Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.586

Rīgā 2009.gada 25.jūnijā (prot. Nr.44  8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 41.panta piekto daļu un 42.panta septīto un astoto daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēst­nesis, 2003, 145.nr.; 2005, 111., 144.nr.; 2008, 202.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Juridiskā vai fiziskā persona, kura vēlas izveidot otrās kategorijas šau­tuvi (šaušanas stendu), būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteik­tajā kārtībā izbūvē (ierīko) šautuvi (šaušanas stendu) atbilstoši šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajām prasībām.

3. Lai saņemtu atļauju šautuves (šaušanas stenda) darbībai, juridiskā vai fiziskā persona iesniedz attiecīgajā Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā, bet Rīgā - Rīgas reģiona pārvaldē (turpmāk - Valsts policijas struktūrvienība) iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

3.1. juridiskā persona:

3.1.1. juridiskās personas veids, nosaukums un vienotais reģistrācijas nu­murs;

3.1.2. juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.1.3. dalībnieku, vadītāju un to personu vārds, uzvārds un personas kods, kuras ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu;

3.2. fiziskā persona:

3.2.1. vārds, uzvārds un personas kods;

3.2.2. adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

3.3. šautuves (šaušanas stenda) adrese;

3.4. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;

3.5. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).

4. Šo noteikumu 3.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus doku­mentus:

4.1. šautuves (šaušanas stenda) izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes;

4.2. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda:

4.2.1. šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, sa­ņemšanas un nodošanas kārtību;

4.2.2. apmeklētāju reģistrācijas kārtību;

4.2.3. drošības prasības;

4.2.4. kārtību, kādā nodrošināma pirmā palīdzība;

4.2.5. šautuves (šaušanas stenda) darbinieku (turpmāk - darbinieki) un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;

4.3. darbinieku sarakstu, norādot to vārdu, uzvārdu un personas kodu;

4.4. šādus katra darbinieka (izņemot šaušanas sporta speciālista) doku­mentus (ja šautuvē (šaušanas stendā) ir paredzēts glabāt ieročus vai munīciju un darbiniekam nav ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas):

4.4.1. atzinumu par darbinieka veselības stāvokli (minēto atzinumu iz­sniedzis ģimenes ārsts, pie kura darbinieks ir reģistrēts un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus), kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu;

4.4.2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestā­des diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir ap­guvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

4.5. atzinumu par juridiskās personas dalībnieku (fizisko personu), vadī­tāju un to personu veselības stāvokli, kas ieņem amatu juridiskās personas pār­valdes institūcijās (minēto atzinumu izsniedzis ģimenes ārsts, pie kura minētās personas ir reģistrētas un kura aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus), kā arī psihiatra atzinumu un narkologa atzinumu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.3. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts policijas struktūrvienība pēc šo noteikumu 3.punktā minētā ie­snieguma saņemšanas:

5.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

5.1.1. būvvaldei - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajām prasībām;

5.1.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūr­vienībai - atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

5.1.3. biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome" - informāciju, vai ir izsniegts šaušanas sporta speciālista sertifikāts;

5.1.4. Iekšlietu ministrijas Ieroču aprites zināšanu pārbaudes eksa­mi­nācijas komisijai - informāciju, vai darbinieki ir nokārtojuši eksāmenu par iero­ču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci;

5.2. 15 darbdienu laikā pārbauda, vai attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona atbilst Ieroču aprites likuma nosacījumiem, kā arī pārbauda drošības pasākumu nodrošinājumu šautuvē (šaušanas stendā).";

1.4. papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. un 5.1.4.apakšpunktā minētos dokumentus attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona var iesniegt vienlaikus ar šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu.

5. Valsts policijas struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo notei­kumu 5.punktā minēto atzinumu un pārbaudes rezultātu saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai atteikt atļaujas izsniegšanu.";

1.5. aizstāt 6.punktā vārdus "Valsts policijas iestāde" ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība";

1.6. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja juridiskā vai fiziskā persona atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta veidā, Valsts policijas struktūrvienība lēmumu izsniegt atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai juridiskajai vai fiziskajai personai nosūta elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.7. izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Juridiskā vai fiziskā persona, kas saņēmusi Valsts policijas struktūr­vienības atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu attiecīgas licences (atļaujas) saņemšanai. Iesnie­gumā norāda Valsts policijas struktūrvienību, kas izsniegusi atļauju šautuves (šaušanas stenda) darbībai, atļaujas reģistrācijas datumu un numuru.

8. Vietējā pašvaldība 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu izsniegt licenci (atļauju) otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai vai atteikt licences (atļaujas) izsniegšanu.";

1.8. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja darbā tiek pieņemts jauns darbinieks vai šaušanas sporta spe­ciālists, juridiskā vai fiziskā persona iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā šo noteikumu
4.4.apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī informāciju par izsniegto šaušanas sporta speciālista sertifikātu, norādot tā datumu un numuru. Valsts policijas struktūrvienība 30 dienu laikā pēc minēto dokumentu un informācijas saņemšanas izskata to un pārbauda, vai uz darbinieku neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi un vai darbinieks ir nokārtojis eksāmenu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (šo informāciju pieprasa no Iekšlietu ministrijas Ieroču aprites zināšanu pārbaudes eksaminācijas komisijas). Par pārbaudes rezultātiem Valsts policijas struktūrvienība rakstiski informē juridisko vai fizisko personu.";

1.9. izteikt 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"12. Juridiskā vai fiziskā persona, kura vēlas izveidot otrās kategorijas šaušanas stendu tikai uz noteiktu treniņšaušanas, mācību šaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku (turpmāk - vienreizējās lietošanas šaušanas stends), iesniedz Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu, norādot šo noteikumu 3.punktā minēto informāciju. Ja nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot vienreizējās lietošanas šaušanas stendu, neatrodas personas īpašumā vai valdī­jumā, persona iesniegumā apliecina, ka nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) ir piekritis minētā stenda izveidei.

13. Šo noteikumu 12.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

13.1. darbinieku sarakstu, norādot to vārdu, uzvārdu un personas kodu;

13.2. šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju;

13.3. vienreizējas lietošanas šaušanas stenda izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šaušanas stenda atrašanās vieta, norādīts tā izvietojums apvidū, šaušanas virziens, attālums līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garums, drošības joslas lielums, norobežojumu izvietojums, bīstamās zonas norobežojuma veids, šāviņu uztvē­rēja veids un šaušanas stenda izmantošanas laiks, kā arī cita informācija par attiecīgās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveides plānu;

13.4. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā ietver šo noteikumu 4.2.3., 4.2.4. un 4.2.5.apakšpunktā minētās prasības un informāciju.

14. Valsts policijas struktūrvienība iesniegumu izskata šo noteikumu 5., 5.1, 5.2, 6. un 6.1 punktā noteiktajā kārtībā.

15. Juridiskā vai fiziskā persona, kas saņēmusi Valsts policijas struk­tūrvienības atļauju otrās kategorijas vienreizējās lietošanas šaušanas stenda darbībai, ie­sniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu attiecīgas licences (atļaujas) saņemšanai. Iesniegumā norāda Valsts policijas struktūrvienību, kas izsniegusi atļauju otrās kategorijas vienreizējās lietošanas šaušanas stenda darbībai, at­ļau­jas reģistrācijas datumu un numuru.";

1.10. svītrot 16.punktu;

1.11. aizstāt 19.punktā vārdus "Valsts policijas iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība" (attiecīgā locījumā);

1.12. aizstāt 38.punktā vārdus "Valsts policijas iestādes" ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienības";

1.13. aizstāt 112.punktā vārdus "Valsts policijas iestāde" ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība";

1.14. aizstāt 116.punkta ievaddaļā vārdus "Valsts policijas iestāde" ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība";

1.15. izteikt 117.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.";

1.16. papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.565

Iesnieguma paraugs

01.JPG (38903 bytes)

02.JPG (143082 bytes)

1.17. aizstāt pielikumā vārdu "pielikums" ar skaitli un vārdu "2.pielikums".

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009