Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors pilnvaro Pārtikas un veterinārā dienesta valsts vecākos inspektorus un valsts inspektorus veikt valsts uzraudzību un kontroli šā likuma 4.pantā minētajās jomās."

2. Aizstāt 8. un 9.panta ievaddaļā, 10.panta pirmajā daļā, otrās daļas pirmajā teikumā un trešajā daļā un 13.pantā vārdus "pārtikas un veterinārie inspektori" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts vecākie inspektori un valsts inspektori" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 24.pantā vārdus "valsts vecākajam veterinārajam inspektoram" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai".

4. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"52.pants. (1) Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārais dienests."

5. Aizstāt 56.panta 3.punktā vārdus "valsts vecākā veterinārā inspektora" ar vārdiem "valsts vecākā inspektora veterinārajā jomā".

6. Aizstāt 59.panta 11.punkta ievaddaļā vārdus "pārtikas un veterinārā inspektora" ar vārdu "amatpersonas".

7. Aizstāt 61.panta pirmajā daļā vārdus "valsts vecākajiem pārtikas inspektoriem, valsts vecākajiem veterinārajiem inspektoriem, valsts pārtikas inspektoriem un valsts veterinārajiem inspektoriem" ar vārdiem "valsts vecākajiem inspektoriem un valsts inspektoriem veterinārajā un pārtikas jomā".

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009