Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.; 2008, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 78.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

papildināt 4.1 daļu pēc vārdiem "pakalpojumu sniedzējus" ar vārdiem "mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus";

izteikt 7.1 daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(71) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai papildus nepieciešams laiks faktu konstatācijai, projekta iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem."

2. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka piena kvotu administrēšanas noteikumus. Piena kvotu administrēšanas noteikumi reglamentē kārtību, kādā veicami darījumi ar piena kvotām, piena kvotu administrēšanu un kontroli, kā arī kārtību, kādā izdarāma samaksa par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju."

3. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"9.pants. Ražotāju grupas un ražotāju organizācijas

(1) Ražotāju grupa vai ražotāju organizācija ir juridiskā persona, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ražotāju grupu vai ražotāju organizāciju darbību atzīta un izveidota, lai nodrošinātu lauksaimniecības produktu kvantitāti un kvalitāti, ražošanas plānošanu un pielāgošanu pieprasījumam, veicinātu piedāvājuma koncentrēšanu un minēto grupu biedru vai organizāciju saražotās produkcijas realizāciju, sniegtu pakalpojumus, samazinātu ražošanas izmaksas, stabilizētu ražotāju cenas un veicinātu videi draudzīgu ražošanas atkritumu pārstrādi, kā arī ainavas saglabāšanu un vides bioloģisko daudzveidību.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijus un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un tās kontroli reglamentē Ministru kabinets."

4. Papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārda "politikas" ar vārdu "nodrošināšanai".

5. 13.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"13.pants. Lauksaimniecības informācijas nodrošināšana un uzskaite";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija lauku saimniecību uzskaites datu tīkla grāmatvedības biroja uzdevumus, izņemot finanšu resursu kontroli, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kultūraugu ražības prognozēšanas un lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā aprēķināms bruto segums par augkopības kultūru un lopu grupām, nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija kultūraugu ražības prognozēšanu, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanu un bruto seguma aprēķināšanu par augkopības kultūru un lopu grupām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

(6) Lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšanu pašvaldībās Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā Zemkopības ministrija var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam.

(7) Padomes 2005.gada 20.septembra regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Zemkopības ministrija Padomes 2005.gada 20.septembra regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ministru kabinets līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 9.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 27.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009