Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumus Nr. 454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.690

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 37.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem

1. Noteikumi apstiprina šādus tipveida statūtus:

1.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (1.pielikums);

1.2. tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis (2.pielikums);

1.3. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti (3.pielikums);

1.4. tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis (4.pielikums).

2. Ja valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību komerc­darbību reglamentē speciālas tiesību normas, sabiedrības statūtos ietver kārtību, kādā tiek nodrošināta speciālo normu izpilde.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.728 “Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 182.nr.).

4. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.690
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.669)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā var ietvert vārdu “valsts”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izman­tojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 16. un 17.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

13. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

15. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

17. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

17.1. ________________;

17.2. ________________;

17.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

18. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

19. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

19.1. ________________;

19.2. ________________;

19.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

_______________ ministrs ____________________(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

____________________________ (vieta), 20___.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.690
Tādas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.669)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā var ietvert vārdu “valsts”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro.

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valdes loceklis

10. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

12. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

13. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekli attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

15. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

16. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

_______________ ministrs ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

____________________________ (vieta), 20___.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.690
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.669)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā var ietvert vārdu “pašvaldība”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus. 

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izman­tojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

11.  Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 16. un 17.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

13. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

15. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. 

16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

17. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

17.1. ________________;

17.2. ________________;

17.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

18. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

19. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

19.1. ________________;

19.2. ________________;

19.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ (paraksts un tā atšifrējums)

____________________________ (vieta), 20___.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.690
Tādas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.669)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā var ietvert vārdu “pašvaldība”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus. 

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izman­tojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro

8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts _______ (skaits vārdiem) daļās.

9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valdes loceklis

10. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

11. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

12. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām61., 62., 63. un 64.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

13. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

13.1. ________________;

13.2. ________________;

13.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekli attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

15. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. ________________;

15.2. ________________;

15.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuros valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

16. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ______________ (paraksts un tā atšifrējums)

____________________________ (vieta), 20___.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
01.01.2014