Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.477

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68., 185.nr.; 2005, 8., 63., 157., 201.nr.; 2006, 90., 149.nr.; 2007, 33., 108., 160.nr.; 2008, 29., 122.nr.; 2009, 29.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdu "produkts" ar vārdu "maisījums";

1.2. izteikt 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.9. vielas, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk - Regula Nr. 1272/2008), VI pielikuma 3.daļu ir klasificētas kā 1.A, 1.B vai 2.kategorijas kancerogēnās, mutagēnās vai reproduktīvajai funkcijai toksiskās vielas. Vielas, kas klasificētas kā 2.kategorijas kancerogēnās, mutagēnās vai reproduktīvajai funkcijai toksiskās vielas, drīkst izmantot kosmētikas līdzekļos, ja Eiropas Komisijas Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS - Scientific Committee on Consumer Safety) tās ir novērtējusi un atzinusi par pieņemamu izmantošanai kosmētikas līdzekļos.";

1.3. izteikt 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. kura gala sastāva atbilstības pārbaude veikta, testējot dzīvniekus ar tādu metodi, kas nav alternatīva metode, pēc tam, kad attiecīgā alternatīvā metode ir validēta un pieņemta Eiropas Kopienas līmenī, attiecīgi ņemot vērā validācijas attīstību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) (turpmāk - alternatīvās pārbaudes metodes);";

1.4. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Latvijā ir aizliegts izmantot dzīvniekus:

19.1. gatavo kosmētikas līdzekļu testēšanai, lai noteiktu to atbilstību šo noteikumu prasībām;

19.2. kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu vai sastāvdaļu kombināciju testēšanai, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu prasībām, vēlākais, dienā, kad šādi testi jāaizstāj ar vienu vai vairākām validētām metodēm, kas iekļautas Komisijas 2008.gada 30.maija Regulā Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), vai šo noteikumu 14.pielikumā.";

1.5. aizstāt 25.7.apakšpunktā vārdu "preparāts" ar vārdu "maisījums";

1.6. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Ražotājs un pirmais importētājs nodrošina sabiedrībai viegli pieejamu (tai skaitā elektroniski) šo noteikumu 58.1. un 58.6.apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas tirgū piedāvātajiem kosmētikas līdzekļiem. Informāciju par vielas daudzumu kosmētikas līdzekļa sastāvā nodrošina tām vielām, kas atbilst šādām Regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

68.1. 2.1.bīstamības klasei (sprādzienbīstami materiāli), 2.2.bīstamības klasei (uzliesmojošas gāzes), 2.3.bīstamības klasei (uzliesmojoši aerosoli), 2.4.bīstamības klasei (oksidējošas gāzes), 2.6.bīstamības klasei (uzliesmojoši šķidrumi), 2.7.bīstamības klasei (uzliesmojošas cietas vielas), 2.8.bīstamības klases (pašreaģējošas vielas) A un B tipam, 2.9.bīstamības klasei (pirofori šķidrumi), 2.10.bīstamības klasei (piroforas cietas vielas), 2.12.bīstamības klasei (vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes), 2.13.bīstamības klases (oksidējoši šķidrumi) 1. un 2.kategorijai, 2.14.bīstamības klases (oksidējošas cietas vielas) 1. un 2.kategorijai, 2.15.bīstamības klases (organiskie peroksīdi) A līdz F tipam;

68.2. 3.1.bīstamības klasei (akūtā toksicitāte), 3.2.bīstamības klasei (kodīgums/kairinājums ādai), 3.3.bīstamības klasei (nopietni bojājumi acīm/acu kairinājums), 3.4.bīstamības klasei (sensibilizācija ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu), 3.5.bīstamības klasei (cilmes šūnu mutagenitāte), 3.6.bīstamības klasei (kancerogenitāte), 3.7.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju) attiecībā uz nelabvēlīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību vai uz attīstību, 3.8.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība) attiecībā uz ietekmi, kas nav narkotiska ietekme, 3.9.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība), 3.10.bīstamības klasei (ieelpas bīstamība);

68.3. 4.1.bīstamības klasei (ūdens videi bīstamas vielas);

68.4. 5.1.bīstamības klasei (bīstamība ozona slānim).";

1.7. papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu ar 65., 66. un 67.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/112/EK (2008.gada 16.decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

66) Komisijas Direktīva 2008/123/EK (2008.gada 18.decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un VII pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

67) Komisijas Direktīva 2009/6/EK (2009.gada 4.februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam.";

1.8. izteikt 2.pielikuma 16.punktu šādā redakcijā:

"16.

167.

4-aminobenzoskābe un tās esteri ar brīvu aminogrupu

4-aminobenzoic acid and its esters, with the free amino group"

1.9. papildināt 2.pielikumu ar 612. un 613.punktu šādā redakcijā:

"612.

1370.

Dietilēnglikols (DEG), zīmju līmeni skatīt III pielikumā

2,2'-oksidietanols

Cas.Nr.111-46-6

EK Nr.203-872-2

Diethylene glycol (DEG), for traces level see Annex III

2,2'-oxydiethanol

613.

1371.

Fitonadions,

Fitomenadions (INN)

Cas Nr.84-80-0/81818-54-4

EK Nr.201-564-2

Phytonadione (INCI), phytomenadione (INN)"

1.10. papildināt 3.pielikuma I nodaļu ar 188., 189., 190. un 191.punktu šādā redakcijā:

"188.

Toluols

CAS Nr. 108-88-3

EK Nr. 203-625-9

Toluene

CAS No 108-88-3

EC No 203-625-9

Nagu līdzekļi

25 %

Sargāt no bērniem!

Tikai pie­augušajiem!

189.

Dietilēnglikols

(DEG)

CAS Nr. 111-46-6

EK Nr. 203-872-2

2,2'-oksidietanols

Diethylene glycol

(DEG)

CAS No 111-46-6

EC No 203-872-2

2,2'-oxydiethanol

Zīmes sastāvdaļās

0,1 %

190.

Butoksidiglikols

CAS Nr. 112-34-5

EK Nr. 203-961-6

dietilēnglikola

monobutilēteris

(DEGBE)

Butoxydiglycol

CAS No 112-34-5

EC No 203-961-6

diethylene glycol

monobutyl ether

(DEGBE)

Šķīdinātājs matu

krāsošanas līdzekļos

9 %

Nelietot aerosolos

(izsmi­dzinātājos)

191.

Butoksietanols

CAS Nr. 111-76-2

EK Nr. 203-905-0

etilēnglikola

monobutilēteris

(EGBE)

Butoxyethanol

CAS No 111-76-2

EC No 203-905-0

ethylene glycol

monobutyl ether

(EGBE)

Šķīdinātājs oksidējo­šos matu krāsošanas

līdzekļos

Šķīdinātājs neoksi­dējošos

matu

krāsošanas līdzekļos

4,0 %

 

 

 

2,0 %

Nelietot aerosolos

(izsmi­dzinātājos)

Nelietot aerosolos

(izsmi­dzinātājos)

"

1.11. aizstāt 4.pielikuma 3.piezīmē vārdus "7.pielikumā minētajos standartos" ar vārdiem "8.pielikumā minētajās metodēs";

1.12. svītrot 6.pielikuma 1.punktu;

1.13. svītrot 6.pielikuma 27.punkta 4.ailē vārdus "sauļošanās līdzekļos";

1.14. svītrot 7.pielikumu;

1.15. aizstāt 14.pielikuma 1.piezīmē vārdus "nav minētas šo noteikumu 7.pielikumā" ar vārdiem "atbilst šo noteikumu prasībām un nav minētas Komisijas 2008.gada 30.maija Regulā Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)".

2. Šo noteikumu 1.13.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 8.jūlijā.

3. Šo noteikumu 1.8. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 8.oktobrī.

4. Šo noteikumu 1.9.apakšpunkts, kā arī 1.10.apakšpunkts attiecībā uz 189., 190. un 191.punktu stājas spēkā 2009.gada 5.novembrī.

5. Šo noteikumu 1.10.apakšpunkts attiecībā uz 188.punktu stājas spēkā 2010.gada 5.februārī.

6. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.14. un 1.15.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

7. Šo noteikumu 1.2. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministrs I.Eglītis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.jūniju.

03.06.2009