Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.480

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"6. Zvejas limits (tai skaitā vēžu, trīsuļodu kāpuru ieguves limits) ūdenstilpēs noteikts normatīvajos aktos par zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu sadalījumā pa ūdenstilpēm un limitu izmantošanas kārtību.

7. Zveja īpaši aizsargājamā dabas teritorijā notiek saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un šiem noteikumiem.

8. Nomātā ūdenstilpē un ūdenstilpē, kurā tiek ieviesta licencētā rūpnieciskā zveja, pēc saskaņošanas ar valsts aģentūru "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra), Vides ministriju un attiecīgo Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sektoru var noteikt zvejas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu, kā arī licencēto rūpniecisko zveju.

9. Zveja īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos ir atļauta, pamatojoties uz Zvejniecības likumā noteiktajā kārtībā saskaņotām zivsaimniecības programmām vai projektiem."

2. Izteikt 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. murdus, kuru sētas garums vai spārnu atvērums ir lielāks par 30 m (izņemot murdu limitu, kas noteikts zušu un ezera salaku specializētajai zvejai, un murdu limitu zvejai Buļļupē, Daugavā, posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, Daugavas ūdenskrātuvēs un Liepājas ezerā, - saskaņā ar minētajiem limitiem murda sētas garums var būt lielāks par 30 m, bet nedrīkst pārsniegt 100 m un murda spārnu atvērums nav lielāks par 30 m);".

3. Papildināt noteikumus ar 14.3.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14.3.4. tīklu vai murdu vairākās ūdens­tilpēs viena zvejas tiesību nomas perioda laikā, kā arī aizliegts slēgt zvejas tiesību nomas līgumu vienlaikus ar vairākām pašvaldībām par zveju ūdenstilpē, kas atrodas vairāk nekā vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā."

4. Svītrot 15.punktu.

5. Izteikt 22.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Specializētajā zvejā laikposmā no 16.marta līdz 20.jūnijam zvejā ar tīkliem un no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam zvejā ar murdiem šo noteikumu 16.punktā minēto zivju sugu piezveja ir aizliegta, bet pārējo zivju sugu piezveja nepārsniedz 10 % no kopējā loma svara."

6. Svītrot 29.1.apakšpunktā skaitļus un vārdu "30.1. un 30.2.".

7. Izteikt 33.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.5. līdz katra mēneša desmitajam datumam iesniegt attiecīgajā Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes kontroles sektorā iepriekšējā mēneša zvejas žurnālu arī tad, ja attiecīgajā mēnesī zveja nav notikusi vai nav nozvejas;".

8. Aizstāt 33.8.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrai".

9. Izteikt 35.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.5. apturēt vai anulēt izsniegto zvejas atļauju (licenci), ja notiek šo noteikumu pārkāpumu izmeklēšana vai ir izdarīti šo noteikumu 38.2.3., 38.2.4. un 38.3.apakš­punktā minētie pārkāpumi, vai ir saņemts attiecīgās pašvaldības paziņojums par zvejnieka - rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka - saistību neizpildi vai informācija par šo noteikumu 33.12.apakšpunktā minētā pienākuma nepildīšanu;".

10. Izteikt 35.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.1. reģistrēt no zvejnieka saņemtos zvejas žurnālus un līdz katra nākamā mēneša divdesmitajam datumam iesniegt tos Latvijas Zivju resursu aģentūrā;".

11. Aizstāt 35.2.3. un 35.2.4.apakšpunktā vārdus "Zivsaimniecības pārvaldē" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrā".

12. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Ja ūdeņi atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, pašvaldība:

36.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu sadalījumā pa ūdenstilpēm un to izmantošanas kārtību noslēdz zvejas tiesību nomas līgumus ar zvejniekiem un sadala zvejas limitus ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu pārējos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai;

36.2. ievērojot situācijas izmaiņas attiecīgajos ūdeņos, iesniedz Latvijas Zivju resursu aģentūrā un Vides ministrijā priekšlikumus par šo noteikumu 27., 28. un 29.punktā minēto zvejas aizlieguma termiņu iespējamām izmaiņām hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ. Latvijas Zivju resursu aģentūra pēc minēto priekšlikumu izvērtēšanas saskaņā ar Zvejniecības likuma 16.pantu var pieņemt lēmumu par atbilstošiem zvejas regulēšanas vai ierobežošanas pasākumiem."

13. Papildināt 38.1.apakšpunktu aiz skaitļa "38.2." ar vārdu un skaitli "un 38.3.".

14. Svītrot 38.2.2.apakšpunktu.

15. Papildināt noteikumus ar 38.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"38.3. piemēro šo noteikumu 6.pielikumā noteiktās takses pieckāršā apmērā par attiecīgas zivju sugas zveju aizliegtā laikā un vietā (šo noteikumu V nodaļa)."

16. Papildināt 39.punktu aiz skaitļa "38.2." ar vārdu un skaitli "un 38.3.".

17. Aizstāt 6.pielikuma 3.punktā skaitli "50" ar skaitli "100".

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūniju.

03.06.2009