Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 120.panta trešo daļu.

2. 447.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pirmās instances tiesā krimināllietu iztiesā tiesnesis vienpersoniski.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja lieta ir sevišķi sarežģīta, pirmās instances tiesas priekšsēdētājs var noteikt krimināllietas koleģiālu iztiesāšanu. Šādā gadījumā krimināllieta iztiesājama triju pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā."

3. Izslēgt 448.panta otro daļu.

4. Izteikt 453.pantu šādā redakcijā:

"453.pants. Rezerves tiesnesis

(1) Krimināllietā, kuras iztiesāšanai nepieciešams ilgāks laiks, var piedalīties rezerves tiesnesis, kas lietas iztiesāšanas laikā atrodas tiesas sēžu zālē. Par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

(2) Ja krimināllietas iztiesāšanas procesā tiesnesi aizstāj rezerves tiesnesis, lietas iztiesāšana turpinās. Lietas iztiesāšanu šajā gadījumā pabeidz tiesa jaunajā sastāvā."

5. Aizstāt 516.panta pirmajā daļā vārdus "tiesas piesēdētājs" ar vārdu "tiesnesis".

6. Izslēgt 634.panta ceturtajā daļā vārdus "naudas sodu".

7. 636.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Prokurors naudas soda samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, ja persona, kurai sods piemērots ar prokurora priekšrakstu, 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniegusi motivētu lūgumu par naudas soda samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "naudas sodu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja naudas sods 30 dienu laikā pēc prokurora priekšraksta par sodu stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu, prokurors ierosina rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas prokuratūras iestāde, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu saskaņā ar Krimināllikumā noteikto."

8. Aizstāt 638.panta trešajā daļā vārdus "notiesātajam ir grūti naudas sodu samaksāt tūlīt" ar vārdiem "notiesātais 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniedzis motivētu lūgumu par naudas soda samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos".

9. Aizstāt 644.panta pirmajā daļā vārdus "uz tādu pašu laiku" ar vārdiem "saskaņā ar Krimināllikumā noteikto".

10. 645.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja naudas sods 30 dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā nav samaksāts vai ja naudas soda iemaksa netika veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot vai atliekot naudas soda samaksu, tiesnesis nosaka tiesas sēdi un naudas sodu aizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto.";

izslēgt ceturto daļu.

11. Aizstāt 784.panta sestajā daļā vārdus "izpildāmo naudas sodu nav iespējams piedzīt" ar vārdiem un skaitli "izpildāmais naudas sods 30 dienu laikā nav samaksāts".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"22. To personu uzvedības kontroli, par kurām pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, Valsts probācijas dienests neveic līdz 2012.gada 31.decembrim. To personu uzvedības kontroli, par kurām līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, lēmumā noteiktajā pārbaudes laikā turpina un pabeidz tā institūcija, kurai tas uzdots lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības.

23. Lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, līdz 2012.gada 31.decembrim nenorāda institūciju, kurai uzdots kontrolēt attiecīgās personas uzvedību, bet norāda laiku, līdz kuram personai jāpaziņo prokuroram par lēmumā uzlikto pienākumu izpildi un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina lēmumā uzlikto pienākumu izpildi. Pēc pārbaudes termiņa beigām prokurors, izvērtējot personas sniegtās ziņas un iesniegtos dokumentus, izdara lēmumā atzīmi par nosacījumu izpildi.

24. Prokurors un tiesa no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim pieprasa un Valsts probācijas dienests sniedz izvērtēšanas ziņojumu tikai par tām personām, kuras apsūdzētas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret dzimumneaizskaramību un tikumību, kā arī par apsūdzētajiem, kuri noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija nepilngadīgi.

25. Krimināllietās, kurās līdz 2009.gada 1.jūlijam pirmās instances tiesā ir uzsākta iztiesāšana koleģiālā sastāvā, iztiesāšanu turpina koleģiālā sastāvā līdz sprieduma taisīšanai vai kriminālprocesa izbeigšanai tiesas sēdē. Ja tas nav iespējams, tiesnesis, izvērtējot lietas sarežģītību, lemj par iztiesāšanas turpināšanu vienpersoniski. Tiesas piesēdētāju ar tiesas spriešanu saistīto pienākumu izpildes laikā nevar saukt pie kriminālatbildības un apcietināt bez tās tiesas priekšsēdētāja piekrišanas, kurā viņš pilda pienākumus. Lēmumu par tiesas piesēdētāja apcietināšanu, piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai pieņem tam īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis. Ja tiesas piesēdētājs notverts smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, lēmums par piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai nav nepieciešams, bet 24 stundu laikā par to ir jāinformē īpaši pilnvarotais Augstākās tiesas tiesnesis un tās tiesas priekšsēdētājs, kurā tiesas piesēdētājs pilda pienākumus. Ja tiesas piesēdētāja pilnvaras izbeidzas lietas iztiesāšanas laikā, tās tiek saglabātas līdz šīs lietas iztiesāšanas beigām.

26. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim šā likuma 381.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajā gadījumā Valsts probācijas dienesta apmācīts starpnieks iesaistās tikai pirmstiesas kriminālprocesa laikā. Līdz 2009.gada 1.jūlijam uzsāktajos izlīguma gadījumos Valsts probācijas dienesta apmācīts starpnieks iztiesāšanas laikā piedalās līdz 2009.gada 1.augustam."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009