Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "naudas sodu un".

2. Izteikt 41.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"Notiesātajiem adresēto pasta sūtījumu un pienesumu saturs tiek pārbaudīts. Notiesāto sarakste tiek pārbaudīta, to izlasot, izņemot saraksti ar valsts un pašvaldību institūcijām."

3. Izslēgt 43.panta pirmajā daļā vārdus "par brīvības atņemšanas iestādē nopelnīto naudu".

4. 50.9 pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Katrā brīvības atņemšanas iestādē pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes ierosinājuma ar tieslietu ministra rīkojumu izveido administratīvo komisiju. Brīvības atņemšanas iestādes administratīvajā komisijā ir šādi balsstiesīgie locekļi:

1) priekšsēdētājs - Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta amatpersona;

2) priekšsēdētāja vietnieks - brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks;

3) komisijas locekļi - par notiesāto sociālo rehabilitāciju, uzraudzību un drošību atbildīgo brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienību priekšnieki, Valsts probācijas dienesta pārstāvis un pašvaldības pārstāvis.

Brīvības atņemšanas iestādes administratīvajā komisijā ar padomdevēja tiesībām piedalās brīvības atņemšanas iestādes amatpersona, kas atbild par notiesāto uzskaiti. Brīvības atņemšanas administratīvās komisijas sēdē var piedalīties brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka uzaicinātas personas, ja tās var sniegt būtisku informāciju par notiesātā soda izpildes gaitu un tās rezultātiem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Prokurors brīvības atņemšanas iestādes administratīvajā komisijā piedalās bez balsstiesībām."

5. Izslēgt 50.12 panta trešo daļu.

6. Papildināt 50.13 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja tiesa ir atcēlusi administratīvās komisijas lēmumu, tad šī lieta no jauna izskatāma nākamajā administratīvās komisijas sēdē."

7. Papildināt 55.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja notiesātajam noteikts papildsods - naudas sods, tad brīvības atņemšanas iestādes administrācija pēc notiesātā lūguma katru mēnesi no notiesātā darba samaksas pārskaita līdzekļus šā soda samaksai paredzētajā Valsts kases kontā."

8. 56.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "brīvības atņemšanas vietu" ar vārdu "uzturēšanā";

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā skaitli "2" ar skaitli "4".

9. Aizstāt 68.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "darbu un mācībām" ar vārdiem "darbu vai mācībām".

10. Izteikt 71.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Uzlikto sodu notiesātais var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Sūdzības iesniegšana neaptur soda izpildi. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā likuma 70.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā un sestās daļas 1. un 2.punktā minēto sodu uzlikšanu notiesātajam, nav pārsūdzams. Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā likuma 70.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā un sestās daļas 3.punktā minēto sodu uzlikšanu notiesātajam, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

Šā likuma 70.panta pirmajā un sestajā daļā paredzētos sodus uzliek ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rakstveida lēmumu, izņemot brīdinājumu, ko var paziņot mutvārdos. Notiesātajam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt, lai brīdinājumu noformē rakstveidā. Brīdinājumu noformē un izsniedz Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

11. 112.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kā arī informē to par Valsts probācijas dienesta attiecīgās struktūrvienības atrašanās vietu, kur atbrīvotā persona, ja nepieciešams, varētu lūgt palīdzību pagaidu mājvietas atrašanai un saņemt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar atgriešanos sabiedrībā";

izslēgt sestajā daļā vārdus "Valsts probācijas dienestu un".

12. Izslēgt 117.pantu.

13. Papildināt 133.panta trešo daļu ar vārdiem "ja notiesātais ir nepilngadīgs, notiesātajam piešķirts trūcīgas personas statuss vai ja viņa ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss".

14. Izteikt 134.panta otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai iesniegumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu - piespiedu darbu - ar arestu."

15. Aizstāt 138.panta otrajā daļā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

16. Izslēgt divdesmit piekto nodaļu.

17. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā vārdu "zemākajā" ar vārdu "vidējā";

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījumi šā likuma 50.9 panta pirmajā un otrajā daļā, ar kuriem noteikts brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas sastāvs un pants papildināts ar ceturto daļu, stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

12. Grozījumi šā likuma 71.panta piektajā un sestajā daļā attiecībā uz notiesātajiem uzlikto sodu pārsūdzēšanu neattiecas uz lietām, kurās Administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Šajās lietās spriedums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Grozījumi attiecībā uz naudas soda izpildes izslēgšanu no Latvijas Sodu izpildes kodeksa un 55.panta papildināšanu ar piekto daļu attiecas uz tiesas spriedumiem, kas stājušies spēkā pēc 2009.gada 1.jūlija."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009