Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 7.panta astoto daļu, 28.panta otro daļu,
31.panta otro daļu, 36.panta pirmo un sesto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu,
38.panta otro, septīto, devīto un desmito daļu, 39.panta otro un ceturto daļu,
47.panta ceturto daļu un 49.panta otro daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasi­ficēšanas un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.; 2004, 68., 85., 192.nr.; 2005, 43., 135.nr.; 2006, 37.nr.; 2007, 88.nr.; 2008, 150.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts policijas iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts policijas struktūrvienība" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. juridiskajām personām, kurām attiecīgā Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība (turpmāk - Valsts policijas struktūrvienība) izsniegusi ieroču realizēšanas atļauju;";

1.3. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija, izsniedzot speciālo atļauju (licenci) civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošanai (izgatavošanai), katrai komersanta ražotnei piešķir trīsciparu kodu, ko norāda speciālajā atļaujā (licencē). Īpašā marķējuma trīsciparu kodu piešķir arī komersantam, kas veic civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu ievešanu (importu) Latvijas Republikā no komersanta ražotnes, kas atrodas ārpus Eiropas Kopienas.";

1.4. papildināt 244.punktu aiz vārdiem "speciālās atļaujas (licences)" ar vārdiem "un reģistrācijas apliecības";

1.5. papildināt 246.punktu aiz vārdiem "Speciālajā atļaujā (licencē)" ar vārdiem "un reģistrācijas apliecībā";

1.6. papildināt 247.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot darbību, komersants rakstiski informē Valsts policijas struktūrvienību, kuras darbības teritorijā atrodas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabātava, par atbildīgo personu (norādot tās vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju), kura pēc komersanta noteiktā darba laika var sniegt informāciju par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izcelsmi, piegādi, atrašanās vietu un izlietojumu.";

1.7. izteikt 248.punktu šādā redakcijā:

"248. Komersants nodrošina, lai speciālajā atļaujā (licencē) un reģistrācijas apliecībā norādītajās vietās, kurās tiek veikta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošana (izgatavošana), glabāšana, realizācija un spridzināšanas darbu veikšana, darba laikā būtu iespējams iekļūt valsts institūciju amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli vai tehnisko uzraudzību.";

1.8. papildināt 249.punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Komersants pēc to valsts institūciju amatpersonu pieprasījuma, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli vai tehnisko uzraudzību, sniedz informāciju par katras sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises izcelsmi, piegādi, atrašanās vietu un izlietojumu. Komersants atbild par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu uzskaites pareizību un kvalitāti un nodrošina datu aizsardzību pret nejaušu vai tīšu bojājumu vai iznīcināšanu.";

1.9. izteikt 276., 277., 278. un 279.punktu šādā redakcijā:

"276. Diennakts laikā pēc sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu iegādes vai ievešanas Latvijā komersants tās reģistrē komersanta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu reģistrācijas žurnālā (14.pielikums) un realizē vai izlieto tikai pēc to reģistrācijas. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu reģistrācijas žurnāls tiek glabāts šo noteikumu 98.4.apakšpunktā noteiktajā adresē. Ķīmiskās vielas, kuras izmanto sprāgstvielu izgatavošanai, uzskaita Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā noteiktajā kārtībā.

277. Katrā komersanta struktūrvienībā, kurā tiek glabātas sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, ir komersanta struktūrvienībā (spridzināšanas darbu vietā) esošo un izlietoto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu uzskaites žurnāls (turpmāk - uzskaites žurnāls) (15.pielikums). Par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanu un uzskaiti atbildīgā persona pēc sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu piegādes tās nekavējoties reģistrē uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnāls ir cauršūts, ar numurētām lapām un apstiprināts ar komersanta zīmogu un tās Valsts policijas struktūrvienības spiedogu, kuras darbības teritorijā atrodas sprāgstvielu glabātava (noliktava).

278. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu reģistrācijas žurnālu un uzskaites žurnālu, kā arī stingrās uzskaites dokumentus, rēķinus un citus sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu aprites darījumus apliecinošus dokumentus komersants glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas dienas. Komersants triju darbadienu laikā pēc tā darbības apturēšanas vai izbeigšanas:

278.1. rakstiski informē par to Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisiju un Valsts policijas struktūrvienību, kuras darbības teritorijā atrodas sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabātava;

278.2. nodod Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisijai speciālo atļauju (licenci) un attiecīgajai Valsts policijas struktūrvienībai - sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu uzskaites žurnālu;

278.3. nodrošina uzņēmumā atlikušo preču un šajā punktā minēto dokumentu uzglabāšanu atbilstoši šiem noteikumiem.

279. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu eksporta, importa vai tranzīta sūtījumus vai pārvietošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm komersants veic Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Regulā (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu noteiktajām prasībām.";

1.10. izteikt 295.punktu šādā redakcijā:

"295. Katrā vietā, kur tiek veikti spridzināšanas darbi, komersants spridzināšanas darbiem piegādātās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises reģistrē uzskaites žurnālā šo noteikumu 277.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina, lai tās nenonāktu nepiederošu personu rīcībā. Pēc katras spridzināšanas reizes komersants sastāda pārskatu par izlietotajām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm. Pārskatus komersants glabā kopā ar šo noteikumu 278.punktā minētajiem dokumentiem un pēc pieprasījuma uzrāda valsts institūciju amatpersonām, kuras veic sprāgstvielu aprites kontroli.";

1.11. aizstāt 307.punktā vārdus "Sprāgstvielu atbilstības" ar vārdiem "Uz sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm";

1.12. izteikt 314., 315., 316. un 317.punktu šādā redakcijā:

"314. Informācija uz sprāgstvielu iepakojuma ir tās valsts valodā, kura izgatavojusi vai nosūtījusi sprāgstvielas. Paskaidrojumi un lietošanas instrukcija ir latviešu valodā. Ja sprāgstvielām ir norādīti vairāki lietošanas termiņi, latviešu valodā instrukcijā norāda ražotājas (izgatavotājas) vai eksportētājas valsts apstiprināto lietošanas termiņu. Uzraksti uz sprāgstvielu iepakojuma ir skaidri saskatāmi, viegli izlasāmi un neizdzēšami.

315. Ķīmiskās vielas, kas tiek izmantotas par sprāgstvielu sastāvdaļām, un to iesaiņojumu marķē atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadājumu un ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

316. Civilām vajadzībām paredzētās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises, tai skaitā katru šo priekšmetu iepakojuma vienību, papildus marķē ar īpašu marķējumu, izņemot:

316.1. sprāgstvielas, ko pārvadā un piegādā neiesaiņotā veidā vai transportlīdzeklī, no kura tās izsūknē un iepilda tieši spridzināšanas atverē;

316.2. sprāgstvielas, ko izgatavo spridzināšanas vietās un izmanto nekavējoties pēc ražošanas (in situ ražošana);

316.3. munīciju;

316.4. sprāgstvielas, kuras ir paredzēts turpmāk izmantot ražošanas procesā un kuru sākotnējais īpašais marķējums ir skaidri izlasāms;

316.5. sprāgstvielas, kuras ir paredzētas izvešanai un kurām ir uzlikts marķējums, kas nodrošina sprāgstvielas izsekojamību un atbilst ievedējvalsts noteiktajām prasībām.

317. Īpašais marķējums sastāv no:

317.1. izlasāmās daļas, kurā ietverts ražotāja nosaukums un burtu un ciparu kods, kas sastāv no:

317.1.1. diviem burtiem, kas atbilst dalībvalstij (ražošanas vieta vai ievešanas vieta Eiropas Kopienas tirgū, piemēram, "LV" - Latvija);

317.1.2. trim cipariem, kas atbilst ražošanas vietas nosaukumam;

317.1.3. īpaša ražojuma koda un loģistikas informācijas, ko piešķir ražotājs;

317.2. svītrkoda vai matricas koda formātā elektroniski lasāma marķējuma, kas tieši saistīts ar burtu un ciparu kodu.";

1.13. papildināt 6.5.apakšnodaļu ar 317.1, 317.2, 317.3, 317.4, 317.5, 317.6, 317.7, 317.8, 317.9, 317.10 un 317.11 punktu šādā redakcijā:

"317.1 Izstrādājumiem, kas ir pārāk mazi, lai tiem piestiprinātu īpašo ražojuma kodu vai loģistikas informāciju, ko piešķir ražotājs, par pietiekamu uzskata burtu un ciparu kodu, kas sastāv no šo noteikumu 317.1.1. un 317.1.2.apakšpunktā minētās informācijas un 317.2.apakšpunktā minētā marķējuma svītrkoda vai matricas koda formātā.

317.2 Komersants, kas pārsaiņo sprāgstvielas, katru sprāgstvielas iepakojuma vienību marķē ar šo noteikumu 317.punktā paredzēto īpašo marķējumu.

317.3 Īpašo marķējumu uz attiecīgā ražojuma marķē vai tam cieši piestiprina tādā veidā, lai tas būtu noturīgs un skaidri izlasāms.

317.4 Patronu sprāgstvielām un sprāgstvielām maisos īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras patronas vai maisa. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai patronu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai patronai vai maisam. Atbilstošu elektronisku plāksnīti piestiprina katrai patronu kastei.

317.5 Iepakotām divkomponentu sprāgstvielām īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras sīkākās iepakojuma vienības, kurā ir divi komponenti.

317.6 Vienkāršiem detonatoriem un degļiem īpašo marķējumu uzlīmē, uzdrukā vai norāda ar zīmogu uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru vai degļu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram vai deglim. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru vai degļu kastei.

317.7 Elektrodetonatoriem, neelektriskiem un elektroniskiem detona­toriem uzlīmi ar īpašo marķējumu piestiprina uz vadiem vai caurules vai īpašo marķējumu uzlīmē, uzdrukā vai norāda ar zīmogu uz detonatora apvāka. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonatoru kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram detonatoram. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonatoru kastei.

317.8 Palaidējiem (primers) un pastiprinātājiem (boosters) īpašo marķējumu uzlīmē vai tieši uzdrukā uz katra palaidēja vai pastiprinātāja. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai palaidēju vai pastiprinātāju kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katram palaidējam vai pastiprinātājam. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai palaidēju vai pastiprinātāju kastei.

317.9 Detonējošām auklām un Bikforda auklām īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz katras spoles. Īpašo marķējumu uzliek pēc katriem pieciem metriem uz detonējošās auklas vai Bikforda auklas ārējās virsmas, vai uz presētās iekšējās plastmasas kārtas tieši zem detonējošās auklas vai Bikforda auklas ārējām šķiedrām. Atbilstošu uzlīmi piestiprina katrai detonējošo auklu vai Bikforda auklu kastei. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko iestiprina auklā. Atbilstošu plāksnīti piestiprina katrai detonējošo auklu vai Bikforda auklu kastei.

317.10 Kārbām un mucām, kurās atrodas sprāgstvielas, īpašo marķējumu uzlīmē vai uzdrukā uz kārbas vai mucas, kurā atrodas sprāgstvielas. Komersants var izmantot neaktīvu elektronisku plāksnīti, ko piestiprina katrai kārbai vai mucai.

317.11 Komersants uz sprāgstvielām var piestiprināt oriģinālās uzlīmes noņemamas kopijas. Šīs kopijas skaidri apzīmē, lai atšķirtu no oriģināla un izvairītos no to nepareiza lietojuma.";

1.14. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2008.gada 4.aprīļa Direktīvas 2008/43/EK, ar ko izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/15/EEK.";

1.15. papildināt noteikumus ar 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.538

Komersanta sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu reģistrācijas žurnāla paraugs

02.JPG (72150 bytes)

 

1.16. papildināt noteikumus ar 15.pielikumu šādā redakcijā:

"15.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.538

Komersanta struktūrvienībā (spridzināšanas darbu vietā) esošo un izlietoto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu uzskaites žurnāla paraugs

03.JPG (38938 bytes)

04.JPG (48076 bytes)

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. un 1.16.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 5.aprīlī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

01.07.2009