Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.44

Rīgā 2009.gada 7.maijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarīkošanā".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs


 

 

APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2009.gada 7.maija lēmumu Nr.44

Instrukcija
"Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarīkošanā"

1. nodaļa

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana Latvijas Republikā

1.1. Centrālā vēlēšanu komisija piešķir finansējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijām.

1.2. Republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji rīkojas ar attiecīgajai komisijai iedalītajiem finanšu līdzekļiem.

1.3. Republikas pilsētu vēlēšanu komisijas ar piešķirto finansējumu nodrošina republikas pilsētas vēlēšanu komisijas un attiecīgo vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

1.4. Rajonu vēlēšanu komisijas ar piešķirto finansējumu nodrošina rajona vēlēšanu komisijas, attiecīgo novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

1.5. Republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji noslēdz līgumu ar bilancspējīgu grāmatvedi par grāmatvedības uzskaites un pārskatu kārtošanu.

1.6. Grāmatvedības uzskaiti republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijās kārto instrukcijā par Eiropas Parlamenta vēlēšanu grāmatvedības uzskaiti vēlēšanu komisijās noteiktajā kārtībā.

1.7. Republikas pilsētas vēlēšanu komisijas grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu republikas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem.

1.8. Rajona vēlēšanu komisijas grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu rajona vēlēšanu komisijas un attiecīgo novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem.

1.9. Republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijas savā teritorijā izveidotās novadu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas ar darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un pakalpojumiem var nodrošināt, centralizēti iepērkot un sadalot materiālus un apmaksājot rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos pieļaujama naudas līdzekļu izsniegšana avansā ar republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarotām avansu norēķinu personām, kuras pēc tam norēķinās, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

1.10. Republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijas 1.6.punktā minētajā instrukcijā norādītajos termiņos un kārtībā iesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatus.

1.11. Pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām un finanšu darbības pabeigšanas grāmatvedības dokumenti tiek sakārtoti, aprakstīti un nodoti Centrālās vēlēšanu komisijas grāmatvedībā 1.6.punktā minētajā instrukcijā norādītajos termiņos un kārtībā.

1.12. Centrālā vēlēšanu komisija noslēdz līgumu ar zvērinātu revidentu par republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisiju iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudi. 

2. nodaļa

Vēlēšanu iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu darbības finansēšana

2.1. Vēlēšanu iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu priekšsēdētājs sastāda un paraksta šīs komisijas locekļu un līgumdarbinieku darba laika uzskaites tabulu.

2.2. Nākamā kalendārā mēneša pirmajā darba dienā tabulu iesniedz Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam apstiprināšanai.

2.3. Centrālās vēlēšanu komisijas grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu vēlēšanu iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu locekļiem un darbiniekiem.

2.4. Centrālā vēlēšanu komisija apmaksā vēlēšanu iecirkņa komisijas pasta izdevumus saskaņā ar noslēgto līgumu starp Centrālo vēlēšanu komisiju un Latvijas Pastu.

2.5. Ja vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu rodas papildus izdevumi, to apmaksa tiek saskaņota ar Centrālo vēlēšanu komisiju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

07.05.2009