Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un pašvaldību institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nosaka saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2009.gadam", samazina amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izmaksai finansējuma apjomu ne mazāk kā par 15 procentiem no kopējā institūcijai šim pašam mērķim sākotnēji apstiprinātā finansējuma apjoma.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2009.gadam", grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma apjomu samazina ne mazāk kā par 15 procentiem no kopējā institūcijai šim pašam mērķim sākotnēji apstiprinātā finansējuma apjoma."

2. 5.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) netiek izmaksātas prēmijas un naudas balvas, netiek veikta materiālā stimulēšana;

2) netiek maksāts atvaļinājuma pabalsts;";

aizstāt trešās daļas 1. un 2.punktā vārdus "(darba alga)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "(mēneša amatalga, darba alga)" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Amatpersonai (darbiniekam) nosaka piemaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no šīs amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas (mēneša amatalgas, darba algas) par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) pienākumu pildīšanu. Prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku) var vienlaicīgi aizvietot ne vairāk kā viena amatpersona (darbinieks)."

4. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 4.pantā minētais kopējais" ar vārdiem "tiesību aktos prasītais";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pārskatīšana" ar vārdiem "nepilna darba laika noteikšana";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "šā likuma 4.pantā minētais kopējais" ar vārdiem "tiesību aktos prasītais".

5. Izslēgt 8.pantu.

6. Papildināt likumu ar 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšanas gadījumā vai amatpersonas amata likvidēšanas gadījumā priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā ir tām amatpersonām (darbiniekiem), kurām ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija.

(2) Ja amatpersonu (darbinieku) darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā ir tām amatpersonām (darbiniekiem), kurām nav cita pastāvīga ienākuma avota. Ja amatpersonām (darbiniekiem) nav cita pastāvīga ienākuma avota, priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā nosaka saskaņā ar Darba likumu.

(3) Par pastāvīgu ienākuma avotu šā panta otrās daļas izpratnē tiek uzskatīta:

1) darba vai amata pienākumu pildīšana pie cita darba devēja, ja par to noteiktā mēnešalga (mēneša amatalga, darba alga) ir vienāda ar minimālo mēneša darba algu vai lielāka un rīkojumā vai līgumā noteiktais darba vai amata pienākumu pildīšanas termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem;

2) vecuma pensija vai izdienas pensija, ja personai saskaņā ar likumu ir tiesības uz šādu pensiju, neatkarīgi no tā, vai šī pensija tiek saņemta.

11.pants. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts izmaksājams saskaņā ar Darba likuma 112.pantu, atlaišanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā:

1) 0,95 mēneša vidējo izpeļņu apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus;

2) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus gadus."

Likums stājas spēkā 2009.gada 29.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūniju.

29.06.2009