Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.; 2009, 3., 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība" (attiecīgā locījumā).

2. 8.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts zemes dienests apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par zemes vērtēšanu privatizācijas vajadzībām, ņemot vērā pēdējo atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem un zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.";

izslēgt trešo daļu.

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "pieci gadi" ar vārdiem "desmit gadi".

4. Papildināt 20.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Maksimālais termiņš norēķiniem par apbūvētu zemesgabalu ir desmit gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas."

5. 23.pantā:

izteikt sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotās vai piešķirtās līdzvērtīgās zemesgabala platības daļu, kas ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.";

papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētais termiņš neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.";

papildināt vienpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētie termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.";

papildināt divpadsmito daļu pēc pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētais termiņš neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas."

6. 23.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība, pamatojoties uz personas iesniegumu, pieņem pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas un šā likuma 23.panta sestās daļas 2.punktā minētās zemesgabala platības daļas iekļaušanas Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētais termiņš neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas."

7. Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdz 2010.gada 31.martam iesniedz attiecīgajai pašvaldībai informāciju par noslēgtajiem zemes izpirkuma (pirkuma) līgumiem."

8. 25.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētie termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.";

izteikt 2.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Rezerves zemes fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums."

9. Papildināt 26.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmajā daļā minētie termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas."

10. Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja šajā likumā, likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" paredzētās darbības objektīvi nevar veikt noteiktajos termiņos, visas atlikušās darbības veic ne vēlāk kā gada laikā no Centrālās zemes komisijas lēmuma, pilsētas zemes komisijas lēmuma zemes robežu strīda lietā, Valsts zemes dienesta lēmuma vai tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā vai, ja tiesa atcēlusi vai atzinusi par spēkā neesošu kompetentās institūcijas lēmumu, - ne vēlāk kā gada laikā no jauna kompetentās institūcijas lēmuma stāšanās likumīgā spēkā, ja ir ierosināts strīds vai tiesvedība par šāda lēmuma pieņemšanu vai rīcību:

1) par pašvaldības lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā;

2) par pašvaldības lēmumu par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos;

3) par zemes iekļaušanu Lauku zemes izpirkšanas reģistrā vai Pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā;

4) par lēmumu saistībā ar priekšapmaksas izziņas izdošanu;

5) par lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

6) par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" lēmumu;

7) par zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanu;

8) par zemes robežu strīdu."

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 15., 28., 29. un 30.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"37. Tiesiskās attiecības, kas, pamatojoties uz šā likuma 9.panta septīto daļu, 16.panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu un 26.panta ceturto daļu, nodibinātas līdz 2009.gada 1.jūlijam, tiek apspriestas saskaņā ar noslēgto zemesgabala nomas līgumu un likuma normām, kuras bija spēkā tad, kad šīs attiecības radušās.

38. Grozījumi šā likuma 8.panta otrajā daļā, kas piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikt kārtību, kādā notiek zemes vērtēšana privatizācijas vajadzībām, tiek piemēroti apbūvētiem zemesgabaliem (atsevišķs apbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu), kuru vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka pēc 2009.gada 30.jūnija.

39. Ja līdz 2009.gada 1.jūlijam apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas paziņojums (noteikumi) nosūtīts personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija līdz pirkuma līguma parakstīšanai informē šo personu, nosūtot tai ierakstītā vēstulē paziņojumu par tiesībām iegādāties apbūvētu zemesgabalu par tādu vērtību, kas noteikta privatizācijas vajadzībām atbilstoši šā likuma 8.panta otrajai daļai, ja persona pirms zemesgabala novērtēšanas samaksās novērtēšanas izdevumus privatizāciju vai atsavināšanu veicošajai institūcijai.

40. Ja šo pārejas noteikumu 39.punktā minētā persona piekrīt pirms privatizējamā vai atsavināmā zemesgabala novērtēšanas samaksāt novērtēšanas izdevumus, tai atbilde jāsniedz un novērtēšanas izdevumi jāsamaksā 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

41. Ja šo pārejas noteikumu 40.punktā minētā persona noslēdz apbūvēta privatizējamā vai atsavināmā zemesgabala pirkuma līgumu, tad summa, ko tā ir samaksājusi par zemesgabala novērtēšanu, tiek ieskaitīta zemesgabala pirkuma maksā. Ja šo pārejas noteikumu 40.punktā minētā persona nenoslēdz apbūvēta privatizējamā vai atsavināmā zemesgabala pirkuma līgumu, tad summa, ko tā ir samaksājusi par zemesgabala novērtēšanu, netiek atmaksāta.

42. Valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pirkuma līgumā, kurā piemērots atliktais maksājums (nomaksa), kurā noteikts norēķinu termiņš līdz pieciem gadiem un kurš noslēgts līdz 2009.gada 1.jūlijam, pēc personas rakstveida gribas izteikuma maksimālais norēķinu termiņš var tikt pagarināts līdz 10 gadiem."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009