Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.10.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 38.§)
Dabas lieguma “Sedas purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Sedas purvs” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību, ūdens resursu un ūdensputnu migrācijai un ligzdošanai nozīmīgu biotopu aizsardzību. Dabas liegumā sastopami šādi biotopi: neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži, purvaini meži, upju palieņu pļavas un vecupes.

3. Dabas lieguma platība ir 7240 hektāru. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

6. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

6.1. regulējamā režīma zona;

6.2. dabas lieguma zona;

6.3. dabas parka zona;

6.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēti dabas lieguma apskatei.

8. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10. un 24.punktā un 11.2., 14.7.2., 14.7.3., 22.2., 22.6., 28.2., 29.1. un 29.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

9.2. novadīt neattīrītus ražošanas, sadzīves un komunālos notekūdeņus uz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī neattīrītus notekūdeņus infiltrēt gruntī;

9.3. būvēt ēkas uz virszemes ūdensobjektiem vai virs tiem, izņemot privātos mākslīgos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā;

9.4. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.5. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam pārvietoties ar peldošiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar zinātnisko pētniecību un teritorijas apsaimniekošanu un kontroli;

9.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.7. dedzināt sauso zāli;

9.8. no 1.marta līdz 1.decembrim dedzināt niedres, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.9. veikt rūpniecisko zveju;

9.10. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam makšķerēt;

9.11. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.12. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

10. Visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenci.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

11. Visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

11.1. veikt arheoloģisko izpēti;

11.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot esošās hidroloģiskās sistēmas uzturēšanu (bebru dambju nojaukšanu, aizsargdambju atjaunošanu, ceļu (tai skaitā sliežu ceļu) uzturēšanu un kūdras ieguves lauku ekspluatāciju).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

12. Būvniecība dabas liegumā ir jāveic atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Regulējamā režīma zona

13. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgāko teritoriju aizsardzību.

14. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

14.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;

14.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu īstenošana, kā arī cilvēku glābšana un meklēšana;

14.3. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) ikdienas un periodiskā uzturēšana;

14.4. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana;

14.5. makšķerēšana šo noteikumu 1.pielikumā minētā valsts meža 32. un 38.kvartāla ūdenstilpēs (ievērojot šo noteikumu 9.10.apakšpunktā minētos nosacījumus) un makšķerēšana pārējās ūdenstilpēs no brīža, kad uz ūdenstilpes ir izveidojusies ledus sega, vai bezledus periodā no 1.decembra līdz 31.martam;

14.6. medības atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem;

14.7. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

14.7.1. zinātniskās pētniecības darbi;

14.7.2. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana;

14.7.3. šo noteikumu 1.pielikumā minēto ceļu (tai skaitā sliežu ceļu) rekonstrukcija, ja tās veikšanai nav nepieciešama zemes lietošanas kategorijas maiņa.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

16. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

17. Regulējamā režīma zonā atļautas medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot ūdens­putnu medības. Ūdensputnu medības 21.meža kvartālā atļautas saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, izņemot pirmdienas un otrdienas laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim.

18. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

IV. Dabas lieguma zona

19. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu ornitoloģiski vērtīgāko teritoriju un īpaši aizsargājamo mežu, purvu un pļavu biotopu aizsardzību.

20. Dabas lieguma zonā aizliegts:

20.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;

20.2. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

20.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu pļavas, terašu un meža pļavas un lauces;

20.4. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

20.5. nosusināt purvus;

20.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot:

20.6.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

20.6.2. šo noteikumu 22.2.apakšpunktā un 24.punktā minēto darbību veikšanu;

20.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

20.8. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

20.9. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā, un ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

20.10. rīkot autosacensības, motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

20.11. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720);

20.12. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720);

20.13. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

20.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

20.15. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

20.16. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

20.17. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

20.18. cirst kokus galvenajā cirtē, rekonstruktīvajā cirtē un kopšanas cirtē;

20.19. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

21. Dabas lieguma zonā aizliegts cirst un izvākt kokus vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir 25 centimetri, izņemot:

21.1. koku ciršanu meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošanai;

21.2. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu, kokus atstājot mežaudzē;

21.3. darbības dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai;

21.4. svaigi vēja gāzto ošu un egļu ciršanu un izvākšanu, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

22. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

22.1. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

22.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus), tai skaitā labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas;

22.3. sēt un stādīt mežu;

22.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

22.5. veikt zinātniskos pētījumus;

22.6. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

23. Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

23.1 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

24. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

24.1. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) rekonstrukciju;

24.2. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu īstenošanai.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

25. Dabas lieguma zonā pēc kūdras lauka izstrādes jāveic renaturalizācijas darbi, lai veicinātu gruntsūdens līmeņa dabisku atjaunošanos.

V. Dabas parka zona

26. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un to dzīvotņu saglabāšanu, vienlaikus veicinot sabiedrības atpūtu, izglītošanu un audzināšanu.

27. Dabas parka zonā aizliegts:

27.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;

27.2. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

27.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

27.4. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā, un ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

27.5. sadalīt mežus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes un pārējās zemes – zemes vienībās, kas mazākas par trim hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

27.6. nosusināt purvus;

27.7. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

27.8. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot vai ieaudzējot mežu sējot vai stādot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot Meža valsts reģistrā reģistrētās medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

27.9. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

27.9.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

27.9.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

27.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

28. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

28.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

28.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus, tai skaitā labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

29. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

29.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

29.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) rekonstrukciju;

29.3. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

VI. Neitrālā zona

30. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētās (ar lauksaimniecībā intensīvi izmantojamu zemi) un kūdras ieguves teritorijā.

31. Neitrālajā zonā:

31.1. atļauta kūdras ieguve atbilstoši izsniegtajai zemes dzīļu izmantošanas licencei;

31.2. pēc kūdras lauka izstrādes jāveic renaturalizācijas darbi, lai veicinātu dabīgā gruntsūdens līmeņa atjaunošanos.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Dabas lieguma “Sedas purvs” funkcionālo zonu shēma
KN478P1.JPG (146755 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Dabas lieguma "Sedas purvs" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

(Pielikums MK 23.10.2012. noteikumu Nr.720 redakcijā)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma "Sedas purvs" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

2.1.1.1.

398550

600983

2.2.1.2.

398550

600792

2.3.1.3.

399070

601017

2.4.1.4.

399150

601096

2.5.1.5.

399310

601250

2.6.1.6.

399390

601302

2.7.1.7.

399600

601425

2.8.1.8.

399770

601485

2.9.1.9.

399620

601740

2.10.1.10.

399500

601663

2.11.1.11.

399480

601833

2.12.1.12.

399990

602105

2.13.1.13.

399840

602335

2.14.1.14.

399660

602590

2.15.1.15.

399680

602749

2.16.1.16.

399670

602960

2.17.1.17.

399500

603323

2.18.1.18.

399600

603676

2.19.1.19.

399610

603763

2.20.1.20.

399690

603938

2.21.1.21.

399720

604141

2.22.1.22.

399880

604539

2.23.1.23.

399980

604722

2.24.1.24.

400130

605148

2.25.1.25.

400160

605252

2.26.1.26.

400150

605284

2.27.1.27.

400160

605453

2.28.1.28.

400180

605480

2.29.1.29.

400570

605587

2.30.1.30.

400590

605637

2.31.1.31.

399800

606393

2.32.1.32.

400140

606758

2.33.1.33.

399290

607578

2.34.1.34.

397650

605858

2.35.1.35.

397620

605751

2.36.1.36.

397650

605693

2.37.1.37.

398890

604502

2.38.1.38.

398950

604397

2.39.1.39.

398940

604310

2.40.1.40.

398320

603663

2.41.1.41.

399570

602483

2.42.1.42.

399560

602433

2.43.1.43.

399710

602287

2.44.1.44.

399760

602344

2.45.1.45.

399800

602296

3. Regulējamā režīma zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

3.1.2.1.

396910

602372

3.2.2.2.

396990

602362

3.3.2.3.

397040

602382

3.4.2.4.

398900

604343

3.5.2.5.

398910

604393

3.6.2.6.

398870

604472

3.7.2.7.

398160

605144

3.8.2.8.

398150

605089

3.9.2.9.

397860

604743

3.10.2.10.

398080

604520

3.11.2.11.

397410

603773

3.12.2.12.

397190

603980

3.13.2.13.

396610

603317

3.14.2.14.

396230

602914

3.15.2.15.

396290

602911

3.16.2.16.

396340

602888

4. Regulējamā režīma zonas 3.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

4.1.3.1.

397310

604559

4.2.3.2.

397440

604692

4.3.3.3.

397240

604849

4.4.3.4.

397120

604740

4.5.3.5.

397140

604726

4.6.3.6.

397040

604616

4.7.3.7.

397180

604508

4.8.3.8.

397270

604603

5. Regulējamā režīma zonas 4.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

5.1.4.1.

395790

604624

5.2.4.2.

6396080

604988

5.3.4.3.

6396160

604961

5.4.4.4.

6396280

605082

5.5.4.5.

396220

605207

5.6.4.6.

395980

605432

5.7.4.7.

395830

605275

5.8.4.8.

395780

605317

5.9.4.9.

395440

604961

6. Regulējamā režīma zonas 5.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

6.1.5.1.

397460

605874

6.2.5.2.

397570

605859

6.3.5.3.

397650

605910

6.4.5.4.

399260

607606

6.5.5.5.

398590

608247

6.6.5.6.

398490

608336

6.7.5.7.

398400

608236

6.8.5.8.

398250

608248

6.9.5.9.

398090

608040

6.10.5.10.

397890

608228

6.11.5.11.

396810

607135

6.12.5.12.

397330

606634

6.13.5.13.

397390

606598

6.14.5.14.

397370

606514

6.15.5.15.

397350

606502

6.16.5.16.

397340

606457

6.17.5.17.

397320

606365

6.18.5.18.

397280

606310

6.19.5.19.

397300

606287

6.20.5.20.

397290

606197

6.21.5.21.

397240

606083

7. Regulējamā režīma zonas 6.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

7.1.6.1.

397830

604774

7.2.6.2.

398120

605111

7.3.6.3.

398110

605194

7.4.6.4.

397230

606038

7.5.6.5.

397210

606001

7.6.6.6.

396890

605674

7.7.6.7.

397630

604963

7.8.6.8.

397670

604931

III. Dabas parka zona

8. Dabas parka zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

8.1.1.1.

401530

601755

8.2.1.2.

401520

602564

8.3.1.3.

400720

602554

8.4.1.4.

400820

602318

8.5.1.5.

400860

602301

8.6.1.6.

400890

602274

8.7.1.7.

400900

602303

8.8.1.8.

400930

602293

8.9.1.9.

400920

602261

8.10.1.10.

400880

602242

8.11.1.11.

400880

602163

8.12.1.12.

400900

602148

8.13.1.13.

400910

602211

8.14.1.14.

400990

602207

8.15.1.15.

400990

602233

8.16.1.16.

401080

602306

8.17.1.17.

401110

602277

8.18.1.18.

401100

602192

8.19.1.19.

401170

602164

8.20.1.20.

401210

602169

8.21.1.21.

401220

602161

8.22.1.22.

401240

602128

8.23.1.23.

401310

602094

8.24.1.24.

401320

602071

8.25.1.25.

401490

601913

9. Dabas parka zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

9.1.2.1.

400740

602649

9.2.2.2.

400870

602783

9.3.2.3.

400850

602952

9.4.2.4.

400860

603009

9.5.2.5.

400900

603178

9.6.2.6.

400880

603178

9.7.2.7.

400860

603222

9.8.2.8.

400790

603226

9.9.2.9.

400780

603259

9.10.2.10.

400750

603276

9.11.2.11.

400750

603353

9.12.2.12.

400770

603365

9.13.2.13.

400770

603507

9.14.2.14.

400790

603563

9.15.2.15.

400730

603687

9.16.2.16.

400690

603702

9.17.2.17.

400590

603719

9.18.2.18.

400480

603708

9.19.2.19.

400510

603727

9.20.2.20.

400490

603752

9.21.2.21.

400450

603736

9.22.2.22.

400430

603744

9.23.2.23.

400420

603804

9.24.2.24.

400510

603803

9.25.2.25.

400520

603862

9.26.2.26.

400510

603961

9.27.2.27.

400440

604027

9.28.2.28.

400380

604042

9.29.2.29.

400360

604086

9.30.2.30.

400360

604109

9.31.2.31.

400390

604137

9.32.2.32.

400380

604157

9.33.2.33.

400370

604209

9.34.2.34.

400350

604236

9.35.2.35.

400350

604428

9.36.2.36.

400300

604429

9.37.2.37.

400260

604779

9.38.2.38.

400250

604751

9.39.2.39.

400240

604718

9.40.2.40.

400260

604699

9.41.2.41.

400280

604657

9.42.2.42.

400240

604648

9.43.2.43.

400210

604589

9.44.2.44.

400250

604524

9.45.2.45.

400190

604444

9.46.2.46.

400230

604429

9.47.2.47.

400340

604219

9.48.2.48.

400320

604069

9.49.2.49.

400380

603427

9.50.2.50.

400610

603412

9.51.2.51.

400600

603115

9.52.2.52.

400530

603078

9.53.2.53.

400690

602647

10. Dabas parka zonas 3.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

10.1.3.1.

400260

604779

10.2.3.2.

400250

605073

10.3.3.3.

400240

605029

10.4.3.4.

400250

604996

10.5.3.5.

400250

604921

10.6.3.6.

400230

604860

10.7.3.7.

400210

604823

10.8.3.8.

400230

604788

11. Dabas parka zonas 4.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

11.1.4.1.

400260

605084

11.2.4.2.

400570

605441

11.3.4.3.

400570

605493

11.4.4.4.

400420

605433

11.5.4.5.

400380

605396

11.6.4.6.

400330

605401

11.7.4.7.

400280

605377

11.8.4.8.

400260

605351

11.9.4.9.

400260

605330

11.10.4.10.

400320

605321

11.11.4.11.

400330

605284

11.12.4.12.

400270

605277

11.13.4.13.

400210

605197

11.14.4.14.

400270

605113

12. Dabas parka zonas 5.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

12.1.5.1.

401260

605548

12.2.5.2.

401260

606224

12.3.5.3.

401230

606219

12.4.5.4.

400980

605969

12.5.5.5.

400850

606097

12.6.5.6.

400640

605878

12.7.5.7.

400650

605789

12.8.5.8.

400710

605584

12.9.5.9.

400740

605538

12.10.5.10.

400840

605518

12.11.5.11.

400870

605477

12.12.5.12.

400870

605417

12.13.5.13.

400900

605383

12.14.5.14.

401050

605366

12.15.5.15.

401050

605414

12.16.5.16.

401140

605454

12.17.5.17.

401170

605515

13. Dabas parka zonas 6.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

13.1.6.1.

401360

606350

13.2.6.2.

401460

606451

13.3.6.3.

401590

606727

13.4.6.4.

401800

606939

13.5.6.5.

401940

607047

13.6.6.6.

401860

607310

13.7.6.7.

401870

607382

13.8.6.8.

401820

607376

13.9.6.9.

401720

607332

13.10.6.10.

401670

607290

13.11.6.11.

401590

607325

13.12.6.12.

401550

607271

13.13.6.13.

401590

607227

13.14.6.14.

401620

607236

13.15.6.15.

401670

607138

13.16.6.16.

401690

607140

13.17.6.17.

401720

607058

13.18.6.18.

401540

606939

13.19.6.19.

401420

606836

13.20.6.20.

401080

607061

13.21.6.21.

401000

607042

13.22.6.22.

400930

606970

13.23.6.23.

400910

606876

13.24.6.24.

401330

606563

13.25.6.25.

401220

606429

14. Dabas parka zonas 7.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

14.1.7.1.

395100

601079

14.2.7.2.

395130

601107

14.3.7.3.

395110

601157

14.4.7.4.

394790

601459

14.5.7.5.

394840

601479

14.6.7.6.

396190

602864

14.7.7.7.

396240

602877

14.8.7.8.

396280

602873

14.9.7.9.

396320

602854

14.10.7.10.

396980

602255

14.11.7.11.

398320

603663

14.12.7.12.

398940

604310

14.13.7.13.

398950

604397

14.14.7.14.

398890

604502

14.15.7.15.

397650

605693

14.16.7.16.

397620

605751

14.17.7.17.

397650

605858

14.18.7.18.

399290

607578

14.19.7.19.

400290

608640

14.20.7.20.

400260

608668

14.21.7.21.

399260

607606

14.22.7.22.

397650

605910

14.23.7.23.

397570

605859

14.24.7.24.

397460

605874

14.25.7.25.

397240

606083

14.26.7.26.

397290

606197

14.27.7.27.

397300

606287

14.28.7.28.

397280

606310

14.29.7.29.

397320

606365

14.30.7.30.

397340

606457

14.31.7.31.

397350

606502

14.32.7.32.

397370

606514

14.33.7.33.

397390

606598

14.34.7.34.

397330

606634

14.35.7.35.

396810

607135

14.36.7.36.

397890

608228

14.37.7.37.

397700

608412

14.38.7.38.

398040

608769

14.39.7.39.

397940

608860

14.40.7.40.

398170

609095

14.41.7.41.

398550

608729

14.42.7.42.

398330

608490

14.43.7.43.

398490

608336

14.44.7.44.

398590

608247

14.45.7.45.

398900

608584

14.46.7.46.

398790

608689

14.47.7.47.

398800

608726

14.48.7.48.

398410

609098

14.49.7.49.

398650

609149

14.50.7.50.

398680

609002

14.51.7.51.

398770

608971

14.52.7.52.

398800

609007

14.53.7.53.

398800

609034

14.54.7.54.

398820

609051

14.55.7.55.

398860

609050

14.56.7.56.

398880

608984

14.57.7.57.

398830

608858

14.58.7.58.

398820

608793

14.59.7.59.

398860

608789

14.60.7.60.

398910

608840

14.61.7.61.

398950

608852

14.62.7.62.

398940

608997

14.63.7.63.

398960

609028

14.64.7.64.

399020

609039

14.65.7.65.

399090

609019

14.66.7.66.

399130

609017

14.67.7.67.

399180

609048

14.68.7.68.

399170

609058

14.69.7.69.

399220

609114

14.70.7.70.

399300

609180

14.71.7.71.

399260

609256

14.72.7.72.

399300

609283

14.73.7.73.

399300

609300

14.74.7.74.

399330

609336

14.75.7.75.

399710

609409

14.76.7.76.

399760

609445

14.77.7.77.

396280

608779

14.78.7.78.

396290

608724

14.79.7.79.

396270

608681

14.80.7.80.

396220

608675

14.81.7.81.

396200

608637

14.82.7.82.

396270

608610

14.83.7.83.

396290

608626

14.84.7.84.

396310

608616

14.85.7.85.

396280

608579

14.86.7.86.

396270

608508

14.87.7.87.

396290

608457

14.88.7.88.

396250

608424

14.89.7.89.

396260

608406

14.90.7.90.

396240

608363

14.91.7.91.

396190

608375

14.92.7.92.

396180

608343

14.93.7.93.

396190

608339

14.94.7.94.

396190

608299

14.95.7.95.

396210

608307

14.96.7.96.

396210

608292

14.97.7.97.

396220

608278

14.98.7.98.

396240

608295

14.99.7.99.

396240

608279

14.100.7.100.

396240

608267

14.101.7.101.

396230

608256

14.102.7.102.

396240

608208

14.103.7.103.

396320

608132

14.104.7.104.

396650

608130

14.105.7.105.

393560

605689

14.106.7.106.

393530

605845

14.107.7.107.

393450

605915

14.108.7.108.

393420

605991

14.109.7.109.

393330

606086

14.110.7.110.

393240

606115

14.111.7.111.

393190

606197

14.112.7.112.

393120

606042

14.113.7.113.

393080

605896

14.114.7.114.

393020

605888

14.115.7.115.

393060

605853

14.116.7.116.

393050

605819

14.117.7.117.

393080

605787

14.118.7.118.

393040

605741

14.119.7.119.

393070

605695

14.120.7.120.

393070

605668

14.121.7.121.

392990

605624

14.122.7.122.

393000

605602

14.123.7.123.

393070

605638

14.124.7.124.

393110

605561

14.125.7.125.

393110

605495

14.126.7.126.

393180

605415

14.127.7.127.

393250

605440

14.128.7.128.

392960

605212

14.129.7.129.

392470

604973

14.130.7.130.

392460

604936

14.131.7.131.

392980

605186

14.132.7.132.

395490

607160

14.133.7.133.

395450

607020

14.134.7.134.

395460

607013

14.135.7.135.

395500

607099

14.136.7.136.

395550

607075

14.137.7.137.

395560

607046

14.138.7.138.

395630

607026

14.139.7.139.

395620

607144

14.140.7.140.

395700

607145

14.141.7.141.

395710

607095

14.142.7.142.

395750

607084

14.143.7.143.

395760

607025

14.144.7.144.

395710

606984

14.145.7.145.

395700

606870

14.146.7.146.

395610

606781

14.147.7.147.

395600

606725

14.148.7.148.

395640

606765

14.149.7.149.

395640

606742

14.150.7.150.

395710

606752

14.151.7.151.

395770

606791

14.152.7.152.

395780

606723

14.153.7.153.

395920

606588

14.154.7.154.

396020

606700

14.155.7.155.

396020

606784

14.156.7.156.

396040

606768

14.157.7.157.

396040

606743

14.158.7.158.

396060

606799

14.159.7.159.

396090

606804

14.160.7.160.

396260

606669

14.161.7.161.

396230

606710

14.162.7.162.

396260

606723

14.163.7.163.

396320

606618

14.164.7.164.

396470

606769

14.165.7.165.

397190

606074

14.166.7.166.

397180

606028

14.167.7.167.

396860

605702

14.168.7.168.

396890

605674

14.169.7.169.

397210

606001

14.170.7.170.

397230

606038

14.171.7.171.

398110

605194

14.172.7.172.

398120

605111

14.173.7.173.

397830

604774

14.174.7.174.

397860

604743

14.175.7.175.

398150

605089

14.176.7.176.

398160

605144

14.177.7.177.

398870

604472

14.178.7.178.

398910

604393

14.179.7.179.

398900

604343

14.180.7.180.

397040

602382

14.181.7.181.

396990

602362

14.182.7.182.

396910

602372

14.183.7.183.

396340

602888

14.184.7.184.

396290

602911

14.185.7.185.

396230

602914

14.186.7.186.

396610

603317

14.187.7.187.

396010

603787

14.188.7.188.

395980

603786

14.189.7.189.

394700

604987

14.190.7.190.

394720

605011

14.191.7.191.

394460

605259

14.192.7.192.

394460

605271

14.193.7.193.

394420

605328

14.194.7.194.

394450

605308

14.195.7.195.

394450

605324

14.196.7.196.

394460

605328

14.197.7.197.

394480

605303

14.198.7.198.

394560

605303

14.199.7.199.

394570

605334

14.200.7.200.

394610

605346

14.201.7.201.

394640

605319

14.202.7.202.

394690

605344

14.203.7.203.

394740

605314

14.204.7.204.

394790

605384

14.205.7.205.

394880

605392

14.206.7.206.

394970

605424

14.207.7.207.

395030

605509

14.208.7.208.

395040

605544

14.209.7.209.

395060

605555

14.210.7.210.

395080

605585

14.211.7.211.

395130

605691

14.212.7.212.

395170

605730

14.213.7.213.

395140

605756

14.214.7.214.

395180

605849

14.215.7.215.

395170

605885

14.216.7.216.

395180

605941

14.217.7.217.

395180

606140

14.218.7.218.

395130

606096

14.219.7.219.

395120

606120

14.220.7.220.

395090

606091

14.221.7.221.

395050

606133

14.222.7.222.

395200

606287

14.223.7.223.

395120

606366

14.224.7.224.

395110

606330

14.225.7.225.

395080

606298

14.226.7.226.

395040

606216

14.227.7.227.

395020

606173

14.228.7.228.

394940

606117

14.229.7.229.

394820

606072

14.230.7.230.

394580

606046

14.231.7.231.

394520

606009

14.232.7.232.

394460

606006

14.233.7.233.

394410

606062

14.234.7.234.

394410

605974

14.235.7.235.

394420

605959

14.236.7.236.

394400

605946

14.237.7.237.

394410

605930

14.238.7.238.

394390

605910

14.239.7.239.

394400

605899

14.240.7.240.

394330

605793

14.241.7.241.

394470

605663

14.242.7.242.

394470

605542

14.243.7.243.

394350

605419

14.244.7.244.

394300

605408

14.245.7.245.

394360

605353

14.246.7.246.

392410

603321

14.247.7.247.

392370

603379

14.248.7.248.

392440

603585

14.249.7.249.

391800

604248

14.250.7.250.

390880

603007

14.251.7.251.

390770

602848

14.252.7.252.

391270

602691

14.253.7.253.

392060

602235

14.254.7.254.

392630

601736

14.255.7.255.

393120

601903

14.256.7.256.

393590

601617

14.257.7.257.

394340

601675

14.258.7.258.

394700

601460

14.259.7.259.

394660

601530

14.260.7.260.

394740

601494

14.261.7.261.

394820

601514

14.262.7.262.

396240

602989

14.263.7.263.

395880

603335

14.264.7.264.

395210

602637

14.265.7.265.

394490

603325

14.266.7.266.

393680

602483

14.267.7.267.

396050

607341

14.268.7.268.

396090

607360

14.269.7.269.

396130

607385

14.270.7.270.

396160

607379

14.271.7.271.

396240

607378

14.272.7.272.

396750

607909

14.273.7.273.

396760

607904

14.274.7.274.

396850

607989

14.275.7.275.

396870

607978

14.276.7.276.

396910

608020

14.277.7.277.

396800

608128

14.278.7.278.

395880

607487

14.279.7.279.

395900

607470

14.280.7.280.

395940

607387

15. Dabas parka zonas 8.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

15.1.8.1.

392600

605594

15.2.8.2.

392610

605594

15.3.8.3.

392510

605775

15.4.8.4.

392530

605832

15.5.8.5.

392540

606051

15.6.8.6.

392690

606207

15.7.8.7.

392630

606273

15.8.8.8.

392680

606336

15.9.8.9.

392670

606387

15.10.8.10.

392740

606453

15.11.8.11.

392850

606569

15.12.8.12.

392920

606530

15.13.8.13.

392890

606468

15.14.8.14.

392920

606463

15.15.8.15.

393010

606567

15.16.8.16.

393040

606627

15.17.8.17.

393320

606349

15.18.8.18.

393380

606401

15.19.8.19.

393340

606575

15.20.8.20.

393350

606720

15.21.8.21.

393280

606836

15.22.8.22.

393370

606940

15.23.8.23.

393080

607215

15.24.8.24.

392960

607072

15.25.8.25.

392870

607095

15.26.8.26.

392860

607118

15.27.8.27.

392820

607110

15.28.8.28.

392780

607127

15.29.8.29.

392720

607160

15.30.8.30.

392640

607074

15.31.8.31.

392550

607164

15.32.8.32.

392580

607207

15.33.8.33.

392540

607256

15.34.8.34.

392490

607230

15.35.8.35.

392420

607248

15.36.8.36.

392360

607312

15.37.8.37.

392300

607251

15.38.8.38.

392410

607146

15.39.8.39.

392390

607125

15.40.8.40.

392450

607032

15.41.8.41.

392390

606966

15.42.8.42.

392290

606937

15.43.8.43.

392270

606895

15.44.8.44.

392190

606859

15.45.8.45.

392100

607000

15.46.8.46.

392010

606990

15.47.8.47.

391860

607124

15.48.8.48.

391790

607202

15.49.8.49.

391720

607211

15.50.8.50.

391640

607321

15.51.8.51.

391610

607243

15.52.8.52.

392100

606489

15.53.8.53.

391900

606386

15.54.8.54.

391920

606360

15.55.8.55.

391790

606183

15.56.8.56.

391700

606114

15.57.8.57.

391700

606078

15.58.8.58.

391570

605986

15.59.8.59.

391570

606010

15.60.8.60.

391390

605864

15.61.8.61.

391370

605923

15.62.8.62.

391280

605949

15.63.8.63.

391280

605981

15.64.8.64.

391230

605978

15.65.8.65.

391260

606018

15.66.8.66.

391140

606113

15.67.8.67.

391090

606122

15.68.8.68.

391060

606046

15.69.8.69.

391110

606024

15.70.8.70.

391100

605955

15.71.8.71.

391050

605900

15.72.8.72.

391010

605919

15.73.8.73.

390860

605531

15.74.8.74.

391830

605659

15.75.8.75.

392080

606316

15.76.8.76.

392160

606391

16. Dabas parka zonas 9.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

16.1.9.1.

394960

607486

16.2.9.2.

395350

607883

16.3.9.3.

395330

607893

16.4.9.4.

395260

607824

16.5.9.5.

395150

607849

16.6.9.6.

395140

607808

16.7.9.7.

395060

607708

16.8.9.8.

394920

607700

16.9.9.9.

394910

607890

16.10.9.10.

394770

608019

16.11.9.11.

394790

608082

16.12.9.12.

394860

608022

16.13.9.13.

395070

608095

16.14.9.14.

395180

608250

16.15.9.15.

395220

608193

16.16.9.16.

395230

608129

16.17.9.17.

395310

608343

16.18.9.18.

395210

608416

16.19.9.19.

395210

608413

16.20.9.20.

393690

608137

16.21.9.21.

393620

607795

16.22.9.22.

393720

607696

16.23.9.23.

393800

607630

16.24.9.24.

393830

607656

16.25.9.25.

393830

607674

16.26.9.26.

393870

607688

16.27.9.27.

393920

607730

16.28.9.28.

393970

607780

16.29.9.29.

393940

607819

16.30.9.30.

393950

607845

16.31.9.31.

393980

607839

16.32.9.32.

394020

607880

16.33.9.33.

393990

607903

16.34.9.34.

394000

607918

16.35.9.35.

394030

607931

16.36.9.36.

394060

607915

16.37.9.37.

394060

607896

16.38.9.38.

394020

607828

16.39.9.39.

394300

608123

17. Dabas parka zonas 10.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

17.1.10.1.

395260

608827

17.2.10.2.

395270

608828

17.3.10.3.

395300

608817

17.4.10.4.

395300

608761

17.5.10.5.

395350

608811

17.6.10.6.

395390

608824

17.7.10.7.

395360

608896

17.8.10.8.

395340

608999

17.9.10.9.

395360

609021

17.10.10.10.

395370

609062

17.11.10.11.

395410

609064

17.12.10.12.

395430

609101

17.13.10.13.

395520

609036

17.14.10.14.

395540

609048

17.15.10.15.

395560

609044

17.16.10.16.

395560

609024

17.17.10.17.

395580

609022

17.18.10.18.

395570

609080

17.19.10.19.

395500

609111

17.20.10.20.

395500

609139

17.21.10.21.

395410

609195

17.22.10.22.

395300

609215

17.23.10.23.

395250

609390

17.24.10.24.

395300

609401

17.25.10.25.

395280

609422

17.26.10.26.

395380

609445

17.27.10.27.

395480

609543

17.28.10.28.

395480

609575

17.29.10.29.

395130

609499

17.30.10.30.

395150

609368

17.31.10.31.

395140

609367

18. Dabas parka zonas 11.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

18.1.11.1.

396120

609110

18.2.11.2.

396010

609692

18.3.11.3.

395660

609616

18.4.11.4.

395640

609513

18.5.11.5.

395710

609442

18.6.11.6.

395740

609441

18.7.11.7.

395760

609413

18.8.11.8.

395770

609372

18.9.11.9.

395680

609358

18.10.11.10.

395660

609322

18.11.11.11.

395650

609268

18.12.11.12.

395700

609235

18.13.11.13.

395710

609205

18.14.11.14.

395760

609186

18.15.11.15.

395810

609134

18.16.11.16.

395880

609101

18.17.11.17.

395900

608930

18.18.11.18.

395980

608892

18.19.11.19.

396040

608914

18.20.11.20.

396040

608966

18.21.11.21.

396090

609036

18.22.11.22.

396110

609072

18.23.11.23.

396120

609098

IV. Neitrālā zona

19. Neitrālās zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

19.1.1.1.

396610

603317

19.2.1.2.

397190

603980

19.3.1.3.

397410

603773

19.4.1.4.

398080

604520

19.5.1.5.

397860

604743

19.6.1.6.

397830

604774

19.7.1.7.

397670

604931

19.8.1.8.

397630

604963

19.9.1.9.

396890

605674

19.10.1.10.

396860

605702

19.11.1.11.

396120

606413

19.12.1.12.

395620

605888

19.13.1.13.

395590

605916

19.14.1.14.

394720

605011

19.15.1.15.

394700

604987

19.16.1.16.

395980

603786

19.17.1.17.

396010

603787

19.18.1.18.

397180

604508

19.19.1.19.

397270

604603

19.20.1.20.

397310

604559

19.21.1.21.

397440

604692

19.22.1.22.

397240

604849

19.23.1.23.

397120

604740

19.24.1.24.

397140

604726

19.25.1.25.

397040

604616

19.26.1.26.

395790

604624

19.27.1.27.

396080

604988

19.28.1.28.

396160

604961

19.29.1.29.

396280

605082

19.30.1.30.

396220

605207

19.31.1.31.

395980

605432

19.32.1.32.

395830

605275

19.33.1.33.

395780

605317

19.34.1.34.

395440

604961

20. Neitrālās zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

x koordināta

y koordināta

20.1.2.1.

401720

607332

20.2.2.2.

401820

607376

20.3.2.3.

401870

607382

20.4.2.4.

401960

607410

20.5.2.5.

402000

607447

20.6.2.6.

402140

607943

20.7.2.7.

401910

607992

20.8.2.8.

401920

607718

20.9.2.9.

401810

607704

Piezīme. Dabas lieguma funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 metram. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.720)

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

OZOLLAPA.JPG (8826 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
26.10.2012