Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta 16.punktu un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. valsts pārbaudes darba materiālu aploksnes atvēršana un valsts pārbaudes darba materiālu elektroniskās versijas saņemšana un atvēršana;".

2. Papildināt noteikumus ar 8.1.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"8.1.1 valsts pārbaudes darba materiālu elektroniskās versijas atvasinājumu veidošana papīra formā;".

3. Papildināt 11.punktu aiz vārda "tikai" ar vārdiem "izglītības iestādes akreditētajā".

4. Papildināt II nodaļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Apkopoto un precizēto informāciju pašvaldības izglītības pārvalde uzglabā līdz attiecīgā gada 31.jūlijam."

5. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā: 

"VII. Ieskaišu materiālu piegāde

57. Centrs ieskaišu materiālus piegādā, izmantojot šādus piegādes veidus:

57.1. papīra versijā konkrētai izglītības iestādei;

57.2. papīra versijā konkrētai pašvaldības izglītības pārvaldei;

57.3. elektroniskā versijā konkrētai pašvaldības izglītības pārvaldei.

58. Centrs nosaka šo noteikumu 57.punktā minētos ieskaišu materiālu piegādes veidus un par to informē katras pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju līdz attiecīgā gada 15.aprīlim.

59. Lai konkrētai izglītības iestādei piegādātu ieskaišu materiālus papīra versijā (šo noteikumu 57.1.apakšpunkts), tos iesaiņo:

59.1. papīra vai polimērmateriāla aploksnēs (turpmāk - aploksne) atbilstoši izglītojamo skaitam saskaņā ar šo noteikumu 18.punktā minēto centram sniegto informāciju. Uz katras aploksnes ir uzlīme, kurā norādīts izglītības pārvaldes nosaukums, izglītības iestādes nosaukums, ieskaites nosaukums un nori­ses datums, pieteikto izglītojamo skaits un ieskaites materiāla valoda;

59.2. pakās, kas adresētas konkrētām izglītības iestādēm (turpmāk - pakas) un sastāv no vienas vai vairākām aploksnēm. Uz katras aploksnes ir uzlīme, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums un adrese, izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds (turpmāk - izglītības iestādes paka).

60. Ieskaišu materiālu nodošanu izglītības iestādes vadītājam nodrošina centrs ar tādas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, ar kuru centrs noslēdzis līgumu par valsts pārbaudes darbu piegādi (turpmāk - piegādātājs). Ja ieskaites materiālus nav iespējams nodot izglītības iestādes vadītājam ar piegādātāja starpniecību, centra vadītājs var noteikt, ka piegādātāja pienākumus pilda centra pilnvarota amatpersona.

60.1 Centrs piegādātājam vai centra pilnvarotajai amatpersonai nodod izglītības iestādes pakas un noformē nosūtīšanas pavadzīmi. Pavadzīmē norāda iesaiņojuma veidu, skaitu un iesaiņojuma stāvokli. Piegādātājs vai centra pilnvarotā amatpersona izglītības iestādes pakas nodod izglītības iestādes vadītājam. Izglītības iestādes vadītājs nosūtīšanas pavadzīmē atzīmē, ka izglītības iestādes pakas iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tās saņemšanu. Ja nodošanas laikā ir konstatēts izglītības iestādes pakas bojājums, izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu, kurā fiksē bojājuma apmēru un raksturu. Par bojājumu izglītības iestādes vadītājs nekavējoties informē centru. Norādījumus turpmākai darbībai ar ieskaites materiāliem dod centrs.

60.2 Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pakas uzglabāšanu un aplokšņu neskartību pēc pakas saņemšanas no centra pilnvarotas amatpersonas vai piegādātāja līdz aplokšņu atvēršanai saskaņā ar attiecīgā valsts pārbaudes darba norises darbību laiku.

60.3 Ieskaišu materiālu papīra versiju konkrētai pašvaldības izglītības pārvaldei (šo noteikumu 57.2.apakšpunkts) centrs piegādā saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā noteikto eksāmenu materiālu piegādes kārtību.

60.4 Ieskaišu materiālu elektronisko versiju konkrētai pašvaldības izglītības pārvaldei (šo noteikumu 57.3.apakšpunkts) centrs piegādā PDF formāta datņu veidā. PDF formāta datnes ietvertas ar paroli aizsargātās ZIP formāta datnēs (turpmāk -
e-arhīvs).

60.5 E-arhīvu kā elektroniskās vēstules pielikumu, interneta adresi e-arhīva paroles saņemšanai un šīs adreses autorizācijas datus (turpmāk - e-sūtījums), izmantojot centra elektronisko pastu, nosūta konkrētai pašvaldības izglītības pārvaldei saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

60.6 Izglītības pārvaldes vadītājs saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem, izmantojot elektronisko pastu, pārsūta e-sūtījumu konkrētās izglītības iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

60.7 Izglītības iestādes vadītājs pēc autorizācijas iegūšanas rīkojas saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

60.8 Ja izglītības pārvaldes vadītājs šo noteikumu 60.5 punktā norādītajā laikā nav saņēmis e-sūtījumu, par to nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākai darbībai ar e-sūtījumu.

60.9 Ja izglītības iestādes vadītājs šo noteikumu 60.6 punktā norādītajā laikā nav saņēmis elektroniskā pasta vēstuli, par to nekavējoties informē konkrēto izglītības pārvaldes vadītāju. Ja problēmu neizdodas novērst, izglītības pārvaldes vadītājs sazinās ar centru, kas dod norādījumus turpmākai darbībai.

60.10 Izglītības iestādes vadītājs no e-arhīva saņemšanas līdz autorizācijas saņemšanai nodrošina e-arhīva uzglabāšanu un neskartību."

6. Aizstāt 61.1.apakšpunktā vārdus "polimērmateriāla aploksnēs (turpmāk - aploksne)" ar vārdu "aploksnēs".

7. Aizstāt 64.punkta pirmajā teikumā vārdus "polimērmateriāla aplokšņu" ar vārdu "aplokšņu".

8. Papildināt noteikumus ar 70.1, 70.2 un 70.3 punktu šādā redakcijā:

"70.1 E-arhīvu ar valsts pārbaudes darba materiālu elektronisko versiju izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona atver saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

70.2 Valsts pārbaudes darba materiālu elektronisko versiju atvasinājumu veidošana papīra formā notiek saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

70.3 Izglītības iestādes vadītājs valsts pārbaudes darba materiālu elektronisko versiju atvasinājumu veidošanas laikā nodrošina informācijas neizpaušanu trešajām personām."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.maiju.

07.05.2009