Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.169

Rīgā 2009.gada 12.maijā (prot. Nr.126, 13.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.96 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.96 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. atbalsta ģimene/uzticības persona - ģimene/persona, kura sniedz citai ģimenei/ģimenē esošam bērnam atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā;";

1.2. izteikt 6.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.4. atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums;";

1.3. svītrot 6.4.9.apakšpunktu;

1.4. svītrot 9.punktu;

1.5. Izteikt 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam (attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuriem šāda novērtējuma veikšana paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību), kā arī personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;";

1.6. svītrot 11.8.apakšpunktā vārdus "vai sagatavo starplēmumu par klienta vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma nepieciešamību un kopā ar lēmuma pieņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz to Sociālo jautājumu centrā;";

1.7. izteikt 11.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.9. par pieņemto lēmumu rakstiski informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību;";

1.8. papildināt ar 11.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.10. ja pieņemts lēmums par šo saistošo noteikumu 6.1.1. un 6.4.7.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu, Sociālo jautājumu centrā iesniedz lēmumu pamatojošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai pakalpojumu saņemšanas kārtībai.";

1.9. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Sociālo jautājumu centrs:

12.1. saņemot šo saistošo noteikumu 11.10.apakšpunktā minētos Sociālā dienesta sagatavotos dokumentus, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto iesniedzamo dokumentu izvērtēšanu lēmumu par uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai pieņem 10 darba dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas brīža, kā arī izsniedz nosūtījumu uz sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju sociālā pakalpojuma saņemšanai;

12.2. saglabā personai vietu rindā Sociālo jautājumu centrā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt sociālo pakalpojumu, šajā gadījumā sociālo pakalpojumu piedāvājot nākamajai rindā uzņemtajai personai;

12.3. izslēdz no rindas personu, kura uzņemta rindā Sociālo jautājumu centrā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona trīs reizes atsakās no sociālā pakalpojuma saņemšanas;

12.4. informē Sociālo dienestu, kurš pieņēmis lēmumu par šo saistošo noteikumu 6.1.1. un 6.4.7.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu piešķiršanu, ja personai pienākusi rinda sociālā pakalpojuma saņemšanai.";

1.10. papildināt 15.punktu aiz vārda "bāriņtiesu" ar vārdiem "(ja pakalpojumu saņem bērns vai ģimene ar bērnu (-iem))";

1.11. svītrot 18.punktu;

1.12. izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. bez maksas saņemt informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;";

1.13. aizstāt 29.punktā vārdus "līdz vienam mēnesim" ar vārdiem "līdz 60 dienām";

1.14. papildināt ar 34.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz 6 mēnešiem pēc bērna piedzimšanas.";

1.15. izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Lai saņemtu 34.punktā minētos pakalpojumus, persona sociālo pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

35.1. Sociālā dienesta nosūtījumu;

35.2. lai saņemtu 34.1. un 34.2.apakš­punktā minētos pakalpojumus, papildus iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izrakstu no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izrakstu no ārstniecības iestādes par bērna veselības stāvokli (izraksta derīguma termiņš ir 6 mēneši).";

1.16. aizstāt 53.punktā vārdus "vakariņas, brokastis" ar vārdiem "vakariņas un/vai brokastis";

1.17. svītrot 63.1.apakšpunktu;

1.18. aizstāt 65.punktā vārdu "Darba" ar vārdiem "Atbalsta un pašpalīdzības";

1.19. aizstāt XIX nodaļas nosaukumā, kā arī 67., 68., 69. un 70.punktā vārdus "Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums" ar vārdiem "Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums";

1.20. izteikt 68.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.1. ģimenei bērna, viena no bērna vecākiem vai aizbildņa slimības gadījumā;";

1.21. papildināt 75.punktu aiz vārda "bezdarbniekiem," ar vārdu "bezpajumtniekiem,";

1.22. izteikt 77.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.2. citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi.";

1.23. svītrot 78.punktu;

1.24. izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Ja persona ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, Sociālo jautājumu centrs sniedz rakstisku informāciju Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldei par Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību personai.";

1.25. izteikt 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Ja personai nav tiesību reģistrēties Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, tad lēmumu par grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, bet lēmumu par personas uzņemšanu rindā grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma saņemšanai pieņem Sociālo jautājumu centrs.";

1.26. svītrot 82.punktā vārdu "smagiem";

1.27. svītrot 85.punktu;

1.28. svītrot XXIV nodaļu;

1.29. aizstāt 90.1.apakšpunktā vārdu "pārtraukt" ar vārdu "izbeigt";

1.30. izteikt 96.punktu šādā redakcijā:

"96. Par 6.punktā minētajiem sociālajiem pakalpojumiem samaksā klients, klienta apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos un šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību.";

1.31. papildināt 97.1.apakšpunktu aiz vārda "apmēra" ar vārdiem "katram ģimenes loceklim";

1.32. papildināt 97.2.apakšpunktu aiz vārda "apmēru" ar vārdiem "katram ģimenes loceklim";

1.33. izteikt 98.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1. specializētās darbnīcas pakalpojums;";

1.34. izteikt 98.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.9. īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz 6 mēnešiem pēc bērna piedzimšanas.";

1.35. izteikt 99.punktu šādā redakcijā:

"99. Ja klients saņem sociālo pakalpojumu, kurš nav minēts šo saistošo noteikumu 98.punktā, klients vai viņa pilnvarotā persona Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina personas, personas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī gadījumos, ja saskaņā ar šo saistošo noteikumu 97.punktu no samaksas par pakalpojumu personas atsevišķi dzīvojošie apgādnieki nav atbrīvoti, iesniedz atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2009.gada 15.maijā

19.06.2009