Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) šķirnes materiāls - ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un to bioprodukts (sperma, olšūnas un embriji);";

papildināt pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) virspārraudzība - individuālās dzīvnieku pārraudzības sistēmas sastāvdaļa, kuras veikšanas laikā pārbauda piena ražības un kvalitātes datu ticamību."

2. 5.pantā:

izteikt panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju pārstādīšanu atļauts veikt fiziskajām personām, kas ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu (turpmāk - sertificēta persona), bet dzīvnieku pārraudzību un mākslīgo apsēklošanu vienā ganāmpulkā - fiziskajām personām, kas ir saņēmušas attiecīgu apliecību.";

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - Datu centrs) sertifikāta izsniegšanu un anulēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam. Ja sertifikāta izsniegšanu un anulēšanu deleģē privāto tiesību subjektam, tam ir tiesības izdot administratīvo aktu.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedzama un anulējama apliecība dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants

Šā likuma un normatīvo aktu par cilts-darbu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests."

4. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants

Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības:

1) kontrolēt komersantu uzņēmumu, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai;

2) ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no privātpersonām informāciju un dokumentus, kas nepieciešami ar ciltsdarbu saistīto pārvaldes uzdevumu izpildei."

5. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants

(1) Datu centrs:

1) uztur un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku vienotu reģistru, individuāli apzīmējamu dzīvnieku vērtēšanas sistēmu un ciltsdarba arhīvu;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem dzīvniekiem;

3) sagatavo datus augstvērtīgu individuāli apzīmējamu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem konsultācijas, kas saistītas ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi;

5) atbilstoši šā likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktam izvērtē biedrības un nodibinājumus un piešķir šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusu;

6) saskaņā ar zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā izvērtē komersanta uzņēmuma, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, atbilstību un reģistrē to;

7) nodrošina šā likuma 5.pantā noteikto personu sertifikāciju;

8) atbilstoši šā likuma 19.1 pantam nodrošina jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu un reģistrēšanu;

9) atbilstoši šā likuma 13.panta trešajai daļai nodrošina slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību.

(2) Datu centram ir šādas tiesības:

1) anulēt normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu neatbilstošus ciltsdokumentus;

2) anulēt normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un medus bišu pārraudzību neatbilstošus dzīvnieka individuālās pārraudzības datus un ganāmpulka pārraudzību;

3) anulēt ierakstu par dzīvnieka izcelšanos no tēva puses, ja dzīvnieks iegūts no nesertificēta vaislinieka;

4) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, sertificētu personu, to personu, kurām ir apliecība pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā, un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajai kārtībai."

6. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju pārbaudes nolūkos veic pārraudzību, dzīvnieku vērtēšanu, dzīvnieku mērīšanu un eksterjera novērtēšanu, iegūstot datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai. Dzīvnieku pārraudzību ganāmpulkā nodrošina ganāmpulka īpašnieks.";

izslēgt otro daļu;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"(3) Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam piena šķirņu govju un kazu virs-pārraudzību."

7. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku atražo, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus un olšūnas vai arī dabiskā ceļā lecinot ar augstvērtīgiem sertificētiem vaisliniekiem.";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(3) Vaislinieku bioproduktu atļauts iegūt komersanta uzņēmumam, kas ir reģistrēts Datu centrā."

8. 17.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajām personām, kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, sertificētām personām, kas saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un fiziskajām personām, kas saņēmušas apliecību mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā;

2) dzīvnieku īpašniekiem lietošanai tikai savā ganāmpulkā."

9. Papildināt 19.1 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Datu centrs Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt ar līgumu privāto vai publisko tiesību subjektam dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu."

10. Izslēgt VI nodaļu un VII nodaļas 22. un 23.pantu.

11. Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Administratīvos aktus, kas attiecas uz sertifikāta vai apliecības izsniegšanu, atjaunošanu, dzīvnieku šķirņu reģistrāciju un apstiprināšanu un ko saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto kārtību pieņēmusi Datu centra funkcionālajā pakļautībā esoša pilnvarota persona, kurai deleģēti šā likuma 5.panta otrajā daļā, 13.panta trešajā daļā un 19.1 pantā minētie uzdevumi, var apstrīdēt Datu centrā. Attiecīgo Datu centra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā."

12. Izslēgt pārejas noteikumu 2. un 3.punktu.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009