Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.07.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.369

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 60.§)
Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Ābeļi” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo putnu sugu un to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību.

3. Dabas lieguma platība ir 3275 hektāri. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Informatīvās zīmes paraugs, lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. ainavu aizsardzības zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ūdenstecēm, kā arī pa ceļiem, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēti dabas lieguma apskatei.

7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 11.punktā un 14.2., 14.4., 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.588 redakcijā)

8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

8.2. piesārņot ūdenstilpes un ūdensteces ar neattīrītiem ražošanas, sadzīves un komunālajiem notekūdeņiem;

8.3. pārvietoties ar motorizētu ūdenstransportu;

8.4. dedzināt sauso zāli un niedres;

8.5. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

8.6. uzstādīt vēja elektrostacijas.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts bojāt bebru aizsprostus un mītnes bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, ja:

9.1. bebru aizsprosti ietekmē grunts­ūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;

9.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;

9.3. bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav aizliegta.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

10. Ja dabas lieguma teritorijā bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi, pieļaujams, ja nepieciešams, bojāt un nojaukt bebru aizsprostus un mītnes.

11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes).

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

III. Regulējamā režīma zona

12. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgāko teritoriju aizsardzību.

13. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā darbība un cita veida darbība, izņemot:

13.1. aizsardzības režīma ievērošanas kontrolēšanu;

13.2. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības, cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus;

13.3. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

13.4. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšanu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

14. Regulējamā režīma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

14.1. veikt zinātnisko pētniecību;

14.2. īstenot dabas aizsardzības plānā paredzētos apsaimniekošanas pasākumus, kas nepieciešami ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai;

14.3. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus (tai skaitā ekskursijas), kuros piedalās vairāk nekā 20 cilvēku;

14.4. veikt esošo ceļu periodisko uzturēšanu un rekonstrukciju.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

15. Regulējamā režīma zonā atļautas medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot ūdens­putnu medības Kraukļu purvā.

IV. Dabas lieguma zona

16. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo mežu, purvu un pļavu biotopu aizsardzību.

17. Dabas lieguma zonā aizliegts:

17.1. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai – vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

17.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu pļavas, terašu un meža pļavas un lauces;

17.3. nosusināt purvus un ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

17.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot zemes lietošanas kategoriju maiņu šo noteikumu 19.3. un 19.4.apakšpunktā minēto darbību veikšanai un šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

17.5. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

17.6. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

17.7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdzēsību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai, kuras rodas, izcērtot kokus un krūmus, lai atjaunotu pļavas, kā arī ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

17.8. rīkot autosacensības, motosacensības, kā arī rallijus, treniņ­braucienus un izmēģinājuma braucienus;

17.9. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

17.10. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588);

17.11. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

17.12. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

17.13. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

17.14. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

17.15. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

17.16. cirst kokus galvenajā un rekon­struktīvajā cirtē;

17.17. no 1.marta līdz 31.augustam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

17.18. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

17.18.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

17.18.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

17.18.3. apšu audzēm – 30 gadu;

17.19. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts­ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

18. Dabas lieguma zonā aizliegts cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušos kokus vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus, izņemot:

18.1. koku ciršanu meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu veikšanai;

18.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu, kokus atstājot mežaudzē;

18.3. darbības dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

19. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

19.1. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588);

19.2. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

19.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju un rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu;

19.4. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

19.5. sēt un stādīt mežu;

19.6. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588);

19.7. vākt dabas materiālus kolekcijām;

19.8. veikt zinātniskos pētījumus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

19.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumā, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas, un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.588 redakcijā)

19.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.588 redakcijā)

V. Ainavu aizsardzības zona

20. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu Ziemeļsusējas un tās pļavu kompleksa ainavu.

21. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts veikt darbības, kas neatgriezeniski pārveido Ziemeļsusējai raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti.

22. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

22.1. sēt un stādīt mežu;

22.2. ierīkot aramzemes dabas aizsardzības plānā norādītajos aizsar­gājamos pļavu biotopos, griežu ligzdošanai un mazā ērgļa barības ieguvei nozīmīgajās pļavās, kā arī Ziemeļsusējas pļavās;

22.3. cirst kokus kailcirtē;

22.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros), ja mežaudzes vecums pārsniedz:

22.4.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadu;

22.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadu;

22.4.3. apšu audzēm – 35 gadus.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.588)

23. Ainavu aizsardzības zonā mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 10 kubikmetru sausu stāvošu, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.588 redakcijā)

24. Ainavu aizsardzības zonā būvniecība pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V1. Dabas pieminekļi

(Nodaļa MK 09.07.2013. noteikumu Nr.372 redakcijā)

24.1 Dabas parkā esošie dabas pieminekļi – aizsargājamie koki – ir vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

24.2 Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts:

24.2 1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts aizsargājamais koks vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

24.2 2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

24.2 3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

24.2 4. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

24.2 5. iznīcināt dabisko zemsedzi;

24.2 6. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību.

24.3 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

24.4 Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

24.5 Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

VI. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumus Nr.348 “Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālo zonu shēma
01.JPG (305821 bytes)
Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Privātā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Īpašuma nosaukums

Kvartāls

Nogabali

1.1.

56480070019

“Timerkalns”

1.

8., 13.

 

2. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

2.1.

56480040148

13.

18., 20.

2.2.

56480040148

14.

18., 19., 21., 24., 25., 26.

2.3.

56480040148

15.

15., 16., 17., 18., 21., 22., 27., 28., 29., 30., 31.

2.4.

56480040148

16.

6., 10., 11., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 29.

2.5.

56480040148

17.

26.

2.6.

56480040148

25.

1., 6., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.

2.7.

56480040148

26.

viss kvartāls

2.8.

56480040148

27.

viss kvartāls

2.9.

56480040148

28.

1., 2., 3., 9.

2.10.

56480050250

29.

14.

2.11.

56480050250

30.

28., 29., 30.

2.12.

56480070026

35.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 15.

2.13.

56480070026

36.

viss kvartāls

2.14.

56480070026

37.

viss kvartāls

2.15.

56480080118

38.

viss kvartāls

2.16.

56480050250

39.

1., 2., 3., 6., 7., 11., 12.

2.17.

56480070026

43.

23., 29., 30.

2.18.

56480070026

44.

1., 2., 4., 13., 14., 15., 18., 24., 25., 29.

2.19.

56480070026

45.

3., 4., 5., 8., 10., 12., 17., 20., 22., 25.

2.20.

56480070026

46.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 21., 25., 26.

2.21.

56480080118

47.

1., 2., 3., 9., 10., 11., 13., 16., 17.

2.22.

56480080118

48.

1., 2., 3., 4., 6., 8.

2.23.

56480070026

50.

1., 4., 5., 6., 14., 16., 18., 20., 22., 26.

2.24.

56480070026

51.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 18.

2.25.

56480070026

52.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

2.26.

56480070026

53.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 23., 25., 26., 33.

2.27.

56480070026

54.

2., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

2.28.

56480070026

59.

8., 10., 11., 12., 13., 15., 20., 21., 22., 28.

2.29.

56480070026

60.

3., 4., 5., 6., 7., 15., 18., 19.

2.30.

56480070026

61.

1., 7., 8., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.

2.31.

56480070026

62.

viss kvartāls

2.32.

56480070026

63.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 19., 21.

2.33.

56480070026

64.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 16., 17.

2.34.

56480070026

65.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 14., 15., 16., 18., 21., 27., 28.

2.35.

56660010148

105.

20.

2.36.

56660010148

110.

2., 4., 5., 12.

2.37.

56660010148

111.

1., 5., 6., 7., 8., 17.

2.38.

56660010148

112.

viss kvartāls

2.39.

56480070026

113.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 19.

2.40.

56480070026

114.

17., 18.

2.41.

56480070026

115.

1., 4., 5., 8., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 24.

2.42.

56660010148

128.

2., 3., 7., 8., 10., 19.

2.43.

56480090018

129.

7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22.

2.44.

56660010148

147.

5.

2.45.

56660010148

148.

2., 4., 6., 7.

2.46.

56480090018

149.

1., 2., 3., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 18.

2.47.

56740010002

170.

2., 14., 16., 17., 20., 23.

2.48.

56520010005

171.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

2.49.

56740010002

191.

viss kvartāls

 

II. Dabas lieguma zona

3. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

3.1.

56480040148

13.

19.

3.2.

56480040148

14.

17., 20., 22., 23.

3.3.

56480040148

15.

10., 11., 19., 20., 23., 24., 25., 26.

3.4.

56480040148

16.

5., 7., 8., 15., 17., 21., 22., 23., 24., 28.

3.5.

56480040148

17.

27., 28., 30., 31.

3.6.

56480040148

25.

2., 3., 4., 5., 7., 8., 11.

3.7.

56480040148

28.

4., 5., 6., 7., 8., 51.

3.8.

56480050250

29.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

3.9.

56480050250

30.

21., 22., 24., 25., 26., 27.

3.10.

56480070026

32.

22., 23., 24.

3.11.

56480070026

33.

19., 20.

3.12.

56480070026

35.

8., 10., 12., 13., 14.

3.13.

56480050250

39.

4., 5., 8., 9., 10.

3.14.

56480070026

43.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28.

3.15.

56480070026

44.

3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35.

3.16.

56480070026

45.

1., 2., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.

3.17.

56480070026

46.

7., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 27.

3.18.

56480080118

47.

4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.

3.19.

56480080118

48.

5., 7., 9., 10.

3.20.

56480070026

50.

2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25.

3.21.

56480070026

51.

12., 13., 15., 17.

3.22.

56480070026

52.

1.

3.23.

56480070026

53.

6., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 24., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37.

3.24.

56480070026

54.

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 21.

3.25.

56480070026

59.

2., 6., 7., 9., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32.

3.26.

56480070026

60.

1., 2., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17.

3.27.

56480070026

61.

2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17.

3.28.

56480070026

63.

5., 8., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 23., 24., 25.

3.29.

56480070026

64.

1., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20.

3.30.

56480070026

65.

7., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30.

3.31.

56660010148

105.

19.

3.32.

56660010148

110.

1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14.

3.33.

56660010148

111.

2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

3.34.

56480070026

113.

14., 15., 17., 18., 20.

3.35.

56480070026

114.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 19., 20., 21.

3.36.

56480070026

115.

2., 3., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 20., 21., 23., 51.

3.37.

56660010148

128.

1., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

3.38.

56480090018

129.

2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 13., 17., 19.

3.39.

56660010148

147.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.

3.40.

56660010148

148.

1., 3., 5., 8., 9.

3.41.

56480090018

149.

4., 5., 6., 10., 11., 14.

3.42.

56740010002

170.

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22.

3.43.

56520010005

171.

5.

 

III. Ainavu aizsardzības zona

4. Privātā un pagastu zeme

Nr. p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Īpašuma nosaukums

Ainavu aizsardzības zonā iekļautā
īpašuma daļa

4.1.

56480070001

“Noras”

viss īpašums

4.2.

56480070002

“Dailes”

viss īpašums

4.3.

56480070003

“Senči”

viss īpašums

4.4.

56480070004

“Pīlādzis”

viss īpašums

4.5.

56480070006

“Smoļi”

viss īpašums

4.6.

56480070007

“Smoļi”

viss īpašums

4.7.

56480070008

“Cukuriņi”

viss īpašums

4.8.

56480070009

“Svarāni”

viss īpašums

4.9.

56480070010

“Silacaunes”

viss īpašums

4.10.

56480070011

“Mežsētas”

viss īpašums

4.11.

56480070012

“Kastaņi”

viss īpašums

4.12.

56480070014

“Ozolkalns”

viss īpašums

4.13.

56480070015

“Pie Biķerniekiem”

viss īpašums

4.14.

56480070016

“Pavasari”

viss īpašums

4.15.

56480070017

“Arāji”

viss īpašums

4.16.

56480070018

“Toraks”

viss īpašums

4.17.

56480070019

“Timerkalns”

visa nemeža zeme un meža zemes 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.nogabals

4.18.

56480070020

“Ringlas”

viss īpašums

4.19.

56480070021

“Mežsētas”

viss īpašums

4.20.

56480070022

“Caunes Biķernieki”

viss īpašums

4.21.

56480070023

“Līdakas”

viss īpašums

4.22.

56480070024

“Slavieši”

viss īpašums

4.23.

56480070025

“Ieviņas”

viss īpašums

4.24.

56480070030

“Piļku kapi”

viss īpašums

4.25.

56480070031

“Vecslokas”

viss īpašums

4.26.

56480070034

“Slokas”

viss īpašums

4.27.

56480070035

viss īpašums

4.28.

56480070036

viss īpašums

4.29.

56480070037

“Zariņi”

viss īpašums

4.30.

56480070038

“Pie Ziemeļsusējas”

viss īpašums

4.31.

56480070039

“VAS “Latvijas meži”–”Svarāni””

viss īpašums

4.32.

56480070042

“Ozolkalns”

viss īpašums

4.33.

56480070043

“Sveķi–Smoļi”

viss īpašums

4.34.

56520010007

“Kāres”

viss īpašums

4.35.

56520010015

“Bebri”

viss īpašums

 

5. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr. p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

5.1.

56480070026

33.

52., 53., 54., 55.

5.2.

56480070026

44.

36.

5.3.

56480070026

45.

35.

5.4.

56480070026

50.

27.

5.5.

56480070026

51.

19.

5.6.

56480070026

64.

21.

5.7.

56480070026

65.

31.

5.8.

56480070026

113.

21., 51.

5.9.

56480070026

114.

22., 51., 52., 53.

5.10.

56660010148

128.

20.

5.11.

56480090018

129.

23., 51.

5.12.

56660010148

147.

32.

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (7300 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 28.08.2012. noteikumu Nr.588 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 m
augstumā (m)

Augstums (m)

I. Vietējās sugas

1.Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.Parastā eglePicea abies

3,0

37

11.Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.Parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

15.Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

16.Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

17.Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

18.Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

19.Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

20.Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

21.Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

22.Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

33.Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.Melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.PapelePopulus spp.

5,0

35

41.Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

13.07.2013