Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.350

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66., 160.nr.; 2007, 137.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Būvi pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam būvprojektam.

3.2 Ēku, kas nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, pasūtītājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās telpas un virtuves nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav veikta iekšējā apdare."

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību akceptētajam būvprojektam un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā."

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja nodod ekspluatācijā sabiedriski nozīmīgu būvi, pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska pieprasījuma papildus šo noteikumu 4.punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:

4.1 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - par atbilstību ugunsdrošības prasībām;

4.1 2. Sabiedrības veselības aģentūra - par atbilstību higiēnas prasībām."

4. Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. un 4.1 punktā".

5. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;".

6. Svītrot 5.4.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 5.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.1 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;".

8. Papildināt noteikumus ar 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā."

9. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk - komisija)."

10. Papildināt 10.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta autors var nepiedalīties komisijas darbā, ja viņš ir rakstiski sniedzis pozitīvu atzinumu par būves atbilstību būvprojektam."

11. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas ēkas, akta sesto sadaļu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai ēkai atsevišķi."

12. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Aktu reģistrē būvvaldē. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

15.1. pirmās divas zīmes - attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

15.2. nākamās piecas zīmes - akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

15.3. pēdējās septiņas zīmes - būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru."

13. Aizstāt 17.punktā skaitli un vārdu "4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. un 4.1 punktā".

14. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Informāciju par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu un energoefektivitātes rādītājiem var neiekļaut aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvprojekts ir akceptēts līdz 2009.gada 1.jūnijam."

15. Papildināt 2.pielikumu ar 3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1 ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu Nr.________________, ko izdevis ______________________________________ (vārds uzvārds, sertifikāta numurs);".

16. Izteikt 2.pielikuma 4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.2. Sabiedrības veselības aģentūras

______________

atzinums Nr.____ uz ___ lapām -

 

(datums)

 

tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm;".

17. Svītrot 2.pielikuma 4.2.5.apakšpunktu.

18. Izteikt 2.pielikuma 6.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.6. ugunsnoturības pakāpe ______;".

19. Papildināt 2.pielikumu ar 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. ēkas energoefektivitātes rādītāji:

6.4.1. aprēķinātais enerģijas patēriņš ___________ MWh gadā;

6.4.2. aprēķinātais īpatnējais enerģijas patēriņš _____________ kWh/m2 gadā."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.maiju.

07.05.2009