Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.394

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 144.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka, ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem aprīko darba vietas uz ceļiem (turpmāk - darba vietas).

2. Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem (turpmāk - darbu veicējs), to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk - Latvijas Valsts ceļi).

3. Noteikumu izpildi kontrolē ceļa pārvaldītājs un Latvijas Valsts ceļi."

2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Darba vietas minimālais nepieciešamais aprīkojums atkarībā no ceļa grupas, darbu izpildes ilguma un darba vietas izvietojuma uz ceļa ir noteikts šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā minētajās shēmās. Šīs shēmas darbu veicējs ņem vērā, aprīkojot konkrētas darba vietas."

3. Aizstāt 19. un 22.punktā vārdus "Latvijas Autoceļu direkcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Valsts ceļi" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ja paredzēts ilgstošs darbs, par būtiskām izmaiņām satiksmes organizēšanā (piemēram, ceļa slēgšana, augstuma vai slodzes ierobežojumi) darbu veicējs ne vēlāk kā nedēļu pirms darbu sākšanas informē sabiedrību plašsaziņas līdzekļos."

5. Aizstāt 29.1.apakšpunktā standarta apzīmējumu "Latvijas valsts stan­dartam (turpmāk - LVS) 85:1997 "Ceļa apzīmējumi"" ar standarta apzīmējumu "Latvijas valsts standartam (turpmāk - LVS) 85 "Ceļa apzīmējumi"".

6. Aizstāt 33.punktā standarta apzīmējumu "LVS 77:1996 "Ceļa zīmes"" ar standarta apzīmējumu "LVS EN 12899-1:2002 "Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 1.daļa: Stacionāras ceļa zīmes"".

7. Izteikt 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

"42. Ceļa zīmju izmērus, tehniskās prasības, lietošanas un uzstādīšanas noteikumus izvēlas atbilstoši LVS 77-1 "Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes", LVS 77-2 "Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi" un LVS 77-3 "Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības" prasībām, ievērojot satiksmes organizēšanas specifiku darba vietas zonā. Iespējamas atkāpes no LVS prasībām attiecībā uz ceļa zīmes pamatnes materiālu, ja tas veicina ceļa zīmju operatīvu izvietošanu.

43. Aizliegts lietot ceļa zīmes, kuru atstarošanas spējas vai iekšējā apgaismojuma īpašības neatbilst LVS EN 12899-1:2002 "Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 1.daļa: Stacionāras ceļa zīmes". Ceļa zīmju atstarojošo īpašību raksturojums ir tāds pats vai augstāks nekā visā ceļa posmā lietotajām zīmēm."

8. Svītrot 45.2.apakšpunktā vārdus "vai vadstatņiem".

9. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Organizējot satiksmi darba vietas zonā, saskaņā ar LVS 370 "Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori" uzstāda:

47.1.  1., 2., 3. vai 4.veida luksoforus, lai organizētu pārmaiņus divvirzie­nu satiksmi pa vienu braukšanas joslu. Luksoforiem atļautais braukšanas signāla fāzes garums nedrīkst būt ilgāks par trim minūtēm. Šajā gadījumā 929.ceļa apzīmējums (stoplīnija) nav nepieciešams;

47.2.  1., 2. vai 3.veida luksoforus apbraukšanas ceļu posmos pirms krus­tojumiem, ja tas nepieciešams satiksmes intensitātes dēļ;

47.3.  4.veida luksoforus uz ceļiem ar sadalošo joslu pirms vietām, kur satiksme tiek pārvadīta uz pretējā virziena brauktuvi, ja tādēļ var būt apdraudēta satiksmes drošība."

10. Aizstāt 48.punktā, 52.1.apakšpunktā un 69.punktā standarta apzīmējumu "LVS 85:1997 "Ceļa apzīmējumi"" ar standarta apzīmējumu "LVS 85 "Ceļa apzīmējumi"".

11. Aizstāt 70.3.apakšpunktā skaitli un vārdus "0,8 m augstumā no brauktuves" ar skaitļiem un vārdiem "divās kārtās, no kurām zemākā nostiprināta ne zemāk par 0,5 m, bet augstākā - ne zemāk par 1,0 m virs zemes".

12. Izteikt 71.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.1.3. garennorobežojumam taisnā posmā uz katra otrā vadstatņa uzstāda dzeltenu (oranžu) nepārtraukti degošu signāluguni, bet līknē - uz katra vadstatņa;".

13. Svītrot 72.2.apakšpunktā vārdu "ieteicamie".

14. Aizstāt 75.2.apakšpunktā vārdu "luksoforu" ar vārdu "luksoforiem".

15. Izteikt 75.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.3.2. uz ceļiem, pa kuriem notiek tramvaju satiksme."

16. Aizstāt 79.2.3.apakšpunkta ceturtajā teikumā vārdu "novelk" ar vārdiem "ir atļauts novilkt".

17. Papildināt 79.4.apakšpunkta pirmo teikumu aiz vārdiem "norobežo ar barjeru" ar vārdiem "brauktuves platumā".

18. Izteikt 80.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.2. ietves platums nedrīkst būt mazāks par 1,5 m. Pagaidu ietves platumu atļauts samazināt līdz 1 m, ja gājēju plūsmas maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10 m;".

19. Papildināt 81.3.apakšpunktu aiz vārda "nepieciešams" ar vārdiem "gājēju vai".

20. Aizstāt 87.1.2. un 88.2.apakšpunktā vārdu "luksoforu" ar vārdu "luksoforiem".

21. Papildināt 90.3.apakšpunktu aiz vārda "apdraudēti" ar vārdiem "gājēji vai".

22. Izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Ceļa zīmes uzstāda, ievērojot šādus nosacījumus:

91.1. 150 līdz 200 m attālumā no darba vietas uzstāda 118.ceļa zīmi uz viena balsta kopā ar 323.ceļa zīmi, 50 līdz 60 m attālumā no darba vietas 118.ceļa zīmi uzstāda atkārtoti, starp abām 118.ceļa zīmēm uzstāda nepieciešamās brīdinājuma, aizlieguma un citas zīmes;

91.2. novirzot satiksmi pa apbraukšanas ceļu, 150 līdz 200 m pirms tā sākuma uzstāda 729.ceļa zīmi;

91.3. ja darbi ilgst vairāk par vienu mēnesi, 400 līdz 500 m pirms darba vietas uzstāda brīdinājuma plakātu (1.pielikuma 6.zīmējums)."

23. Papildināt 93.3.apakšpunktu aiz vārda "nepieciešams" ar vārdiem "gājēju vai".

24. Papildināt 94.3.apakšpunkta otro teikumu aiz vārda "veidojot" ar vārdu "horizontālos".

25. Izteikt 95.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.3. veicot mobilos darbus, 118.ceļa zīmi uzstāda ne tālāk par 1000 m no darbu veikšanas vietas, ja starp zīmi un darba vietu nav krustojumu. Ja krustojums ir, zīmi uzstāda arī pēc krustojuma."

26. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Ceļa zīmes uzstāda, ievērojot šādus nosacījumus:

102.1. 150 līdz 200 m attālumā no darba vietas vai no pirmā norobežojošā elementa, kas ievada brauktuves sašaurinājumu, uzstāda 118.ceļa zīmi (ja nepieciešams, 118.ceļa zīmi uzstāda citā attālumā kopā ar 801.papildzīmi). 50 līdz 60 m attālumā no darba vietas 118.ceļa zīmi uzstāda atkārtoti;

102.2. ceļu posmos, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums pārsniedz 90 km/h, ar 323.ceļa zīmi ātrumu ierobežo vispirms līdz 90 km/h, pēc tam līdz 70 km/h;

102.3. ja darbi ilgst vairāk par vienu mēnesi, 200 līdz 250 m pirms pirmās 118.ceļa zīmes uzstāda brīdinājuma plakātu (1.pielikuma 6.zīmējums)."

27. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

28. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

29. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

30. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 13.maiju.


 

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.394

"1.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421

KN394_PAGE_02.JPG (76078 bytes)

KN394_PAGE_03.JPG (64605 bytes)

"

Satiksmes ministrs K.Gerhards


 

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.394

"2.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421

KN394_PAGE_05.JPG (94218 bytes)

KN394_PAGE_06.JPG (81872 bytes)

KN394_PAGE_07.JPG (77326 bytes)

KN394_PAGE_08.JPG (64882 bytes)

KN394_PAGE_09.JPG (71324 bytes)

KN394_PAGE_10.JPG (97293 bytes)

KN394_PAGE_11.JPG (110204 bytes)

KN394_PAGE_12.JPG (57743 bytes)

KN394_PAGE_13.JPG (85848 bytes)

KN394_PAGE_14.JPG (44492 bytes)

KN394_PAGE_15.JPG (36267 bytes)

KN394_PAGE_16.JPG (49822 bytes)

"


 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.394

"3.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421

KN394_PAGE_18.JPG (51509 bytes)

KN394_PAGE_19.JPG (60182 bytes)

KN394_PAGE_20.JPG (64794 bytes)

KN394_PAGE_21.JPG (63592 bytes)

KN394_PAGE_22.JPG (62337 bytes)

KN394_PAGE_23.JPG (43203 bytes)

KN394_PAGE_24.JPG (54175 bytes)

KN394_PAGE_25.JPG (38595 bytes)

KN394_PAGE_26.JPG (32758 bytes)

 

"

 

Satiksmes ministrs K.Gerhards


 

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.394

"4.pielikums

Ministru kabineta

2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421

KN394_PAGE_28.JPG (81614 bytes)

KN394_PAGE_29.JPG (72429 bytes)

KN394_PAGE_30.JPG (68549 bytes)

KN394_PAGE_31.JPG (72765 bytes)

KN394_PAGE_32.JPG (88099 bytes)

KN394_PAGE_33.JPG (71202 bytes)

KN394_PAGE_34.JPG (74611 bytes)

KN394_PAGE_35.JPG (92691 bytes)

KN394_PAGE_36.JPG (48972 bytes)

KN394_PAGE_37.JPG (65735 bytes)

KN394_PAGE_38.JPG (49741 bytes)

KN394_PAGE_39.JPG (34509 bytes)

Satiksmes ministrs K.Gerhards

13.05.2009