Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 1., 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 4 022 543 416 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 4 687 239 898 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 20. un 21.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 268 098 442 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 197 687 081 lata apmērā saskaņā ar 22., 23., 24. un 25.pielikumu;

2) pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 57 701 223 latu apmērā saskaņā ar 26.pielikumu;

3) pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 687 704 latu apmērā saskaņā ar 27.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 622 434 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

5) pašvaldību pasākumiem 400 000 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu;

6) Ministru kabinetam, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju, ir tiesības mainīt šā panta 1., 2. un 3.punktā minētajos pielikumos noteikto finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām."

2. Izteikt 5., 6. un 7.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Finanšu ministram mēneša laikā pēc šā likuma izsludināšanas apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 5 500 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 506 421 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu, kā arī noteikt, ka finanšu ministrs Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai Likuma par budžetu un finanšu vadību 37.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā var valsts vārdā sniegt galvojumus, nepārsniedzot 10 procentus no šā likuma 49.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma.

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 211 596 280 latu apmērā, kā arī noteikt, ka finanšu ministrs Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā var sniegt aizdevumus, nepārsniedzot 10 procentus no šā likuma 49.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma."

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu valsts 44 094 085 latu apmērā atbild par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" garantijām, kas sniegtas atbilstoši "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmai 2007.-2013.gadam"."

4. Izteikt 8., 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un 1 000 000 latu apmērā pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai tām pašvaldībām, kam tiek uzsākts finanšu stabilizācijas process atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību", un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā par tām parādu saistībām, ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un par tām parādu saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, kā arī apkures sezonas nodrošināšanai, kurināmā iegādei.

(2) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 10 000 000 latu apmērā tiem infrastruktūras projektiem, kuros pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 90 procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 10 procentiem no kopējām izmaksām līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā 2009.gadā, un valsts budžeta līdzfinansētiem investīciju projektiem.

(3) Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22.pantam, izņemot attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai, ja saņemta Ministru kabineta atļauja iepirkuma līguma slēgšanai.

(4) Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu, atļaut finanšu ministram pašvaldībai piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu arī gadījumos, ja pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība būs spējīga pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas termiņš.

(5) Noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības plānot budžetā aizņēmumu kā izdevumu finansēšanas avotu tikai pēc tam, kad ir atbalstīts attiecīgais pašvaldības aizņēmuma pieprasījums.

(6) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 5 000 000 latu apmērā apkures sezonas nodrošināšanai, kurināmā iegādei.

(7) Finanšu ministram ir tiesības mainīt šā panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā minēto aizņēmumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu.

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 853 200 latu apmērā.

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā - 62,25 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā - 23,52 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā - 13,42 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā - 0,81 procents."

5. Izslēgt 11.pantu.

6. Izteikt 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Noteikt, ka Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumi Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī nepārsniedz 3000 latus un reprezentācijas izdevumi mēnesī nepārsniedz 600 latus.

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", programmas 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" un programmas 10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei."

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem - 83 procentu apmērā un valsts budžetam - 17 procentu apmērā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 35 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu - 63 lati mēnesī."

8. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētos 79 022 382 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai."

9. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 46 694 758 latu apmērā."

10. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Naudas līdzekļi, kas ieskaitāmi valsts budžetā saskaņā ar likumu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", ieskaitāmi budžeta kontā Latvijas Bankā un novirzāmi valsts budžeta finansiālā deficīta segšanai."

11. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 "Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem" paredzētās apro­priācijas 12 166 777 latu apmērā sadalījumu pašvaldībām saskaņā ar 17.pielikumu."

12. Izslēgt 39.pantu.

13. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 16 800 000 latu apmērā."

14. Izslēgt 44., 45., 46., 47. un 48.pantu.

15. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 12 980 900 000 latu apmērā."

16. Izslēgt 50., 51., 52., 53. un 54.pantu.

17. Papildināt likumu ar 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70. un 71.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Valsts kasei dzēst 2008.gadā veikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kompensāciju pašvaldībām 6 523 442 latu apmērā.

56.pants. (1) Noteikt, ka prognozētie pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 621 670 000 latu apmērā, tajā skaitā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa prognozēta 370 294 193 latu apmērā.

(2) Noteikt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pārrēķins 2009.gadam netiek veikts un noteiktā pašvaldību finanšu nepieciešamība netiek mainīta. Sākot no 2009.gada 1.jūlija, pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1064 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2009.gadā" 1.pielikumā noteiktajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes. Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņem atbilstoši minēto noteikumu 2.pielikumā noteiktajam procentam no pašvaldību izlīdzināšanas fondā iemaksātās summas.

57.pants. Finanšu ministram ir tiesības dzēst Valsts kasē ņemto pašvaldību aizņēmumu neatmaksāto daļu, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 15. un 16.punktā, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumos Nr.191 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai" paredzētos dotācijas līdzekļus atbilstoši 28.pielikumā minētajam apmēram.

58.pants. (1) Jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes. Līdz budžeta apstiprināšanai ir spēkā novadu veidojošo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību budžetiem.

(2) Rajona pašvaldības budžeta līdzekļu atlikumu pēc stāvokļa 2009.gada 31.decembrī pārņem Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā novada pašvaldība, lai nodrošinātu finansējumu rajona pašvaldības pārskatu sagatavošanai, ar rajonu reorganizāciju saistītu izdevumu un citu izdevumu segšanai.

(3) Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajai novada pašvaldībai, veicot grozījumus rajona pašvaldības budžetā, pārdalot finansējumu starp izdevumu veidiem un ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas kodiem reorganizācijas plāna izpildes gaitā, ir tiesības samazināt pašvaldību iestādēm paredzēto finansējuma apjomu proporcionāli pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumam.

59.pants. Maksa, kas tiek ieturēta no valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības par to piegādi saņēmēja dzīvesvietā, ir 1,22 lati. Ieturēto maksu par valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi saņēmēja dzīvesvietā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" no tā budžeta līdzekļiem, no kura tiek izmaksāta valsts pensija, pabalsts vai atlīdzība.

60.pants. (1) Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" 2009.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 20 400 000 latu apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērā fonda līdzfinansētās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" projektiem un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērā projektu "E-22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese būvniecība" un "E-22 posma Ludza-Terehova būvniecība" īstenošanai. Valsts kasei izsniegt aizdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi".

(2) Valsts kase triju darba dienu laikā informē Satiksmes ministriju par Eiropas Komisijas veiktā finansējuma atmaksu par šā panta pirmajā daļā minētajiem projektiem.

(3) Finanšu ministrija un Satiksmes ministrija nodrošina līdzekļus no Valsts kases valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtā aizdevuma atmaksai pēc tam, kad valsts budžeta ieņēmumos ir ieskaitīts šā panta otrajā daļā minētais Eiropas Savienības finansējums.

(4) Satiksmes ministrija šā panta trešajā daļā minētos līdzekļus aizņēmuma atmaksai pieprasa no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

(5) Procentu maksājumus par Valsts kasē ņemto aizņēmumu Satiksmes ministrija plāno budžeta programmai 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" piešķirto līdzekļu ietvaros.

(6) Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto autoceļu projektu finansēšanas kārtību 2010.gadā un turpmākajos gados lemt, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2010.gadam.

61.pants. Ekonomikas ministrija no apakšprogrammas 27.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" izdevumu kodā "Subsīdijas un dotācijas" paredzētās apropriācijas pārskaita sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" pamatkapitāla palielināšanai 20 000 000 latu atbilstoši 2.2.1.3. aktivitātei "Garantijas konkurētspējas uzlabošanai".

62.pants. Finanšu ministram mēneša laikā pēc šā likuma izsludināšanas apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo amata vietu skaitu 2009.gada 31.decembrī.

63.pants. Valdības rīcības pieļaujamās robežas, lai segtu izdevumus, kas var rasties, pildot uz valsts budžetu attiecināmās valsts galvotā parāda saistības 2009.gadā, noteikt 1 045 000 latu apmērā.

64.pants. Atļaut valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu par 43 290 000 latiem, kas saņemti no Ekonomikas ministrijas apakšprogrammas 27.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" izdevumu kodā "Subsīdijas un dotācijas" paredzētās apropriācijas atbilstoši darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitātei "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai". Finanšu ministrijai veikt 43 290 000 latu valsts ieguldījuma Latvijas Hipotēku un zemes bankas pamatkapitālā uzskaiti.

65.pants. Ja 2009.gadā faktiskie ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā plānoto apjomu, tad par attiecīgo apjomu tiek palielināta apropriācija Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Par minēto papildu ieņēmumu novirzīšanu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu papildu izdevumu finansēšanai finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

66.pants. Finanšu ministram ir tiesības palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Par šīs apropriācijas palielināšanu finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

67.pants. Šā likuma 23.pielikumā "Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" paredzēto finansējumu pašvaldības var novirzīt arī pašvaldību sporta skolu pedagogu darba samaksai.

68.pants. Valsts kapitālsabiedrībām, izņemot šā likuma 31. un 42.pantā norādītās kapitālsabiedrības, ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 80 procentu apmērā no kapitālsabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas. Valsts kapitālsabiedrībai "Latvenergo" ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 100 procentu apmērā no kapitālsabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas.

69.pants. Noteikt, ka Finanšu ministrija reizi ceturksnī izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un tādā gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 10 procentiem, Finanšu ministrija sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tām pašvaldībām, kurām faktiskie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanas nenodrošina minimālo finansējuma līmeni pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

70.pants. Noteikt, ka, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2010.gadam, nepieciešams nodrošināt fiskālās konsolidācijas pasākumus 1 000 000 000 latu apmērā, ievērojot 2009.gadā jau veikto budžeta izdevumu samazinājumu 500 000 000 latu apmērā.

71.pants. Ar mērķi turpināt fiskālo konsolidāciju un izpildīt Māstrihtas konverģences kritērijus, kas nodrošinātu eiro ieviešanu iespējami drīz - 2013.gadā, sagatavojot 2010., 2011. un 2012.gada valsts budžetu likumprojektus (budžeta likumprojektu paketes), Ministru kabinets:

1. Nodrošina turpmāku kopbudžeta deficīta samazināšanu, veic fiskālās konsolidācijas pasākumus, par mērķi izvirzot kopbudžeta deficīta samazināšanu līdz 3 procentiem no iekšzemes kopprodukta 2011.-2012.gadā. Konsolidēto kopbudžetu, neieskaitot ar Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi sais­tītos ieņēmumus un izdevumus, no 2013.gada veido sabalansētu vai ar pārpalikumu. Kā vienīgo iespējamo izņēmumu apstiprinātā budžeta deficīta pārsniegšanai pieļaut ES līdzfinansēto strukturālo programmu projektu apguvi virs plānotā apjoma.

2. Turpina izglītības un veselības aprūpes sistēmas reformas, uzlabojot sniegto pakalpojumu efektivitāti un samazinot nozaru kopējās izmaksas, pamatojoties uz 2009.gadā izveidoto valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu.

3. Lai nodrošinātu valsts pamatfunkciju finansēšanu 2010.gadā, sagatavojot 2010.gada valsts budžeta likumprojektu paketi, paredz:

1) attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli:

a) paplašināt nodokļa bāzi, tajā iekļaujot mājokļus un vienlaikus nosakot būtiskus atvieglojumus par katru mājoklī deklarētu personu,

b) mazāko nodokļa maksājumu - 10 lati gadā - par nekustamā īpašuma nodokļa objektu,

c) diferencētu nodokļa likmi (pamatlikme 1 procents un tiesības pašvaldībām noteikt papildlikmi, kopīgajai nodokļa likmei nepārsniedzot 3 procentus), uzlabojot nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību;

2) attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli:

a) paplašināt nodokļa bāzi, apliekot ar nodokli ienākumu no kapitāla par taksācijas periodiem, sākot ar 2010.gadā gūto ienākumu, par to nodokli iekasējot 2011.gadā, bet par depozīta procentiem - 2010.gadā,

b) paplašināt nodokļa bāzi, apliekot ienākumu no augoša meža un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas,

c) paaugstināt nodokļa likmi pašnodarbināto iedzīvotāju ienākumiem līdz 23 procentiem;

3) virzīties uz sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu sabalansēšanu ar ieņēmumiem, izskatīt iespēju pakāpeniski palielināt pensionēšanās vecumu;

4) valsts kapitālsabiedrībām noteikt fiksētus maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

4. Sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 2010.gadam, turpina veikt fiskālās konsolidācijas pasākumus vismaz 500 000 000 latu apjomā. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtē visas ieņēmumu palielināšanas un izdevumu samazināšanas iespējas un, ja šie pasākumi nedos nepieciešamo fiskālo rezultātu, paredz pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšanu no 21 procenta uz 23 procentiem.

5. Sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 2011.gadam, atkarībā no fiskālās situācijas izvērtē iespēju palielināt 2011.gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi ne vairāk kā par 4 procentpunktiem."

18. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Papildināt likumu ar 20.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

22. Papildināt likumu ar 21.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

23. Papildināt likumu ar 22.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

24. Papildināt likumu ar 23.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

25. Papildināt likumu ar 24.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

26. Papildināt likumu ar 25.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

27. Papildināt likumu ar 26.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

28. Papildināt likumu ar 27.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

29. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

30. Izslēgt 14.pielikumu.

31. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

32. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

33. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 15.pielikumā dotajā redakcijā.

34. Papildināt likumu ar 28.pielikumu šā likuma 16.pielikumā dotajā redakcijā.

35. Izslēgt 19.pielikumu.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 27.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

1.pielikums

Valsts konsolidētais budžets 2009.gadam

Ls

KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

4 022 543 416

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

2 776 227 197

Nodokļu ieņēmumi

1 731 434 298

Ienākuma nodokļi

337 330 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

127 330 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

210 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

210 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 376 574 298

Pievienotās vērtības nodoklis

826 100 000

Akcīzes nodoklis

524 800 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

20 674 298

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 000 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Azartspēļu nodoklis

16 030 298

Izložu nodoklis

700 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

17 530 000

Nenodokļu ieņēmumi

396 124 785

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība

562 536 577

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

2 776 227 197

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

129 110

Transferti

16 829 581

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

16 829 581

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

1 246 316 219

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

4 687 239 898

KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1)

4 453 375 482

KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2)

233 864 416

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

-664 696 482

Finansēšana

664 696 482

Aizņēmumi

444 227 467

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

432 065 295

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

3 234 776 348

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 829 581

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

3 217 946 767

Valsts pamatbudžeta uzturēšas izdevumi (bruto)

3 002 310 382

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 829 581

PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

2 985 480 801

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

232 465 966

PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

232 465 966

Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance

-458 549 151

Finansēšana

458 549 151

Aizņēmumi

444 628 104

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

225 517 327

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

1 469 293 131

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

1 469 293 131

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 467 894 681

SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

1 467 894 681

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

1 398 450

SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

1 398 450

Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

Procentos no IKP:

Valsts budžeta ieņēmumi

31.0

Valsts budžeta izdevumi

36.1

IKP milj. latu

12 980.9

 

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

2.pielikums

 

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Ieņēmumi - kopā

2 776 227 197

Nodokļu ieņēmumi

1 731 434 298

Ienākuma nodokļi

337 330 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

127 330 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

210 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

210 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 376 574 298

Pievienotās vērtības nodoklis

826 100 000

Akcīzes nodoklis

524 800 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

20 674 298

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 000 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Azartspēļu nodoklis

16 030 298

Izložu nodoklis

700 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

17 530 000

Nenodokļu ieņēmumi

396 124 785

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

297 161 507

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

23 015 519

Ieņēmumi no dividendēm [ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas]

117 200 000

Procentu ieņēmumi

61 508 595

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā

17 957 773

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem ārvalstu valūtā

5 646 649

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem

37 904 173

Ieņēmumi un ieņēmumu zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta

4 072 873

Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības

91 364 520

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

75 374 481

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

47 293 765

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

1 400 000

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

26 497 897

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

24 000 000

Izložu un azartspēļu nodeva

1 758 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

270 000

Pārējās nodevas

182 819

Naudas sodi un sankcijas

10 120 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi - kopā

13 468 797

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība

562 536 577

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi

no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

235 998 313

Ārlietu ministrija

2 474 500

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 384 500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

90 000

Ekonomikas ministrija

398 000

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

365 000

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

33 000

Finanšu ministrija

4 768 160

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

878 160

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

390 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

200 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

3 300 000

Iekšlietu ministrija

13 876 982

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

5 506 394

Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra

518 271

Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1 275 596

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju)

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 999 021

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

215 000

Izglītības un zinātnes ministrija

30 000

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

30 000

Zemkopības ministrija

197 067 689

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

717 986

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

284 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

85 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

314 100

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )

120 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

294 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

405 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem

194 629 233

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu

41 257

Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

147 113

Satiksmes ministrija

772 387

Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

541 053

Ostu pārvalžu iemaksas

125 244

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

106 090

Labklājības ministrija

73 927

Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

72 975

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

952

Tieslietu ministrija

16 075 887

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

60 000

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

8 850 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

110 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

60 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

2 168 090

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

14 100

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

200 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

850 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

430 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

869 800

Nodeva par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

330 000

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

25 000

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

500

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

1 620 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

17 500

Vides ministrija

182 819

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

182 819

Kultūras ministrija

20 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmu reģistrāciju

20 000

Veselības ministrija

155 962

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

155 962

Radio un televīzija

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Ieņēmumi - kopā

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Informatīvi

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 318 700 000

tajā skaitā

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā

1 161 824 000

Valsts fondēto pensiju shēmā

156 876 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 557 205

Ieņēmumi - kopā

2 557 205

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds'' un "Maksātnespējas procesa izmaksas" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

2 087 308

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

3.pielikums

 

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Ls

Valsts pamatbudžets

Ieņēmumi - kopā

2 776 227 197

Resursi izdevumu segšanai

3 221 708 501

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

95 633 987

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Izdevumi - kopā

3 234 776 348

Uzturēšanas izdevumi

3 002 310 382

Kārtējie izdevumi

950 891 947

Atlīdzība

577 783 578

Atalgojums

423 074 513

Preces un pakalpojumi

373 108 369

Procentu izdevumi

218 583 760

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 171 032 900

Subsīdijas un dotācijas

1 026 604 436

Sociālie pabalsti

144 428 464

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

166 785 816

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 962 676

Starptautiskā sadarbība

13 823 140

Uzturēšanas izdevumu transferti

495 015 959

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 829 581

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 829 581

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

325 353 687

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

152 832 691

Kapitālie izdevumi

232 465 966

Pamatkapitāla veidošana

165 849 704

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 616 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

63 537 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

63 537 262

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

Finansiālā bilance

-458 549 151

Finansēšana

458 549 151

Aizņēmumi

444 628 104

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

225 517 327

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Izdevumi - kopā

1 469 293 131

Uzturēšanas izdevumi

1 467 894 681

Kārtējie izdevumi

13 935 766

Atlīdzība

8 754 001

Atalgojums

6 877 169

Preces un pakalpojumi

5 181 765

Procentu izdevumi

27 814

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 453 919 923

Subsīdijas un dotācijas

6 655 000

Sociālie pabalsti

1 447 264 923

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

11 178

Starptautiskā sadarbība

11 178

Kapitālie izdevumi

1 398 450

Pamatkapitāla veidošana

1 398 450

Finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

01.Valsts prezidenta kanceleja

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 471 529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Izdevumi - kopā

2 471 529

Uzturēšanas izdevumi

2 438 279

Kārtējie izdevumi

2 402 279

Atlīdzība

1 174 275

Atalgojums

941 122

Preces un pakalpojumi

1 228 004

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

Sociālie pabalsti

36 000

Kapitālie izdevumi

33 250

Pamatkapitāla veidošana

33 250

02.Saeima

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

12 711 086

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Izdevumi - kopā

12 770 916

Uzturēšanas izdevumi

12 652 012

Kārtējie izdevumi

12 543 349

Atlīdzība

10 340 726

Atalgojums

7 344 053

Preces un pakalpojumi

2 202 623

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

Starptautiskā sadarbība

108 663

Kapitālie izdevumi

118 904

Pamatkapitāla veidošana

118 904

Finansiālā bilance

-59 830

Finansēšana

59 830

Naudas līdzekļi

59 830

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

03.Ministru kabinets

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

4 437 515

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

108 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Izdevumi - kopā

4 437 577

Uzturēšanas izdevumi

4 428 577

Kārtējie izdevumi

4 398 366

Atlīdzība

3 192 779

Atalgojums

2 461 283

Preces un pakalpojumi

1 205 587

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

Sociālie pabalsti

30 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

Starptautiskā sadarbība

211

Kapitālie izdevumi

9 000

Pamatkapitāla veidošana

9 000

Finansiālā bilance

-62

Finansēšana

62

Naudas līdzekļi

62

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

04.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 574 468

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Izdevumi - kopā

2 574 468

Uzturēšanas izdevumi

2 506 368

Kārtējie izdevumi

2 502 247

Atlīdzība

2 050 690

Atalgojums

1 473 172

Preces un pakalpojumi

451 557

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

Starptautiskā sadarbība

4 121

Kapitālie izdevumi

68 100

Pamatkapitāla veidošana

68 100

05.Tiesībsarga birojs

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

904 433

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Izdevumi - kopā

904 433

Uzturēšanas izdevumi

902 150

Kārtējie izdevumi

900 822

Atlīdzība

708 250

Atalgojums

531 025

Preces un pakalpojumi

192 572

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

Starptautiskā sadarbība

1 328

Kapitālie izdevumi

2 283

Pamatkapitāla veidošana

2 283

07.Informācijas analīzes dienests

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

260 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Izdevumi - kopā

260 644

Uzturēšanas izdevumi

260 644

Kārtējie izdevumi

260 644

Preces un pakalpojumi

260 644

10.Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

171 339 080

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 364 198

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

Transferti

37 483

Valsts budžeta transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Izdevumi - kopā

172 881 708

Uzturēšanas izdevumi

148 822 872

Kārtējie izdevumi

140 403 231

Atlīdzība

82 507 254

Atalgojums

50 082 495

Preces un pakalpojumi

57 895 977

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 396 103

Subsīdijas un dotācijas

296 453

Sociālie pabalsti

4 099 650

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

Kapitālie izdevumi

24 058 836

Pamatkapitāla veidošana

24 055 136

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

Finansiālā bilance

-1 542 628

Finansēšana

1 542 628

Naudas līdzekļi

1 542 628

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 288 843

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

11.Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

28 645 876

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

468 350

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

8 900

Valsts budžeta transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Izdevumi - kopā

28 645 876

Uzturēšanas izdevumi

27 815 895

Kārtējie izdevumi

26 782 744

Atlīdzība

14 066 474

Atalgojums

11 256 353

Preces un pakalpojumi

12 716 270

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

147 151

Sociālie pabalsti

147 151

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

Starptautiskā sadarbība

876 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

829 981

Pamatkapitāla veidošana

829 981

12.Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

173 739 616

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

5 317 459

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 898 301

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

140 941

Transferti

160 937

Valsts budžeta transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 362 919

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

104 860 667

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

Izdevumi - kopā

174 701 482

Uzturēšanas izdevumi

170 332 595

Kārtējie izdevumi

30 832 504

Atlīdzība

16 382 972

Atalgojums

12 469 971

Preces un pakalpojumi

14 449 532

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

74 668 276

Subsīdijas un dotācijas

74 668 276

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

875 171

Starptautiskā sadarbība

875 171

Uzturēšanas izdevumu transferti

63 956 644

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

713 738

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 643 193

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 643 193

Kapitālie izdevumi

4 368 887

Pamatkapitāla veidošana

1 157 011

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

Finansiālā bilance

-961 866

Finansēšana

961 866

Naudas līdzekļi

961 866

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

868 342

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

93 524

13.Finanšu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

615 274 160

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 709 631

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 871 236

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 693 293

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

556 754 444

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

Izdevumi - kopā

613 560 855

Uzturēšanas izdevumi

596 199 871

Kārtējie izdevumi

72 531 184

Atlīdzība

46 635 888

Atalgojums

34 942 259

Preces un pakalpojumi

25 895 296

Procentu izdevumi

212 500 300

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

107 303 558

Subsīdijas un dotācijas

107 012 459

Sociālie pabalsti

291 099

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 095 280

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

Starptautiskā sadarbība

5 615 280

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

Kapitālie izdevumi

17 360 984

Pamatkapitāla veidošana

3 684 595

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Finansiālā bilance

1 713 305

Finansēšana

-1 713 305

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

209 882 975

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 713 305

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

14.Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

178 511 278

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

15 805 080

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 797 223

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

794 224

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Izdevumi - kopā

179 161 756

Uzturēšanas izdevumi

173 029 974

Kārtējie izdevumi

163 551 181

Atlīdzība

118 453 943

Atalgojums

82 834 316

Preces un pakalpojumi

45 097 238

Procentu izdevumi

782 035

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 359 614

Subsīdijas un dotācijas

331 195

Sociālie pabalsti

8 028 419

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

69 315

Starptautiskā sadarbība

69 315

Uzturēšanas izdevumu transferti

267 829

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

254 380

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

254 380

Kapitālie izdevumi

6 131 782

Pamatkapitāla veidošana

5 591 938

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

539 844

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

539 844

Finansiālā bilance

-650 478

Finansēšana

650 478

Naudas līdzekļi

650 478

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 414 287

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-763 809

15.Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

207 704 962

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

9 503 231

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 541 387

Transferti

623 301

Valsts budžeta transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

623 301

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

623 301

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 037 043

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 117 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

6 919 721

Izdevumi - kopā

209 969 656

Uzturēšanas izdevumi

200 809 443

Kārtējie izdevumi

86 189 109

Atlīdzība

52 861 267

Atalgojums

42 296 295

Preces un pakalpojumi

33 327 842

Procentu izdevumi

5 298 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

41 417 035

Subsīdijas un dotācijas

25 063 655

Sociālie pabalsti

16 353 380

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

169 587

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

10

Starptautiskā sadarbība

169 577

Uzturēšanas izdevumu transferti

67 735 287

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

60 715 671

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

6 919 721

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

6 919 721

Kapitālie izdevumi

9 160 213

Pamatkapitāla veidošana

1 599 774

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7 560 439

Finansiālā bilance

-2 264 694

Finansēšana

2 264 694

Aizņēmumi

-3 456 840

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 456 840

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

Naudas līdzekļi

3 117 894

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 893 216

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 224 678

16.Zemkopības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

303 670 514

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

10 751 782

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

74 215

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 844 517

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

289 527 106

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

3 317 411

Izdevumi - kopā

302 969 422

Uzturēšanas izdevumi

300 995 935

Kārtējie izdevumi

54 485 704

Atlīdzība

38 690 439

Atalgojums

29 682 377

Preces un pakalpojumi

15 795 265

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

236 473 013

Subsīdijas un dotācijas

236 473 013

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

184 163

Starptautiskā sadarbība

184 163

Uzturēšanas izdevumu transferti

9 853 055

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

6 581 971

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

3 271 084

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 271 084

Kapitālie izdevumi

1 973 487

Pamatkapitāla veidošana

1 907 160

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 327

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

66 327

Finansiālā bilance

701 092

Finansēšana

-701 092

Naudas līdzekļi

-701 092

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-701 092

17.Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

298 764 497

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 979 486

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 368 207

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 813 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 416 804

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

224 630 650

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

35 786 154

Izdevumi - kopā

306 344 183

Uzturēšanas izdevumi

176 387 573

Kārtējie izdevumi

66 837 061

Atlīdzība

4 340 778

Atalgojums

3 491 287

Preces un pakalpojumi

62 496 283

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

54 082 908

Subsīdijas un dotācijas

54 082 908

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

720 686

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

Starptautiskā sadarbība

238 020

Uzturēšanas izdevumu transferti

54 746 918

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

54 746 918

Kapitālie izdevumi

129 956 610

Pamatkapitāla veidošana

88 278 444

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

41 678 166

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

38 599 166

Finansiālā bilance

-7 579 686

Finansēšana

7 579 686

Naudas līdzekļi

7 579 686

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 346 997

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 232 689

18.Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

188 247 465

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

6 154 309

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 838

Transferti

31 195

Valsts budžeta transferti

31 195

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 600

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

22 595

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

182 055 123

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 227 108

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

7 828 015

Izdevumi - kopā

188 449 836

Uzturēšanas izdevumi

184 745 337

Kārtējie izdevumi

50 168 876

Atlīdzība

26 954 753

Atalgojums

21 185 482

Preces un pakalpojumi

23 214 123

Procentu izdevumi

3 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

109 742 173

Subsīdijas un dotācijas

7 668 288

Sociālie pabalsti

102 073 885

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 285

Starptautiskā sadarbība

4 285

Uzturēšanas izdevumu transferti

24 827 003

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 815 243

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 815 243

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

154 824

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

28 921

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

7 828 015

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

7 828 015

Kapitālie izdevumi

3 704 499

Pamatkapitāla veidošana

3 704 499

Finansiālā bilance

-202 371

Finansēšana

202 371

Naudas līdzekļi

202 371

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

202 581

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-210

Valsts speciālais budžets

Ieņēmumi - kopā

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Izdevumi - kopā

1 469 293 131

Uzturēšanas izdevumi

1 467 894 681

Kārtējie izdevumi

13 935 766

Atlīdzība

8 754 001

Atalgojums

6 877 169

Preces un pakalpojumi

5 181 765

Procentu izdevumi

27 814

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 453 919 923

Subsīdijas un dotācijas

6 655 000

Sociālie pabalsti

1 447 264 923

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

11 178

Starptautiskā sadarbība

11 178

Kapitālie izdevumi

1 398 450

Pamatkapitāla veidošana

1 398 450

Finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

19.Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

98 363 031

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

13 482 571

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 059 013

Transferti

922 355

Valsts budžeta transferti

922 355

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

922 355

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

922 355

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

922 355

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 899 092

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 033 499

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

865 593

Izdevumi - kopā

100 778 082

Uzturēšanas izdevumi

97 197 694

Kārtējie izdevumi

84 744 006

Atlīdzība

60 020 615

Atalgojums

44 662 934

Preces un pakalpojumi

24 723 391

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

11 539 515

Subsīdijas un dotācijas

4 550 709

Sociālie pabalsti

6 988 806

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

48 580

Starptautiskā sadarbība

48 580

Uzturēšanas izdevumu transferti

865 593

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

865 593

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

865 593

Kapitālie izdevumi

3 580 388

Pamatkapitāla veidošana

3 580 388

Finansiālā bilance

-2 415 051

Finansēšana

2 415 051

Naudas līdzekļi

2 415 051

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 284 800

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

130 251

21.Vides ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

166 476 681

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 901 128

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

23 271 742

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

491 888

Transferti

648 419

Valsts budžeta transferti

648 419

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

648 419

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

648 419

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

54 858

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

593 561

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 655 392

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 162 392

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

493 000

Izdevumi - kopā

165 239 491

Uzturēšanas izdevumi

162 243 108

Kārtējie izdevumi

17 052 693

Atlīdzība

9 527 910

Atalgojums

7 239 411

Preces un pakalpojumi

7 524 783

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

112 302 303

Subsīdijas un dotācijas

112 144 030

Sociālie pabalsti

158 273

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

534 705

Starptautiskā sadarbība

534 705

Uzturēšanas izdevumu transferti

32 353 407

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

37 483

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

37 483

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

37 483

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

31 827 620

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

488 304

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

45 339

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

442 965

Kapitālie izdevumi

2 996 383

Pamatkapitāla veidošana

2 499 799

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

496 584

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

496 584

Finansiālā bilance

1 237 190

Finansēšana

-1 237 190

Naudas līdzekļi

-1 237 190

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

232 760

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 469 950

22.Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

95 938 210

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 623 015

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

52 271

Transferti

2 267

Valsts budžeta transferti

2 267

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 267

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

Izdevumi - kopā

96 405 038

Uzturēšanas izdevumi

73 244 537

Kārtējie izdevumi

33 732 473

Atlīdzība

24 472 924

Atalgojums

19 367 900

Preces un pakalpojumi

9 259 549

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 390 585

Subsīdijas un dotācijas

20 607 140

Sociālie pabalsti

783 445

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

98 610

Starptautiskā sadarbība

98 610

Uzturēšanas izdevumu transferti

18 022 869

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

18 022 869

Kapitālie izdevumi

23 160 501

Pamatkapitāla veidošana

23 160 501

Finansiālā bilance

-466 828

Finansēšana

466 828

Naudas līdzekļi

466 828

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

446 971

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 857

24.Valsts kontrole

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

3 321 819

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

38 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 283 519

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 283 519

Izdevumi - kopā

3 321 819

Uzturēšanas izdevumi

3 320 420

Kārtējie izdevumi

3 319 603

Atlīdzība

2 580 854

Atalgojums

1 907 163

Preces un pakalpojumi

738 749

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

200

Subsīdijas un dotācijas

200

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

617

Starptautiskā sadarbība

617

Kapitālie izdevumi

1 399

Pamatkapitāla veidošana

1 399

28.Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 844 567

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 843 067

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 843 067

Izdevumi - kopā

2 844 567

Uzturēšanas izdevumi

2 844 567

Kārtējie izdevumi

2 844 567

Atlīdzība

2 636 607

Atalgojums

2 050 352

Preces un pakalpojumi

207 960

29.Veselības ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

452 505 020

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

12 466 472

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 573

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 002 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

434 882 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

5 120 664

Izdevumi - kopā

453 639 801

Uzturēšanas izdevumi

449 740 908

Kārtējie izdevumi

65 566 043

Atlīdzība

38 536 670

Atalgojums

29 891 874

Preces un pakalpojumi

27 029 373

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

367 450 501

Subsīdijas un dotācijas

367 450 501

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

77 047

Starptautiskā sadarbība

77 047

Uzturēšanas izdevumu transferti

16 647 317

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

11 551 590

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

5 095 727

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

5 095 727

Kapitālie izdevumi

3 898 893

Pamatkapitāla veidošana

3 873 956

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

Finansiālā bilance

-1 134 781

Finansēšana

1 134 781

Naudas līdzekļi

1 134 781

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 133 758

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 023

30.Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

730 034

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

11 760

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

718 274

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

718 274

Izdevumi - kopā

730 034

Uzturēšanas izdevumi

724 034

Kārtējie izdevumi

724 034

Atlīdzība

557 960

Atalgojums

454 090

Preces un pakalpojumi

166 074

Kapitālie izdevumi

6 000

Pamatkapitāla veidošana

6 000

32.Prokuratūra

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 392 528

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 377 528

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 377 528

Izdevumi - kopā

13 401 031

Uzturēšanas izdevumi

13 353 388

Kārtējie izdevumi

12 980 615

Atlīdzība

11 648 614

Atalgojums

9 387 230

Preces un pakalpojumi

1 332 001

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

372 773

Sociālie pabalsti

372 773

Kapitālie izdevumi

47 643

Pamatkapitāla veidošana

47 643

Finansiālā bilance

-8 503

Finansēšana

8 503

Naudas līdzekļi

8 503

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 503

35.Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

2 768 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 768 393

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 768 393

Izdevumi - kopā

2 768 393

Uzturēšanas izdevumi

2 766 393

Kārtējie izdevumi

2 765 619

Atlīdzība

2 180 835

Atalgojums

1 751 278

Preces un pakalpojumi

584 784

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

774

Starptautiskā sadarbība

774

Kapitālie izdevumi

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

36.Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

9 849 595

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

111 111

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

557 195

Transferti

394 727

Valsts budžeta transferti

394 727

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

394 727

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

394 727

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

394 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 786 562

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 786 562

Izdevumi - kopā

10 270 462

Uzturēšanas izdevumi

10 250 554

Kārtējie izdevumi

2 222 061

Atlīdzība

1 576 557

Atalgojums

1 134 490

Preces un pakalpojumi

645 504

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6 810 182

Subsīdijas un dotācijas

1 744 599

Sociālie pabalsti

5 065 583

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 218 311

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

6 605

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4 338

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2 267

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

2 267

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

1 211 706

Kapitālie izdevumi

19 908

Pamatkapitāla veidošana

19 908

Finansiālā bilance

-420 867

Finansēšana

420 867

Naudas līdzekļi

420 867

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

420 867

37.Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

78 932

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 932

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 932

Izdevumi - kopā

78 932

Uzturēšanas izdevumi

78 932

Kārtējie izdevumi

78 932

Atlīdzība

59 559

Atalgojums

48 505

Preces un pakalpojumi

19 373

47.Radio un televīzija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

13 589 421

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

4 024

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 585 397

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 585 397

Izdevumi - kopā

13 589 421

Uzturēšanas izdevumi

13 589 421

Kārtējie izdevumi

302 579

Atlīdzība

205 635

Atalgojums

162 026

Preces un pakalpojumi

96 944

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13 286 842

Subsīdijas un dotācijas

13 286 842

58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

74 966 021

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

94 170

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 038 378

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

19 526

Transferti

506 141

Valsts budžeta transferti

506 141

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

506 141

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

506 141

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

506 141

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 327 332

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 327 332

Izdevumi - kopā

73 977 810

Uzturēšanas izdevumi

19 598 528

Kārtējie izdevumi

9 769 421

Atlīdzība

5 418 350

Atalgojums

4 025 770

Preces un pakalpojumi

4 351 071

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 224 168

Subsīdijas un dotācijas

1 224 168

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

910 635

Starptautiskā sadarbība

910 635

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 694 304

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

27 139

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

27 139

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

27 139

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

753 790

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

6 893 849

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 526

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

19 526

Kapitālie izdevumi

54 379 282

Pamatkapitāla veidošana

1 618 035

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

52 761 247

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

52 761 247

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

52 761 247

Finansiālā bilance

988 211

Finansēšana

-988 211

Naudas līdzekļi

-988 211

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-988 211

62.Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

268 098 442

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

268 098 442

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

268 098 442

Izdevumi - kopā

268 098 442

Uzturēšanas izdevumi

268 098 442

Uzturēšanas izdevumu transferti

268 098 442

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

268 098 442

64.Dotācija pašvaldībām

Valsts pamatbudžets

Resursi izdevumu segšanai

7 152 897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897

Izdevumi - kopā

7 152 897

Uzturēšanas izdevumi

7 152 897

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 152 897

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7 152 897

Likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""

4. pielikums

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

Ls

Ieņēmumi - kopā

2 776 227 197

Resursi izdevumu segšanai

3 221 708 501

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

95 633 987

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Izdevumi - kopā

3 234 776 348

Uzturēšanas izdevumi

3 002 310 382

Kārtējie izdevumi

950 891 947

Atlīdzība

577 783 578

Atalgojums

423 074 513

Preces un pakalpojumi

373 108 369

Procentu izdevumi

218 583 760

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 171 032 900

Subsīdijas un dotācijas

1 026 604 436

Sociālie pabalsti

144 428 464

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

166 785 816

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 962 676

Starptautiskā sadarbība

13 823 140

Uzturēšanas izdevumu transferti

495 015 959

   

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 829 581

   

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 829 581

   

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

325 353 687

   

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

152 832 691

   

Kapitālie izdevumi

232 465 966

Pamatkapitāla veidošana

165 849 704

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 616 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

63 537 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

63 537 262

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

Finansiālā bilance

-458 549 151

Finansēšana

458 549 151

Aizņēmumi

444 628 104

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

225 517 327

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

01. Valsts prezidenta kanceleja

Resursi izdevumu segšanai

2 471 529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Izdevumi - kopā

2 471 529

Uzturēšanas izdevumi

2 438 279

Kārtējie izdevumi

2 402 279

Atlīdzība

1 174 275

Atalgojums

941 122

Preces un pakalpojumi

1 228 004

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

Sociālie pabalsti

36 000

Kapitālie izdevumi

33 250

Pamatkapitāla veidošana

33 250

03.00.00

01.110

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

32 451

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 451

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 451

Izdevumi - kopā

32 451

Uzturēšanas izdevumi

32 451

Kārtējie izdevumi

32 451

Atlīdzība

17 590

Atalgojums

14 175

Preces un pakalpojumi

14 861

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

2 299 011

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 299 011

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 299 011

Izdevumi - kopā

2 299 011

Uzturēšanas izdevumi

2 265 761

Kārtējie izdevumi

2 229 761

Atlīdzība

1 085 603

Atalgojums

869 666

Preces un pakalpojumi

1 144 158

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

Sociālie pabalsti

36 000

Kapitālie izdevumi

33 250

Pamatkapitāla veidošana

33 250

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

15 431

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 431

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 431

Izdevumi - kopā

15 431

Uzturēšanas izdevumi

15 431

Kārtējie izdevumi

15 431

Atlīdzība

10 031

Atalgojums

8 086

Preces un pakalpojumi

5 400

06.00.00

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

59 370

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 370

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 370

Izdevumi - kopā

59 370

Uzturēšanas izdevumi

59 370

Kārtējie izdevumi

59 370

Atlīdzība

50 627

Atalgojums

40 795

Preces un pakalpojumi

8 743

07.00.00

01.110

Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

15 266

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 266

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 266

Izdevumi - kopā

15 266

Uzturēšanas izdevumi

15 266

Kārtējie izdevumi

15 266

Atlīdzība

10 424

Atalgojums

8 400

Preces un pakalpojumi

4 842

99.00.00

01.110

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

50 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

Izdevumi - kopā

50 000

Uzturēšanas izdevumi

50 000

Kārtējie izdevumi

50 000

Preces un pakalpojumi

50 000

02. Saeima

Resursi izdevumu segšanai

12 711 086

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Izdevumi - kopā

12 770 916

Uzturēšanas izdevumi

12 652 012

Kārtējie izdevumi

12 543 349

Atlīdzība

10 340 726

Atalgojums

7 344 053

Preces un pakalpojumi

2 202 623

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

Starptautiskā sadarbība

108 663

Kapitālie izdevumi

118 904

Pamatkapitāla veidošana

118 904

Finansiālā bilance

-59 830

Finansēšana

59 830

Naudas līdzekļi

59 830

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

12 314 100

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 055 100

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 055 100

Izdevumi - kopā

12 373 930

Uzturēšanas izdevumi

12 255 026

Kārtējie izdevumi

12 255 026

Atlīdzība

10 077 403

Atalgojums

7 129 844

Preces un pakalpojumi

2 177 623

Kapitālie izdevumi

118 904

Pamatkapitāla veidošana

118 904

Finansiālā bilance

-59 830

Finansēšana

59 830

Naudas līdzekļi

59 830

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

108 663

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 663

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 663

Izdevumi - kopā

108 663

Uzturēšanas izdevumi

108 663

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

Starptautiskā sadarbība

108 663

03.00.00

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

90 838

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 838

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 838

Izdevumi - kopā

90 838

Uzturēšanas izdevumi

90 838

Kārtējie izdevumi

90 838

Atlīdzība

90 838

Atalgojums

75 209

04.00.00

01.110

NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

197 485

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 485

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 485

Izdevumi - kopā

197 485

Uzturēšanas izdevumi

197 485

Kārtējie izdevumi

197 485

Atlīdzība

172 485

Atalgojums

139 000

Preces un pakalpojumi

25 000

03. Ministru kabinets

Resursi izdevumu segšanai

4 437 515

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

108 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Izdevumi - kopā

4 437 577

Uzturēšanas izdevumi

4 428 577

Kārtējie izdevumi

4 398 366

Atlīdzība

3 192 779

Atalgojums

2 461 283

Preces un pakalpojumi

1 205 587

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

Sociālie pabalsti

30 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

Starptautiskā sadarbība

211

Kapitālie izdevumi

9 000

Pamatkapitāla veidošana

9 000

Finansiālā bilance

-62

Finansēšana

62

Naudas līdzekļi

62

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

01.00.00

01.110

Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Resursi izdevumu segšanai

3 261 826

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

8 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 253 566

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 253 566

Izdevumi - kopā

3 261 888

Uzturēšanas izdevumi

3 252 888

Kārtējie izdevumi

3 222 888

Atlīdzība

2 728 047

Atalgojums

2 147 418

Preces un pakalpojumi

494 841

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

Sociālie pabalsti

30 000

Kapitālie izdevumi

9 000

Pamatkapitāla veidošana

9 000

Finansiālā bilance

-62

Finansēšana

62

Naudas līdzekļi

62

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

15.00.00

01.110

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana

Resursi izdevumu segšanai

35 714

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 714

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 714

Izdevumi - kopā

35 714

Uzturēšanas izdevumi

35 714

Kārtējie izdevumi

35 714

Atlīdzība

21 409

Atalgojums

17 100

Preces un pakalpojumi

14 305

17.00.00

01.110

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

401 691

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 691

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 691

Izdevumi - kopā

401 691

Uzturēšanas izdevumi

401 691

Kārtējie izdevumi

401 691

Atlīdzība

143 207

Atalgojums

112 207

Preces un pakalpojumi

258 484

18.00.00

01.110

Finansējums Eiropas Sociālā fonda projektiem 2007.-2013.gadam

Resursi izdevumu segšanai

381 304

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 304

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 304

Izdevumi - kopā

381 304

Uzturēšanas izdevumi

381 304

Kārtējie izdevumi

381 304

Atlīdzība

12 201

Atalgojums

9 833

Preces un pakalpojumi

369 103

18.01.00

01.110

Labāka regulējuma politika

Resursi izdevumu segšanai

191 675

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

191 675

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

191 675

Izdevumi - kopā

191 675

Uzturēšanas izdevumi

191 675

Kārtējie izdevumi

191 675

Atlīdzība

12 201

Atalgojums

9 833

Preces un pakalpojumi

179 474

18.02.00

01.110

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Resursi izdevumu segšanai

189 629

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 629

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 629

Izdevumi - kopā

189 629

Uzturēšanas izdevumi

189 629

Kārtējie izdevumi

189 629

Preces un pakalpojumi

189 629

19.00.00

09.810

Valsts administrācijas skola

Resursi izdevumu segšanai

246 141

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

100 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 141

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 141

Izdevumi - kopā

246 141

Uzturēšanas izdevumi

246 141

Kārtējie izdevumi

245 930

Atlīdzība

177 076

Atalgojums

149 757

Preces un pakalpojumi

68 854

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

Starptautiskā sadarbība

211

99.00.00

01.110

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

110 839

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 839

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 839

Izdevumi - kopā

110 839

Uzturēšanas izdevumi

110 839

Kārtējie izdevumi

110 839

Atlīdzība

110 839

Atalgojums

24 968

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Resursi izdevumu segšanai

2 574 468

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Izdevumi - kopā

2 574 468

Uzturēšanas izdevumi

2 506 368

Kārtējie izdevumi

2 502 247

Atlīdzība

2 050 690

Atalgojums

1 473 172

Preces un pakalpojumi

451 557

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

Starptautiskā sadarbība

4 121

Kapitālie izdevumi

68 100

Pamatkapitāla veidošana

68 100

01.00.00

01.110

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Resursi izdevumu segšanai

2 529 468

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 529 468

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 529 468

Izdevumi - kopā

2 529 468

Uzturēšanas izdevumi

2 461 368

Kārtējie izdevumi

2 457 247

Atlīdzība

2 050 690

Atalgojums

1 473 172

Preces un pakalpojumi

406 557

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

Starptautiskā sadarbība

4 121

Kapitālie izdevumi

68 100

Pamatkapitāla veidošana

68 100

02.00.00

01.110

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

45 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

Izdevumi - kopā

45 000

Uzturēšanas izdevumi

45 000

Kārtējie izdevumi

45 000

Preces un pakalpojumi

45 000

05. Tiesībsarga birojs

Resursi izdevumu segšanai

904 433

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Izdevumi - kopā

904 433

Uzturēšanas izdevumi

902 150

Kārtējie izdevumi

900 822

Atlīdzība

708 250

Atalgojums

531 025

Preces un pakalpojumi

192 572

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

Starptautiskā sadarbība

1 328

Kapitālie izdevumi

2 283

Pamatkapitāla veidošana

2 283

01.00.00

01.110

Tiesībsarga birojs

Resursi izdevumu segšanai

904 433

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Izdevumi - kopā

904 433

Uzturēšanas izdevumi

902 150

Kārtējie izdevumi

900 822

Atlīdzība

708 250

Atalgojums

531 025

Preces un pakalpojumi

192 572

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

Starptautiskā sadarbība

1 328

Kapitālie izdevumi

2 283

Pamatkapitāla veidošana

2 283

07. Informācijas analīzes dienests

Resursi izdevumu segšanai

260 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Izdevumi - kopā

260 644

Uzturēšanas izdevumi

260 644

Kārtējie izdevumi

260 644

Preces un pakalpojumi

260 644

01.00.00

01.330

Informācijas analīzes dienests

Resursi izdevumu segšanai

260 644

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Izdevumi - kopā

260 644

Uzturēšanas izdevumi

260 644

Kārtējie izdevumi

260 644

Preces un pakalpojumi

260 644

10. Aizsardzības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

171 339 080

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 364 198

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

Transferti

37 483

Valsts budžeta transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Izdevumi - kopā

172 881 708

Uzturēšanas izdevumi

148 822 872

Kārtējie izdevumi

140 403 231

Atlīdzība

82 507 254

Atalgojums

50 082 495

Preces un pakalpojumi

57 895 977

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 396 103

Subsīdijas un dotācijas

296 453

Sociālie pabalsti

4 099 650

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

Kapitālie izdevumi

24 058 836

Pamatkapitāla veidošana

24 055 136

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

Finansiālā bilance

-1 542 628

Finansēšana

1 542 628

Naudas līdzekļi

1 542 628

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 288 843

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

06.00.00

03.140

Valsts drošības aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

5 266 478

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 265 478

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 265 478

Izdevumi - kopā

5 266 478

Uzturēšanas izdevumi

5 266 478

Kārtējie izdevumi

5 266 478

Preces un pakalpojumi

5 266 478

12.00.00

02.500

Kara muzejs

Resursi izdevumu segšanai

351 146

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

6 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 146

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 146

Izdevumi - kopā

351 146

Uzturēšanas izdevumi

349 046

Kārtējie izdevumi

349 046

Atlīdzība

246 239

Atalgojums

195 735

Preces un pakalpojumi

102 807

Kapitālie izdevumi

2 100

Pamatkapitāla veidošana

2 100

22.00.00

02.100

Nacionālie bruņotie spēki

Resursi izdevumu segšanai

116 207 144

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

44 375

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 162 769

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 162 769

Izdevumi - kopā

116 211 641

Uzturēšanas izdevumi

112 766 489

Kārtējie izdevumi

112 723 725

Atlīdzība

69 894 104

Atalgojums

40 757 650

Preces un pakalpojumi

42 829 621

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

42 764

Subsīdijas un dotācijas

20 764

Sociālie pabalsti

22 000

Kapitālie izdevumi

3 445 152

Pamatkapitāla veidošana

3 445 152

Finansiālā bilance

-4 497

Finansēšana

4 497

Naudas līdzekļi

4 497

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 497

22.01.00

02.100

Nacionālo bruņoto spēku vadība

Resursi izdevumu segšanai

909 674

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 674

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 674

Izdevumi - kopā

909 674

Uzturēšanas izdevumi

871 674

Kārtējie izdevumi

871 674

Preces un pakalpojumi

871 674

Kapitālie izdevumi

38 000

Pamatkapitāla veidošana

38 000

22.02.00

02.100

Vispārējās vienības

Resursi izdevumu segšanai

431 894

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 894

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 894

Izdevumi - kopā

431 894

Uzturēšanas izdevumi

431 894

Kārtējie izdevumi

431 130

Preces un pakalpojumi

431 130

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

764

Subsīdijas un dotācijas

764

22.03.00

02.100

Gaisa spēki

Resursi izdevumu segšanai

2 241 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 241 727

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 241 727

Izdevumi - kopā

2 241 727

Uzturēšanas izdevumi

2 241 727

Kārtējie izdevumi

2 241 727

Preces un pakalpojumi

2 241 727

22.04.00

02.100

Jūras spēki

Resursi izdevumu segšanai

2 952 141

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 952 141

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 952 141

Izdevumi - kopā

2 952 141

Uzturēšanas izdevumi

1 625 304

Kārtējie izdevumi

1 625 304

Preces un pakalpojumi

1 625 304

Kapitālie izdevumi

1 326 837

Pamatkapitāla veidošana

1 326 837

22.05.00

02.100

Sauszemes spēki

Resursi izdevumu segšanai

464 695

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

207

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

464 488

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

464 488

Izdevumi - kopā

464 695

Uzturēšanas izdevumi

457 895

Kārtējie izdevumi

457 895

Preces un pakalpojumi

457 895

Kapitālie izdevumi

6 800

Pamatkapitāla veidošana

6 800

22.06.00

02.100

Nacionālā aizsardzības akadēmija

Resursi izdevumu segšanai

260 191

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 191

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 191

Izdevumi - kopā

264 688

Uzturēšanas izdevumi

264 688

Kārtējie izdevumi

242 688

Preces un pakalpojumi

242 688

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

22 000

Sociālie pabalsti

22 000

Finansiālā bilance

-4 497

Finansēšana

4 497

Naudas līdzekļi

4 497

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 497

22.08.00

02.100

Nodrošinājuma pavēlniecība

Resursi izdevumu segšanai

12 237 855

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

16 529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 221 326

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 221 326

Izdevumi - kopā

12 237 855

Uzturēšanas izdevumi

11 376 441

Kārtējie izdevumi

11 356 441

Preces un pakalpojumi

11 356 441

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

20 000

Subsīdijas un dotācijas

20 000

Kapitālie izdevumi

861 414

Pamatkapitāla veidošana

861 414

22.09.00

02.100

Mācību vadības pavēlniecība

Resursi izdevumu segšanai

443 350

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 560

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

441 790

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

441 790

Izdevumi - kopā

443 350

Uzturēšanas izdevumi

443 350

Kārtējie izdevumi

443 350

Preces un pakalpojumi

443 350

22.10.00

02.100

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Resursi izdevumu segšanai

71 721 556

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 721 556

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 721 556

Izdevumi - kopā

71 721 556

Uzturēšanas izdevumi

71 721 556

Kārtējie izdevumi

71 721 556

Atlīdzība

69 882 143

Atalgojums

40 757 650

Preces un pakalpojumi

1 839 413

22.11.00

02.100

Zemessardze

Resursi izdevumu segšanai

746 748

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

420

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 328

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 328

Izdevumi - kopā

746 748

Uzturēšanas izdevumi

746 748

Kārtējie izdevumi

746 748

Preces un pakalpojumi

746 748

22.12.00

02.100

Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

Resursi izdevumu segšanai

23 797 313

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

25 659

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 771 654

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 771 654

Izdevumi - kopā

23 797 313

Uzturēšanas izdevumi

22 585 212

Kārtējie izdevumi

22 585 212

Atlīdzība

11 961

Preces un pakalpojumi

22 573 251

Kapitālie izdevumi

1 212 101

Pamatkapitāla veidošana

1 212 101

28.00.00

02.500

Ģeodēzija un kartogrāfija

Resursi izdevumu segšanai

3 582 332

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

650 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 932 332

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 932 332

Izdevumi - kopā

3 630 228

Uzturēšanas izdevumi

3 319 076

Kārtējie izdevumi

3 319 076

Atlīdzība

2 185 955

Atalgojums

1 633 543

Preces un pakalpojumi

1 133 121

Kapitālie izdevumi

311 152

Pamatkapitāla veidošana

311 152

Finansiālā bilance

-47 896

Finansēšana

47 896

Naudas līdzekļi

47 896

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

47 896

30.00.00

02.500

Valsts aizsardzības politikas realizācija

Resursi izdevumu segšanai

12 770 096

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

8 670

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 761 426

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 761 426

Izdevumi - kopā

12 778 730

Uzturēšanas izdevumi

12 139 500

Kārtējie izdevumi

7 930 752

Atlīdzība

5 391 176

Atalgojums

3 941 100

Preces un pakalpojumi

2 539 576

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

185 210

Subsīdijas un dotācijas

185 210

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

Kapitālie izdevumi

639 230

Pamatkapitāla veidošana

639 230

Finansiālā bilance

-8 634

Finansēšana

8 634

Naudas līdzekļi

8 634

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 634

31.00.00

10.200

Militārpersonu pensiju fonds

Resursi izdevumu segšanai

4 077 650

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 077 650

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 077 650

Izdevumi - kopā

4 077 650

Uzturēšanas izdevumi

4 077 650

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 077 650

Sociālie pabalsti

4 077 650

32.00.00

02.500

Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos

Resursi izdevumu segšanai

2 111 776

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

10 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 101 526

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 101 526

Izdevumi - kopā

2 217 548

Uzturēšanas izdevumi

2 105 933

Kārtējie izdevumi

2 015 454

Atlīdzība

1 406 041

Atalgojums

1 000 382

Preces un pakalpojumi

609 413

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

90 479

Subsīdijas un dotācijas

90 479

Kapitālie izdevumi

111 615

Pamatkapitāla veidošana

111 615

Finansiālā bilance

-105 772

Finansēšana

105 772

Naudas līdzekļi

105 772

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

105 772

33.00.00

02.500

Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

Resursi izdevumu segšanai

26 246 494

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

643 903

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

Transferti

37 483

Valsts budžeta transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 824 171

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 824 171

Izdevumi - kopā

27 622 323

Uzturēšanas izdevumi

8 164 736

Kārtējie izdevumi

8 164 736

Atlīdzība

2 936 716

Atalgojums

2 235 840

Preces un pakalpojumi

5 228 020

Kapitālie izdevumi

19 457 587

Pamatkapitāla veidošana

19 453 887

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

Finansiālā bilance

-1 375 829

Finansēšana

1 375 829

Naudas līdzekļi

1 375 829

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 122 044

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

34.00.00

02.500

Jaunsardzes centrs

Resursi izdevumu segšanai

612 928

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

612 928

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

612 928

Izdevumi - kopā

612 928

Uzturēšanas izdevumi

612 928

Kārtējie izdevumi

612 928

Atlīdzība

447 023

Atalgojums

318 245

Preces un pakalpojumi

165 905

99.00.00

02.100

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

113 036

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

113 036

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

113 036

Izdevumi - kopā

113 036

Uzturēšanas izdevumi

21 036

Kārtējie izdevumi

21 036

Preces un pakalpojumi

21 036

Kapitālie izdevumi

92 000

Pamatkapitāla veidošana

92 000

11. Ārlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

28 645 876

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

468 350

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

8 900

Valsts budžeta transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Izdevumi - kopā

28 645 876

Uzturēšanas izdevumi

27 815 895

Kārtējie izdevumi

26 782 744

Atlīdzība

14 066 474

Atalgojums

11 256 353

Preces un pakalpojumi

12 716 270

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

147 151

Sociālie pabalsti

147 151

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

Starptautiskā sadarbība

876 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

829 981

Pamatkapitāla veidošana

829 981

01.00.00

Ārlietu pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

27 083 615

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

467 500

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

8 900

Valsts budžeta transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 807 215

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 807 215

Izdevumi - kopā

27 083 615

Uzturēšanas izdevumi

26 379 659

Kārtējie izdevumi

26 247 109

Atlīdzība

13 835 862

Atalgojums

11 056 019

Preces un pakalpojumi

12 411 247

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

122 550

Sociālie pabalsti

122 550

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

703 956

Pamatkapitāla veidošana

703 956

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts

Resursi izdevumu segšanai

8 801 547

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

146 100

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

8 900

Valsts budžeta transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 846 547

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 846 547

Izdevumi - kopā

8 801 547

Uzturēšanas izdevumi

8 756 547

Kārtējie izdevumi

8 633 997

Atlīdzība

5 446 082

Atalgojums

4 134 416

Preces un pakalpojumi

3 187 915

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

122 550

Sociālie pabalsti

122 550

Kapitālie izdevumi

45 000

Pamatkapitāla veidošana

45 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Resursi izdevumu segšanai

17 326 516

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

321 400

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 005 116

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 005 116

Izdevumi - kopā

17 326 516

Uzturēšanas izdevumi

17 281 516

Kārtējie izdevumi

17 271 516

Atlīdzība

8 372 457

Atalgojums

6 907 643

Preces un pakalpojumi

8 899 059

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

45 000

Pamatkapitāla veidošana

45 000

01.06.00

01.132

Konsulārais nodrošinājums

Resursi izdevumu segšanai

955 552

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

955 552

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

955 552

Izdevumi - kopā

955 552

Uzturēšanas izdevumi

341 596

Kārtējie izdevumi

341 596

Atlīdzība

17 323

Atalgojums

13 960

Preces un pakalpojumi

324 273

Kapitālie izdevumi

613 956

Pamatkapitāla veidošana

613 956

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

876 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

876 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

876 000

Izdevumi - kopā

876 000

Uzturēšanas izdevumi

876 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

Starptautiskā sadarbība

876 000

06.00.00

01.131

Latvijas institūts

Resursi izdevumu segšanai

116 928

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

850

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 078

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 078

Izdevumi - kopā

116 928

Uzturēšanas izdevumi

116 928

Kārtējie izdevumi

116 928

Atlīdzība

87 330

Atalgojums

63 879

Preces un pakalpojumi

29 598

07.00.00

01.131

Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība

Resursi izdevumu segšanai

9 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 000

Izdevumi - kopā

9 000

Uzturēšanas izdevumi

9 000

Kārtējie izdevumi

9 000

Preces un pakalpojumi

9 000

99.00.00

01.130

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

560 333

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 333

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 333

Izdevumi - kopā

560 333

Uzturēšanas izdevumi

434 308

Kārtējie izdevumi

409 707

Atlīdzība

143 282

Atalgojums

136 455

Preces un pakalpojumi

266 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

24 601

Sociālie pabalsti

24 601

Kapitālie izdevumi

126 025

Pamatkapitāla veidošana

126 025

12. Ekonomikas ministrija

Resursi izdevumu segšanai

173 739 616

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

5 317 459

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 898 301

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

140 941

Transferti

160 937

Valsts budžeta transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 362 919

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

104 860 667

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

Izdevumi - kopā

174 701 482

Uzturēšanas izdevumi

170 332 595

Kārtējie izdevumi

30 832 504

Atlīdzība

16 382 972

Atalgojums

12 469 971

Preces un pakalpojumi

14 449 532

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

74 668 276

Subsīdijas un dotācijas

74 668 276

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

875 171

Starptautiskā sadarbība

875 171

Uzturēšanas izdevumu transferti

63 956 644

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

713 738

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 643 193

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 643 193

Kapitālie izdevumi

4 368 887

Pamatkapitāla veidošana

1 157 011

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

Finansiālā bilance

-961 866

Finansēšana

961 866

Naudas līdzekļi

961 866

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

868 342

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

93 524

20.00.00

04.430

Būvniecība

Resursi izdevumu segšanai

428 281

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 281

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 281

Izdevumi - kopā

428 281

Uzturēšanas izdevumi

428 281

Kārtējie izdevumi

428 281

Atlīdzība

339 186

Atalgojums

243 957

Preces un pakalpojumi

89 095

24.00.00

01.320

Statistiskās informācijas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

7 342 267

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

154 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

47 448

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

23 000

Transferti

45 037

Valsts budžeta transferti

45 037

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

45 037

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

45 037

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 095 782

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 095 782

Izdevumi - kopā

7 512 231

Uzturēšanas izdevumi

6 764 254

Kārtējie izdevumi

6 667 348

Atlīdzība

5 332 696

Atalgojums

4 085 309

Preces un pakalpojumi

1 334 652

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

73 906

Subsīdijas un dotācijas

73 906

Uzturēšanas izdevumu transferti

23 000

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

23 000

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

23 000

Kapitālie izdevumi

747 977

Pamatkapitāla veidošana

747 977

Finansiālā bilance

-169 964

Finansēšana

169 964

Naudas līdzekļi

169 964

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

79 157

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

90 807

25.00.00

04.810

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 121 161

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

272 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

849 161

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

849 161

Izdevumi - kopā

1 128 526

Uzturēšanas izdevumi

1 128 526

Kārtējie izdevumi

1 018 526

Atlīdzība

251 459

Atalgojums

196 107

Preces un pakalpojumi

767 067

Uzturēšanas izdevumu transferti

110 000

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

110 000

Finansiālā bilance

-7 365

Finansēšana

7 365

Naudas līdzekļi

7 365

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 365

26.00.00

Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

5 375 431

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 667 933

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

217 945

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 489 553

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 489 553

Izdevumi - kopā

5 773 695

Uzturēšanas izdevumi

5 657 726

Kārtējie izdevumi

5 278 951

Atlīdzība

3 384 596

Atalgojums

2 574 738

Preces un pakalpojumi

1 894 355

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

353 667

Subsīdijas un dotācijas

353 667

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

25 108

Starptautiskā sadarbība

25 108

Kapitālie izdevumi

115 969

Pamatkapitāla veidošana

115 969

Finansiālā bilance

-398 264

Finansēšana

398 264

Naudas līdzekļi

398 264

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

400 478

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 214

26.01.00

04.110

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

1 334 170

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

183 075

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 151 095

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 151 095

Izdevumi - kopā

1 331 840

Uzturēšanas izdevumi

1 331 840

Kārtējie izdevumi

1 331 840

Atlīdzība

927 338

Atalgojums

713 110

Preces un pakalpojumi

404 502

Finansiālā bilance

2 330

Finansēšana

-2 330

Naudas līdzekļi

-2 330

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 330

26.02.00

04.110

Konkurences politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

748 222

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

21 085

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

727 137

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

727 137

Izdevumi - kopā

747 695

Uzturēšanas izdevumi

744 195

Kārtējie izdevumi

744 195

Atlīdzība

600 974

Atalgojums

441 832

Preces un pakalpojumi

143 221

Kapitālie izdevumi

3 500

Pamatkapitāla veidošana

3 500

Finansiālā bilance

527

Finansēšana

-527

Naudas līdzekļi

-527

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-527

26.03.00

04.100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Resursi izdevumu segšanai

2 559 933

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 559 933

Izdevumi - kopā

2 921 815

Uzturēšanas izdevumi

2 809 588

Kārtējie izdevumi

2 784 480

Atlīdzība

1 563 227

Atalgojums

1 198 397

Preces un pakalpojumi

1 221 253

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

25 108

Starptautiskā sadarbība

25 108

Kapitālie izdevumi

112 227

Pamatkapitāla veidošana

112 227

Finansiālā bilance

-361 882

Finansēšana

361 882

Naudas līdzekļi

361 882

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

361 882

26.04.00

04.110

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

733 106

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

108 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

13 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

611 321

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

611 321

Izdevumi - kopā

772 345

Uzturēšanas izdevumi

772 103

Kārtējie izdevumi

418 436

Atlīdzība

293 057

Atalgojums

221 399

Preces un pakalpojumi

125 379

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

353 667

Subsīdijas un dotācijas

353 667

Kapitālie izdevumi

242

Pamatkapitāla veidošana

242

Finansiālā bilance

-39 239

Finansēšana

39 239

Naudas līdzekļi

39 239

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

38 596

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

643

27.00.00

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

145 259 871

Transferti

115 900

Valsts budžeta transferti

115 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

145 143 971

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 641 719

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

Izdevumi - kopā

145 277 256

Uzturēšanas izdevumi

141 821 390

Kārtējie izdevumi

6 727 158

Atlīdzība

2 125 271

Atalgojums

1 597 283

Preces un pakalpojumi

4 601 887

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

72 988 242

Subsīdijas un dotācijas

72 988 242

Uzturēšanas izdevumu transferti

62 105 990

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

603 738

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 502 252

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 502 252

Kapitālie izdevumi

3 455 866

Pamatkapitāla veidošana

243 990

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

Finansiālā bilance

-17 385

Finansēšana

17 385

Naudas līdzekļi

17 385

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 385

27.01.00

04.100

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

1 060 170

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 060 170

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 060 170

Izdevumi - kopā

1 060 170

Uzturēšanas izdevumi

1 040 170

Kārtējie izdevumi

1 040 170

Atlīdzība

756 417

Atalgojums

580 602

Preces un pakalpojumi

283 753

Kapitālie izdevumi

20 000

Pamatkapitāla veidošana

20 000

27.04.00

04.100

Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

221 282

Transferti

115 900

Valsts budžeta transferti

115 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 382

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 382

Izdevumi - kopā

238 667

Uzturēšanas izdevumi

238 667

Kārtējie izdevumi

84 929

Atlīdzība

49 457

Atalgojums

36 211

Preces un pakalpojumi

35 472

Uzturēšanas izdevumu transferti

153 738

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

153 738

Finansiālā bilance

-17 385

Finansēšana

17 385

Naudas līdzekļi

17 385

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 385

27.05.00

04.100

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

3 076 042

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 076 042

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 076 042

Izdevumi - kopā

3 076 042

Uzturēšanas izdevumi

2 987 052

Kārtējie izdevumi

2 987 052

Atlīdzība

1 312 695

Atalgojums

975 070

Preces un pakalpojumi

1 674 357

Kapitālie izdevumi

88 990

Pamatkapitāla veidošana

88 990

27.06.00

04.100

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

76 793 499

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76 793 499

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76 793 499

Izdevumi - kopā

76 793 499

Uzturēšanas izdevumi

73 446 623

Kārtējie izdevumi

2 615 007

Atlīdzība

6 702

Atalgojums

5 400

Preces un pakalpojumi

2 608 305

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

70 381 616

Subsīdijas un dotācijas

70 381 616

Uzturēšanas izdevumu transferti

450 000

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

450 000

Kapitālie izdevumi

3 346 876

Pamatkapitāla veidošana

135 000

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

27.07.00

04.100

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

61 502 252

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 502 252

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

Izdevumi - kopā

61 502 252

Uzturēšanas izdevumi

61 502 252

Uzturēšanas izdevumu transferti

61 502 252

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 502 252

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 502 252

27.08.00

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

2 606 626

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 606 626

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 606 626

Izdevumi - kopā

2 606 626

Uzturēšanas izdevumi

2 606 626

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 606 626

Subsīdijas un dotācijas

2 606 626

28.00.00

04.100

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

3 820 598

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 130 526

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 690 072

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 690 072

Izdevumi - kopā

4 186 653

Uzturēšanas izdevumi

4 162 453

Kārtējie izdevumi

4 161 158

Atlīdzība

1 168 540

Atalgojums

974 940

Preces un pakalpojumi

2 992 618

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 295

Starptautiskā sadarbība

1 295

Kapitālie izdevumi

24 200

Pamatkapitāla veidošana

24 200

Finansiālā bilance

-366 055

Finansēšana

366 055

Naudas līdzekļi

366 055

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

366 055

29.00.00

04.300

Enerģētikas politika

Resursi izdevumu segšanai

1 949 651

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

635 079

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 314 572

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 314 572

Izdevumi - kopā

1 907 267

Uzturēšanas izdevumi

1 907 267

Kārtējie izdevumi

1 209 233

Atlīdzība

130 576

Atalgojums

94 466

Preces un pakalpojumi

1 078 657

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

698 034

Subsīdijas un dotācijas

698 034

Finansiālā bilance

42 384

Finansēšana

-42 384

Naudas līdzekļi

-42 384

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-42 384

30.00.00

04.730

Tūrisma politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

967 816

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

40 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

37 247

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890 569

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890 569

Izdevumi - kopā

990 457

Uzturēšanas izdevumi

985 582

Kārtējie izdevumi

985 582

Atlīdzība

296 854

Atalgojums

233 990

Preces un pakalpojumi

688 728

Kapitālie izdevumi

4 875

Pamatkapitāla veidošana

4 875

Finansiālā bilance

-22 641

Finansēšana

22 641

Naudas līdzekļi

22 641

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 836

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 805

31.00.00

04.100

Nozares politiku veidošana un vadība

Resursi izdevumu segšanai

4 519 179

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

300 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

9 249

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 209 930

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 209 930

Izdevumi - kopā

4 519 179

Uzturēšanas izdevumi

4 499 179

Kārtējie izdevumi

3 650 411

Atlīdzība

2 797 622

Atalgojums

2 109 712

Preces un pakalpojumi

852 789

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

848 768

Starptautiskā sadarbība

848 768

Kapitālie izdevumi

20 000

Pamatkapitāla veidošana

20 000

32.00.00

Mājokļu politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

2 955 361

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

25 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

679 333

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

117 941

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 251 028

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 251 028

Izdevumi - kopā

2 977 937

Uzturēšanas izdevumi

2 977 937

Kārtējie izdevumi

705 856

Atlīdzība

556 172

Atalgojums

359 469

Preces un pakalpojumi

149 684

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

554 427

Subsīdijas un dotācijas

554 427

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 717 654

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

117 941

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

117 941

Finansiālā bilance

-22 576

Finansēšana

22 576

Naudas līdzekļi

22 576

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 816

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 760

32.01.00

10.600

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

Resursi izdevumu segšanai

683 280

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

25 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 965

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

651 315

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

651 315

Izdevumi - kopā

705 856

Uzturēšanas izdevumi

705 856

Kārtējie izdevumi

705 856

Atlīdzība

556 172

Atalgojums

359 469

Preces un pakalpojumi

149 684

Finansiālā bilance

-22 576

Finansēšana

22 576

Naudas līdzekļi

22 576

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 816

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 760

32.02.00

04.110

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

672 368

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

672 368

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

117 941

Izdevumi - kopā

672 368

Uzturēšanas izdevumi

672 368

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

554 427

Subsīdijas un dotācijas

554 427

Uzturēšanas izdevumu transferti

117 941

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

117 941

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

117 941

32.03.00

10.600

Atbalsts mājokļiem

Resursi izdevumu segšanai

1 599 713

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 599 713

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 599 713

Izdevumi - kopā

1 599 713

Uzturēšanas izdevumi

1 599 713

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 599 713

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

13. Finanšu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

615 274 160

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 709 631

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 871 236

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 693 293

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

556 754 444

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

Izdevumi - kopā

613 560 855

Uzturēšanas izdevumi

596 199 871

Kārtējie izdevumi

72 531 184

Atlīdzība

46 635 888

Atalgojums

34 942 259

Preces un pakalpojumi

25 895 296

Procentu izdevumi

212 500 300

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

107 303 558

Subsīdijas un dotācijas

107 012 459

Sociālie pabalsti

291 099

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 095 280

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

Starptautiskā sadarbība

5 615 280

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

Kapitālie izdevumi

17 360 984

Pamatkapitāla veidošana

3 684 595

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Finansiālā bilance

1 713 305

Finansēšana

-1 713 305

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

209 882 975

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 713 305

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

30.00.00

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

Resursi izdevumu segšanai

8 547 521

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

147 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 399 821

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 399 821

Izdevumi - kopā

8 797 521

Uzturēšanas izdevumi

8 678 521

Kārtējie izdevumi

8 641 021

Atlīdzība

5 839 056

Atalgojums

4 353 008

Preces un pakalpojumi

2 801 965

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

37 500

Subsīdijas un dotācijas

37 500

Kapitālie izdevumi

119 000

Pamatkapitāla veidošana

119 000

Finansiālā bilance

-250 000

Finansēšana

250 000

Naudas līdzekļi

250 000

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

250 000

31.00.00

Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

Resursi izdevumu segšanai

220 436 847

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 616 475

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

218 820 372

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

218 820 372

Izdevumi - kopā

220 436 847

Uzturēšanas izdevumi

219 290 984

Kārtējie izdevumi

6 790 684

Atlīdzība

2 828 766

Atalgojums

2 006 319

Preces un pakalpojumi

3 961 918

Procentu izdevumi

212 500 300

Kapitālie izdevumi

1 145 863

Pamatkapitāla veidošana

1 145 863

31.01.00

01.120

Budžeta izpilde

Resursi izdevumu segšanai

5 241 159

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 616 475

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 624 684

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 624 684

Izdevumi - kopā

5 241 159

Uzturēšanas izdevumi

4 095 296

Kārtējie izdevumi

4 095 296

Atlīdzība

2 828 766

Atalgojums

2 006 319

Preces un pakalpojumi

1 266 530

Kapitālie izdevumi

1 145 863

Pamatkapitāla veidošana

1 145 863

31.02.00

01.700

Valsts parāda vadība

Resursi izdevumu segšanai

215 195 688

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

215 195 688

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

215 195 688

Izdevumi - kopā

215 195 688

Uzturēšanas izdevumi

215 195 688

Kārtējie izdevumi

2 695 388

Preces un pakalpojumi

2 695 388

Procentu izdevumi

212 500 300

32.00.00

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs

Resursi izdevumu segšanai

754 890

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

754 890

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

754 890

Izdevumi - kopā

754 890

Uzturēšanas izdevumi

742 890

Kārtējie izdevumi

742 890

Atlīdzība

549 059

Atalgojums

429 000

Preces un pakalpojumi

193 831

Kapitālie izdevumi

12 000

Pamatkapitāla veidošana

12 000

33.00.00

01.120

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

53 415 887

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

93 156

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

242 187

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 080 544

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 080 544

Izdevumi - kopā

53 537 454

Uzturēšanas izdevumi

51 260 720

Kārtējie izdevumi

51 260 720

Atlīdzība

34 555 768

Atalgojums

26 145 256

Preces un pakalpojumi

16 704 952

Kapitālie izdevumi

2 276 734

Pamatkapitāla veidošana

2 276 734

Finansiālā bilance

-121 567

Finansēšana

121 567

Naudas līdzekļi

121 567

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

121 567

37.00.00

04.110

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 343 542

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 343 542

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 343 542

Izdevumi - kopā

1 343 542

Uzturēšanas izdevumi

1 343 542

Kārtējie izdevumi

1 343 542

Preces un pakalpojumi

1 343 542

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

69 387 614

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 029 505

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 358 109

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 419 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

Izdevumi - kopā

67 302 742

Uzturēšanas izdevumi

53 539 453

Kārtējie izdevumi

2 907 800

Atlīdzība

2 276 612

Atalgojums

1 575 154

Preces un pakalpojumi

631 188

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 862 104

Subsīdijas un dotācijas

4 862 104

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

Kapitālie izdevumi

13 763 289

Pamatkapitāla veidošana

86 900

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Finansiālā bilance

2 084 872

Finansēšana

-2 084 872

Naudas līdzekļi

-2 084 872

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 084 872

38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Resursi izdevumu segšanai

2 994 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 994 700

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 994 700

Izdevumi - kopā

2 994 700

Uzturēšanas izdevumi

2 907 800

Kārtējie izdevumi

2 907 800

Atlīdzība

2 276 612

Atalgojums

1 575 154

Preces un pakalpojumi

631 188

Kapitālie izdevumi

86 900

Pamatkapitāla veidošana

86 900

38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu

Resursi izdevumu segšanai

20 253 055

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 253 055

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

20 253 055

Izdevumi - kopā

20 253 055

Uzturēšanas izdevumi

15 370 772

Uzturēšanas izdevumu transferti

15 370 772

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

15 370 772

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

15 370 772

Kapitālie izdevumi

4 882 283

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

4 882 283

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 882 283

38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti

Resursi izdevumu segšanai

6 485 510

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 485 510

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 485 510

Izdevumi - kopā

6 485 510

Uzturēšanas izdevumi

6 485 510

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 027 031

Subsīdijas un dotācijas

3 027 031

Uzturēšanas izdevumu transferti

3 458 479

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

3 458 479

38.05.00

01.120

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  finansējums

Resursi izdevumu segšanai

11 029 505

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 029 505

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

Izdevumi - kopā

8 944 633

Uzturēšanas izdevumi

8 944 633

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 715 073

Subsīdijas un dotācijas

1 715 073

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 229 560

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

854 330

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

3 237 238

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 237 238

Finansiālā bilance

2 084 872

Finansēšana

-2 084 872

Naudas līdzekļi

-2 084 872

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 084 872

38.06.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

24 685 794

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 685 794

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

24 685 794

Izdevumi - kopā

24 685 794

Uzturēšanas izdevumi

15 891 688

Uzturēšanas izdevumu transferti

15 891 688

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

15 891 688

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

15 891 688

Kapitālie izdevumi

8 794 106

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

8 794 106

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

8 794 106

38.07.00

01.120

Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

3 939 050

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 939 050

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 939 050

Izdevumi - kopā

3 939 050

Uzturēšanas izdevumi

3 939 050

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

120 000

Subsīdijas un dotācijas

120 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

3 819 050

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

3 819 050

39.00.00

04.110

Uzraudzība un kontrole

Resursi izdevumu segšanai

879 046

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

879 046

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

879 046

Izdevumi - kopā

879 046

Uzturēšanas izdevumi

834 948

Kārtējie izdevumi

831 048

Atlīdzība

586 342

Atalgojums

433 292

Preces un pakalpojumi

244 706

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 900

Starptautiskā sadarbība

3 900

Kapitālie izdevumi

44 098

Pamatkapitāla veidošana

44 098

39.01.00

04.110

Dārgmetālu proves uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

466 480

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

466 480

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

466 480

Izdevumi - kopā

466 480

Uzturēšanas izdevumi

423 582

Kārtējie izdevumi

419 682

Atlīdzība

263 176

Atalgojums

197 383

Preces un pakalpojumi

156 506

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 900

Starptautiskā sadarbība

3 900

Kapitālie izdevumi

42 898

Pamatkapitāla veidošana

42 898

39.02.00

04.110

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

412 566

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

412 566

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

412 566

Izdevumi - kopā

412 566

Uzturēšanas izdevumi

411 366

Kārtējie izdevumi

411 366

Atlīdzība

323 166

Atalgojums

235 909

Preces un pakalpojumi

88 200

Kapitālie izdevumi

1 200

Pamatkapitāla veidošana

1 200

41.00.00

Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām

Resursi izdevumu segšanai

260 458 794

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

451 844

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 006 950

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 006 950

Izdevumi - kopā

260 458 794

Uzturēšanas izdevumi

260 458 794

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

102 367 414

Subsīdijas un dotācijas

102 076 315

Sociālie pabalsti

291 099

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 091 380

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

Starptautiskā sadarbība

5 611 380

41.01.00

01.700

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā

Resursi izdevumu segšanai

152 480 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 480 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 480 000

Izdevumi - kopā

152 480 000

Uzturēšanas izdevumi

152 480 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

152 480 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

41.02.00

01.890

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Resursi izdevumu segšanai

8 847 739

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 847 739

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 847 739

Izdevumi - kopā

8 847 739

Uzturēšanas izdevumi

8 847 739

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 847 739

Subsīdijas un dotācijas

8 847 739

41.03.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Resursi izdevumu segšanai

5 611 380

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611 380

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611 380

Izdevumi - kopā

5 611 380

Uzturēšanas izdevumi

5 611 380

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 611 380

Starptautiskā sadarbība

5 611 380

41.04.00

04.213

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem

Resursi izdevumu segšanai

13 754 350

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 754 350

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 754 350

Izdevumi - kopā

13 754 350

Uzturēšanas izdevumi

13 754 350

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13 754 350

Subsīdijas un dotācijas

13 754 350

41.05.00

10.700

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem

Resursi izdevumu segšanai

250 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

Izdevumi - kopā

250 000

Uzturēšanas izdevumi

250 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

250 000

Sociālie pabalsti

250 000

41.08.00

04.110

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

79 022 382

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 022 382

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 022 382

Izdevumi - kopā

79 022 382

Uzturēšanas izdevumi

79 022 382

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

79 022 382

Subsīdijas un dotācijas

79 022 382

41.09.00

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Resursi izdevumu segšanai

41 099

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 099

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 099

Izdevumi - kopā

41 099

Uzturēšanas izdevumi

41 099

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

41 099

Sociālie pabalsti

41 099

41.11.00

01.120

Dotācija VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

451 844

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

451 844

Izdevumi - kopā

451 844

Uzturēšanas izdevumi

451 844

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

451 844

Subsīdijas un dotācijas

451 844

42.00.00

01.120

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

211 596 280

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

99.00.00

01.100

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

50 019

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 019

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 019

Izdevumi - kopā

50 019

Uzturēšanas izdevumi

50 019

Kārtējie izdevumi

13 479

Atlīdzība

285

Atalgojums

230

Preces un pakalpojumi

13 194

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 540

Subsīdijas un dotācijas

36 540

14. Iekšlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

178 511 278

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

15 805 080

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 797 223

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

794 224

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Izdevumi - kopā

179 161 756

Uzturēšanas izdevumi

173 029 974

Kārtējie izdevumi

163 551 181

Atlīdzība

118 453 943

Atalgojums

82 834 316

Preces un pakalpojumi

45 097 238

Procentu izdevumi

782 035

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 359 614

Subsīdijas un dotācijas

331 195

Sociālie pabalsti

8 028 419

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

69 315

Starptautiskā sadarbība

69 315

Uzturēšanas izdevumu transferti

267 829

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

254 380

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

254 380

Kapitālie izdevumi

6 131 782

Pamatkapitāla veidošana

5 591 938

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

539 844

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

539 844

Finansiālā bilance

-650 478

Finansēšana

650 478

Naudas līdzekļi

650 478

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 414 287

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-763 809

01.00.00

03.600

Iekšlietu politikas plānošana

Resursi izdevumu segšanai

2 105 530

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 105 530

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 105 530

Izdevumi - kopā

2 105 530

Uzturēšanas izdevumi

2 105 530

Kārtējie izdevumi

2 105 530

Atlīdzība

1 935 323

Atalgojums

1 407 226

Preces un pakalpojumi

170 207

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Resursi izdevumu segšanai

3 794 172

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

125 140

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

378 473

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 290 559

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 290 559

Izdevumi - kopā

3 892 260

Uzturēšanas izdevumi

3 878 047

Kārtējie izdevumi

3 878 047

Atlīdzība

1 757 094

Atalgojums

1 341 586

Preces un pakalpojumi

2 120 953

Kapitālie izdevumi

14 213

Pamatkapitāla veidošana

14 213

Finansiālā bilance

-98 088

Finansēšana

98 088

Naudas līdzekļi

98 088

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

98 088

02.01.00

03.110

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 203 758

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 201 758

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 201 758

Izdevumi - kopā

1 204 986

Uzturēšanas izdevumi

1 204 986

Kārtējie izdevumi

1 204 986

Atlīdzība

342 881

Atalgojums

255 498

Preces un pakalpojumi

862 105

Finansiālā bilance

-1 228

Finansēšana

1 228

Naudas līdzekļi

1 228

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 228

02.02.00

03.110

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība

Resursi izdevumu segšanai

2 590 414

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

123 140

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

378 473

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 088 801

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 088 801

Izdevumi - kopā

2 687 274

Uzturēšanas izdevumi

2 673 061

Kārtējie izdevumi

2 673 061

Atlīdzība

1 414 213

Atalgojums

1 086 088

Preces un pakalpojumi

1 258 848

Kapitālie izdevumi

14 213

Pamatkapitāla veidošana

14 213

Finansiālā bilance

-96 860

Finansēšana

96 860

Naudas līdzekļi

96 860

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

96 860

06.00.00

03.110

Valsts policijas darbība

Resursi izdevumu segšanai

78 809 641

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

9 269 573

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

212 588

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

69 327 480

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

69 327 480

Izdevumi - kopā

78 809 641

Uzturēšanas izdevumi

78 670 570

Kārtējie izdevumi

78 609 241

Atlīdzība

65 260 225

Atalgojums

46 572 210

Preces un pakalpojumi

13 349 016

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

61 329

Starptautiskā sadarbība

61 329

Kapitālie izdevumi

139 071

Pamatkapitāla veidošana

139 071

07.00.00

03.200

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Resursi izdevumu segšanai

27 010 009

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

113 492

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

139 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 757 492

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 757 492

Izdevumi - kopā

27 013 974

Uzturēšanas izdevumi

23 709 578

Kārtējie izdevumi

22 922 993

Atlīdzība

20 585 657

Atalgojums

13 981 107

Preces un pakalpojumi

2 337 336

Procentu izdevumi

782 035

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 550

Starptautiskā sadarbība

4 550

Kapitālie izdevumi

3 304 396

Pamatkapitāla veidošana

3 304 396

Finansiālā bilance

-3 965

Finansēšana

3 965

Naudas līdzekļi

3 965

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 965

09.00.00

03.140

Drošības policijas darbība

Resursi izdevumu segšanai

4 965 289

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

38 276

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 927 013

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 927 013

Izdevumi - kopā

4 965 393

Uzturēšanas izdevumi

4 965 393

Kārtējie izdevumi

4 965 393

Preces un pakalpojumi

4 965 393

Finansiālā bilance

-104

Finansēšana

104

Naudas līdzekļi

104

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

104

10.00.00

03.120

Valsts robežsardzes darbība

Resursi izdevumu segšanai

22 485 117

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

202 952

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

182 726

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 099 439

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 099 439

Izdevumi - kopā

22 484 100

Uzturēšanas izdevumi

22 480 982

Kārtējie izdevumi

22 480 982

Atlīdzība

18 919 748

Atalgojums

13 018 229

Preces un pakalpojumi

3 561 234

Kapitālie izdevumi

3 118

Pamatkapitāla veidošana

3 118

Finansiālā bilance

1 017

Finansēšana

-1 017

Naudas līdzekļi

-1 017

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

37 492

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-38 509

11.00.00

03.130

Pilsonības un migrācijas lietas

Resursi izdevumu segšanai

7 434 177

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

237 043

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

346 687

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 850 447

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 850 447

Izdevumi - kopā

7 434 489

Uzturēšanas izdevumi

7 422 489

Kārtējie izdevumi

7 307 757

Atlīdzība

3 691 760

Atalgojums

2 883 022

Preces un pakalpojumi

3 615 997

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

97 847

Subsīdijas un dotācijas

12 437

Sociālie pabalsti

85 410

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 436

Starptautiskā sadarbība

3 436

Uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

Kapitālie izdevumi

12 000

Pamatkapitāla veidošana

12 000

Finansiālā bilance

-312

Finansēšana

312

Naudas līdzekļi

312

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

312

11.01.00

03.130

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

7 202 177

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

237 043

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

114 687

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 850 447

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 850 447

Izdevumi - kopā

7 202 489

Uzturēšanas izdevumi

7 190 489

Kārtējie izdevumi

7 101 643

Atlīdzība

3 684 324

Atalgojums

2 877 030

Preces un pakalpojumi

3 417 319

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

85 410

Sociālie pabalsti

85 410

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 436

Starptautiskā sadarbība

3 436

Kapitālie izdevumi

12 000

Pamatkapitāla veidošana

12 000

Finansiālā bilance

-312

Finansēšana

312

Naudas līdzekļi

312

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

312

11.03.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonds

Resursi izdevumu segšanai

232 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

232 000

Izdevumi - kopā

232 000

Uzturēšanas izdevumi

232 000

Kārtējie izdevumi

206 114

Atlīdzība

7 436

Atalgojums

5 992

Preces un pakalpojumi

198 678

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

12 437

Subsīdijas un dotācijas

12 437

Uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

14.00.00

09.420

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

2 981 605

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 357 646

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

18 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 605 759

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 605 759

Izdevumi - kopā

3 001 831

Uzturēšanas izdevumi

2 985 939

Kārtējie izdevumi

2 965 216

Atlīdzība

2 388 342

Atalgojums

1 850 351

Preces un pakalpojumi

576 874

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

20 723

Sociālie pabalsti

20 723

Kapitālie izdevumi

15 892

Pamatkapitāla veidošana

15 892

Finansiālā bilance

-20 226

Finansēšana

20 226

Naudas līdzekļi

20 226

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 226

29.00.00

Valsts materiālās rezerves

Resursi izdevumu segšanai

4 907 562

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 985 250

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

922 312

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

922 312

Izdevumi - kopā

6 074 512

Uzturēšanas izdevumi

6 069 512

Kārtējie izdevumi

6 069 512

Atlīdzība

517 247

Atalgojums

388 154

Preces un pakalpojumi

5 552 265

Kapitālie izdevumi

5 000

Pamatkapitāla veidošana

5 000

Finansiālā bilance

-1 166 950

Finansēšana

1 166 950

Naudas līdzekļi

1 166 950

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 166 950

29.01.00

04.910

Valsts materiālo rezervju administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

352 784

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 784

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 784

Izdevumi - kopā

352 784

Uzturēšanas izdevumi

352 784

Kārtējie izdevumi

352 784

Atlīdzība

270 002

Atalgojums

205 188

Preces un pakalpojumi

82 782

29.02.00

04.920

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana

Resursi izdevumu segšanai

2 185 250

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 185 250

Izdevumi - kopā

2 469 633

Uzturēšanas izdevumi

2 469 633

Kārtējie izdevumi

2 469 633

Preces un pakalpojumi

2 469 633

Finansiālā bilance

-284 383

Finansēšana

284 383

Naudas līdzekļi

284 383

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

284 383

29.03.00

04.920

Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana

Resursi izdevumu segšanai

2 369 528

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 800 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

569 528

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

569 528

Izdevumi - kopā

3 252 095

Uzturēšanas izdevumi

3 247 095

Kārtējie izdevumi

3 247 095

Atlīdzība

247 245

Atalgojums

182 966

Preces un pakalpojumi

2 999 850

Kapitālie izdevumi

5 000

Pamatkapitāla veidošana

5 000

Finansiālā bilance

-882 567

Finansēšana

882 567

Naudas līdzekļi

882 567

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

882 567

32.00.00

03.140

Materiāltehniskā apgāde

Resursi izdevumu segšanai

7 971 679

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

355 708

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 615 971

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 615 971

Izdevumi - kopā

8 057 808

Uzturēšanas izdevumi

7 692 249

Kārtējie izdevumi

7 692 249

Atlīdzība

951 890

Atalgojums

718 122

Preces un pakalpojumi

6 740 359

Kapitālie izdevumi

365 559

Pamatkapitāla veidošana

365 559

Finansiālā bilance

-86 129

Finansēšana

86 129

Naudas līdzekļi

86 129

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

86 129

32.01.00

03.140

Īpašuma lietu administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

440 396

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 396

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 396

Izdevumi - kopā

440 396

Uzturēšanas izdevumi

440 396

Kārtējie izdevumi

440 396

Atlīdzība

425 019

Atalgojums

321 174

Preces un pakalpojumi

15 377

32.02.00

03.140

Būvniecība un centralizētais iepirkums

Resursi izdevumu segšanai

7 531 283

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

355 708

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 175 575

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 175 575

Izdevumi - kopā

7 617 412

Uzturēšanas izdevumi

7 251 853

Kārtējie izdevumi

7 251 853

Atlīdzība

526 871

Atalgojums

396 948

Preces un pakalpojumi

6 724 982

Kapitālie izdevumi

365 559

Pamatkapitāla veidošana

365 559

Finansiālā bilance

-86 129

Finansēšana

86 129

Naudas līdzekļi

86 129

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

86 129

33.00.00

10.400

Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Resursi izdevumu segšanai

1 540 194

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 540 194

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 540 194

Izdevumi - kopā

1 540 194

Uzturēšanas izdevumi

1 540 194

Kārtējie izdevumi

1 540 194

Atlīdzība

1 540 194

34.00.00

03.110

Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

Resursi izdevumu segšanai

799 550

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

799 550

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

799 550

Izdevumi - kopā

799 550

Uzturēšanas izdevumi

441 554

Kārtējie izdevumi

441 554

Atlīdzība

21 129

Atalgojums

17 029

Preces un pakalpojumi

420 425

Kapitālie izdevumi

357 996

Pamatkapitāla veidošana

357 996

35.00.00

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam

Resursi izdevumu segšanai

1 969 614

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 969 614

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 969 614

Izdevumi - kopā

1 969 614

Uzturēšanas izdevumi

898 289

Kārtējie izdevumi

579 531

Atlīdzība

228 416

Atalgojums

182 090

Preces un pakalpojumi

351 115

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

318 758

Subsīdijas un dotācijas

318 758

Kapitālie izdevumi

1 071 325

Pamatkapitāla veidošana

1 071 325

35.01.00

03.600

Tehniskās palīdzības finansējums

Resursi izdevumu segšanai

117 271

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 271

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 271

Izdevumi - kopā

117 271

Uzturēšanas izdevumi

115 921

Kārtējie izdevumi

115 921

Atlīdzība

99 151

Atalgojums

77 920

Preces un pakalpojumi

16 770

Kapitālie izdevumi

1 350

Pamatkapitāla veidošana

1 350

35.02.00

03.120

Ārējo robežu fonds

Resursi izdevumu segšanai

1 102 386

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 102 386

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 102 386

Izdevumi - kopā

1 102 386

Uzturēšanas izdevumi

34 205

Kārtējie izdevumi

34 205

Atlīdzība

33 735

Atalgojums

27 185

Preces un pakalpojumi

470

Kapitālie izdevumi

1 068 181

Pamatkapitāla veidošana

1 068 181

35.03.00

03.120

Eiropas Atgriešanās fonds

Resursi izdevumu segšanai

388 283

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

388 283

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

388 283

Izdevumi - kopā

388 283

Uzturēšanas izdevumi

388 283

Kārtējie izdevumi

235 164

Atlīdzība

17 838

Atalgojums

14 376

Preces un pakalpojumi

217 326

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

153 119

Subsīdijas un dotācijas

153 119

35.04.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonds III

Resursi izdevumu segšanai

361 674

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

361 674

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

361 674

Izdevumi - kopā

361 674

Uzturēšanas izdevumi

359 880

Kārtējie izdevumi

194 241

Atlīdzība

77 692

Atalgojums

62 609

Preces un pakalpojumi

116 549

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

165 639

Subsīdijas un dotācijas

165 639

Kapitālie izdevumi

1 794

Pamatkapitāla veidošana

1 794

36.00.00

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu finansējuma atmaksas

Resursi izdevumu segšanai

1 519 524

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 519 524

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

794 224

Izdevumi - kopā

794 224

Uzturēšanas izdevumi

254 380

Uzturēšanas izdevumu transferti

254 380

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

254 380

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

254 380

Kapitālie izdevumi

539 844

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

539 844

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

539 844

Finansiālā bilance

725 300

Finansēšana

-725 300

Naudas līdzekļi

-725 300

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-725 300

36.01.00

03.600

Tehniskās palīdzības fonda finansējuma atmaksa

Resursi izdevumu segšanai

152 319

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

152 319

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

68 330

Izdevumi - kopā

68 330

Uzturēšanas izdevumi

66 980

Uzturēšanas izdevumu transferti

66 980

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

66 980

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

66 980

Kapitālie izdevumi

1 350

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

1 350

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

1 350

Finansiālā bilance

83 989

Finansēšana

-83 989

Naudas līdzekļi

-83 989

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-83 989

36.02.00

03.120

Ārējo robežu fonda finansējuma atmaksa

Resursi izdevumu segšanai

1 052 407

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 052 407

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

556 700

Izdevumi - kopā

556 700

Uzturēšanas izdevumi

20 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

20 000

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

20 000

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

20 000

Kapitālie izdevumi

536 700

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

536 700

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

536 700

Finansiālā bilance

495 707

Finansēšana

-495 707

Naudas līdzekļi

-495 707

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-495 707

36.03.00

03.120

Eiropas Atgriešanās fonda finansējuma atmaksa

Resursi izdevumu segšanai

161 121

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

161 121

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

79 500

Izdevumi - kopā

79 500

Uzturēšanas izdevumi

79 500

Uzturēšanas izdevumu transferti

79 500

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

79 500

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

79 500

Finansiālā bilance

81 621

Finansēšana

-81 621

Naudas līdzekļi

-81 621

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-81 621

36.04.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonda III finansējuma atmaksa

Resursi izdevumu segšanai

153 677

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

153 677

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

89 694

Izdevumi - kopā

89 694

Uzturēšanas izdevumi

87 900

Uzturēšanas izdevumu transferti

87 900

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

87 900

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

87 900

Kapitālie izdevumi

1 794

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

1 794

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

1 794

Finansiālā bilance

63 983

Finansēšana

-63 983

Naudas līdzekļi

-63 983

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-63 983

37.00.00

03.600

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

239 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

239 000

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

239 000

Izdevumi - kopā

239 000

Uzturēšanas izdevumi

239 000

Kārtējie izdevumi

239 000

Atlīdzība

5 000

Atalgojums

4 029

Preces un pakalpojumi

234 000

38.00.00

Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe

Resursi izdevumu segšanai

9 010 125

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

120 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 890 125

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 890 125

Izdevumi - kopā

9 011 146

Uzturēšanas izdevumi

9 004 496

Kārtējie izdevumi

1 082 210

Atlīdzība

316 822

Atalgojums

201 117

Preces un pakalpojumi

765 388

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 922 286

Sociālie pabalsti

7 922 286

Kapitālie izdevumi

6 650

Pamatkapitāla veidošana

6 650

Finansiālā bilance

-1 021

Finansēšana

1 021

Naudas līdzekļi

1 021

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 021

38.01.00

10.910

Fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes administrēšana

Resursi izdevumu segšanai

222 563

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 563

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 563

Izdevumi - kopā

222 563

Uzturēšanas izdevumi

218 913

Kārtējie izdevumi

218 913

Atlīdzība

178 281

Atalgojums

147 909

Preces un pakalpojumi

40 632

Kapitālie izdevumi

3 650

Pamatkapitāla veidošana

3 650

38.02.00

10.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

Resursi izdevumu segšanai

7 922 286

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 922 286

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 922 286

Izdevumi - kopā

7 922 286

Uzturēšanas izdevumi

7 922 286

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 922 286

Sociālie pabalsti

7 922 286

38.03.00

07.620

Veselības aprūpe

Resursi izdevumu segšanai

682 226

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

682 226

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

682 226

Izdevumi - kopā

682 226

Uzturēšanas izdevumi

682 226

Kārtējie izdevumi

682 226

Atlīdzība

72 514

Preces un pakalpojumi

609 712

38.04.00

08.620

Fiziskās sagatavotības pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

183 050

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

120 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 050

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 050

Izdevumi - kopā

184 071

Uzturēšanas izdevumi

181 071

Kārtējie izdevumi

181 071

Atlīdzība

66 027

Atalgojums

53 208

Preces un pakalpojumi

115 044

Kapitālie izdevumi

3 000

Pamatkapitāla veidošana

3 000

Finansiālā bilance

-1 021

Finansēšana

1 021

Naudas līdzekļi

1 021

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 021

39.00.00

03.200

Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības projektu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

312 197

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

312 197

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

312 197

Izdevumi - kopā

312 197

Uzturēšanas izdevumi

32 219

Kārtējie izdevumi

32 219

Atlīdzība

11 962

Atalgojums

9 640

Preces un pakalpojumi

20 257

Kapitālie izdevumi

279 978

Pamatkapitāla veidošana

279 978

99.00.00

03.600

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

Resursi izdevumu segšanai

656 293

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

656 293

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

656 293

Izdevumi - kopā

656 293

Uzturēšanas izdevumi

639 553

Kārtējie izdevumi

639 553

Atlīdzība

323 134

Atalgojums

260 404

Preces un pakalpojumi

316 419

Kapitālie izdevumi

16 740

Pamatkapitāla veidošana

16 740

15. Izglītības un zinātnes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

207 704 962

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

9 503 231

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 541 387

Transferti

623 301

Valsts budžeta transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

623 301

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

623 301

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 037 043

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 117 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

6 919 721

Izdevumi - kopā

209 969 656

Uzturēšanas izdevumi

200 809 443

Kārtējie izdevumi

86 189 109

Atlīdzība

52 861 267

Atalgojums

42 296 295

Preces un pakalpojumi

33 327 842

Procentu izdevumi

5 298 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

41 417 035

Subsīdijas un dotācijas

25 063 655

Sociālie pabalsti

16 353 380

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

169 587

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

10

Starptautiskā sadarbība

169 577

Uzturēšanas izdevumu transferti

67 735 287

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts

pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

60 715 671

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

6 919 721

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

6 919 721

Kapitālie izdevumi

9 160 213

Pamatkapitāla veidošana

1 599 774

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7 560 439

Finansiālā bilance

-2 264 694

Finansēšana

2 264 694

Aizņēmumi

-3 456 840

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 456 840

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

Naudas līdzekļi

3 117 894

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 893 216

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 224 678

01.00.00

09.000

Vispārējā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

3 427 851

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

22 418

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 405 433

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 405 433

Izdevumi - kopā

3 433 362

Uzturēšanas izdevumi

3 408 887

Kārtējie izdevumi

1 689 166

Atlīdzība

1 081 381

Atalgojums

871 448

Preces un pakalpojumi

607 785

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 449 213

Subsīdijas un dotācijas

1 449 213

Uzturēšanas izdevumu transferti

270 508

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

270 508

Kapitālie izdevumi

24 475

Pamatkapitāla veidošana

24 475

Finansiālā bilance

-5 511

Finansēšana

5 511

Naudas līdzekļi

5 511

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 511

01.01.00

09.520

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Resursi izdevumu segšanai

71 772

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 772

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 772

Izdevumi - kopā

71 772

Uzturēšanas izdevumi

71 772

Kārtējie izdevumi

71 772

Atlīdzība

5 373

Atalgojums

4 330

Preces un pakalpojumi

66 399

01.02.00

09.210

Sanatorijas tipa internātskola

Resursi izdevumu segšanai

669 475

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

9 970

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

659 505

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

659 505

Izdevumi - kopā

670 193

Uzturēšanas izdevumi

658 193

Kārtējie izdevumi

658 193

Atlīdzība

440 744

Atalgojums

355 181

Preces un pakalpojumi

217 449

Kapitālie izdevumi

12 000

Pamatkapitāla veidošana

12 000

Finansiālā bilance

-718

Finansēšana

718

Naudas līdzekļi

718

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

718

01.03.00

09.210

Sociālās korekcijas izglītības iestādes

Resursi izdevumu segšanai

966 883

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

12 448

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

954 435

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

954 435

Izdevumi - kopā

971 676

Uzturēšanas izdevumi

959 201

Kārtējie izdevumi

959 201

Atlīdzība

635 264

Atalgojums

511 937

Preces un pakalpojumi

323 937

Kapitālie izdevumi

12 475

Pamatkapitāla veidošana

12 475

Finansiālā bilance

-4 793

Finansēšana

4 793

Naudas līdzekļi

4 793

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 793

01.05.00

09.800

Dotācija privātajām mācību iestādēm

Resursi izdevumu segšanai

1 449 213

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 449 213

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 449 213

Izdevumi - kopā

1 449 213

Uzturēšanas izdevumi

1 449 213

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 449 213

Subsīdijas un dotācijas

1 449 213

01.14.00

09.800

Mācību literatūras iegāde

Resursi izdevumu segšanai

270 508

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

270 508

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

270 508

Izdevumi - kopā

270 508

Uzturēšanas izdevumi

270 508

Uzturēšanas izdevumu transferti

270 508

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

270 508

02.00.00

09.000

Profesionālās izglītības mācību iestādes

Resursi izdevumu segšanai

47 949 255

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

5 408 361

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 540 894

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 540 894

Izdevumi - kopā

48 583 355

Uzturēšanas izdevumi

48 232 545

Kārtējie izdevumi

39 087 281

Atlīdzība

29 279 294

Atalgojums

23 528 323

Preces un pakalpojumi

9 807 987

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 149 482

Subsīdijas un dotācijas

1 430 525

Sociālie pabalsti

5 718 957

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 995 782

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

1 995 782

Kapitālie izdevumi

350 810

Pamatkapitāla veidošana

350 810

Finansiālā bilance

-634 100

Finansēšana

634 100

Naudas līdzekļi

634 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

634 100

03.00.00

Augstākā izglītība

Resursi izdevumu segšanai

53 610 613

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 882 880

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 727 733

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 727 733

Izdevumi - kopā

53 922 894

Uzturēšanas izdevumi

53 680 616

Kārtējie izdevumi

11 210 860

Atlīdzība

8 639 796

Atalgojums

6 932 351

Preces un pakalpojumi

2 571 064

Procentu izdevumi

5 298 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 055 893

Subsīdijas un dotācijas

534 385

Sociālie pabalsti

521 508

Uzturēšanas izdevumu transferti

36 115 438

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

36 115 438

Kapitālie izdevumi

242 278

Pamatkapitāla veidošana

242 278

Finansiālā bilance

-312 281

Finansēšana

312 281

Aizņēmumi

-3 456 840

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 456 840

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

Naudas līdzekļi

1 165 481

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 165 481

03.01.00

09.400

Augstskolas

Resursi izdevumu segšanai

38 113 694

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 311 977

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 801 717

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 801 717

Izdevumi - kopā

39 090 680

Uzturēšanas izdevumi

39 042 137

Kārtējie izdevumi

2 841 932

Atlīdzība

1 945 796

Atalgojums

1 541 500

Preces un pakalpojumi

896 136

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

84 767

Subsīdijas un dotācijas

36 235

Sociālie pabalsti

48 532

Uzturēšanas izdevumu transferti

36 115 438

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

36 115 438

Kapitālie izdevumi

48 543

Pamatkapitāla veidošana

48 543

Finansiālā bilance

-976 986

Finansēšana

976 986

Naudas līdzekļi

976 986

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

976 986

03.02.00

09.820

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai

Resursi izdevumu segšanai

342 857

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

342 857

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

342 857

Izdevumi - kopā

342 857

Uzturēšanas izdevumi

342 857

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

342 857

Subsīdijas un dotācijas

342 857

03.04.00

09.430

Studējošo un studiju kreditēšana

Resursi izdevumu segšanai

6 163 923

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 163 923

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 163 923

Izdevumi - kopā

5 310 723

Uzturēšanas izdevumi

5 310 723

Kārtējie izdevumi

12 298

Preces un pakalpojumi

12 298

Procentu izdevumi

5 298 425

Finansiālā bilance

853 200

Finansēšana

-853 200

Aizņēmumi

-3 456 840

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 456 840

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

03.09.00

09.820

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai

Resursi izdevumu segšanai

155 293

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 293

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 293

Izdevumi - kopā

155 293

Uzturēšanas izdevumi

155 293

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

155 293

Subsīdijas un dotācijas

155 293

03.11.00

09.410

Koledžas

Resursi izdevumu segšanai

8 834 846

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 570 903

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 263 943

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 263 943

Izdevumi - kopā

9 023 341

Uzturēšanas izdevumi

8 829 606

Kārtējie izdevumi

8 356 630

Atlīdzība

6 694 000

Atalgojums

5 390 851

Preces un pakalpojumi

1 662 630

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

472 976

Sociālie pabalsti

472 976

Kapitālie izdevumi

193 735

Pamatkapitāla veidošana

193 735

Finansiālā bilance

-188 495

Finansēšana

188 495

Naudas līdzekļi

188 495

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

188 495

04.00.00

09.800

Valsts valodas politika un pārvalde

Resursi izdevumu segšanai

681 888

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

128 529

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

553 359

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

553 359

Izdevumi - kopā

674 976

Uzturēšanas izdevumi

673 776

Kārtējie izdevumi

673 776

Atlīdzība

414 044

Atalgojums

333 245

Preces un pakalpojumi

259 732

Kapitālie izdevumi

1 200

Pamatkapitāla veidošana

1 200

Finansiālā bilance

6 912

Finansēšana

-6 912

Naudas līdzekļi

-6 912

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-6 912

05.00.00

Zinātne

Resursi izdevumu segšanai

21 975 015

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

86 134

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

40 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 848 881

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 848 881

Izdevumi - kopā

21 988 797

Uzturēšanas izdevumi

21 987 497

Kārtējie izdevumi

16 333 007

Atlīdzība

2 887 917

Atalgojums

2 325 609

Preces un pakalpojumi

13 445 090

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

15 000

Starptautiskā sadarbība

15 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

5 639 490

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

5 539 595

Kapitālie izdevumi

1 300

Pamatkapitāla veidošana

1 300

Finansiālā bilance

-13 782

Finansēšana

13 782

Naudas līdzekļi

13 782

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 674

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 108

05.01.00

01.400

Zinātniskās darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

5 602 752

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

49 134

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 553 618

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 553 618

Izdevumi - kopā

5 601 524

Uzturēšanas izdevumi

5 601 524

Kārtējie izdevumi

5 601 524

Preces un pakalpojumi

5 601 524

Finansiālā bilance

1 228

Finansēšana

-1 228

Naudas līdzekļi

-1 228

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 228

05.02.00

01.500

Zinātnes bāzes finansējums

Resursi izdevumu segšanai

8 482 229

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 482 229

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 482 229

Izdevumi - kopā

8 482 229

Uzturēšanas izdevumi

8 482 229

Kārtējie izdevumi

2 842 739

Atlīdzība

2 355 858

Atalgojums

1 897 876

Preces un pakalpojumi

486 881

Uzturēšanas izdevumu transferti

5 639 490

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

5 539 595

05.03.00

08.210

Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

515 487

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

37 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

478 487

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

478 487

Izdevumi - kopā

529 389

Uzturēšanas izdevumi

529 389

Kārtējie izdevumi

529 389

Atlīdzība

404 206

Atalgojums

327 731

Preces un pakalpojumi

125 183

Finansiālā bilance

-13 902

Finansēšana

13 902

Naudas līdzekļi

13 902

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 902

05.05.00

01.400

Tirgus orientētie pētījumi

Resursi izdevumu segšanai

438 750

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 750

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 750

Izdevumi - kopā

438 750

Uzturēšanas izdevumi

438 750

Kārtējie izdevumi

438 750

Preces un pakalpojumi

438 750

05.09.00

01.400

Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

Resursi izdevumu segšanai

771 548

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

40 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

731 548

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

731 548

Izdevumi - kopā

772 656

Uzturēšanas izdevumi

772 656

Kārtējie izdevumi

757 656

Atlīdzība

18 201

Atalgojums

14 675

Preces un pakalpojumi

739 455

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

15 000

Starptautiskā sadarbība

15 000

Finansiālā bilance

-1 108

Finansēšana

1 108

Naudas līdzekļi

1 108

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 108

05.12.00

01.400

Valsts pētījumu programmas

Resursi izdevumu segšanai

6 034 377

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 034 377

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 034 377

Izdevumi - kopā

6 034 377

Uzturēšanas izdevumi

6 034 377

Kārtējie izdevumi

6 034 377

Preces un pakalpojumi

6 034 377

05.15.00

01.500

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

129 872

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 872

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 872

Izdevumi - kopā

129 872

Uzturēšanas izdevumi

128 572

Kārtējie izdevumi

128 572

Atlīdzība

109 652

Atalgojums

85 327