Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.399

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 1.punktu, 45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kār­tība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 122.nr.; 2003, 63.nr.; 2004, 37.nr.; 2005, 181.nr.; 2008, 124.nr.) šādus grozī­jumus:

1.1. izteikt 6.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.1 Lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas un siltumenerģijas piegādi patērētājam, šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 MW, pār­valde līdz 2015.gada 31.decembrim, pamatojoties uz operatora rakstisku iesnie­gumu, piemēro šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās emisiju robežvērtības. Iesniegumā operators pamato, ka:";

1.2. svītrot 28.4 punktā vārdus "sadarbībā ar Ārlietu ministriju";

1.3. izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Operators nodrošina mērīšanas sis­tēmu darbību un to regulāras pār­baudes. Minētās pārbaudes rezultātus, kā arī kontroles mērījumus, kurus saskaņā ar šo noteikumu 57.punktā noteiktajiem standartiem veic attiecīgajā jomā akre­ditēta laboratorija, operators dokumentē.";

1.4. papildināt V nodaļu ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Dokumentētos ierakstus operators pēc pieprasījuma uzrāda pārvaldes inspektoram.";

1.5. izteikt 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Operators nodrošina paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vietas ierīkošanu atbilstoši standartam LVS EN 15259:2008 "Gaisa kvalitāte. Sta­cionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu posmu un vietu prasības un mērījumu mērķa, plāna un pārskata prasības", LVS ISO 9096:2006 "Stacionāro avotu izmeši. Cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla noteikšana" vai LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši - Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados", kā arī nodrošina gāzu attīrīšanas iekārtu efektivitātes pārbaudi.

57. Paraugus ņem un testē testēšanas laboratorijas, kuras ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un LVS CEN/TS 15675:2008 "Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. EN ISO/IEC 17025:2005 pielietojums periodiskiem mērījumiem". Piesārņojošo vielu koncentrācijas mērī­šanai lieto bāzes (references) metodes vai citas metodes ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju. Bāzes (references) metodes emisijas mērījumus veic saskaņā ar šā­diem standartiem:

57.1. paraugu ņemšana un gāzu plūsmu mērījumi - LVS ISO 9096:2006 "Stacionāro avotu izmeši. Cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla noteik­šana" un LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši - Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados";

57.2. paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai - LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši - Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados";

57.3. slāpekļa oksīdu (NOx) noteikšana - LVS ISO 10849:2001 "Sta­cionāro avotu izmeši - Slāpekļa oksīdu masas koncentrācijas noteikšana - Automātisko mērīšanas sistēmu veiktspējas raksturlielumi" un LVS ISO 11564:2002 "Stacionāro avotu izmeši - Slāpekļa oksīdu masas koncentrācijas noteikšana - Naftiletilēndiamīda fotometriskā metode";

57.4. sēra (IV) oksīda noteikšana - LVS ISO 7934:1989 "Stacionāro avo­tu izmeši - Sēra dioksīda masas koncentrācijas noteikšana - Ūdeņraža peroksīda/bārija perhlorāta/torīna metode";

57.5. cieto daļiņu koncentrācijas mērījumi - LVS ISO 9096:2006 "Sta­cionāro avotu izmeši. Cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla noteikšana";

57.6. kopējā organiskā oglekļa noteikšana - LVS EN 12619:2004 "Sta­cionāro avotu izmeši - Mazu kopējā gāzveida organiskā oglekļa masas kon­centrāciju noteikšana dūmgāzēs - Nepārtrauktā mērīšanas metode, lietojot liesmas jonizācijas detektoru".'';

1.6. svītrot 65.punktu;

1.7. aizstāt 1.pielikuma tabulas ceturtās ailes nosaukumā vārdus "cietās daļiņas (pelni)" ar vārdu "daļiņas";

1.8. aizstāt 2.pielikuma tabulas ceturtās ailes nosaukumā vārdus "cietās daļiņas (pelni)" ar vārdu "daļiņas";

1.9. aizstāt 3.pielikuma I daļas 1.tabulas ceturtās ailes nosaukumā vārdus "cietās daļiņas (pelni)" ar vārdu "daļiņas";

1.10. izteikt 7.pielikuma 1.1. un 1.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"1.1. nosaka kopējo daļiņu masu gada laikā patērētajās iespiedkrāsās, pārklājumos, lakās un saistvielās. Daļiņas ir visi iespiedkrāsu, pārklājumu, laku un saistvielu materiāli, kas sacietē pēc ūdens vai gaistošo organisko savienojumu iztvaikošanas;

1.2. noteikto kopējo daļiņu masu reizina ar atbilstošo koeficientu no šī pielikuma 1.tabulas."

2. Šo noteikumu 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 30.decembrī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 13.maiju.

13.05.2009