Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 5.punktā vārdus "un veterināro zāļu";

aizstāt 8.punktā vārdu "vai" pēc vārda "veselību" ar vārdu "un";

izslēgt 9.punktā vārdus "to ierobežotās izmantošanas laikā".

2. Papildināt 3.panta 1.punktu ar vārdiem "tai skaitā attiecībā uz konkrēto ekosistēmu, kuru var ietekmēt ģenētiski modificēto organismu izplatīšana".

3. Izslēgt 4.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "un veterināro zāļu".

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto organismu izplatīšana var nodarīt kaitējumu cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi vai radīt būtiskus zaudējumus Latvijas vai atsevišķas tās teritorijas daļas ekonomikas attīstībai. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija."

5. 7.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "vada" ar vārdiem "publiski pieejamas";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli;".

6. 8.pantā:

izslēgt 1.punkta ievaddaļā vārdus "kā arī anulē";

izslēgt 1.punkta "b" apakšpunktā vārdus "un veterināro zāļu";

papildināt 2.punktu ar vārdiem "kā arī normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā";

papildināt 3.punktu pēc vārda "vada" ar vārdiem "publiski pieejamas".

7. Izslēgt 10.pantā vārdus "un veterinārās zāles".

8. Papildināt 12.pantu ar vārdiem "un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu".

9. 15.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "un monitoringa programmu";

izslēgt otro daļu.

10. Papildināt 16.panta otro daļu ar vārdiem "vai anulēšanu".

11. Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus vidē, personai, kura ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

(2) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus tirgū, personai, kura ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas institūcijas attiecīgu atļauju, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1829/2003 noteikto atļauju.

(3) Tiesības audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā reģistrētai personai, ja attiecīgā ģenētiski modificētā organisma izveidotājam ir izsniegta atbilstoša šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Ģenētiski modificētā kultūrauga audzētājs nodrošina līdzāspastāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu un uzraudzības un kontroles kārtību."

12. Izslēgt 21.pantā vārdus "un veterinārās zāles".

13. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 5.panta trešajai daļai var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā.

(2) Pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

(4) Pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, - citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

(5) Ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu, tā izvērtē iesniegto iebildumu un lemj par konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspējīgas attīstības principus.

(6) Pašvaldība par šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu informē tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestu, kas minēto informāciju iekļauj ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā."

14. Papildināt 26.pantu pēc skaitļa un vārda "Nr. 1829/2003 un" ar vārdiem "Eiropas Parlamenta un".

15. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Prasības attiecībā uz tādu pārtikas produktu tirdzniecību, kuri satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem

Pārtikas produktus, kuru marķējumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ietverta norāde par to, ka šie produkti satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem, tirdzniecības vietās pārdošanai novieto savrup no citiem pārtikas produktiem tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami."

16. Izslēgt 29.pantu.

17. Papildināt 30.panta otro daļu ar vārdiem "kā arī par to, ka cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi jau nodarīts kaitējums vai pastāv tieši draudi, ka šāds kaitējums varētu rasties, vai novērotas negatīvas pārmaiņas vidē sakarā ar ģenētiski modificētā organisma izplatīšanu".

18. 33.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi vai pārkāptas normatīvo aktu prasības, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

1) Pārtikas un veterinārajam dienestam - ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un tirgū;

2) Valsts darba inspekcijai - ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai;

3) Valsts vides dienestam - ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai;

4) Valsts augu aizsardzības dienestam - ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības anulēt atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un tirgū, ja ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības."

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minētie Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.30 "Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 18.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 9.jūlijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 23.jūliju.

23.07.2009