Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.444

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.40 29.§)

Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plānu

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plānu (turpmāk - plāns).

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

4. Plāna īstenošanu 2009.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle

 
 

Apstiprināts

ar Ministru kabineta

2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.444

Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plāns

1. Optimizācijas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti

1.1. Mērķis. Novērst administratīvo slogu un funkciju sadrumstalotību un pārklāšanos starp Veselības ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

1.2. Rīcības virziens. Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācija atbilstoši šo iestāžu kompetences jomai.

1.3. Uzdevums. Nodrošināt Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību veselības aizsardzības sadaļas 16.2.apakšpunktā minētā uzdevuma - mazināsim birokrātijas un administratīvo slogu, turpinot veselības nozares tiešās pārvaldes institūciju (aģentūru) reorganizāciju - izpildi, ņemot vērā Informatīvajā ziņojumā par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizāciju un to turpmāko darbību (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra sēdē (prot. Nr.7 82.§, TA-129)) ietvertos priekšlikumus.

1.4. Prognozējamais rezultāts. Tiks novērsts administratīvais slogs un funkciju sadrumstalotība un pārklāšanās starp Veselības ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī izveidots pamats, lai nodrošinātu racionālu un izmaksu efektīvu Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību. 

2. Pasākumi

2.1. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto valsts funkciju efektīvu realizēšanu, atklātību valsts finanšu līdzekļu izlietošanā un labas pārvaldības principa ievērošanu, ir nepieciešams reorganizēt šādas veselības ministra pārraudzībā esošās valsts aģentūras - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru, Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru, valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra" un valsts aģentūru "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs", kā arī veselības ministra pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi - Medicīnas profesionālās izglītības centru. Reorganizācijas rezultātā minētās iestādes beigs pastāvēt un tiks izveidotas šādas jaunas tiešās pārvaldes iestādes - Veselības norēķinu centrs, Sabiedrības veselības dienests un Veselības ekonomikas institūts, kā arī Pau­la Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

Iestāde - funkcijas nodevēja: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk - VOAVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Sabiedrības veselības dienests (turpmāk - SVD)

Uzdevuma (funkcijas) "Elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas sistēmas, sabiedrības veselības portāla izveides, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšanas sistēmas izveide" (saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 560 "Pamatnostādnes "e-veselība Latvijā") pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana.*

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju
3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Veikt grozījumus dokumentos, kuri nosaka par e-veselības aktivitāšu realizāciju atbildīgās iestādes, lai deleģētu e-veselības projektu realizāciju SVD.

Grozījumi normatīvajos aktos ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

0.00

01.10.2009.

Veselības ministrija (turpmāk - VM), SVD

2.

VOAVA nodot dokumentāciju, kas saistīta ar uzdevuma izpildi.

SVD nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu no VOAVA.

Uzdevuma izpildei nepieciešamā dokumentācija ir nodota un pieņemta, ko apliecina abu pušu parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts.

0.00

Kad ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas deleģē SVD e-veselības projektu realizāciju.

01.10.2009.

VOAVA, SVD

 

* Funkcijas (uzdevuma) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2009.gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas sistēmas,

sabiedrības veselības portāla izveides, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšanas sistēmas izveide.

1. Izstrādāta vīzija "Elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas sistēmas, sabiedrības veselības portāla izveides, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšanas sistēmas īss apraksts". Vīzijas prezentācija notika 2008.gada 7.oktobrī VM projekta darba grupā. Vīzija izsūtīta VM
e-projekta grupai un apspriesta VM e-veselības darba grupas sēdē 2008.gada 1.decembrī.

2. Sagatavota dokumentācija publiskai sarunu procedūrai

"Veselības aprūpes informācijas sistēmu, informācijas drošības un personas datu aizsardzības tehniskā projekta izstrāde un projekta ieviešanas konsultatīvais atbalsts" (Iepirkuma identifikācijas nr. VOAVA 2008/336). Iepirkuma dokumentācija satur arī projekta vīziju un aprakstu un projekta darba uzdevumu sarakstu.

Iepirkumu uzraudzības birojs 2009.gada19.februārī (atkārtoti 2009.gada 11.martā) www.iub.gov.lv publicējis publisko iepirkumu šai sarunu procedūrai.

3. Atbilstoši 2009.gada 6.janvāra Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta uzaicinājumam sagatavots un 2009.gada 27.februārī iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pieteikums "Veselības aprūpes informācijas sistēmu, informācijas drošības un personas datu aizsardzības tehniskā projekta izstrāde un projekta ieviešanas konsultatīvais atbalsts" .

Nav izdalīts

* Līdz projekta īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai SVD sastāvā projektu turpina realizēt VOAVA. SVD nododamās informācijas apjoms būs atkarīgs no tā, kādā projekta īstenošanas stadijā notiks projekta realizācijas nodošana no VOAVA SVD.

** Pēc ERAF projekta pieteikuma "Veselības aprūpes informācijas sistēmu, informācijas drošības un personas datu aizsardzības tehniskā projekta izstrāde un projekta ieviešanas konsultatīvais atbalsts" apstiprināšanas Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā iesniegs pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

2.2. Medicīnas profesionālās izglītības centrs

Iestāde - funkcijas nodevēja: Medicīnas profesionālās izglītības centrs (turpmāk - MPIC)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības ministrija (VM)

2.2.1. Uzdevuma (funkcijas) Rezidentu sadale* pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu, kas saistīti ar MPIC likvidāciju, izstrādē

1. MK rīkojums par MPIC likvidēšanu

2. 2005. gada 8. februāra MK noteikumu Nr. 109 Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums spēka zaudēšana

Apakšprogramma "02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība"

1000 EKK

Ls 5 243

1100 EKK

Ls 4 072

1200 EKK

Ls 1 171

2000 EKK

Ls 1 230

5000 EKK

Ls 172

Kopā: Ls 6 645

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

VM

2.

Piedalīties 2001. gada 13. marta MK noteikumu Nr. 120 Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi grozījumu izstrādē

Veikti grozījumi 2001. gada 13. marta MK noteikumos Nr. 120 Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi

15.06.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VM)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

01.09.2009.

01.10.2009.

4.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VM)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

01.09.2009.

01.10.2009.

* Funkcijas (uzdevumu) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008. gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Konkursu rīkošana apmācīttiesīgajām ārstniecības iestādēm un augstskolām par iespēju slēgt līgumus par rezidentu apmācību no valsts budžeta finansētā rezidentūrā

Organizētas komisijas sēdes un izskatīti iesniegtie pieteikumi no 22 apmācīttiesīgajām ārstniecības iestādēm un 2 augstskolām

2 amata vienības

2. Konkursu rīkošana pretendentiem par mācībām no valsts budžeta finansētā rezidentūrā

1. Organizētas uzņemšanas komisijas sēdes, izskatīti 174 pieteikumi no pretendentiem un uzņemti 163 rezidenti

2. Noslēgti līgumi ar 163 rezidentiem par mācībām rezidentūrā

3. Veikta uzņemto rezidentu sadale pa apmācības vietām saskaņā ar 1. punktā minētā konkursa rezultātiem

3. Līgumu par mācībām no valsts budžeta finansētā rezidentūrā izpildes uzraudzība un kontrole

1. Nodrošināta līgumu ar 540 rezidentiem izpildes uzraudzība un kontrole, no tiem 57 pārtraukuši mācības uz laiku (dati uz 2008. gada 31. decembri)

2. Rezidentūras norises, finansēšanas un rezidentu uzskaites datu bāzes uzturēšana un aktualizēšana

3. Veikti līgumu grozījumi (līdz 10% no kopējā rezidentu skaita)

4. No valsts budžeta finansētās rezidentūras absolventu sadales organizēšana

1. Sadales saraksta projekta izstrāde (ārstniecības iestāžu aptauja par vakantajām darba vietām)

2. Organizētas sadales komisijas sēdes, nodrošināta 61 rezidenta sadale pa turpmākajām darba vietām

5. Rezidentu parādsaistību izpildes uzraudzība un kontrole

1. Organizētas parādsaistību izpildes kontroles komisijas sēdes

2. Parādsaistības ir 29 personām (no tām 20 personas ir noslēgušas parāda atmaksas līgumus un pilda parādsaistības, attiecībā uz 9 personām tiek veiktas darbības parāda atgūšanai)

 

2.2.2. Uzdevuma (funkcijas) ESF projekta "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai"
administrēšana*
pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju
3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu, kas saistīti ar MPIC likvidāciju, izstrādē

1. MK rīkojums par MPIC likvidēšanu

2. 2005. gada 8. februāra MK noteikumu Nr. 109 Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums spēka zaudēšana

Apakšprogramma
"07.03.00 ESF projektu īstenošana (2007-2013)"

1000 EKK

Ls 14 350

1100 EKK

Ls 11 564

1200 EKK

Ls 2 786

2000 EKK

Ls 936 238

Kopā: Ls 950 588

Apakšprogramma 01.01.00 "Veselības lietu pārvalde (ministrija)"

1000 EKK

Ls 7 865

1100 EKK

Ls 6 107

1200 EKK

Ls 1 758

2000 EKK

Ls 1 844

5000 EKK

Ls 258

Kopā: Ls 9 967

Pavisam kopā pa programmām 01.01.00, 07.03.00 Ls 960 555

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

VM

2.

Piedalīties dokumentu, kas saistīti ar ESF projekta aktivitātes īstenošanu,

grozījumu izstrādē

1. Veikti grozījumi 2009. gada 9. janvāra VM rīkojumā Nr. 5 Par projekta iesnieguma Nr.1DP/3.2.3.0./08/IPIA/ VSMTVA/001 "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" precizējumiem

2. Veikti grozījumi starp VSMTVA un MPIC 2008. gada 2. oktobrī noslēgtajā vienošanās Nr. 1DP/1.3.2.3.0./08/IPIA/ VSMTVA/001

15.06.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VM)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

01.09.2009.

01.10.2009.

4.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VM)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

01.09.2009.

01.10.2009.

 

* Funkcijas (uzdevumu) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par projekta periodu laikā no 2008. gada 1. oktobrim līdz 2011. gada 30. septembrim

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Ekspertu pakalpojumu darbam projekta plānošanas un uzraudzības komisijā nodrošināšana

Veikta iepirkuma procedūra par 13 ekspertu pakalpojumiem un noslēgti līgumi

7 amata vienības

2. Konsultanta pakalpojumu cilvēkresursu apmācības plāna izstrādei un aktualizācijai nodrošināšana

Veikta iepirkuma procedūra par cilvēkresursu apmācības plāna izstrādi un aktualizāciju un noslēgts līgums

3. Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides nodrošināšana

1. Veiktas iepirkuma procedūras par vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides tālākizglītības pasākumiem (kopā 10 programmas)

2. 2008. gadā izstrādātas 2 programmas un atbilstoši mācību materiāli veselības aprūpē strādājošo apmācībai vispārējo IT prasmju izmantošanā, 2009. gadā īstenota programmu realizācija

3. 2010. gadā izstrādātas 4 programmas un atbilstoši mācību materiāli veselības aprūpē strādājošo apmācībai specifisko IT prasmju izmantošanā, kā arī īstenota programmu realizācija

4. 2009. gadā izstrādātas 4 programmas un atbilstoši mācību materiāli veselības nozares vadības spēju uzlabošanai (2 programmas) un profesionālās saskarsmes, uz pacienta tiesībām orientētu zināšanu un prasmju pilnveidei (2 programmas), 2010. gadā īstenota programmu realizācija

4. Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides nodrošināšana

1. Veiktas iepirkuma procedūras par profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides tālākizglītības pasākumiem (kopā 50 programmas un 10 standarti un vadlīnijas)

2. 2008. gadā izstrādātas 20 programmas un atbilstoši mācību materiāli, 2009. gadā izstrādātas 30 programmas un atbilstoši mācību materiāli. Programmu īstenošana nodrošināta 2009. gadā - 20 programmām; 2010. gadā - 20 programmām; 2011. gadā - 10 programmām

3. 2009. gadā izstrādātas 10 vadlīnijas un standarti

5. Personu profesionālās darbības atjaunošanas nodrošināšana

1. Veiktas iepirkuma procedūras par personu profesionālās darbības atjaunošanu (kopā 5 programmas)

2. 2008. gadā izstrādātas 2 programmas un atbilstoši mācību materiāli, 2009. gadā izstrādātas 2 programmas un atbilstoši mācību materiāli, 2010. gadā izstrādāta
1 programma un atbilstoši mācību materiāli. Programmu īstenošana nodrošināta 2009. gadā - 4 programmām; 2011. gadā - 1 programmai

3. Nodrošināta pieredzes apmaiņa 500 personām

6. Cilvēkresursu veselības aprūpē pārkvalifikācijas nodrošināšana

1. Veiktas iepirkuma procedūras par cilvēkresursu veselības aprūpē pārkvalifikāciju (kopā 10 programmas)

2. 2008. gadā izstrādātas 5 programmas un atbilstoši mācību materiāli, 2009. gadā izstrādātas 5 programmas un atbilstoši mācību materiāli. Programmu īstenošana nodrošināta 2009. gadā - 5 programmām; 2010. gadā - 3 programmām; 2011. gadā - 2 programmām

7. Māsas pamatspecialitāšu un papildspecialitāšu iegūšanas nodrošināšana

1. Veiktas iepirkuma procedūras māsas pamatspecialitāšu un papildspecialitāšu iegūšanai (kopā 11 programmas)

2. 2008. gadā izstrādātas 2 programmas un atbilstoši mācību materiāli, 2009. gadā izstrādātas 9 programmas un atbilstoši mācību materiāli. Programmu īstenošana nodrošināta 2009. gadā - 7 pamatspecialitātes programmām; 2010. gadā - 4 papildspecialitātes programmām.

8. Nodrošināti projekta un projekta aktivitāšu informācijas un publicitātes pasākumi

1. Izstrādāta interneta interaktīvās vide;

2. Nodrošināta 36 preses relīžu un 86 publikāciju (informatīvo materiālu) sagatavošana informēšanai masu medijos par projekta realizācijas gaitu un rezultātiem;

3. Organizēti 10 informatīvie pasākumi

4. Izgatavotas 212 plāksnes telpās (projekta īstenošanas vietās - veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās, izglītības iestādēs, profesionālajās apvienībās, kā arī projekta administrēšanas telpās)

2.2.3. Uzdevumu (funkciju) Ārstniecības personu tālākizglītības plānošana un organizēšana; Ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstības un kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana* pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu, kas saistīti ar MPIC likvidāciju, izstrādē

1. MK rīkojums par MPIC likvidēšanu

2. 2005. gada 8. februāra MK noteikumu Nr. 109 Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums spēka zaudēšana

Apakšprogramma "02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība"

1000 EKK

Ls 2 622

1100 EKK

Ls 2 036

1200 EKK

Ls 586

2000 EKK

Ls 615

5000 EKK

Ls 86

Kopā: Ls 3 323

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

VM

2.

Piedalīties

2006.gada 31.oktobra MK noteikumu Nr. 886 Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās grozījumu izstrādē

Veikti grozījumi 2006.gada 31.oktobra MK noteikumos Nr. 886 Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās

15.06.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VM)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

15.06.2009.

01.10.2009.

4.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VM)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

15.06.2009.

01.10.2009.

 

* Funkcijas (uzdevumu) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008. gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Tālākizglītības programmu saskaņošana

Saskaņotas 320 tālākizglītības programmas

3 amata vienības

2. Māsas, vecmātes, ārsta palīga, māsas palīga, kosmētiķa ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana

1. Veikta kvalifikācijas atzīšana šādām ārstniecības personām: māsas - 1; kosmētiķi - 2; zobārsta asistenti - 1 (kopā 4 personas)

2. 2008. gada 16. decembrī MPIC tika reģistrēts IMI (Iekšējā tirgus informācijas sistēma) elektroniskās apmaiņas tīklā un ir atbildīgs par informācijas pieprasīšanu no ES dalībvalstīm, kā arī informācijas nosūtīšanu par māsu un vecmāšu kvalifikācijas atzīšanu

3. Dokumentu māsām un vecmātēm profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs izsniegšana

Izsniegti dokumenti šādām ārstniecības personām: māsas - 42; vecmātes - 2 (kopā 44 personas)

4. Metodisku un praktisku konsultāciju apmācīttiesīgajām ārstniecības iestādēm un izglītības iestādēm par ārstniecības personu tālāk­izglītības procesa īstenošanu sniegšana

1. Notikušas 14 tikšanās ar apmācīttiesīgajām ārstniecības iestāžu un augstskolu pārstāvjiem

2. Notikusi 1 tikšanās ar medicīnas koledžu pārstāvjiem (kopā notikušas 15 tikšanās)

5. Statistikas datu par ārstniecības personām un ārstniecības personu pieprasījumu darba tirgū apkopošana un analīze. Informācijas apkopošana par apmācīttiesīgajām ārstniecības iestādēm, apmācīttiesīgajām ārstniecības personām un izglītības iestādēm ārstniecības personu tālākizglītības īstenošanai. No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo rezidentūras un ārstniecības personu specialitāšu un specializācijas vietu skaita plānošana

1. Veikta rezidentūras procesa organizētāju un rezidentu aptauja, datu apkopošana un analīze - 145 anketas

2. Veikta informatīvā pasākuma "Karjeras diena 2008" dalībnieku aptauja, datu apkopošana un analīze - 238 anketas

3. Veikta medicīnas koledžu studentu un studiju programmu vadītāju aptauja, datu apkopošana un analīze - 380 anketas

4. Veikta ārstniecības personu, kuras kārtoja kvalifikācijas atbilstības pārbaudi aptauja, datu apkopošana un analīze - 227 anketas

5. Veikts datu apkopojums par LU un RSU Medicīnas fakultātēs, kā arī medicīnas koledžās uzņemto un esošo studentu skaitu, un par turpmākajos gados plānoto absolventu skaitu

6. Sagatavoti ieteikumi par uzņemšanu no valsts budžeta finansētās studiju vietās veselības aprūpes profesiju izglītības programmās

7. Apkopota informācija par rezidentiem un pamatdarbā strādājošām ārstniecības personām un sagatavoti priekšlikumi par valstī nepieciešamo rezidentu skaitu

6. Dalība politikas plānošanas dokumentos plānoto aktivitāšu īstenošanā: programma Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam; programma Alkohola patēriņa samazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008.gadam

1. Organizēts informatīvais pasākums Karjeras diena, kurā piedalījās 14 reģionālo slimnīcu pārstāvji, 279 rezidenti, ārstniecības fakultāšu un medicīnas koledžu studenti. Izstrādāts informatīvais materiāls par 21 reģionālo slimnīcu

2. Izstrādāti priekšlikumi par noteikto pamatspecialitāšu un papildspecialitāšu kompetenču, teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjomu

3. Turpināta sociālā kampaņa "Izvēlies mediķa profesiju!", izmantojot izveidoto mājas lapu www.izveliesprofesiju.lv, video klipu, un bannerus

4. Organizēti 20 vienas dienas semināri (5 Daugavpilī, 5 Rēzeknē, 5 Liepājā un 5 Vidzemes slimnīcā) primārās aprūpes ārstiem un māsām, ģimenes ārstiem programma Alkohola patēriņa samazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programma 2005.-2008.gadam ietvaros. Kopā izglītoti 619 speciālisti. Izstrādāts un izdots buklets "Apskats par atkarību izraisošām vielām" 2000 eksemplāros

7. Dalība veselības aprūpes jomas programmu licencēšanā, akreditācijā, kā arī šo programmu satura un īstenošanas procesa novērtēšanā

Atbilstoši IZM organizētajai kārtībai

8. Datu bāzes par ārstniecības personu tālākizglītību uzturēšana un aktualizēšana

Nepārtraukts process

9. Dalība starptautiskajos projektos veselības aprūpes tālākizglītības jomā

Dalība projekta "Health and social care teachers against violence 2008-2010" aktivitātēs

 

Iestāde - funkcijas nodevēja: Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības norēķinu centrs (turpmāk - VNC)

2.2.4. Uzdevuma (funkcijas) Rezidentūras finansēšana* (saskaņā ar 2005. gada 8. februāra MK noteikumu Nr. 109 Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums
4.16.1 apakšpunktu un 2001. gada 13. marta MK noteikumiem Nr. 120 Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi) pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties 2001. gada 13. marta MK noteikumu Nr. 120 Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi

grozījumu izstrādē

Veikti grozījumi 2001. gada 13. marta MK noteikumos Nr. 120 Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi

Apakšprogramma "02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība"

1000 EKK

Ls 2 622

1100 EKK

Ls 2 036

1200 EKK

Ls 586

2000 EKK

Ls 615

3000 EKK

Ls 1 050 831

5000 EKK

Ls 86

Kopā Ls 1 054 154

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

VNC

2.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VNC)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

01.09.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VNC)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

01.09.2009.

01.10.2009.

* Funkcijas (uzdevuma) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008.gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Samaksas par rezidentu apmācību nodrošināšana saskaņā ar apmācīttiesīgajām ārstniecības iestādēm un augstskolām noslēgtajiem līgumiem par rezidentūras finansējuma organizēšanu un uzraudzību (rezidentūras finansēšana)

1. Noslēgti līgumi ar 21 apmācīttiesīgo ārstniecības iestādi un 2 augstskolām par rezidentūras finansējuma organizēšanu un uzraudzību (kopējais noslēgto līgumu skaits par visiem apmācības gadiem - 103)

2. Veikti līgumu par rezidentūras finansējuma organizēšanu un uzraudzību grozījumi: a) līdz šim regulāri divas reizes gadā, vidēji 206 grozījumi (atbilstoši grozījumiem likumā par valsts budžetu attiecīgajam gadam); b) individuāli gadījumi līdz 10% no kopējā rezidentu skaita

3. Pārbaudītas un analizētas apmācīttiesīgo ārstniecības iestāžu un augstskolu iesniegtās atskaites un pārskati (regulāri vienu reizi mēnesī)

4. Kopējais rezidentu skaits 540, no tiem finansēta 483 rezidentu apmācība no valsts budžeta, 57 rezidenti pārtraukuši mācības uz laiku (dati uz 2008. gada 31. decembri)

5. Pārbaudītas un analizētas apmācīttiesīgo ārstniecības iestāžu un augstskolu iesniegtās atskaites par saņemtā finansējuma izlietojumu (reizi ceturksnī)

1 amata vienība

2. Rezidentu apmācībai nepieciešamā finansējuma plānošana un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzība un

kontrole

2.2.5. Uzdevuma (funkcijas) Ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana* (saskaņā ar 2005. gada 8. februāra MK noteikumu Nr. 109 Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums 4.16.1 apakšpunktu) pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VNC)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

Apakšprogramma "02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība"

1000 EKK

Ls 2 622

1100 EKK

Ls 2 036

1200 EKK

Ls 586

2000 EKK

Ls 615

5000 EKK

Ls 86

Kopā: Ls 3 323

01.09.2009

01.10.2009

MPIC

VNC

2.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VNC)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

01.09.2009

01.10.2009

 

* Funkcijas (uzdevuma) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008.gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Tālākizglītības pasākumu ārstniecības personu izglītošanai atbalstīšana, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, piešķirot finansējumu un nodrošinot līgumu par finansējuma izlietošanu slēgšanu

Noslēgti 28 līgumi par tālākizglītības pasākumu ārstniecības personu izglītošanai īstenošanu: 9 konferences, 3 kongresi,1 seminārs un 1 reklāmas kampaņa (Izvēlies mediķa profesiju!), 11 izglītojošo materiālu izdošana, 3 tālākizglītības programmu īstenošana

1 amata vienība

2. Piešķirtā finansējuma plānošana un piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzības un kontroles nodrošināšana

 

Iestāde - funkcijas nodevēja: Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības inspekcija (VI)

2.2.6. Uzdevuma (funkcijas) Ārstniecības personu - māsu, vecmāšu, ārsta palīgu (feldšeru), māsas palīgu un kosmētiķu  reģistrācija ārstniecības personu reģistrā* pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties 2009. gada 24. februāra MK noteikumu Nr. 192 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība grozījumu izstrādē

Veikti grozījumi 2009. gada 24. februāra MK noteikumos Nr. 192 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība

Apakšprogramma "02.04.00 Rezidentu apmācība un tālākizglītība"

1000 EKK

Ls 7 865

1100 EKK

Ls 6 107

1200 EKK

Ls 1 758

2000 EKK

Ls 1 844

5000 EKK

Ls 258

Kopā: Ls 9 967

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

VI

2.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (VI)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

15.06.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (VI)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

15.06.2009.

01.10.2009.

 

* Funkcijas (uzdevuma) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008.gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Ārstniecības personu (ĀP) - māsu, vecmāšu, ārsta palīgu, māsas palīgu, kosmētiķu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā; biomedicīnas laborantu un radiologa asistentu tiesību piešķiršana un pagarināšana profesijā (reģistrēšana un pārreģistrēšana ik pēc 5 gadiem)

1. Reģistrētas 922 ĀP (pirmreizējais reģistrs) un pārreģistrētas 1210 ĀP. Kopā: 2132 ĀP

2. Nodrošināta reģistrācijas apliecību izgatavošana un izsniegšana. Izsniegtas: 2775 reģistrācijas apliecības

3. Konsultētas aptuveni 6000 ĀP, darba devēji

4. Ievadīti un aktualizēti dati par ĀP VIS datu bāzē (nepārtraukts process)

3 amata vienības

2. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes organizēšana un nodrošināšana 1. punktā minētajām ārstniecības personām (reģistra eksāmens)

1. Pieņemti 409 ĀP dokumenti kvalifikācijas atbilstības pārbaudei

2. Organizētas un nodrošinātas 15 kvalifikācijas atbilstības pārbaudes. Pārbaudi nokārtojušas 279 ĀP

 

Iestāde - funkcijas nodevēja: Medicīnas profesionālās izglītības centrs (MPIC)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Sabiedrības veselības dienests (SVD)

2.2.7. Uzdevuma (funkcijas) Veselības aprūpē strādājošo personu vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanas nodrošināšana, lai īstenotu e-Veselības kvalitatīvu ieviešanu veselības aprūpes sistēmā * pārņemšanas/nodošanas nodrošināšana

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Piedalīties 2007. gada 24. oktobra MK rīkojuma Nr. 660 Par pamatnostādņu
"e-Veselība Latvijā" īstenošanas plānu 2008.-2010. gadam
grozījumu izstrādē

Veikti grozījumi 2007. gada 24. oktobra MK rīkojumā Nr. 660 Par pamatnostādņu
"e-Veselība Latvijā" īstenošanas plānu 2008.-2010. gadam

Apakšprogramma "33.10.00 E-veselības pamatnostādņu ieviešana"

15.06.2009.

01.10.2009.

MPIC

SVD

2.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) dokumentāciju, kas saistīta ar funkcijas izpildi

Nodrošināt dokumentācijas pieņemšanu (SVD)

Nodota un pieņemta funkcijas izpildei nepieciešamā dokumentācija

1000 EKK

Ls 6 361

1100 EKK

Ls 4 962

1200 EKK

Ls 1 399

2000 EKK

Ls 9 456

Kopā: Ls 15 817

15.06.2009.

01.10.2009.

3.

Sagatavot nodošanai un nodot (MPIC) tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams funkcijas izpildei

Nodrošināt tehniskā aprīkojuma pieņemšanu (SVD)

Nodots un pieņemts funkcijas izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums

15.06.2009.

01.10.2009.

 

* Funkcijas (uzdevumu) rezultatīvie rādītāji

Funkcija (uzdevumi)

Rezultatīvie rādītāji par 2008.gadu

Amata vienību skaits funkcijas (uzdevumu) īstenošanai

1. Veselības aprūpē strādājošo personu apzināšana un atlase vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanai

 

1. Aptaujāti 26 ārstniecības iestāžu vadītāji par darbiniekiem, kuri apguvuši datorzināšanu pamatprasmes 2007. gadā organizētajos semināros

2. Aptaujāti 110 ārstniecības iestāžu darbinieki, kuri apguvuši datorzināšanu pamatprasmes 2007. gadā organizētajos semināros

3. Aptaujātas 1142 ģimenes ārstu prakses par IT izmantošanu ģimenes ārstu praksēs

4. Aptaujātas 127 ārstniecības iestādes par IT izmantošanu ārstniecības iestādēs

5.Aptaujāti 34 iestāžu darbinieki, kuri apguvuši IT instruktoru prasmes

6. Aptaujāti 18 iestāžu vadītāji, kuru darbinieki beiguši apguvuši IT instruktoru prasmes

3 amata vienības

2. Izglītotāju - informācijas tehnoloģiju speciālistu apzināšana un sagatavošana vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju pasniegšanai personām

Izglītoti 48 veselības aprūpē strādājoši IT instruktori no Rīgas un valsts reģioniem

3. Mācību materiālu un mācību programmu izstrāde un personu apmācību vispārējo informācijas tehnoloģiju prasmju apgūšanai organizēšana un koordinēšana

1. Sagatavoti mācību materiāli 18 stundu semināriem "Veselības aprūpē strādājošo apmācība datorzināšanu pamatprasmēs" 81 eksemplārā

2. Izglītotas 83 personas IT pamatprasmēs (t.sk. 63 ģimenes ārstu praksēs strādājošie)

3. Nodrošināta sertifikātu izgatavošana un izsniegšana. Izsniegts 131 sertifikāts

4. Izstrādāta IT prasmju novērtēšanas veselības aprūpē strādājošiem metodoloģija

4. Personu informēšana par informācijas tehnoloģijām un e-Veselības nozīmi veselības aprūpes sistēmā

1.Izstrādāti bukleti ārstniecības personu informēšanai par IT izmantošanu 500 eksemplāros

2. Izstrādāti bukleti par IT instruktoru nozīmi veselības aprūpē 200 eksemplāros

3. Organizēti 3 informatīvi semināri medicīnas koledžām par "e-Veselība Latvijā" satura iekļaušanu izglītības programmās

4. Sniegta informācija 2 tālākizglītības pasākumos 200 veselības aprūpē strādājošajiem par IT pielietošanu

 

2.3. Zāļu valsts aģentūra

Iestāde - funkcijas nodevēja: Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - ZVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Sabiedrības veselības dienests (SVD)

2.3.1. Uzdevums: Informācijas vākšanas un apkopošanas par zāļu realizācijas apjomiem licencētos farmaceitiskās darbības uzņēmumos - aptiekās (humānajās), lieltirgotavās (veterinārajās un humānajās), ražotājsabiedrībās pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Dokumentācijas nodošana

Dokumentācija nodota

0.00

15.06.2009.

01.10.2009.

ZVA/SVD

2.

Dokumentācija - veidlapu paraugi CD formātā.

Informācijas apkopošanas tabulas Excel formātā - CD.

Informācija apkopojums nodots

0.00

15.06.2009.

01.10.2009.

ZVA/SVD

3.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

Ministru Kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", Ministru Kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi",

Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija Noteikumi Nr.433 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums"

Grozīti normatīvie akti

0.00

15.06.2009.

01.10.2009.

VM,

Zemkopības ministrija (turpmāk - ZM).

 

2.3.2. Uzdevums: E-receptes pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Dokumentācijas nodošana, kas saistīta ar elektronisko recepšu sistēmu:

1) Informācijas sistēmu atbalstāmo pārvaldes procesu analīze - 1.sējums

2) Informācijas sistēmas attīstības koncepcija - 2.sējums

3) Prasību specifikācija - 3.sējums

4) Atklāta konkursa Nolikums - "Elektroniskās receptes informācijas sistēma"

5)Atklāta konkursa Nolikuma "Elektroniskās receptes informācijas sistēma" pielikumi.

6) Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums - Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms.

Nodota dokumentācija

0.00

15.06.2009.

01.10.2009.

ZVA/SVD

2.

Iestādes nosaukums ZVA jāmaina uz SVD Veselības ministrijas, tai pakļautībā un pārraudzībā esošu institūciju prioritāro projektu saraksta e-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības jomā Eiropas Savienības struktūrfondu apguves periodam 2007.-2013.gadam

Nomainīta par projektu atbildīgā iestāde.

0.00

15.06.2009.

01.10.2009.

ZVA/SVD/EPS/VM

 

2.4. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

Iestāde - funkcijas nodevēja: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (turpmāk - VSMTVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Sabiedrības veselības dienests (SVD)

2.4.1. Uzdevums: sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanas, apkopošanas, apstrādes un analīzes, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra papildināšanas un uzturēšanas, ārstniecības iestāžu reģistra papildināšanas (tikai attiecībā uz statistiskās informācijas iegūšanu un apkopošanu), ārstniecības personu reģistra papildināšanas (tikai attiecībā uz statistiskās informācijas iegūšanu un apkopošanu), E-veselības pamatnostādņu ieviešanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanas, apkopošanas, apstrādes un analīzes, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra papildināšanas un uzturēšanas, ārstniecības iestāžu reģistra papildināšanas , ārstniecības personu reģistra papildināšanas funkciju nodošana

Pārņemtās funkcijas

Apakšprogramma "34.00.00 "Kvalitātes atbillstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzradzība"

1000 EKK

Ls 31 643

1100 EKK

Ls 25 598

1200 EKK

Ls 6 045

2000 EKK

Ls 7 560

5000 EKK

Ls 2 824

Kopā: Ls 42 027

Apakšprogramma "35.00.00 "Uzskaite"

1000 EKK

Ls 30 431

1100 EKK

Ls 24 458

1200 EKK

Ls 5 973

2000 EKK

Ls 10 571

5000 EKK

Ls 1 620

Kopā: Ls 42 622

Pavisam kopā pa programmām 34.00.00. 35.00.00

Ls 84 649

15.06.2009.

01.10.2009.

VM, SVD

2.

E-veselības pamatnostādņu ieviešanas funkciju nodošana

Pārņemtās funkcijas

Apakšprogramma "33.10.00 E-veselības pamatnostādņu ieviešana"

1000 EKK

Ls 13 082

1100 EKK

Ls 10 542

1200 EKK

Ls 2 540

2000 EKK

Ls 14 522

5000 EKK

LS 32 000

Kopā: Ls 59 604

15.06.2009.

01.10.2009.

VM, SVD

 

Iestāde - funkcijas nodevēja: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (VSMTVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības inspekcija (VI)

2.4.2. Uzdevums: ārstniecības iestāžu atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām kontroles, veselības nozares kontroles un ar tirgus uzraudzību veselības aprūpes un farmācijas jomā, tai skaitā medicīnisko ierīču lietotāju un ražotāju uzraudzības audita nodrošināšanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Ārstniecības iestāžu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām izvērtēšanas funkcijas nodošana

Pārņemtā funkcija

Apakšprogramma 34.00.00 "Kvalitātes atbillstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzradzība"

1000 EKK

Ls 16 876

1100 EKK

Ls 13 652

1200 EKK

Ls 3 224

2000 EKK

Ls 4 032

5000 EKK

L 1 506

Kopā: Ls 22 414

15.06.2009.

01.09.2009.

VM, VI

2.

Funkciju un uzdevumu, kas saistīti ar veselības nozares kontroli nodošana

Pārņemtās funkcijas

15.06.2009.

01.09.2009.

VM, VI

3.

Funkciju un uzdevumu, kas saistīti ar tirgus uzraudzību veselības aprūpes un farmācijas jomā, tai skaitā medicīnisko ierīču lietotāju un ražotāju uzraudzības audita nodrošināšanas nodošana

Pārņemtās funkcijas

15.06.2009.

01.09.2009.

VM, VI

 

Iestāde - funkcijas nodevēja: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (VSMTVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības ministrija (VM)

2.4.3. Uzdevums: Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra Sadarbības iestādes funkciju Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā nodošana

Pārņemtās funkcijas

Apakšprogramma 01.01.00 "Veselības lietu pārvalde"

1000 EKK

Ls 6 329

1100 EKK

Ls 5 120

1200 EKK

Ls 1 209

2000 EKK

Ls 1 512

5000 EKK

Ls 565

Kopā: Ls 8 406

Apakšprogramma 01.04.00 "Atbalsts ERAF un ESF projektu īstenošanai 2007-2013"

1000 EKK

Ls 141 899

1100 EKK

Ls 110 943

1200 EKK

Ls 30 956

2000 EKK

Ls 82 505

5000 EKK

Ls 5 076

Kopā: Ls 229 480

Pavisam kopā pa 01.01.00, 01.04.00 programmām Ls 237 886

01.08.2009.

01.10.2009.

VM

Iestāde - funkcijas nodevēja: Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (VSMTVA)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Zāļu valsts aģentūra (ZVA)

2.4.4. Uzdevums Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu (apstiprināto, anulēto, papildināto vai atteikto medicīnisko tehnoloģiju dokumentācijas) pārņemšana

Pārņemts arhīvs un lietas

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzes pārnešana uz ZVA servera

Datubāze pieejama uz ZVA servera

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA,

ZVA un VSMTVA sistēmu programmētāji un uzturētāji

3.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi",

Ministru Kabineta 2005.gada 28.jūnija Noteikumi Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība"

Grozīti normatīvie akti

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

 

2.4.5. Uzdevums Latvijā ražoto medicīnisko ierīču reģistrācijas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu (I klases sterilo medicīnisko ierīču un medicīnisko ierīču ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb un III klases medicīnisko ierīču, medicīnisko ierīču, A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču dokumentācijas) pārņemšana.

Pārņemts arhīvs un lietas

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

medicīnisko ierīču reģistra LATMED (turpmāk - LATMED) elektroniskās datu bāzes pārnešana uz ZVA servera, kurā glabājas informācija, kas noteikta Ministru Kabineta 2005.gada 2.augusta Noteikumiem Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 20.punktā minētajām ierīcēm, to ražotājiem, izplatītājiem, par negadījumiem, kas saistīti ar medicīnisko ierīču lietošanu, kā arī cita informācija, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem VSMTVAi ir pienākums vai tiesības iegūt un glabāt.

Datubāze pieejama uz ZVA servera

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

ZVA un VSMTVA sistēmu programmētāji un uzturētāji

3.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi",

Ministru Kabineta 2005.gada 2.augusta Noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

Grozīti normatīvie akti

0.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

 

2.4.6. Uzdevums vigilances sistēmas un nepārtrauktas tehniskās uzraudzības pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu (par jebkuru ar medicīniskās ierīces lietošanu saistītu negadījumu vai potenciālu negadījumu, kas ir radījis vai varēja radīt kaitējumu pacienta, lietotāja vai trešās personas veselībai vai apdraudējumu dzīvībai dokumentācijas) pārņemšana

Pārņemts arhīvs un lietas

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

nopietno blakņu un nevēlamo notikumu datu bāzes pārnešana uz ZVA servera

Datubāze pieejama uz ZVA servera

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

ZVA un VSMTVA sistēmu programmētāji un uzturētāji

3.

izstrādāto un publicēto vadlīniju par vigilances sistēmas procedū­rām un darbībām pārņemšana

Vadlīnijas pārņemtas

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

4.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi",

Ministru Kabineta 2005.gada 2.augusta Noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

Grozīti normatīvie akti

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

 

2.4.7. Uzdevums ārstniecības iestāžu asins kabinetu, Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu atbilstības novērtēšanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu (par piešķirtās atbilstības apturēšanu vai anulēšanu, atjaunošanu) pārņemšana

Pārņemts arhīvs un lietas

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

nopietno blakņu un nevēlamo notikumu uzskaites un reģistrācijas pārņemšana

Datubāze pārņemta

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

ZVA un VSMTVA sistēmu programmētāji un uzturētāji

3.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi",

Ministru Kabineta 2005.gada 27.decembra Noteikumi Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"

Grozīti normatīvie akti

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

 2.4.8. Uzdevums audu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanas pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu (par piešķirtās atbilstības apturēšanu vai anulēšanu, atjaunošanu) pārņemšana

Pārņemts arhīvs un lietas

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

ieguves un uzglabāšanas centru reģistra pārnešana uz ZVA servera

Reģistrs pārnests uz ZVA servera

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

ZVA un VSMTVA sistēmu programmētāji un uzturētāji

3.

Informācijas pārņemšana par nopietno blakņu un nevēlamo notikumu uzskaiti

Informācija par uzskaiti pārņemta.

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

4.

Normatīvo aktu grozīšana:

2006.gada 17.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi",

Ministru Kabineta 2007.gada 27.marta Noteikumi Nr.208 "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas kārtība"

Grozīti normatīvie akti

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

2.4.9. Uzdevums medicīnas produktu - zāļu, medicīnas ierīču un medicīnas tehnoloģiju atbilstības novērtēšanu un lietošanas drošības uzraudzības pārņemšanas/
nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Funkciju un uzdevumu, kas saistīti ar medicīnas produktu - zāļu, medicīnas ierīču un medicīnas tehnoloģiju atbilstības novērtēšanu un lietošanas drošības uzraudzības nodošana

Pārņemtās funkcijas

15.06.2009.

01.09.2009.

VM, ZVA

 

2.4.10. Uzdevums medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu uzraudzības pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Arhīva un lietu pārņemšana

Pārņemts arhīvs un lietas

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VSMTVA/ZVA

2.

Normatīvo aktu grozīšana:

Farmācijas likums,

Zāļu valsts aģentūras nolikums

Grozīti normatīvie akti

00.00

15.06.2009.

01.09.2009.

VM

3.

Jaunu noteikumu izstrādāšana

Izstrādāti jauni noteikumi

0.00

VM

 

2.5. Sabiedrības veselības dienests

Iestāde - funkcijas nodevēja: Sabiedrības veselības dienests (SVD)

Iestāde - funkcijas pārņēmēja: Veselības ministrija (VM)

2.5.1. Uzdevums: Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkcijas Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox), Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā un sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošanas, veselības veicināšanas programmu izstrādes un to īstenošanas metodiskās vadības valsts un reģionālajā līmenī pārņemšanas/nodošanas nodrošināšanai

Nr. p.k

Pasākumi uzdevuma izpildei

Rādītāji uzdevuma izpildes novērtēšanai

Nododamo funkciju 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(izdevumu EKK griezumā)
(Ls)

Īstenošanas termiņš

Atbildīgās (iesaistītās) institūcijas

Sākums

Beigas

1.

Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkcijas Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox) nodošana

Pārņemtā funkcija

00.00

15.06.2009.

01.10.2009.

VM, SVD

2.

Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā nodošana

Pārņemtā funkcija

00.00

15.06.2009.

01.10.2009.

VM, SVD

3.

Sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošanas, veselības veicināšanas programmu izstrādes un to īstenošanas metodiskās vadības valsts un reģionālajā līmenī funkcijas nodošana

Pārņemtā funkcija

00.00

15.06.2009.

01.10.2009.

VM, SVD

 

2.6. Valsts aģentūra "Latvijas Medicīnas bibliotēka"

Šobrīd lielākais medicīnas informācijas resursu krājums ir izvietots divās bibliotēkās - veselības ministra pārraudzībā esošajā valsts aģentūrā "Latvijas Medicīnas bibliotēka" un Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā.

Lai turpmāk maksimāli efektīvi izmantotu medicīnas informācijas resursu krājuma glabāšanai nepieciešamos finansiālos, tehniskos un cilvēkresursus, kā arī, lai nodrošinātu medicīnas informācijas lietotāju informatīvā nodrošinājuma operatīvu pieejamību un precizitāti, ir nepieciešams reorganizēt valsts aģentūru "Latvijas Medicīnas bibliotēka", pievienojot to Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēkai līdz 2009.gada 1.oktobrim. Detalizēti finanšu aprēķini tiks iesniegti pie attiecīgo Ministru kabineta rīkojuma projektu par reorganizācijām sagatavošanas.

2.7. Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra, Sporta medicīnas valsts aģentūra un valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs"

Samaksa par Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras, Sporta medicīnas valsts aģentūras un valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem šobrīd tiek veikta saskaņā ar tāmes finansējuma principiem atbilstoši izdevumiem sadalījumā pa izdevumu veidiem un nevis pēc faktiski sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas neatbilst efektīva un caurredzama finansējuma nodrošinājuma principiem.

Lai optimizētu veselības aprūpei paredzēto finanšu līdzekļu plūsmu un minēto valsts aģentūru sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas principus, ir nepieciešams tās reorganizēt par valsts kapitālsabiedrībām, izveidojot attiecīgi valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Plaušu slimību un tuberkulozes klīniskā universitātes slimnīca" (līdz 2009.gada 1.septembrim), valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sporta medicīnas centrs" (līdz 2009.gada 1.oktobrim) un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Infektoloģijas centrs". Detalizēti finanšu aprēķini tiks iesniegti pie attiecīgo Ministru kabineta rīkojuma projektu par reorganizācijām sagatavošanas.

2.8. Zāļu cenu valsts aģentūra

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1007 "Zāļu cenu valsts aģentūras nolikums" Zāļu cenu valsts aģentūra veido ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu sarakstu, veicot ārstniecisko, farmaceitisko un ekonomisko analīzi un nosakot kompensācijas bāzes cenu, kā arī sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un ārstu profesionālajām asociācijām izstrādā stacionāros lietojamo zāļu sarakstus un izvērtē papildus lietojamo zāļu sarakstus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.583 "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums" Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra:

1) analizē veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozē veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtē šo pakalpojumu nepieciešamību,

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina veselības aprūpes pakalpojumu cenas,

3) izstrādā priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai.

Tomēr neviena no valsts aģentūrām vai iestādēm šobrīd praktiski neveic medicīnisko tehnoloģiju (izņemot zāles) ekonomisko novērtēšanu.

Ņemot vērā pastāvošo situāciju, lai turpmāk nodrošinātu efektīvas un caurredzamas veselības aprūpes pakalpojumu (produktu) ekonomiskā novērtēšana un cenu veidošana būtu jānodod vienas tiešās valsts pārvaldes iestādes - Veselības ekonomikas institūta kompetencē. Detalizēti finanšu aprēķini tiks iesniegti pie attiecīgo Ministru kabineta rīkojuma projektu par reorganizācijām sagatavošanas.

3. Reorganizācijas rezultātā jaunveidojamo iestāžu funkcijas, štati un finansējums

Iestādes nosaukums

Faktiskais štatu vietu skaits uz 01.01.09

Štatu vietu samazinājums un
palielinājums

Funkcijas

2009.gada finansējums
ar groz.
(12.12.2008)
(Ls)

Iestādes 2009.gada finansējums atbilstoši budžeta otrajiem grozījumiem
(Ls)

Jaunveidojamās iestādes 3 mēnešu finansējums
01.10.2009-31.12.2009
(Ls)

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

(2009.gada sākotnējais plāns 122,25 štata vietas),

109 štata vietas uz 30.03.2009

- 22

1. Uzturēt, papildināt un veidot muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu un nodrošināt tā saglabāšanu;
2. Nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
3. Sniegt informatīvu atbalstu un konsultācijas privātpersonu medicīnas muzejiem.

Izdevumi kopā 933 008

Atlīdzība 592 905

Preces un pakalpojumi 79 413

Kapitālie izdevumi 260 690

2009.gada finansējums 813 696

Atlīdzība 533 614

Preces un pakalpojumi 71 530

Kapitālie izdevumi 208 552

Samazinājums -119 312 lati, tai skaitā pēc reorganizācijas no štatu likvidācijas 41 058 lati un atbilstoši MK sēdes lēmumam 78 254 lati.

Atlīdzība 59 291

Atalgojums 47 780

Preces un pakalpojumi 7 883

Kapitālie izdevumi 52 138

Štata vietu samazinājums saistīts ar to, ka turpmāk muzejs neveiks šādas funkcijas:

1) medicīnas vēstures pētīšana;

2) sabiedrības izglītošana preventīvās medicīnas jomā;

3) valsts starptautiskos sakaru un sadarbības veicināšana veselības aprūpes jomā.

2009.gadā finansējums 87 štata vietām uz 3 mēn.

203 424

Atlīdzība 133 404

Preces un pakalpojumi 17 882

Kapitālie izdevumi 52 138

Veselības norēķinu centrs

(2009.gada sākotnējais plāns 333 štata vietas),

313 štata vietas uz 30.03.2009

-88 (likvidētas 86 štata vienības, kas saistīts ar VNC reorganizāciju par "vienas pieturas aģentūras" izveidi, 4 štata vietu nodotas Veselības ekonomikas institūtam, pārņemtas 2 štata vietas no MPIC)

1. Slēgt līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm;

3. Administrēt valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļus un uzraudzīt valsts budžeta līdzekļu izlietojumu saskaņā ar no­slēgtajiem līgumiem;

4. Administrēt rezidentūrai un ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

34.00.00 "Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība"

Izdevumi kopā

5 133 603

Atlīdzība
3 149 919

Preces un pakalpojumi
1 953 693

Kapitālie izdevumi

30 000

2009.gada finansējums

4 439 063

Atlīdzība 2 836 339

Preces un pakalpojumi 1 578 031

Kapitālie izdevumi 24 693

Samazinājums -694 540 lati, tai skaitā pēc reorganizācijas no štatu likvidācijas 305 451 lats un atbilstoši MK sēdes lēmumam 389 089 lati.

Atlīdzība 313 571

Atalgojums 240 908

Preces un pakalpojumi 375 662

Kapitālie izdevumi 5 307

Štata samazinājums saistīts ar to, ka turpmāk VNC neveiks šādas funkcijas:

1) veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas atbilstības normatīvajiem aktiem uzraudzību;

2) elektroniskas apmeklējumu rezervēšanas sistēmas, veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšanas sistēmas, sabiedrības veselības portāla izveides, informācijas drošības un personu datu aizsardzības nodrošināšanas sistēmas izveide;

3) analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtēt šo pakalpojumu nepieciešamību;

4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināt veselības aprūpes pakalpojumu cenas;

5) izstrādāt priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai.

34.00.00 "Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība"

2009.gadā finansējums 225 štata vietām uz 3 mēn. 1 109 766

Atlīdzība 709 085

Preces un pakalpojumi 394 508

Kapitālie izdevumi 6 173

Sabiedrības veselības dienests

(2009.gada sākotnējais plāns 548,5 štata vietas),

504 štata vietas uz 30.03.2009

- 66

1. Veikt infekcijas slimību un citu slimību uzraudzību, kā arī tādu vides faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu;

2. Veikt sabiedrības veselības monitoringu;

3. Sniegt metodoloģisko atbalstu ārstniecības iestādēm sabiedrības veselības jautājumos;

4. Koordinēt ārkārtējo situāciju pārvaldīšanu, ja rodas draudi sabiedrības veselībai;

5. Sagatavot informāciju un izstrādāt ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu;

6. Sistemātiski pētīt un izvērtēt iedzīvotāju paradumus, kas ietekmē viņu veselību, un izglītot dažādas sabiedrības grupas par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

Izdevumi kopā programmā 32.00.00 "Sabiedrības veselības veicināšana"

6 808 719

Atlīdzība
5 058 972

Preces un pakalpojumi
1 697 620

Kapitālie izdevumi

52 127

2009.gada finansējums kopā: 6 200 701, tai skaitā:

programmā 32.00.00 "Sabiedrības veselības veicināšana"

6 125 280

Atlīdzība 4 656 401

Preces un pakalpojumi 1 419 858

Kapitālie izdevumi 49 021

2009.gadā finansējums programmā 33.10.00 "E-veselības pamatnostādņu ieviešana" 75 421

Atlīdzība 19 443

Preces un pakalpojumi 23 978

Kapitālie izdevumi 32 000

Samazinājums -683 439 lati, tai skaitā pēc reorganizācijas no štatu likvidācijas 314 292 lati un atbilstoši MK sēdes lēmumam 369 147 lati.

Atlīdzība 402 571

Atalgojums 304 799

Preces un pakalpojumi 277 762

2009.gadā finansējums 438,5 štata vietām uz 3 mēn. programmā 32.00.00 "Sabiedrības veselības veicināšana"

1 531 320.

Atlīdzība 1 164 100

Preces un pakalpojumi 354 965

Kapitālie izdevumi 12 255

2009.gadā finansējums programmā 33.10.00 "E-veselības pamatnostādņu ieviešana" 18 855

Atlīdzība 4 861

Preces un pakalpojumi 5 995

Kapitālie izdevumi 8 000

7. Iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistisko informāciju, tai skaitā no ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra, ārstniecības iestāžu reģistra un ārstniecības personu reģistra;

8. E-veselības pamatnostādņu ieviešana, tai skaitā elektroniskā nosūtījuma, pieraksta un datu drošības, e-receptes un e-izglītības nodrošināšana.

Kapitālie izdevumi 3 106

Štata samazinājums saistīts ar to, ka turpmāk SVA neveiks sekojošas funkcijas:

1)  veidot un attīstīt garīgās veselības, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, alkohola un tabakas valsts starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmas un koordinēt to darbību;

2)  veikt Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkcijas Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox);

3) veikt Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā;

4)  sniegt atbalstu Veselības ministrijai sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošanā, piedalīties veselības veicināšanas programmu izstrādē un metodiski vadīt to īstenošanu valsts un reģionālajā līmenī.

Veselības ekonomikas institūts

28 (ZCVA)

+ 4

(Palielināts par 4 štata vietām no VOAVA saistībā ar reorganizāciju un Veselības ekonomikas institūta izveidi)

1. Nodrošināt par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem iepirkto zāļu, medicīnisko ierīču un preču izmaksu ekonomisko novērtēšanu;

2. Nodrošināt zāļu racionālas farmakoterapijas ieteikumu izstrādi;

3. Veikt zāļu farmakoekonomisko novērtēšanu;

4. Piedalīties kompensācijas sistēmas attīstības projektu izstrādē;

5. Analizēt informāciju par valsts kompensējamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču patēriņu un sagatavot priekšlikumus par veselības aprūpes resursu efektīvu izlietošanu;

6. Sagatavot ieteikumus par valsts kompensējamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču racionālu izlietojumu;

7. Analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtē šo pakalpojumu nepieciešamību;

8. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināt veselības aprūpes pakalpojumu cenas;

9. Izstrādāt priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai.

Izdevumi kopā

834 086

Atlīdzība 520 278

Preces un pakalpojumi
222 908

Kapitālie izdevumi

90 900

2009.gada finansējums

819 880

Atlīdzība 523 006

Preces un pakalpojumi 205 895

Kapitālie izdevumi 90 979

Samazinājums -14 206 lati atbilstoši MK sēdes lēmumam

Štata palielinājums saistīts ar to, ka turpmāk VEI papildu veiks sekojošas funkcijas (pārņemtas no VNC):

1) analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izvērtē šo pakalpojumu nepieciešamību;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināt veselības aprūpes pakalpojumu cenas;

3) izstrādāt priekšlikumus un finanšu aprēķinus jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanai.

2009.gadā finansējums 32 štata vietām uz 3 mēn.

204 970

Atlīdzība 130 751

Preces un pakalpojumi 51 474

Kapitālie izdevumi 22 745

Zāļu valsts aģentūra

156

0

1. Novērtēt un reģistrēt zāles, noteikt zāļu statusu (recepšu vai bezrecepšu medikamenti), veidot un aktualizēt Latvijas zāļu reģistru;

2. Kontrolēt zāļu kvalitāti;

3. Izsniegt zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas;

4. Apkopot informāciju par novērotajām blakusparādībām, ko izraisījusi zāļu lietošana, kā arī par zāļu klīnisko izpēti un zāļu lietošanas novērojumiem;

5. Izsniegt atļaujas zāļu klīniskās izpētes veikšanai un uzraudzīt tās norisi;

6. Novērtēt reklāmas devēja iesniegto reklāmas materiālu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

7. Vērtēt zāļu klīniskās izpētes atbilstību labas klīniskās prakses prasībām;

8. Novērtēt farmaceitiskās darbības uzņēmumu atbilstību un izsniegt speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai;

9. Novērtēt un apstiprināt ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas;

10. Nodrošināt medicīnisko ierīču vigilances sistēmas darbību un nepārtrauktu tehnisko uzraudzību;

11. Veikt medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu uzraudzību;

12. Veikt ārstniecības iestāžu asins kabinetu, Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu, audu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšanu.

Izdevumi kopā

4 540 000

Atlīdzība
2 459 900

Preces un pakalpojumi
1 749 100

Kapitālie izdevumi

331 000

2009.gada finansējums

4 540 000

Atlīdzība 2 459 900

Atalgojums 1 955 000

Preces un pakalpojumi 1 749 100

Kapitālie izdevumi 331 000

Samazinājums 0 lati atbilstoši MK sēdes lēmumam.

Kopā:

1 110

- 172

18 249 416

2009.gada finansējums -
16 813 340
samazinājums - 1 511 497

3 068 335

Veselības ministre B.Rozentāle

30.06.2009