Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums Nr.89

Rīgā 2009.gada 7.maijā

Par kārtību, kādā nodrošināma vēlēšanu dokumentu un materiālu glabāšana

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 39.panta trešo daļu, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 40.1 panta trešo daļu un likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 5.pantu, lai nodrošinātu vēlēšanu dokumentu un materiālu glabāšanu un uzraudzību 2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, Centrālā vēlēšanu komisija uzdod:

1. Pilsētu domju, novadu domju un pagastu padomju priekšsēdētājiem:

1.1. Līdz šā gada 13.maijam izveidot komisiju (komisijas) visu vēlēšanu iecirkņu telpu apsekošanai attiecīgajā pilsētā, novadā vai pagastā.

1.2. Komisijas sastāvā iekļaut:

1.2.1. komisijas vadītāju - domes (padomes) administrācijas amatpersonu,

1.2.2. novada vai republikas pilsētas vēlēšanu komisijas pārstāvi,

1.2.3. Valsts policijas vai pašvaldības policijas pārstāvi,

1.2.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi.

2. Vēlēšanu iecirkņu telpu apsekošanas komisijai:

2.1. Līdz šā gada 21.maijam, pieaicinot attiecīgās ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārstāvi, apsekot vēlēšanu iecirkņu telpas un sastādīt par to telpu apsekošanas aktu (paraugs pielikumā Nr.1), kurā konstatēta telpu drošības pakāpe un norādīti ieteikumi vēlēšanu iecirkņa drošības nodrošināšanai, piemēram:

• telpa nav apsargāta - nepieciešama apsardze;

• telpu apsardzi nodrošina ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja apsardzes firma (norādīt kāda), algots darbinieks (sargs), pašvaldības policija - papildus drošības pasākumi nav nepieciešami;

• telpai pieslēgta signalizācija - papildus drošības pasākumi nav nepieciešami.

2.2. Telpu apsekošanas aktu paraksta visi komisijas locekļi un ēkas īpašnieka (valdītāja) pārstāvis, un tas iesniedzams domes (padomes) priekšsēdētājam.

3. Pēc vēlēšanu iecirkņu telpu apsekošanas aktu saņemšanas pilsētu domju, novadu domju un pagastu padomju priekšsēdētājiem (vai viņu norīkotām atbildīgajām amatpersonām):

3.1. Saņemot aktu par to, ka telpa nav apsargāta, nodrošināt telpu apsardzi (ierīkot signalizāciju, norīkot darbā apsargu u.tml.).

3.2. Saņemot aktu par to, ka telpa tiek apsargāta, kopā ar attiecīgās novada vai republikas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju izvērtēt, kā telpas apsardzība tiks nodrošināta vēlēšanu periodā - no vēlēšanu materiālu saņemšanas iecirknī līdz balsu skaitīšanas pabeigšanai (nepieciešams slēgt līgumu par apsardzi, veicami citi papildu drošības pasākumi vai papildus pasākumi nav nepieciešami), un pieņemt attiecīgu lēmumu par tālāko rīcību.

3.3. Līdz šā gada 22.maija plkst.11:00 informēt rajona padomes priekšsēdētāju par šā rīkojuma izpildi, aizpildot rīkojumam pievienoto tabulu (pielikums Nr.2) un nosūtot to rajona padomei. Republikas pilsētu domju atbildīgās amatpersonas informāciju tabulā nosūta CVK uz e - pastu cvk@cvk.lv līdz šā gada 22.maija plkst. 17:00.

4. Rajonu padomēm:

4.1. Apstiprināt šā rīkojuma un tā pielikumu saņemšanu pa e - pastu cvk@cvk.lv.

4.2. Nekavējoties iepazīstināt ar šo rīkojumu pilsētu domes, novada domes un pagastu padomes.

4.3. Līdz šā gada 22.maija plkst.17:00 apkopot tabulās saņemto informāciju (aizpildot vienotu tabulu par visām attiecīgā rajona administratīvajām teritorijām) un nosūtīt CVK pa e - pastu cvk@cvk.lv.

Pielikumā: 1) apsekošanas akta paraugs;

2) tabula.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

Pielikums Nr.1

03.JPG (69352 bytes)

04.JPG (36375 bytes)

Pielikums Nr.2

Administratīvā teritorija: _____________________________________

Nr. p.k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa adrese

Saskaņā ar apsekošanas komisijas aktu veiktie drošības pasākumi

(nodrošināta apsardze, ierīkota signalizācija u.tml.). Ja papildu drošības pasākumi nav nepieciešami, norāda: "nav nepieciešami"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulu aizpildīja:

Vārds, uzvārds, amats

Tālruņa nr.

07.05.2009