Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.05.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.542

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 23.§)
Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības
Izdoti saskaņā ar Robežsardzes likuma 15.1panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā robežsargu aizturētās personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas telpā, kā arī prasības šādas telpas iekārtošanai un aprīkošanai.

2. Robežsargi nodrošina pagaidu turēšanas telpā ievietoto aizturēto personu pastāvīgu uzraudzību un apsardzi.

II. Aizturētās personas ievietošana un turēšana pagaidu turēšanas telpā

3. Aizturēto personu var ievietot pagaidu turēšanas telpā, pamatojoties uz robežsarga lēmumu par ievietošanu pagaidu turēšanas telpā. Par personas ievietošanu robežsargs izdara attiecīgu ierakstu pagaidu turēšanas telpā ievietoto personu reģistrācijas žurnālā (1.pielikums).

4. Pirms aizturētās personas ievietošanas pagaidu turēšanas telpā robežsargs:

4.1. aizturēto personu tai saprotamā valodā iepazīstina ar šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minēto informāciju un informē par videonovērošanu;

4.2. uzaicina aizturēto personu nodot pagaidu glabāšanā priekšmetus, kurus var izmantot uzbrukumam robežsargiem vai ar kuriem iespējams nodarīt kaitējumu citām fiziskām personām vai sev, pārmeklē aizturēto personu un izņem priekšmetus, ko aizturētā persona labprātīgi nav nodevusi.

5. Ja aizturētā persona, kas ievietota pagaidu turēšanas telpā, izsaka sūdzības par veselības stāvokli, robežsargs sniedz pirmo palīdzību un, ja nepieciešams, iz-sauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi.

6. Par pagaidu glabāšanā nodotajiem priekšmetiem, aizturētās personas pārmeklēšanas faktu, pārmeklēšanas laikā izņemtajiem priekšmetiem un vizuālās apskates laikā konstatētajiem miesas bojājumiem, kā arī izteiktajām sūdzībām par veselības stāvokli sastāda apskates un izņemšanas protokolu (2.pielikums), ko pievieno citiem aizturēšanas lietas materiāliem. Apskates un izņemšanas protokola kopiju izsniedz aizturētajai personai.

7. Pagaidu glabāšanā nodotos vai pārmeklēšanas laikā izņemtos priekšmetus glabā šim nolūkam paredzētā vietā.

8. Pagaidu turēšanas telpā atsevišķi ievieto:

8.1. sievietes un vīriešus;

8.2. nepilngadīgos un pilngadīgos, izņemot šo noteikumu 9.punktā minēto gadījumu;

8.3. personas, kurām ir veselības traucējumi.

9. Aizturēto nepilngadīgo personu, ja viņa ir aizturēta kopā ar kādu no viņas vecākiem vai viņas likumisko pārstāvi, var ievietot pagaidu turēšanas telpā kopā ar aizturēto vecāku vai nepilngadīgās personas likumisko pārstāvi.

10. Pagaidu turēšanas telpā ievietotajai aizturētajai personai ir pienākums:

10.1. pakļauties robežsargu likumīgajām prasībām;

10.2. saudzīgi izturēties pret pagaidu turēšanas telpu un tās aprīkojumu;

10.3. uzturēt kārtību pagaidu turēšanas telpā un ievērot personisko higiēnu.

11. Pagaidu turēšanas telpā ievietotajai aizturētajai personai ir tiesības saņemt:

11.1. ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preces 2,56 euro vērtībā, ja aizturētā persona pagaidu turēšanas telpā tiek turēta ilgāk par trim stundām;

11.2. pirmo palīdzību un, ja nepieciešams, neatliekamo medicīnisko palīdzību;

11.3. dzeramo ūdeni.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr.395)

12. Pagaidu turēšanas telpā ievietotajai aizturētajai personai ir aizliegts:

12.1. izmantot jebkura veida sakaru līdzekļus, audiotehniku, fototehniku, videotehniku un datortehniku;

12.2. trokšņot;

12.3. veikt darbības, kas apgrūtina pagaidu turēšanas telpas novērošanu;

12.4. veikt darbības, kas var radīt kaitējumu sev vai citām personām;

12.5. bojāt pagaidu turēšanas telpu vai tās aprīkojumu;

12.6. lietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;

12.7. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu (azartspēles);

12.8. smēķēt.

III. Aizturētās personas izvešana un atbrīvošana

13. Aizturētās personas izved no pagaidu turēšanas telpas, pamatojoties uz robežsarga lēmumu par personas izvešanu, lai:

13.1. veiktu nepieciešamās procesuālās darbības;

13.2. sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību.

14. Izvešanas laikā robežsargs nodrošina aizturētās personas apsardzību.

15. Aizturēto personu atbrīvo no pagaidu turēšanas telpas, pamatojoties uz robežsarga lēmumu par aizturētās personas atbrīvošanu:

15.1. ja ir zudis likumā noteiktais pamats aizturētās personas ievietošanai pagaidu turēšanas telpā;

15.2. lai aizturēto personu nogādātu Valsts policijas īslaicīgās aizturē­šanas vietā, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā vai ārstniecības iestādē;

15.3. lai aizturēto personu nodotu Valsts policijas amatpersonai vai citas iestādes amatpersonai, ja minētā iestāde ir kompetenta izskatīt administratīvā pārkā­puma lietu vai uzsākt kriminālprocesu;

15.4. lai nepilngadīgo nodotu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem vai bērnu aprūpes iestādes pārstāvim;

15.5. lai izpildītu lēmumu par atteikumu personai ieceļot valstī vai lēmumu par personas izraidīšanu no valsts.

16. Atbrīvojot aizturēto personu, pagaidu glabāšanā nodotos vai pārmeklēšanas laikā izņemtos priekšmetus (par kuriem izdarīts ieraksts apskates un izņemšanas protokolā) nodod:

16.1. aizturētajai personai;

16.2. šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – attiecīgās iestādes amatpersonai;

16.3. šo noteikumu 15.4.apakšpunktā minētajā gadījumā – vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem vai bērnu aprūpes iestādes pārstāvim.

17. Par nepilngadīgā ievietošanu bērnu aprūpes iestādē ne vēlāk kā nākamajā darbdienā paziņo bāriņtiesai un pašvaldības sociālajam dienestam.

IV. Pagaidu turēšanas telpas iekārtošanas un aprīkošanas prasības

18. Pagaidu turēšanas telpas iekārtošanas pamatprasība ir nodrošināt tajā ievietoto aizturēto personu drošību, kā arī nepieļaut šo personu patvarīgu izkļūšanu no tās.

19. Pagaidu turēšanas telpu iekārto, ievērojot šādas prasības:

19.1. telpas platība nav mazāka par 3 m2, griestu augstums nav mazāks par 2,5 m, minimālais attālums starp sienām – 1,5 m;

19.2. sienas ar gludu apdari, kas būvētas no ķieģeļiem vai cita izturīga materiāla, vai no koka karkasa ar iekšējo metāla režģi;

19.3. ja telpā ir logi, tie ir aprīkoti ar metāla restēm;

19.4. skatāmais lodziņš no triecienizturīgiem materiāliem, kas nodrošina telpas caurskatāmību;

19.5. tikai no ārpuses slēdzamas metāla durvis vai restotas metāla durvis, vai no iekšpuses ar skārdu nosegtas durvis;

19.6. telpā ierīko apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, kā arī videonovērošanas sistēmu.

20. Pagaidu turēšanas telpā ir šāds aprīkojums:

20.1. pie grīdas piestiprināta guļamlāva ar matraci, spilvenu, gultas segu un dvieli;

20.2. ūdensvadam pieslēgts sanitārais mezgls (var būt atsevišķa telpa), kas nav pārskatāms ar videonovērošanas sistēmu, no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus un kurā ir:

20.2.1. klozetpods un izlietne no triecien-izturīgiem materiāliem;

20.2.2. šķidro ziepju turētājs;

20.2.3. salvešu turētājs;

20.2.4. tualetes papīra turētājs;

20.2.5. atkritumu tvertne.

21. Pagaidu turēšanas telpā nodrošina:

21.1. mākslīgo apgaismojumu dienā, dežūrapgaismojumu naktī;

21.2. gaisa temperatūru, kas nav zemāka par 18 °C;

21.3. ventilāciju;

21.4. saziņas līdzekļus robežsarga iz- saukšanai.

22. Gaismas ķermeņus, apkures radiatorus izvieto aiz metāla restēm, komunikācijas (piemēram, vadus, kabeļus, caurules, elektrības vadus) ierīko personai nepieejamās vietās. Gaismas slēdžus izvieto ārpus pagaidu turēšanas telpas.

23. Pagaidu turēšanas telpas nodrošina ar pieslēgumu autonomiem elektroenerģijas avotiem, lai elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā nodrošinātu apsardzes, ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas sistēmas darbību.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.542

KN542P1.JPG (24757 bytes)

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.542

KN542P2.JPG (62296 bytes)

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
01.01.2014