbībā ar biznesa eņģeļiem;

7) sadarbībā ar citiem atbalsta sniedzējiem (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Lauku atbalsta dienestu)

P

12.

Projektā ir parādīta sinerģija ar citiem atbalsta instrumentiem, kas ir projekta iesniedzēja un citu atbalsta sniedzēju rīcībā

P

13.

Projektā ir paredzēts informēt klientu, kurš saņēmis finansējumu šīs aktivitātes ietvaros un kura vajadzības pārsniedz šīs aktivitātes piedāvātos pakalpojumus, par citu atbalsta sniedzēju piedāvātajiem pakalpojumiem

P

14.

Projektā ir izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, lai veiktu apmācību pakalpojumu sniedzēju atlasi un piesaisti

P

15.

Projekta ietvaros plānotais atbalsts sastāv no zināšanu testēšanas, individuālām konsultācijām un apmācībām, aizdevumiem ar atvieglotiem noteikumiem nodrošinājuma jomā, grantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un iztikas nodrošināšanai darbības sākuma posmā. Apmācībām un konsultācijām ir individuāla pieeja. Konsultācijas plānots nodrošināt visu šā projekta īstenošanas termiņu

P

16.

Projekta iesniedzējs nodrošina projekta grāmatvedības nodalītu uzskaiti

P

17.

Projekta iesniedzējs nodrošina datu par projekta īstenošanu piegādi ievadīšanai struktūrfondu vienotajā informācijas sistēmā

P

18.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

P

19.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

20.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam apmēram

P

21.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

P

22.

Projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas, nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

P

23.

Projekta īstenošanas laika grafiks atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem termiņiem

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

24.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta atlasei

N

25.

Projekta iesniedzējs pēdējo triju gadu laikā ir finansējis vismaz 100 mazo un vidējo komersantu projektus

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

P

27.

Projekta iesnieguma oriģinālam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

28.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

29.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir sanumurētas lapas

P

30.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formātā)

P

31.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats - LVL

P

32.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

33.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

34.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - viens oriģināls un viena kopija (ja tas iesniegts papīra formātā)

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

35.

Ja projekta iesniegums atbilst 32.administratīvajam un 24.atbilstības kritērijam, kā arī 1., 2. un 3.kvalitātes kritērijā ir saņēmis katrā vismaz 10 punktu, 4.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 5 punktus, 5.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 6.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 4 punktus un kopā ir saņēmis vismaz 41 punktu, vērtējot atbilstoši kvalitātes kritērijiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums

N

* Piezīmes.

1. N - ja projekts neatbilst kritērijam, projekta iesniegumu noraida.

2. P - ja projekts neatbilst kritērijam, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu."

Ekonomikas ministrs A.Kampars

17.07.2009