Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts pieejams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļvietnē.

Kultūras ministrijas rīkojums Nr.2.1.-1/96

Rīgā 2009.gada 10.jūnijā

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.128 "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu"

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punktu

 

Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" (turpmāk - Noteikumi Nr.473) 9.punktu, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta (turpmāk - Pieminekļu saraksts) grozījumu projektu, Kultūras ministrija ir konstatējusi:

1. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu ēkas Bauskā, Rīgas ielā 41 (būves kadastra apz. 4001 004 0150 001) (turpmāk - Objekts), iekļaušanu Pieminekļu sarakstā. Rīkojuma projektam klāt pievienoti šādi dokumenti:

1.1. SIA "Straumēni 97" 2008.gada 16.oktobra vēstule Nr.35;

1.2. Izraksts no Inspekcijas komisijas "Par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2009.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1/2009;

1.3. Informācija par Objekta nosaukumu;

1.4. Informācija par Objekta atrašanās vietu (adrese, grupa, grunts, liters);

1.5. Objekta atrašanās vietas shēma topogrāfiskajā plānā;

1.6. Objekta apraksts;

1.7. Objekta fotofiksācijas materiāli;

1.8. Ziņas par Objekta īpašnieku;

1.9. Pamatojums Objekta iekļaušanai Pieminekļu sarakstā.

2. Saskaņā ar Noteikumu Nr.473 2.punktu Inspekcijā saņemts Objekta īpašnieka SIA "Straumēni 97" priekšlikums iekļaut Objektu Pieminekļu sarakstā. Priekšlikums saņemts no Objekta īpašnieka, tādējādi īpašnieks ir paudis savu pozitīvo attieksmi likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un ir noskaidrots tā viedoklis atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai.

3. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1.pantu kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - objekti un teritorijas ar vēsturisku, zinātnisku, māksliniecisku vai citādu kultūras vērtību, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Saskaņā ar Noteikumu Nr.473 3.punktu priekšlikumus par objektu iekļaušanu Pieminekļu sarakstā Inspekcija izskata, izvērtējot konkrētā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kā arī ņemot vērā attiecīgā objekta vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citu kultūras vērtību un kultūras pieminekļu tipoloģiskās grupas izplatību Eiropā, Baltijas jūras reģionā, Latvijas valstī vai novadā. Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" (turpmāk - Noteikumi Nr.474) 12.3.punktā noteikti vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusa kritēriji - objekti ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi - būves, ēkas un to konstrukcijas, ieskaitot to detaļas un rotājumus, kas ir raksturīgas noteiktam Latvijas reģionam.

4. Inspekcijā 2009.gada 8.janvārī izvērtēta Objekta atbilstība kultūras pieminekļa statusam un konstatēts, ka tā kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka Bauskā, Rīgas ielā 41, celta 19.gs. otrajā pusē un pārbūvēta 1906.gadā, kur atradās juveliera darbnīca, veikals un dzīvojamās telpas. Tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un ir daļa no pilsētas vēsturiskās apbūves. Ēka ir viens no greznākajiem 19.gs. otrās puses - 20.gs. sākuma pilsētas mūra namiem ar vēsturisko stilu - klasicisma un tā sauktā "šveices stila" pazīmēm. Ēkas fasādēs saglabājusies bagātīga dekoratīvā apdare - metālkaluma un kokgriezuma balkoni, dekoratīvs kalts izkārtnes turētājs, kā arī interjera elementi - velvētas pagrabu telpas, kāpnes un parketa fragmenti. Ēkas pagalma fasāde ar kokgriezuma balkonu ir nozīmīga Bauskas vecpilsētas Mēmeles krasta kultūrvēsturiskās ainavas daļa.

5. Pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 9.punktu, kā arī uz iepriekš minēto konstatējumu, Kultūras ministrija nolemj:

izdarīt ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.128 "Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu" 2.punktu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā grozījumus un iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā šādu objektu:

8693

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Dzīvojamā un veikalu ēka

Bauskas rajons, Bauska, Rīgas iela 41

19.gs.

otrā puse,

1906.g.

6. Lēmuma pamatojums: likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1.pants un 14.panta otrā daļa, Administratīvā procesa likuma 13.pants, 62.panta pirmā daļa, 66.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta" 2., 3., 5. un 9.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums" 9.11.punkts.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā (Jelgava, Atmodas iela 19, LV-3007) mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Kultūras ministrs I.Dālderis

27.06.2009