Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.486

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro, ceturto un piekto daļu, 29.1 panta otro un piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energo­resursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot Latvijas Republikas teritorijā esošus vai Latvijas Republikā iegūtus atjaunojamos energoresursus;".

2. Izteikt 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās iekārtas, - būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju plānotās elektrostacijas būvniecībai."

3. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Komersantiem, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

21.1. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 147 × e × k;

21.2. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 120 × e × k;

21.3. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = Tg × k × 4,5;

9,3

21.4. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām pēc šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 147 × e × k × 0,6;

21.5. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus pēc šo noteikumu 21.2.apakš­punktā minētā termiņa:

C = 120 × e × k × 0,6;

21.6. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus pēc šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētā termiņa:

C = Tg × k × 3,4;

9,3

21.7. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pieņemšanas dienas:

C = 159 × e × k;

21.8. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus pēc šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 159 × e × k × 0,8;

21.9. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 188 × e × k;

21.10. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 21.9.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 188 × e × k × 0,8;

21.11. saules elektrostacijām iepirkuma cena ir:

C = 427× e, kur

C - cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju (Ls/MWh), kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem;

e - Latvijas Bankas noteiktais lata kurss pret Eiropas Savienības vienoto valūtu dienā, kad izrakstīts rēķins par elektroenerģiju;

k - cenas diferencēšanas koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.pielikumā;

Tg - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - regulators) apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikts dabasgāzes patēriņam no 126 tūkst.nm3 līdz 1260 tūkst.nm3 gadā (Ls/tūkst.nm3), ar faktisko siltumspēju.

22. Biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko komersanti ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

22.1. 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = Tg × k × 3,6;

9,3

22.2. 10 gadus pēc šo noteikumu 22.1.apakš­punktā minētā termiņa:

C =

Tg × k

× 3 ".
9,3

4. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja komersanti elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem ir uzsākuši pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, šādai elektroenerģijai tiek saglabāta iepirkuma cena, kāda tā bija Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā, līdz termiņiem, kādi noteikti tiesību aktos laikā, kad šie komersanti uzsāka elektroenerģijas ražošanu."

5. Izteikt 29.punktā minēto Enatc apzīmējumu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Enatc - kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts šo noteikumu 13.punktā minētajos lēmumos - administratīvajos aktos, kuri izsniegti elektrostacijām, kas paredzētas atjaunojamā energoresursa veida izmantošanai, bet kalendāra gada laikā atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 31., 33., 40. vai 41.punktam, kā arī kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts ministrijas lēmumos - administratīvajos aktos, kuri izsniegti atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus", bet atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 26., 31., 33. vai 65.punktam."

6. Izteikt 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu:

30.1. piecu mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - izsniegšanas rakstiski informē ministriju par licences saņemšanu elektroenerģijas ražošanai (ja tas noteikts tiesību aktos un ja, iesniedzot šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu, nebija aizpildīts iesnieguma 2.2.apakšpunkts), norādot licences izsniegšanas datumu un numuru;

30.2. astoņu mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - izsniegšanas rakstiski iesniedz ministrijā bankas kredītkomitejas apstiprinātu lēmumu vai citu garantiju par finansējuma nodrošinājumu;

30.3. 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pieņemšanas saņem būvatļauju un iesniedz ministrijā apliecinātu būvatļaujas kopiju;

30.4.  12 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pieņemšanas uzsāk būvēt elektro­staciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.6.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai palielināta tās jauda, vai 18 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pieņemšanas uzsāk būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 5.1., 5.4. vai 5.5.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai tiks palielināta tās jauda. Par elektrostacijas būvniecības uzsākšanu vai tās jaudas palielināšanu komersants līdz minētajam termiņam rakstiski informē ministriju un iesniedz apliecinājumu, ka būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt komersanta iesniegto dokumentu autentiskumu, kā arī pārbaudīt, vai attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir uzsākta.

31. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 30.punktā minētos pienākumus vai arī ministrija pārbaudē konstatē, ka attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai jaudas palielināšana nav uzsākta, ministrija 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - atcelšanu, izņemot gadījumus, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu. Ministrija pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu, kas nav ilgāks par astoņiem mēnešiem. Minēto lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

7. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, 24 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pie­ņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam elektrostacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi, vai 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - pieņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam elektro­stacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 5.1., 5.4., 5.5. un 5.6.apakšpunktā minētie energoresursi. Komersants 20 dienu laikā rakstiski informē ministriju par elektroenerģijas pārdošanas uzsākšanu obligātā iepirkuma ietvaros. Ja minētajā termiņā ministrija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma - administratīvā akta - atcelšanu. Ministrijas lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

8. Izteikt 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģija saražota vēja elektrostacijā, kurā vismaz vienas ģenerētājvienības elektriskā jauda ir 250 kW vai lielāka, un tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ražotājs ieguvis pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;".

9. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Ja, izvērtējot šo noteikumu 39.punktā minētos komersanta iesniegtos ikgadējos pārskatus, ministrija konstatē, ka:

40.1. no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.4. vai 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā triju gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.1.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā septiņu gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.6.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā viena gada periodā, nevienā gadā sistēmas operatora sistēmā nav nodots elektroenerģijas apjoms, kas atbilst vismaz 90 % no šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā - administratīvajā aktā - noteiktā elektroenerģijas iepirkuma apjoma gadā, un komersants nav pierādījis vai ministrija nav konstatējusi tam objektīvu attaisnojumu, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu - administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši viena, triju vai septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā attiecīgā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam, kas reizināts ar 1,1. Par attiecīgo gadu tiek uzskatītas 365 kalendāra dienas, sākot no tā mēneša un datuma, kad ir noslēgts komersanta un publiskā tirgotāja līgums par elektroenerģijas nodošanu;

40.2. no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.4. vai 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā triju gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.1.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā septiņu gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.6.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā viena gada periodā, vismaz vienā gadā sistēmas operatora sistēmā ir nodots elektroenerģijas apjoms, kas vismaz par 10 % pārsniedz šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā - administratīvajā aktā - noteikto elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu - administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši viena, triju vai septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā attiecīgā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam. Par attiecīgo gadu tiek uzskatītas 365 kalendāra dienas, sākot no tā mēneša un datuma, kad ir noslēgts komersanta un publiskā tirgotāja līgums par elektroenerģijas nodošanu."

10. Aizstāt 42.punktā skaitli "36" ar skaitli "24".

11. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Sistēmas operators pārtrauc maksāt par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja elektrostacija nav darboties spējīga ilgāk par sešiem mēnešiem. No dienas, kad komersants pierāda, ka elektrostacija ir darboties spējīga, sistēmas operators atjauno maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ieturot komersantam samaksāto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu, ko sistēmas operators samaksājis laikā, kad elektrostacija nebija darboties spējīga."

12. Papildināt noteikumus ar 64., 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

"64. Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publiskais tirgotājs līdz 2009.gada 15.jūnijam atbilstoši grozījumiem šo noteikumu 1.pielikumā precizē publicēto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu 2009.gadam un 30 dienu laikā precizēto informāciju publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Tajā pašā dienā, kad tiek publicēts obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, publiskais tirgotājs par aprēķinātajiem no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomiem rakstiski informē ministriju un regulatoru.

65. Ja šo noteikumu 26.punktā minētie komersanti izvēlas pretendēt uz tiesībām pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šo noteikumu prasībām, tie iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus Ekonomikas ministrijā atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām. Šo noteikumu 26.punktā minētie komersanti, kas iesnieguši iesniegumu atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām un ir saņēmuši šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu -, ar minētā administratīvā akta izsniegšanas brīdi zaudē tiesības uz elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un tās pārdošanu, kuras tie bija ieguvuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

66. Ekonomikas ministrija izskata šo noteikumu 62.punktā minētā konkursa ietvaros saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumu šo noteikumu 60.punktā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 1.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

p.k.

Atjaunojamo energoresursu un elektrostacijas veids

2009.gadā

2010.gadā un turpmākajos 10 gados

1.

Hidroelektrostacijas ar jaudu, lielāku par 5 MW

36,35 %

34,31 %

2.

Hidroelektrostacijas ar jaudu 5 MW un mazāku

1,88 %

1,98 %

3.

Šo noteikumu 5.4.apakšpunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

0,20 %

0,27 %

4.

Šo noteikumu 5.5.apakšpunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

3,88 %

5,10 %

5.

Biogāzes elektrostacijas

6,90 %

7,93 %

6.

Biomasas elektrostacijas un elektrostacijas, kurās biomasu izmanto kopā ar fosilo kurināmo

3,46 %

4,97 %

7.

Saules elektrostacijas

0,00 %

0,01 %

Kopā 

52,67 %

54,57 %"

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 5.jūniju.

05.06.2009