Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.321

Rīgā 2009.gada 7.aprīlī (prot. Nr.23 42.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai pasākumam “Ūdens vides pasākumi” (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

2. Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību (turpmāk – atbalstam pieteiktā dīķu platība), ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, un:

2.1. tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;

2.2. atbalsta pretendents to ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietni;

2.3. to izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai atbilstoši šo noteikumu prasībām.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

3. Atbalsta pretendents par atbalstam pieteikto dīķu platību uzņemas šajos noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot ar pirmo atbalsta maksājuma apstiprināšanas gadu (turpmāk – saistības). Saistības stājas spēkā ar dienu, kad atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šo noteikumu 11.punktā minēto iesniegumu.

4. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

4.1. ir Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, un tā darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvnieku veselības, veterinārijas un vides jomā;

4.2. tā ienākumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā ir vismaz 171 euro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra;

4.3. ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā, un tam nav nodokļu parādu;

4.4. ir saņēmis ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu;

4.5. ir saņēmis B kategorijas atļauju vai C kategorijas piesārņojošu darbību apliecinājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības;

4.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par statistikas pārskatu iesniegšanu Centrālajā statistikas pārvaldē ir iesniedzis pārskatu par darbību akvakultūras jomā pēdējā kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.879)

5. Atbalsta pretendents saņem atbalstu, ja piecu gadu saistību periodā ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

5.1. ražo un pārdod akvakultūras produkciju vismaz par 171 euro gadā no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra;

5.2. katru gadu saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu iesniedz iesniegumu par atbalstam piesakāmo dīķu platību;

5.3. atbalstam pieteikto dīķu platību neaizstāj ar citām dīķu platībām un nesamazina atbalstam pieteikto dīķu platību;

5.4. izmanto tādas akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes, kas nodrošina, lai:

5.4.1. vidējais audzējamo akvakultūras dzīvnieku blīvums atbalstam pieteiktajā dīķu platībā nebūtu mazāks par 120 kilo­gramiem no hektāra (pēc nozvejas datiem), izņemot mazuļu audzēšanas dīķus, kas saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā iesniegto dīķu izvietojuma karti nepārsniedz 20 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības;

5.4.2. maksimālais akvakultūras dzīvnieku blīvums katrā atbalstam pieteiktajā dīķī nepārsniedz 600 kilogramu no hektāra (pēc nozvejas datiem). Šis ierobežojums neattiecas uz ziemošanas, karantīnas, vaislinieku un pirmstirgus audzēšanas dīķiem, kas saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā iesniegto dīķu izvietojuma karti nepārsniedz 20 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības;

5.5. dīķu mēslošanai izmanto tikai cietos kūtsmēslus, lietojot tos ne vairāk kā 400 kilogramu uz hektāru dīķa platības un mēslošanu veicot līdz kārtējā gada 30.aprīlim. Šis laika ierobežojums neattiecas uz mazuļu audzēšanas dīķiem;

5.6. dīķus uzplūdina līdz kārtējā gada 31.maijam, izņemot mazuļu audzēšanas, karantīnas un ziemošanas dīķus;

5.7. dīķu vasarošanu ar ūdens nolaišanu vienlaikus veic ne vairāk kā 20 procentos atbalstam pieteiktās dīķu platības vai vienlaikus vasaro ne vairāk kā vienu dīķi, kura platība nepārsniedz 40 procentu no kopējās atbalstam pieteiktās dīķu platības. Katru atsevišķu dīķi vasaro ne biežāk kā reizi piecos gados;

5.8. nodrošina minēto prasību izpildei nepieciešamo darbību uzskaiti akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā (1.pielikums). Akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā uzskaita datus par veiktajām darbībām katrā akvakultūras uzņēmuma dīķī, tai skaitā datus par dīķa apstrādi, uzplūdināšanas un nolaišanas laiku, zivju pārvietošanu, to daudzumu kilogramos un dīķu mēslošanu. Ierakstus akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnālā izdara ne vēlāk kā vienu dienu pēc attiecīgās darbības veikšanas;

5.9. informē Lauku atbalsta dienestu par kārtējā saistību gadā atbalstam pieteikto dīķu apzveju ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms tās sākšanas.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.879)

6. Par atbalstam pieteiktajām vasarotajām dīķu platībām atbalsta pretendents atbalstu attiecīgajā gadā nesaņem.

7. Atbalsta apmērs par atbalstam pieteikto dīķu platību, kurā ievēroti visi šajos noteikumos minētie atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir 343 euro par hektāru gadā atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas sagatavota šajos noteikumos minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.879)

8. Ja piecu gadu saistību periodā atbalsta saņēmējs daļēji vai pilnībā pārtrauc šajos noteikumos noteikto saistību izpildi, tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem, atmaksā saņemto atbalstu par to atbalstam pieteikto dīķu platības daļu, par kuru saistības nav izpildītas.

9. Ja atbalstam pieteiktā dīķu platība pilnībā vai daļēji tiek nodota citai personai, kas ir Lauku atbalsta dienesta klients, šī persona var pārņemt atbalsta saņēmēja saistības līdz pārņemto saistību perioda beigām. Ja saistības netiek pārņemtas, atbalsta saņēmējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem, atmaksā visu saistību periodā saņemto atbalsta summu.

III. Atbalsta pieprasīšana un piešķiršana

10. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtējā gadā ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 11.punktā minētā termiņa beigām izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu un piecu gadu saistību periodam piešķirto publiskā finansējuma apmēru.

11. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai par kārtējo saistību gadu, atbalsta pretendents līdz attiecīgā gada 15.maijam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas lielākās pieteikto dīķu platības, personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniedz šādus dokumentus:

11.1. aizpildītu iesniegumu (2.pielikums) divos eksemplāros;

11.2. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar dīķu izvietojumu un eksplikācijā norādīto zemes un dīķu platību – pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā, uzņemoties piecu gadu saistības;

11.3. Lauku atbalsta dienestā sagatavotu atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, kurā atzīmēts dīķu izmantošanas veids (piemēram, mazuļu audzēšanas dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarojamais dīķis), izņemot pirmo iesnieguma iesniegšanas gadu, uzņemoties piecu gadu saistības, kad dīķu izvietojuma karti sagatavo šo noteikumu 20., 21., 22. un 23.punktā minētajā kārtībā.

12. Atbalsta pretendents par visām atbalstam pieteiktajām dīķu platībām šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā iesniedz vienu iesniegumu.

13. Lauku atbalsta dienests no Valsts ieņēmumu dienesta saņem atbalsta pretendenta gada pārskatu (pilnu komplektu) par pēdējo noslēgto gadu, ja atbalsta pretendents minētā gada pārskata apliecinātu kopiju ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi vai apliecinājumu par saņemšanu nav iesniedzis kopā ar šo noteikumu 11.1.apakš­punktā minēto iesniegumu. Atbalsta pretendents gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

14. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz pēc 15.maija, bet ne vēlāk kā 25 kalendāra dienas pēc šā termiņa beigām, summu, ko atbalsta pretendents būtu varējis saņemt, samazina par vienu procentu par katru nokavēto darbdienu, ja vien iesniegumu nebija iespējams iesniegt noteiktajā termiņā ārkārtas apstākļu dēļ. Ja kavēšanās ilgst vairāk nekā 25 kalendāra dienas, iesniegumu nepieņem.

15. Ja atbalsta pretendents piesakās atbalsta saņemšanai arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus atbalsta pretendents iesniedz tajā pašā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā iesniegti dokumenti par atbalstu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros.

16. Grozījumus šo noteikumu 11.1.apakš­punktā minētajā iesniegumā atbalsta pretendents var iesniegt Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē līdz kārtējā gada 15.jūnijam, ja Lauku atbalsta dienests nav informējis atbalsta pretendentu par kļūdām iesniegtajos dokumentos vai, iepriekš paziņojot par pārbaudi uz vietas akvakultūras uzņēmumā, tās laikā nav konstatējis pārkāpumus saistībā ar atbalsta pretendenta norādītajām atbalstam pieteiktajām dīķu platībām.

17. Ja Lauku atbalsta dienests atbalsta pretendentam rakstiski pieprasa papildu informāciju, atbalsta pretendents divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz pieprasīto informāciju Lauku atbalsta dienestā.

18. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 17.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis pieprasīto informāciju par konkrētu dīķi, Lauku atbalsta dienests atbalsta apmēru samazina par konkrētu maksājuma vienību – dīķi. Pārējos gadījumos iesniegumu noraida.

19. Ja šo noteikumu 10.punktā minētais izsludinātais publiskais finansējums nav pietiekams visu to iesniegumu apstiprināšanai, kurus iesniedzot atbalsta pretendenti uzsāk piecu gadu saistību periodu, Lauku atbalsta dienests:

19.1. sarindo iesniegumus atbilstoši iegūto punktu skaitam:

19.1.1. par katru akvakultūras uzņēmuma pieteiktās platības hektāru, kas atrodas Natura 2000 teritorijā, piešķir divus kritēriju punktus;

19.1.2. par katru akvakultūras uzņēmuma pieteiktās platības hektāru, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas, piešķir vienu kritēriju punktu;

19.2. priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dod iesniegumiem, kuriem piešķirts lielāks punktu skaits. Ja par atbilstību atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kura atbalstam pieteiktās ūdenstilpes atrodas Natura 2000 teritorijā;

19.3. projektu iesniegumus, kuriem piešķirtais punktu skaits nav pietiekams publiskā finansējuma iegūšanai, kārtējā gadā noraida.

20. Atbalsta pretendentam, kura iesniegums atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un kura piecu gadu saistību periodam ir pietiekams šo noteikumu 10.punktā minētais finansējums, pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā, uzņemoties piecu gadu saistības, Lauku atbalsta dienestā sagatavo atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, kurā atzīmē arī to izmantošanas veidu pirmajā saistību gadā (piemēram, mazuļu audzēšanas dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarošanas dīķis).

21. Lai sagatavotu šo noteikumu 20.punktā minēto atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karti, Lauku atbalsta dienests līdz attiecīgā gada 31.jūlijam atbalsta pretendentam nosūta uzaicinājumu 10 darbdienu laikā ierasties Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā tika iesniegts iesniegums (turpmāk – uzaicinājums).

22. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 21.punktā minētajā termiņā nevar ierasties Lauku atbalsta dienestā, atbalsta pretendents rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un vienojas par kartes sagatavošanas laiku, kas nepārsniedz 20 darbdienas pēc uzaicinājuma saņemšanas. Ja atbalsta pretendents minētajā termiņā neierodas Lauku atbalsta dienesta reģionālajā pārvaldē un rakstiski par to neinformē, Lauku atbalsta dienests iesniegumu noraida.

23. Lauku atbalsta dienests sagatavotās dīķu izvietojuma kartes, ja nepieciešams, precizē uz vietas akvakultūras uzņēmumā. Par apmeklējuma laiku iepriekš vienojas ar atbalsta pretendentu.

24. Konstatējot saistību izpildes pārkāpumus, Lauku atbalsta dienests piemēro šādas sankcijas:

24.1. ja atbalsta pretendents kārtējā gadā nav guvis šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētos minimālos ieņēmumus no saražotās produkcijas pārdošanas un to apmērs ir:

24.1.1. līdz pieciem procentiem (ieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, atbalsta samazinājumu pirmajā pārkāpuma gadā nepiemēro un atbalstu piešķir pilnā apmērā. Pēc otrā pārkāpuma konstatācijas atbalstu par kārtējo gadu atbalsta pretendentam neizmaksā. Ja pārkāpums tiek konstatēts trešo reizi, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu;

24.1.2. piecus (neieskaitot) līdz 10 procentus (ieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, pirmajā pārkāpuma gadā piemēro atbalsta samazinājumu 10 procentu apmērā. Pēc otrā pārkāpuma konstatācijas atbalstu par kārtējo gadu atbalsta pretendentam neizmaksā. Ja pārkāpums tiek konstatēts trešo reizi, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu;

24.1.3. vairāk nekā 10 procentus (neieskaitot) mazāks par minimālajiem ieņēmumiem, pēc pirmā pārkāpuma maksājumu par kārtējo gadu neizmaksā. Ja pārkāpums atkārtojas, saistības pārtrauc un atbalsta pretendents atmaksā visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalsta summu;

24.2. pārējos saistību neizpildes gadījumos, ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē pirmo reizi, kārtējā gadā atbalsta pretendentam atbalstu neizmaksā, bet, ja saistību izpildes pārkāpumu konstatē atkārtoti, saistības uzskata par pārtrauktām un atbalsta saņēmējs atmaksā visu saņemto atbalsta summu.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.791 redakcijā)

25. Lauku atbalsta dienests neatbilstoši veiktos maksājumus ietur no atbalsta saņēmēja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem.

26. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 24. un 25.punktā minēto atmaksu nepieprasa ārkārtas gadījumos, ja saistības nav izpildītas:

26.1. lielas akvakultūras uzņēmuma atbilstošās zemes daļas ekspropriācijas dēļ, ja to nevarēja paredzēt dienā, kad atbalsta saņēmējs uzņēmās saistības;

26.2. dabas katastrofas dēļ, kas būtiski ietekmē uzņēmuma darbību akvakultūras jomā;

26.3. valsts uzraudzībā esošās akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimības dēļ, kas skārusi visus atbalsta saņēmēja akvakultūras dzīvniekus vai daļu no tiem.

27. Ja iestājušies šo noteikumu 26.punktā minētie ārkārtas gadījumi, atbalsta saņēmējs par tiem 10 darbdienu laikā (sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas) rakstiski informē Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā iesniegts iesniegums, kā arī iesniedz:

27.1. detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļu iestāšanos;

27.2. ārkārtas apstākļus apliecinošus dokumentus.

28. Lauku atbalsta dienests pēc šajos noteikumos minēto nosacījumu pārbaudes vērtē un atlasa atbalsta pretendentu iesniegtos iesniegumus, kā arī pieņem un paziņo lēmumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

29. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā reizi gadā laikposmā no kārtējā gada 15.septembra līdz nākamā gada 15.aprīlim.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.791 redakcijā)

30. Lauku atbalsta dienesta lēmumu par atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendents var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

31. Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts vides dienests līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par laikposmā no iepriekšējā gada 16.augusta līdz kārtējā gada 15.augustam veiktajās pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem Lauku atbalsta dienesta norādītajos akvakultūras uzņēmumos.

32. Valsts zemes dienests, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs, Valsts ieņēmumu dienests, Centrālā statistikas pārvalde, Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un Lauksaimniecības datu centrs sniedz Lauku atbalsta dienestam pēc tā pieprasījuma pasākuma administrēšanai nepieciešamo informāciju par atbalsta pretendentiem.

IV. Noslēguma jautājums

33. Uz atbalstu 2009.gadā var pretendēt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts akvakultūras uzņēmums, ja tas līdz 2009.gada 30.decembrim ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu akvakultūras nozares uzņēmuma atzīšanas apliecību. Ja minētajā termiņā atbalsta pretendents nav saņēmis akvakultūras nozares uzņēmuma atzīšanas apliecību, tā iesniegumu Lauku atbalsta dienests noraida.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1357)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.321
Akvakultūras uzņēmuma darbības reģistrācijas žurnāls
Akvakultūras uzņēmuma nosaukums 
Akvakultūras uzņēmuma atzīšanas apliecības numurs 
Ganāmpulka reģistrācijas numurs 
Novietnes reģistrācijas numurs 
Informācija par dīķi:
nosaukums 
platība 
izmantošanas veids
(piemēram, mazuļu audzēšanas, ziemošanas, karantīnas, vaislinieku, pirmstirgus dīķis) 
atrašanas vieta 
zemes kadastra numurs 
  
GadsInformācija par dīķa apsaimniekošanuInformācija par akvakultūras dzīvniekiemUzņē-
muma parakst-
tiesīgās amat-
perso-
nas pa-
raksts
dīķa uzpil-
dīša-
nas beigu datums
dīķa nolaišanadīķa mēslošanaDatumsdzīvnieku ielaišanadzīvnieku pārvietošana uz citu dīķinozveja
sā-
kuma da-
tums
bei-
gu da-
tums
datumsmēs-
loša-
nas līdzek-
lis
dau-
dzums, kg
deva, kg/hasugavecumsdau-
dzums, kg
sugadau-
dzums, kg
dīķa nosau-
kums vai numurs
dau-
dzums, kg
ražī-
ba, kg/ha (blī-
vums)
123456789101112131415161718
                  
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.321

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.879)

Iesnieguma veidlapa

Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF)

pasākuma "Ūdens vides pasākumi"
iesniegums

Atbalsta pretendents: 
Klienta numurs: 
Projekta iesnieguma Nr. 

 


 

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

Klienta numurs: 
Projekta iesnieguma Nr. 
Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks: 
LAD RLP darbinieka vārds, uzvārds un paraksts: 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums: Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds: 
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. red. kods: Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2. red. nosaukums: 
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: 
Uzņēmuma atzīšanas numurs Pārtikas un veterinārajā dienestā Nr. 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese:

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./ mājas nosaukums: Pagasts, novads: 
Pilsēta: Rajons: 
Pasta indekss: Statistikas reģions (ATVK kods): 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda gadījumos, ja atšķiras no juridiskās adreses:

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./ mājas nosaukums: Pagasts, novads: 
Pilsēta: Rajons: 
Pasta indekss: Statistikas reģions (ATVK kods): 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija:

Tālruņa numurs: Fakss: 
E-pasta adrese: Interneta mājas lapa: 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Projekta vadītāja ieņemamais amats: 
Tālrunis, fakss: E-pasta adrese: 

A.4. Aizpilda RLP darbinieks:

Darbinieka vārds: Apkalpojošā RLP: 
Darbinieka uzvārds: Iesnieguma reģistrācijas datums un laiks: 

B. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU UZ PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU

B.1. Informācija par uzņēmumu

  Indikatori 
Uzņēmuma kopējā apsaimniekotā platība hektāros 
t.sk. dīķu platība hektāros 
t.sk. akvakultūras produkcijas ražošanai izmantoto dīķu kopējā platība hektāros 
 Uzņēmuma neto apgrozījums euro  
  t.sk. ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas euro  

B.2.

Saistību gads  

B.3. Atbalstam pieteiktā platība

Nr.p.k.Dīķa numursNovietnes numurs LDCKadastra numuriPlatība, hektāri (norādot divas zīmes aiz komata)Tajā skaitā platība Natura 2000 teritorijā, hektāri (norādot divas zīmes aiz komata)Dīķa izmantošanas veids kārtējā saistību gadā (t.sk. vasarojams)
       
       
       
       
Kopā  X

B.4. Indikatori

Nr.p.k.Dīķa numurs
(saskaņā ar B.3.tabulu)
Dīķa uzpludināšanas datums
(dd.mm.gggg.)
Dīķa mēslošanaAkvakultūras dzīvnieku blīvums dīķī, kg uz hektāru
Datums
(dd.mm.gggg.)
Mēslošanas līdzeklisDaudzums, kg/ha
       
       
       
       
       
 
Vidējais audzējamo akvakultūras dzīvnieku blīvums kopējā atbalstam pieteiktajā dīķu platībā, kg uz hektāru 

C. ATBALSTA APRĒĶINS

Atbalstam pieteiktā dīķu platība hektāros (izņemot vasarojamo dīķu platību)Atbalsta apmērs par hektāru platības euroAprēķinātais atbalsta apmērs par atbalstam pieteikto dīķu platību euro
 241 

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minēto normatīvo aktu prasībām)Aizpilda atbalsta pretendentsAizpilda LAD RLP darbinieks
Atzīmē ar X atbilstošu atbildiLapu skaitsAtzīmē ar X atbilstošu atbildiLapu skaits
NeattiecasNeattiecas
1.Projekta iesniegums divos eksemplāros (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti).oriģināli        
2.Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes robežu plāns vai situācijas plāns ar dīķu izvietojumu un eksplikācijā norādīto zemes un dīķu platību – pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā, uzņemoties piecu gadu saistības.kopija        
3.Lauku atbalsta dienestā sagatavota atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma karte, kurā atzīmēts atbalstam pieteikto dīķu izmantošanas veids (piemēram, mazuļu dīķis, ziemošanas dīķis, karantīnas dīķis, vaislinieku dīķis, pirmstirgus vai vasarojams dīķis), izņemot pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā, uzņemoties piecu gadu saistības.oriģināls        
4.Gada pārskats (pilns komplekts) par pēdējo noslēgto gadu ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi vai apliecinājumu par saņemšanu saskaņā ar Gada pārskatu likumu.kopija*       

 

*Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums). Atbalsta pretendentam ir tiesības neiesniegt Gada pārskats (pilns komplekts) par pēdējo noslēgto gadu. Tādā gadījumā Lauku atbalsta dienests to iegūs administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.

E. Saistības

Apliecinu, ka:

1) Lauku atbalsta dienestam sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, iesniegumā esmu deklarējis uzņēmuma apsaimniekoto dīķu platību. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu atbalstu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu;

2) esmu iepazinies ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar nosacījumiem, kas ietverti normatīvajos aktos par atbalstu zivsaimniecības attīstībai un citos normatīvajos aktos, kuri attiecas uz atbalsta saņemšanu;

3) parakstot iesniegumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā, turpinu piecu gadu saistības pasākumā "Ūdens vides pasākumi” saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti normatīvajos aktos par atbalstu zivsaimniecības attīstībai un citos normatīvajos aktos, kuri attiecas uz atbalsta saņemšanu.

Ar parakstu apliecinu un apņemos:

1) ja radīsies izmaiņas informācijā par klientu (A daļa), iesniegt tās Lauku atbalsta dienestā 10 darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājas spēkā;

2) pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu;

3) veikt prasību izpildei nepieciešamo darbību uzskaiti Akvakultūras darbības reģistrācijas žurnālā ne vēlāk kā vienu dienu pēc darbības veikšanas;

4) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5) katru gadu visā saistību periodā iesniegt Lauku atbalsta dienestā atbalsta iesniegumu par pasākumu "Ūdens vides pasākumi”, kā arī nesamazināt un neaizstāt ar citu atbalstam deklarēto platību;

6) rakstiski paziņot Lauku atbalsta dienestam par ārkārtas apstākļiem (sniedzot attiecīgus pierādījumus) 10 darbdienu laikā no dienas, kurā spēju to darīt;

7) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz akvakultūras uzņēmuma darbību veselības, veterinārijas, vides un higiēnas jomā visā akvakultūras uzņēmumā;

8) atmaksāt Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā pilnu atbalsta summu noteiktajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, ja tiek konstatēts, ka atbalsts ir saņemts nepamatoti, kā arī ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāt soda procentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtību, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem pēc Lauku atbalsta dienesta pirmā pieprasījuma.

Esmu informēts par to, ka gadījumā, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsta apmērs tiks samazināts vai atbalsts netiks piešķirts, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu.

Projekta iesniegums iesniegts   
 (datums)(mēnesis)(gads)

2 eksemplāros uz _______ lapām ar pievienotiem _________ (skaits) dokumentiem

Atbalsta pretendents 
 (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "paraksta atšifrējums" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
01.01.2014