Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrajā daļā, 5.pantā, 8.panta pirmajā daļā, 9.panta pirmajā daļā, 10.panta trešajā daļā, 13.pantā, 79.panta otrajā daļā, 91. un 95.pantā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Bāriņtiesas izveidošana un darbība

(1) Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Novados, kuros nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un novadu pilsētās bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados, novadu pagastos un novadu pilsētās nav notāra.

(3) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija, izņemot šā panta piektajā daļā minētos gadījumus.

(4) Nosakot bāriņtiesu skaitu, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama. Bāriņtiesas darbība nodrošināma visos novada pagastos un novada pilsētās.

(5) Vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot vairākas bāriņtiesas vai  vairākas pašvaldības - kopīgu bāriņtiesu. Šādos gadījumos nosakāma katras bāriņtiesas darbības teritorija.

(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Bāriņtiesas nosaukumu veido, attiecīgās bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdu "bāriņtiesa".

(8) Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa."

3. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome."

4. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu "zīmogs";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Bāriņtiesai var būt vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zīmogi."

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Bāriņtiesas sastāvs

(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.

(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību.

(3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks."

6. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata:

1) pēc viņa vēlēšanās;

2) sakarā ar šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanos, ja viņš netiek ievēlēts atkārtoti;

3) ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidēšanu;

4) sakarā ar amata likvidēšanu.

(2) Bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata sakarā ar bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu.

(3) Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktu vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktu vai otro daļu, attiecīgā persona par atbrīvošanu rakstveidā brīdināma vismaz vienu mēnesi iepriekš."

7. Papildināt 15.pantu pēc vārda "pašvaldības" ar vārdiem "domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta".

8. Aizstāt 17.panta 4.punktā vārdus "sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm" ar vārdiem "sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu".

9. Papildināt 46.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 12.panta pirmajā daļā, 13. un 14.pantā noteiktajos gadījumos nodod bāriņtiesas lietas jaunieceltajam bāriņtiesas priekšsēdētājam vai domes pilnvarotai amatpersonai."

10. Izteikt 60.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem izdarīt apliecinājumus un pildīt citus šā likuma 61.pantā minētos uzdevumus."

11. Papildināt 61.panta trešo daļu pēc pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

"Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa izveido atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu."

12. Papildināt 66.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu."

13. Papildināt likumu ar 93.1 pantu šādā redakcijā:

"93.1 pants. Atlaišanas pabalsts

Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā likuma 12.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu vai bāriņtiesas locekli - saskaņā ar šā likuma 12.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu vai otro daļu, attiecīgajai personai izmaksājams pabalsts mēneša amatalgas apmērā."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai novadā, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.septembrim darbību turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai."

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 21.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 10.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009