Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 58. un 59.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"

(1) Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" veic valsts dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī citus šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(2) Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", pildot šā panta pirmajā daļā minētos uzdevumus, atrodas Ekonomikas ministrijas funkcionālajā pārraudzībā.

(3) Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" faktisko rīcību un pieņemtos administratīvos aktus privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

59.pants. Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" kompetence

(1) Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" ir pienākums:

1) sniegt bezmaksas konsultācijas;

2) ne retāk kā reizi pusgadā sniegt pārskatu Ministru kabinetam par privatizācijas norisi;

3) nodot valsts daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

4) koordinēt valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldībām;

5) veikt valsts dzīvojamo māju privatizāciju;

6) nodot valsts dzīvojamās mājās esošos neprivatizētos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas pašvaldībām;

7) uzturēt, aktualizēt un pilnveidot dzīvojamo māju privatizācijas elektronisko datu bāzi, nodrošinot bezmaksas sadarbību ar citu valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmām (reģistriem), un uz tās pamata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidot, uzturēt un attīstīt situācijas novērošanas, analīzes, prognozēšanas un kontroles informācijas sistēmu un datu bāzi mājokļu jomā (mājokļu monitoringa sistēmu);

8) apkopot un uzturēt informāciju par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju nodošanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;

9) veikt dzīvojamās mājās esošo valsts daļu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzraudzību noslēgtā līguma ietvaros;

10) pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas līdz to nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaim­niekošanā, ievērojot Civillikuma un citu likumu noteikumus;

11) izstrādāt un likumos noteiktajā kārtībā saskaņot namu pārvaldnieku izglītības programmu paraugus namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.

(2) Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" ir tiesības:

1) izdot republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijām metodiskos norādījumus par dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darba organizāciju;

2) pieprasīt un saņemt no republikas pilsētu un novadu dzīvojamo māju privatizācijas komisijām, kā arī no valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām informāciju, kas saistīta ar privatizāciju;

3) veikt citas šajā likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētās funkcijas;

4) piedalīties privatizēto dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, kā arī organizēt privatizēto dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju apmācību par dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem;

5) ar republikas pilsētas vai novada domes pilnvarojumu privatizēt attiecīgo pašvaldību dzīvojamās mājas;

6) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros;

7) pieprasīt un saņemt no citām valsts informācijas sistēmām bezmaksas informāciju, kas nepieciešama dzīvojamo māju privatizācijas elektroniskās datu bāzes uzturēšanai un aktualizēšanai."

3. Izteikt 60.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un republikas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta."

4. Izteikt 67.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā latos iegūtie līdzekļi 60 procentu apmērā ieskaitāmi attiecīgās pašvaldības budžetā. Pašvaldības budžetā ieskaitītos dzīvojamo māju privatizācijas ienākumus var izlietot pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam.

(2) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas rezultātā latos iegūtie līdzekļi 40 procentu apmērā ieskaitāmi valsts budžetā. Valsts budžetā ieskaitītos dzīvojamo māju privatizācijas ienākumus izmanto valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra", pārņemot uzdevumus no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras, uzdevumu izpilde tiek dotēta no 2009.gada budžeta, kas piešķirts Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrai atbilstoši šā likuma 67.panta piektās daļas 4.punktam."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009