Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.281

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.27 67.§)

Par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju

 

1. Lai pilnveidotu valsts pārvaldes institucionālo sistēmu un nodrošinātu tās darbības efektivitāti, atbalstīt Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu.

2. Lai sagatavotu nepieciešamos grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam", noteikt šādu Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkciju un kompetenču sadalījumu pa ministrijām:

2.1. Labklājības ministrijai:

2.1.1. pārņemt valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu - organizēt un koordinēt normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā, veicināt bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos valstī, īstenot bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā), nodrošināt adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, sniegt informāciju adoptētājiem par adoptējamiem bērniem un izsniegt adoptētājiem norīkojumus, veikt audžuģimeņu uzskaiti, nodrošināt psiholoģisko palīdzību, kā arī informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, nodrošināt audžuģimeņu apmācību, atlīdzības piešķiršanu par bērna adopciju, par adoptējamā bērna aprūpi un par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kā arī minēto atlīdzību izmaksu;

2.1.2. pārņemt Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kas izriet no Hāgas 1993.gada 29.maija konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos un 1967.gada 24.aprīļa Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju;

2.1.3. pārņemt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas padotības īstenošanu;

2.2. Tieslietu ministrijai:

2.2.1. pārņemt valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu - sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, starp­kultūru dialogu un līdzdarbošanos atbalsta sistēmas pilnveidē, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā;

2.2.2. īstenot Eiropas Trešo valstu valsts­piederīgo integrācijas fonda pārraudzību;

2.2.3. pārņemt Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kas izriet no Hāgas 1996.gada 19.oktobra konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, Hāgas 1980.gada 25.oktobra konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem un Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu;

2.2.4. pārņemt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas padotības īstenošanu;

2.2.5. nodrošināt ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi saistībā ar Sabiedrības integrācijas fondu;

2.3. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.3.1. pārņemt valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu - veicināt valsts un pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību vienotas valsts politikas izstrādē un īstenošanā ar jaunatnes darbību saistītajā jomā, koordinēt un organizēt pasākumu sis­tēmu darbā ar jaunatni, tai skaitā organizējot jaunatnes lietu speciālistu apmācību;

2.3.2. nodrošināt valsts budžeta līdzekļu administrēšanu, kas paredzēti pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai;

2.3.3. pārņemt valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" padotības īstenošanu.

3. Noteikt, ka šā rīkojuma 2.punktā minētās ministrijas veic arī citus ārējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar pārņemto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanu.

4. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai sadarbībā ar šā rīkojuma 2.punktā minētajām ministrijām:

4.1. un sadarbībā ar Valsts kanceleju izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma projektu par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju un iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tam, kad Saeimā pieņemts likumprojekts par grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā;

4.2. izstrādāt šā rīkojuma 2.punkta izpildei nepieciešamos tiesību aktu projektus un projektus par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos un iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

5. Valsts kancelejai, gatavojot priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam", samazināt tai likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 38 476,09 latu apmērā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

06.05.2009