Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.421

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 71.§)

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā


 

1. Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57., 133., 149., 175.nr.; 2009, 31.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 128.2, 128.3, 128.4 un 128.5 punktu šādā redakcijā:

"128.2 Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt atbalstu mūžizglītības pieejamības paplašināšanai nodarbinātām personām (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma.

128.3 Atbalsta veids: karjeras konsultēšanas pakalpojumi un atbalsts formālās vai neformālās izglītības (izņemot šādas augstākās izglītības kvalifikācijas: bakalaura grāds, maģistra grāds, doktora grāds) apguvei līdz vienam gadam pieaugušo izglītības ietvaros.

128.4 Mērķa grupa: Nodarbināta (pašnodarbināta) persona no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos).

128.5 Finansējuma saņēmējs: valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.";

1.2. svītrot 168.punktā skaitli un vārdus "1.2.2.1.2.apakšaktivitātē "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"";

1.3. izteikt 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulas "Ieviešana" 1.2.2.1.2.apakš­aktivitāti šādā redakcijā:

"1.2.2.1.2. Atbalsts Mūžizglī­tības politikas pamat­nostādņu īstenošanai

Ierobežota projektu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānoša­nas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

Nodar­binātības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarācijas sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2010.gada 1.ceturksnis"

1.4. izteikt 174.1 punktu šādā redakcijā:

"174.1 1.2.2.1.2.apakšaktivitāte ir vērsta uz mūžizglītības pieejamības paplašināšanu personām vecumā no 25 gadiem, veicinot to nodarbinātību un paaugstinot konkurētspēju darba tirgū. Tādējādi iespēja pretendēt uz atbalsta saņemšanu ir ierobežotam skaitam pretendentu un atbalstu varēs saņemt valsts pārvaldes iestādes, kuras īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā un sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un citām personām.";

1.5. izteikt 199.punktu šādā redakcijā:

"199. Atbalsta veids: Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifi­kācijas paaugstināšana un profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana, apmācība pie darba devēja; konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi; neformālās izglītības apguve un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve; specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita pakalpojumi, surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam invalīdam).";

1.6. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 208.1, 208.2, 208.3, 208.4 un 208.5 punktu šādā redakcijā:

"208.1  1.3.1.1.5.apakšaktivitāte. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai.

208.2 Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt cilvēkresursu attīstību, paaugstinot bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū un palīdzot viņiem saglabāt darba vietu.

208.3 Atbalsta veids: Ar darba devēja profesionālo darbību saistītā apmācība.

208.4 Mērķa grupa: Komersantu (izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieku) nodarbinātās personas, kuru noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā.

208.5 Finansējuma saņēmējs: Valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.";

1.7. izteikt 225.punktu šādā redakcijā:

"225. Atbalsta veids: Preventīvās darba kultūras attīstības stratēģisko dokumentu izstrāde, preventīvās darba kultūras ieviešana un sabiedrības informēšana par darba tiesiskajām attiecībām; komunikāciju audits; sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana labas prakses pārņemšanai un izplatīšanai darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomās, tajā skaitā starptautiskās pieredzes apgūšana un ieviešana attiecībā uz jaunām un efektīvām inspicēšanas metodēm un tendencēm; personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi, tajā skaitā profesionālās augstākās izglītības iegūšanas organizēšana par darba aizsardzības jautājumiem.";

1.8. izteikt 236. un 237.punktu šādā redakcijā:

"236. Aktivitātes mērķis: Izveidot modernas un uz klientiem vērstas institūcijas, kas operatīvi reaģē uz klientu (darba devēju, nodarbināto, bezdarbnieku, darba meklētāju, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju darbaspējas vecumā) pieprasījumu un sniedz atbilstošas kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo atbalstu, sekmē darbaspēka konkurētspēju.

237. Atbalsta veids: Darba metožu pilnveidošana, personāla attīstības plānu īstenošana, karjeras konsultāciju metodiskās bāzes modernizācija, karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un metodiskās bāzes pilnveidošana.";

1.9. izteikt 242., 243., 244. un 245.punktu šādā redakcijā:

"242. Aktivitātes mērķis: Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugsti­nāšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.

243. Atbalsta veids: Aktivitāte tiek īstenota divās kārtās. Atbalsta veids aktivitātes 1.kārtā ir darba praktizēšana ar stipendiju, aktivitātes 2.kārtā - īslaicīgās nodarbinātības pasākumi personām, kurām trūkst atbilstošas izglītības un profesionālās prasmes, kombinējot apmācību (līdz septiņiem mēnešiem) un tai sekojošu apmaksātu praktisko iemaņu apguvi darba vietā, kā arī personām, kuras ir apguvušas aukles, aprūpētāja, asistenta vai mājapmācības pedagoga profesiju, nodarbinot tos bērnu pieskatīšanas, mājapmācības un par sevi rūpēties nespējīgu personu aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

244. Mērķa grupa: Aktivitātes 1.kārtā - reģistrēts bezdarbnieks, kurš nesaņem bezdarbnieka pabalstu, aktivitātes 2.kārtā - pašvaldības iedzīvotāji, tajā skaitā bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautas personas, ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji.

245. Finansējuma saņēmēji: Aktivitātes 1.kārtā - iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, aktivitātes 2.kārtā - pašvaldības.";

1.10. aizstāt 271.punktā skaitli un vārdus "1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" ietvaros" ar skaitļiem un vārdiem "1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" 2.kārtas ietvaros";

1.11. svītrot 273.punktā vārdus "kura tiks īstenota teritorijās ārpus Rīgas";

1.12.  1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulā "Ieviešana":

1.12.1. papildināt tabulu aiz 1.3.1.1.4.apakš­aktivitātes ar 1.3.1.1.5.apakš­aktivitāti šādā redakcijā:

"1.3.1.1.5.

Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai

Ierobežota projektu iesniegu­mu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plāno­šanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosa­cījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegu­mu atlase un apstiprināšana

Nodarbi­nātības valsts aģentūra

1. Projektu ievie­šanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes pro­jektu īstenošanas vietās

3. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 3.ceturksnis"

 

1.12.2. izteikt 1.3.1.5.aktivitāti šādā redakcijā:

"1.3.1.5.
Vietējo nodarbi­nātības veicinā­šanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

1.kārta - ierobežota projektu iesniegumu atlase

2.kārta - atklāta projektu iesniegumu atlase

Labklājī­bas ministrija

1. ES fondu plāno­šanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosa­cījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5.  1.kārtas projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

Nodarbinā­tības valsts aģentūra

1. 2.kārtas pro­jektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ie­viešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes pro­jektu īstenošanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.kārta - 2009.gada 3.ceturksnis

2.kārta - 2011.gada 1.ceturksnis"

 

1.13.  1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulā "Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei":

1.13.1. papildināt tabulu aiz 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes ar 1.3.1.1.5.apakš­aktivitāti šādā redakcijā:

"1.3.1.1.5.

Atbalsts
bezdarba riskam pakļauto personu
apmācībai

IPIA

Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot"

 

1.13.2. izteikt 1.3.1.3.1.apakšaktivitāti šādā redakcijā:

"1.3.1.3.1.

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

IPIA

Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam kā vienu no nodarbinātības politikas pamatnostādņu sadaļas prioritātēm nosaka darba drošības un darba attiecību uzraudzības sistēmas pilnveidošanu.

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas likumam inspekcija īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot"

 

1.13.3. izteikt 1.3.1.5.aktivitāti šādā redakcijā:

"1.3.1.5.

Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

1.kārta - IPIA

Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot

2.kārta - APIA

Tā kā finansējumu nevarēs saņemt visas vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanā iesaistītās institūcijas (pašvaldības), par projektu iesniegumu atlases veidu izvēlēta atklāta projektu iesniegumu atlase, paredzot brīvu sacensību starp projektu iesniedzējiem saskaņā ar projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un citiem Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes ieviešanu"

 

1.14. papildināt 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļu "Iznākuma rādītāji" aiz rādītāja "Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits" ar jaunu rādītāju "Atbalstīto bezdarba riskam pakļauto personu skaits" šādā redakcijā:

"Atbalstīto bezdarba riskam pakļauto personu skaits

0

2000

11 000

1.3.1.1.5.apakš­aktivitāte

Apmācībā tiks iesaistītas 11 000 bezdarba riskam pakļautas personas (vidēji 1224 EUR uz vienu personu)"

 

1.15. izteikt 338., 339., 340. un 341.punktu šādā redakcijā:

"338. Apakšaktivitātes mērķis: Apakš­aktivitātes 1.kārtai - izstrādāt sociālo pakalpojumu (institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) vidēja termiņa attīstības programmu katrā plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā, apakšaktivitātes 2.kārtai - attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

339. Atbalsta veids: Apakšaktivitāte tiek īstenota divās kārtās. Atbalsta veids apakš­aktivitātes 1.kārtai ir sociālo pakalpojumu (institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) vidēja termiņa attīstības programmu izstrāde plānošanas reģionos, tai skaitā esošās situācijas un attīstības alternatīvu analīze reģionā; pieredzes apmaiņa Latvijā un citās ES valstīs sociālo pakalpojumu attīstīšanas jomā; attīstības plānošanas ekspertu un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu piesaiste (vietējo un ārvalstu), sabiedriskās apspriešanas un informatīvu pasākumu organizēšana. Atbalsta veids apakšaktivitātes 2.kārtai ir sociālās rehabilitācijas, aprūpes un motivācijas programmu izstrāde un ieviešana; sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana; speciālistu apmācība un supervīzijas.

340. Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām), bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

341. Finansējuma saņēmēji: Apakšaktivitātes 1.kārtā - plānošanas reģioni, apakš­aktivitātes 2.kārtā - sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, pašvaldības, pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas.";

1.16. izteikt 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulas "Ieviešana" 1.4.1.2.4.apakš­aktivitāti šādā redakcijā:

"1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

1.kārta - ierobežota projektu iesniegumu atlase

2.kārta -atklāta projektu iesniegumu atlase

Labklā­jības ministrija

1. ES fondu plāno­šanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5 1.kārtas projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

Nodarbinā­tības valsts aģentūra

1. 2.kārtas pro­jektu iesnie­gumu atlase un apstiprināšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes pro­jektu īsteno­šanas vietās

4. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

1.kārta -
2009.gada 2.ceturksnis

2.kārta -
2010.gada 1.ceturksnis"

 

1.17. izteikt 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulas "Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei" 1.4.1.2.4.apakšaktivitāti šādā redakcijā:

"1.4.1.2.4.

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

1.kārta - IPIA

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, lai realizētu šādus atbalsta veidus: institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu izstrāde reģionos. Projektu iesniedzēju loks šim atbalsta veidam ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tie ir pieci plānošanas reģioni, kas sadarbībā ar pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm izstrādā, vada un uzrauga vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu

2.kārta - APIA

Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase"

1.18. izteikt 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļas "Iznākuma rādītāji" rādītāju "Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu skaits" šādā redakcijā:

"Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu skaits

0

5

5

1.4.1.2.4.apakš-aktivitāte

Vidējās vienas reģionālās stratēģijas izstrādes izmaksas 241 888 EUR"

2. Labklājības ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

30.06.2009