Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 13.jūlijā Noteikumi Nr. 251

Rīgā (prot. Nr. 35, 5.§)

Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar

Alkohola aprites likuma 4.panta

ceturto daļu, 5.panta pirmo, trešo

un ceturto daļu, 6.panta ceturto daļu,

13.panta otro daļu un 54.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka to dokumentu sarakstu, kas nepieciešami, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) (turpmāk - licence) uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā, kārtību, kādā noformējama vienota parauga stingrās uzskaites preču pavadzīme-rēķins alkoholam (turpmāk - pavadzīme), maksājuma uzdevumā un pavadzīmē norādāmās ziņas, alkohola uzskaites kārtību, alkoholisko dzērienu īpašu mazumtirdzniecības kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzami pārskati par uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā un par alkohola ražošanas izejvielu (arī graudu) iepirkuma līgumu izpildi.

II. Licences uzņēmējdarbībai ar alkoholu

saņemšanai nepieciešamie dokumenti

2. Lai saņemtu vienu no Alkohola aprites likuma 17.pantā minētajām licencēm uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) (turpmāk - uzņēmums) iesniedz licencēšanas komisijā pieteikumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

2.1. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju vai norakstu;

2.2. uzņēmuma statūtu, kā arī statūtu grozījumu kopiju vai norakstu;

2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu;

2.4. uzņēmuma paziņojumu par norēķinu kontiem, kuri tiks izmantoti norēķiniem par darījumiem ar alkoholu;

2.5. pašvaldības atzinumu par attiecīgā veida darbību ar alkoholu pieteikumā norādītajās darbības vietās;

2.6. ražošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas telpu (tilpņu) lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu kopiju vai norakstu;

2.7. ar pieteicēja uzņēmuma zīmogu un amatpersonas parakstu apstiprinātu ražošanas, tirdzniecības un uzglabāšanas telpu plāna kopiju, kurā norādītas ieeju (izeju) vietas (norādīta saistība ar citām ēkas daļām un atsevišķi norādīta tirdzniecības zāles platība (m2));

2.8. ārvalstu ražotāja vai sertifikācijas institūcijas izsniegtu alkohola izcelsmi apliecinošu dokumentu, kuram pievienots produkcijas, alkoholisko dzērienu kataloga vai etiķetes paraugs (ja tiek iesniegts pieteikums licences alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam saņemšanai);

2.9. elektroniskā kases aparāta tehniskās pases kopiju (ja tiek iesniegts pieteikums licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanai);

2.10. ar ārvalstu ražotājuzņēmumu vai izplatītājuzņēmumu noslēgtā līguma kopiju vai norakstu, vai priekšlīguma (nodomu protokola) kopiju (ja tiek iesniegts pieteikums licences alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam saņemšanai);

2.11. ar muitas vai akcīzes preču noliktavas turētāju noslēgtā līguma kopiju (ja tiek iesniegts pieteikums licences alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam saņemšanai).

3. Iesniedzot dokumentu kopijas vai norakstus, uzrādāmi to oriģināli.

III. Maksājumu uzdevumā un pavadzīmē norādāmās ziņas,

pavadzīmes noformēšanas kārtība, alkohola uzskaite

4. Norēķinus par alkoholu uzņēmums veic, izmantojot maksājuma uzdevumus, kuros norādāma šāda informācija:

4.1. maksātāja un maksājuma saņēmēja pilns nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

4.2. tās preces klasifikācijas pazīmes (spirts, alkoholiskie dzērieni un citas), par kuru veic norēķinu;

4.3. pavadzīmes numurs un izdošanas datums, kuram atbilstoši tiek veikts maksājums (izņemot gadījumus, ja tiek veikta priekšapmaksa, norādot norēķinu veidu - "priekšapmaksa");

4.4. visu nosaukumu preču vērtības kopējā summa;

4.5. maksājuma uzdevuma aizpildīšanas datums.

5. Uzņēmums, kurš veic darbības ar alkoholu, katrai realizētajai (izņemot mazumtirdzniecībā fiziskām personām), nodotajai realizācijai, iegādātajai, pieņemtajai, atpakaļ nosūtītajai vai pārvietotajai (arī viena uzņēmuma ietvaros starp licencētām vietām) partijai noformē un pievieno atbilstošu pavadzīmi.

6. Pavadzīmē norādāma šāda informācija:

6.1. pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

6.2. ziņas par nosūtītāju (pārdevēju):

6.2.1. uzņēmuma nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

6.2.2. preces iekraušanas vietas adrese;

6.2.3. licences sērija, numurs, izdošanas datums, pārreģistrācijas termiņš;

6.2.4. Akcizēto preču pārvaldē un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēti kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

6.3. ziņas par saņēmēju (pircēju):

6.3.1. uzņēmuma nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

6.3.2. preces izkraušanas vietas adrese;

6.3.3. licences sērija, numurs, izdošanas datums, pārreģistrācijas termiņš;

6.3.4. Akcizēto preču pārvaldē un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēti kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

6.4. alkohola pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds;

6.5. ziņas par preci:

6.5.1. alkohola veids un nosaukums;

6.5.2. absolūtā spirta saturs (tilpumprocentos);

6.5.3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (fasējums - pudeles, krūkas, bundžiņas, tetrapakas, mucas, cisternas u.c.) tilpums (litros);

6.5.4. preču daudzums (mazāko pārdošanas vienību skaits);

6.5.5. vienas pārdošanas vienības kopējā cena (ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli);

6.5.6. viena nosaukuma preču vērtības kopējā summa (preču daudzums, kas reizināts ar vienas pārdošanas vienības kopējo cenu);

6.5.7. visu nosaukumu preču vērtības kopējā summa;

6.5.8. visu nosaukumu preču vērtības kopējai summai atbilstoša pievienotās vērtības nodokļa summa;

6.5.9. pavadzīmē norādīto preču vērtības summa;

6.6. produkcijas atbilstības sertifikāta numurs un derīguma termiņš;

6.7. akcīzes nodokļa markas sērija un numurs (katram produkcijas nosaukumam norādāms sertifikātam atbilstošs numuru intervāls), izņemot gadījumus, ja pavadzīme tiek aizpildīta nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam;

6.8. preces nosūtītāja un saņēmēja amatpersonu pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums;

6.9. preces nosūtītāja un saņēmēja zīmoga nospiedums.

7. Pavadzīmē uzņēmums var papildus norādīt tam nepieciešamo informāciju (par taru, iepakojumu u.tml.).

8. Pavadzīmju komplekts aizpildāms četros eksemplāros - pa diviem eksemplāriem nosūtītājam un saņēmējam.

9. Pavadzīme, kurā nav norādīta visa šo noteikumu 6.punktā minētā informācija vai kurā norādītā informācija ir nepareiza vai nav skaidri salasāma visos pavadzīmes eksemplāros, uzskatāma par vienotā parauga noformēšanas prasībām neatbilstošu.

10. Visas darbdienas laikā izsniegtās un saņemtās pavadzīmes līdz tajās norādītās produkcijas realizācijas uzsākšanai jāreģistrē to izrakstīšanas un saņemšanas vietās datorizētās alkohola uzskaites programmā vai atsevišķā caurauklotā, numurētā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē apzīmogotā alkohola pavadzīmju reģistrācijas žurnālā (turpmāk - pavadzīmju reģistrācijas žurnāls), norādot šādas ziņas:

10.1. ieraksta numurs un datums (pēc kārtas);

10.2. pavadzīmes numurs;

10.3. pavadzīmes izrakstīšanas datums;

10.4. saņēmēja (izsniedzēja) nosaukums;

10.5. preču vērtības kopējā summa;

10.6. pievienotās vērtības nodokļa summa;

10.7. pavadzīmē norādīto preču vērtības kopējā summa (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

10.8. atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

11. Pavadzīmes neiereģistrēšana datorizētās alkohola uzskaites programmā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā uzskatāma par pavadzīmju aprites kārtības neievērošanu.

12. Ja pavadzīmē norādītie dati nesakrīt ar faktiski iereģistrētajiem datiem, pavadzīmei obligāti jāpievieno grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, kuru numuri norādāmi attiecīgi datorizētās alkohola uzskaites programmā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā.

13. Ja ir beidzies pavadzīmē norādītais alkoholisko dzērienu sertifikāta derīguma termiņš un nav dokumentu par minētā termiņa pagarinājumu, uzņēmums tos izņem no tirdzniecības vietas un sastāda aktu par alkoholisko dzērienu izņemšanu, kurā papildus obligātajiem akta rekvizītiem norāda alkoholisko dzērienu nosaukumu, vienību skaitu, fasējuma tilpumu, akcīzes nodokļa markas rekvizītus un informāciju par sertifikācijas dokumentu. Šis akts uzskatāms par uzskaites attaisnojuma dokumentu līdz alkoholisko dzērienu iznīcināšanai vai līdz sertifikācijas termiņa pagarināšanu apliecinoša dokumenta saņemšanai.

14. Datorizētās alkohola uzskaites programmā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā uzņēmums var papildus norādīt tam nepieciešamo informāciju, ja tā attiecas uz alkoholu. Citu preču pavadzīmju reģistrācija minētajā programmā vai žurnālā nav atļauta.

15. Alkohola uzskaites dokumenti glabājami:

15.1. tirdzniecības un uzglabāšanas vietā - gadu no preces saņemšanas vai nosūtīšanas dienas;

15.2. uzņēmumā - piecus gadus.

16. Alkohola uzskaites dokumenti kārtojami un datorizētās alkohola uzskaites programmā apkopotie dati glabājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Uzņēmums nodrošina datorizētās alkohola uzskaites programmā ievadītās informācijas saglabāšanu, nemainību, kā arī pieejamību (darbalaikā).

17. Pavadzīmes veidlapu izgatavošanu un uzskaiti nodrošina Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 5.septembra noteikumiem Nr.271 "Noteikumi par kārtību, kādā izgatavojamas un uzskaitāmas preču pavadzīmes-rēķina veidlapas", izņemot minēto noteikumu 4.punktā noteikto prasību par viena numura veidlapu komplekta eksemplāru skaitu.

IV. Alkoholisko dzērienu īpaša mazumtirdzniecības kārtība

18. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, lietojot glāzes, atļauta to realizācijas vietās, ja:

18.1. uzņēmumā lietotā mērīšanas metode nodrošina, ka pircēja iegādāto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāte nav mazāka par pieciem procentiem;

18.2. uzņēmums pēc pircēja vai kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma nodrošina iespēju pārbaudīt realizēto alkoholisko dzērienu tilpuma precizitāti, izmantojot uzņēmumā esošo verificēto mērglāzi.

19. Valsts svētkos un citos valsts mēroga pasākumos alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības ierobežojumi tiek noteikti, ja:

19.1. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība konkrētās mazumtirdzniecības vietās var tieši traucēt valsts svētku vai valsts mēroga pasākumu norisi;

19.2. saskaņā ar pašvaldības lēmumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību nepieciešams veikt ārpus pastāvīgajām mazumtirdzniecības vietām.

20. Šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ierobežojumus īsteno, uz noteiktu laiku pārtraucot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību vai slēdzot alkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas. Šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā gadījumā ierobežojumus īsteno, saskaņā ar pašvaldības atzinumu izsniedzot Akcizēto preču pārvaldes atļauju vienreizējai darbībai.

21. Šo noteikumu 19.punktā minētajos gadījumos lēmumus par mazumtirdzniecības ierobežojumiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms ierobežojumu ieviešanas dienas pieņem pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgās mazumtirdzniecības vietas vai kuras teritorijā paredzēta attiecīgā valsts mēroga pasākuma norise.

22. Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai tās notariāli apliecināta kopija, vai tās Akcizēto preču pārvaldē apliecināta kopija novietojama tirdzniecības vietā klientiem redzamā vietā.

V. Pārskatu sniegšanas kārtība

23. Pārskatus par alkohola apriti, izejvielu (graudu, jēlspirta, spirta, spirtu saturošu izejvielu) iepirkumiem un līgumu izpildi Akcizēto preču pārvaldei saskaņā ar šo noteikumu pielikumiem sniedz uzņēmums, kurš saņēmis attiecīgu licenci:

23.1. jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai (1. un 2.pielikums);

23.2. alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai (3. un 4.pielikums);

23.3. alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam (5. un 6.pielikums);

23.4. alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai (5. un 6.pielikums).

24. Pārskati par kalendāra mēnesi iesniedzami līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu pielikumiem.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Līdz 1999.gada 31.decembrim, noformējot pavadzīmes, atļauts izmantot stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem veidlapas.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumus Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 116.nr.; 1997, 1./2., 61., 171./174.nr.; 1998, 223./224.nr.);

26.2. Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumus Nr.468 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 1./2.nr.);

26.3. Ministru kabineta 1997.gada 25.februāra noteikumus Nr.79 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 61.nr.);

26.4. Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumus Nr.234 "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 171./174.nr.);

26.5. Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumus Nr.273 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 223./224.nr.).

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Finansu ministrs I.Godmanis

1_251.JPG (75893 BYTES)

21_251~1.JPG (96840 BYTES)

22_251~1.JPG (47524 BYTES)

3_251.JPG (99635 BYTES)

4_251.JPG (73725 BYTES)

51_251~1.JPG (72862 BYTES)

52_251~1.JPG (47864 BYTES)

6_251.JPG (84488 BYTES)

 

17.07.1999