Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likums
I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietoti šādi termini:

1) fonds — Eiropas Bēgļu fonds (2008.—2013.gadam), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.maija lēmumu 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2004/904/EK, Eiropas Ārējo robežu fonds (2007.—2013.gadam), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.maija lēmumu 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, Eiropas Atgriešanās fonds (2008.—2013.gadam), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.maija lēmumu 575/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Atgriešanās fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (2007.—2013.gadam), kas izveidots saskaņā ar Padomes 2007.gada 25.jūnija lēmumu Nr. 2007/435/EK, ar ko laikposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam izveido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”;

2) fonda vadība — darbības, kas saistītas ar plānošanas dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu un apstiprināšanu, fonda vadības un kontroles sistēmas izveidi, fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi un apstiprināšanu, fonda projektu iesniegumu atlasi un apstiprināšanu, fonda projektu īstenošanu, kontroli, revīziju, uzraudzību un novērtēšanu;

3) fonda projekta iesniegums — iesniegums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi), ko iesniedz fonda projekta iesniedzējs, lai saņemtu projektam nepieciešamo finansējumu no fonda;

4) fonda projekts — fonda projekta iesniegums, kas atbilst fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ko apstiprinājusi fonda vadošā iestāde vai deleģētā iestāde;

5) fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē fonda projektu iesniegumus un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;

6) fonda finansējuma saņēmējs — Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiskā persona, kuras iesniegtais fonda projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā. Fonda finansējuma saņēmējs var būt arī tādas starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds (turpmāk — starptautiska organizācija);

7) granta līgums — civiltiesisks līgums vai vienošanās par fonda projekta ieviešanu, ko fonda vadošā iestāde slēdz ar fonda finansējuma saņēmēju;

8) plānošanas dokumenti — fonda daudzgadu programma un fonda gada programma.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fondu efektīvu, pārskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu vadību Latvijā.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka fonda vadībā iesaistīto institūciju un fonda finansējuma saņēmēju tiesības un pienākumus, fonda vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā risināmi strīdi par piešķirto fonda finansējumu, un citus ar fonda vadību saistītus jautājumus.

4.pants. Fonda finansējuma piešķiršana

Fonda projekta iesnieguma iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada pienākumu fonda vadībā iesaistītajai institūcijai piešķirt finansējumu fonda projekta iesniedzējam.

5.pants. Fonda projektu iesniegumu atlase

Fonda projektu iesniegumu atlase var būt:

1) atklāta, ja starp fonda projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu un fonda finansējuma piešķiršanu;

2) ierobežota, ja iepriekš ir zināms ierobežots fonda projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt fonda projekta iesniegumu. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus fonda projektu iesniegumus, kuri atbilst fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

II nodaļa

Fonda vadības nodrošināšana

6.pants. Fonda vadības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas

(1) Fonda vadību nodrošina:

1) šādas fonda vadībā iesaistītās institūcijas:

a) vadošā iestāde,

b) deleģētā iestāde,

c) revīzijas iestāde,

d) sertificēšanas iestāde,

e) maksājumu iestāde,

f) vadības komiteja;

2) fonda finansējuma saņēmējs.

(2) Vadošo iestādi, revīzijas iestādi, sertificēšanas iestādi un maksājumu iestādi, kā arī, ja nepieciešams, deleģēto iestādi un tās pienākumus un tiesības nosaka Ministru kabinets.

(3) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, fonda vadībā iesaistītās institūcijas, izņemot vadības komiteju, izdod iekšējos normatīvos aktus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

7.pants. Vadošās iestādes pienākumi un tiesības

(1) Vadošā iestāde ir atbildīga par fonda vadību un tās īstenošanas efektivitāti.

(2) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt plānošanas dokumentu izstrādi;

2) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar fonda projektiem;

3) izstrādāt fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

4) nodrošināt fonda projektu iesniegumu konkursu izsludināšanu;

5) nodrošināt fonda projektu iesniegumu vērtēšanu un atlasi;

6) nodrošināt fonda projektu īstenošanas uzraudzību;

7) nodrošināt fonda projektu ietvaros veikto izdevumu pārbaudi;

8) nodrošināt fonda progresa, noslēguma un novērtējuma ziņojumu sagatavošanu;

9) nodrošināt plānošanas dokumentu, fonda progresa, noslēguma un novērtējuma ziņojumu iesniegšanu Eiropas Komisijai;

10) nodrošināt fonda ieviešanas izvērtēšanas pasākumus.

(3) Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:

1) ierosināt un veikt fonda ieviešanas kontroli un revīziju;

2) pieprasīt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un fonda finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama fonda vadības nodrošināšanai.

(4) Vadošā iestāde nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā vadošā iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

8.pants. Deleģētās iestādes pienākumi, tiesības un vadošās iestādes un deleģētās iestādes padotība

(1) Deleģētā iestāde pilda daļu no vadošās iestādes pienākumiem. Deleģētajai iestādei var nodot šā likuma 7.panta otrajā un trešajā daļā minētos vadošās iestādes pienākumus un tiesības, izņemot šā likuma 7.panta otrās daļas 9.punktā minēto pienākumu.

(2) Deleģētā iestāde ar Eiropas Komisiju sazinās, izmantojot vadošās iestādes starpniecību.

(3) Deleģētā iestāde, pildot tai noteiktos pienākumus, atrodas tā Ministru kabineta locekļa funkcionālajā pakļautībā, kuram ir padota vadošā iestāde.

(4) Lai nodrošinātu deleģētās iestādes pienākumu efektīvu izpildi, vadošā iestāde, ja deleģētā iestāde neatrodas tās institucionālajā padotībā, saskaņojot ar deleģētās iestādes institucionāli augstāku iestādi, var izdot deleģētajai iestādei saistošus iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz tai nodoto pienākumu izpildi.

9.pants. Revīzijas iestādes pienākumi un tiesības

(1) Revīzijas iestādei ir šādi pienākumi:

1) veikt auditus, lai pārliecinātos, vai izveidotās vadības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2) veikt fonda projektu izdevumu izlases pārbaudes, lai pārliecinātos par izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu likumību un pareizību.

(2) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un fonda finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu izpildei.

(3) Revīzijas iestādes pienākumus nedrīkst pildīt vadošā iestāde vai sertificēšanas iestāde. Revīzijas iestāde nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā revīzijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

10.pants. Sertificēšanas iestādes pienākumi un tiesības

(1) Sertificēšanas iestāde fonda projektu ietvaros sertificē izdevumus pirms pro­gresa vai noslēguma ziņojuma iesniegšanas Eiropas Komisijai.

(2) Sertificēšanas iestādei ir tiesības veikt fonda projektu finanšu kontroli un auditus.

(3) Sertificēšanas iestāde nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā sertificēšanas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

11.pants. Maksājumu iestādes pienākumi un tiesības

(1) Maksājumu iestādei ir šādi pienākumi:

1) ieskaitīt vadošās iestādes kontā no Eiropas Komisijas saņemtos finanšu līdzekļus;

2) veikt maksājumus, pamatojoties uz vadošās iestādes un finansējuma saņēmēju iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem.

(2) Maksājumu iestādei ir tiesības pieprasīt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju, kas nepieciešama maksājumos izlietoto finanšu līdzekļu uzskaites veikšanai.

(3) Maksājumu iestāde nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā maksājumu iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

12.pants. Vadības komiteja

(1) Vadības komiteja ir koleģiāla fonda vadībā iesaistīta institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu partnerības principu. Tā piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, fonda projektu izvērtēšanā un sasniegtā progresa novērtēšanā.

(2) Vadības komitejai ir šādi pienākumi:

1) apstiprināt plānošanas dokumentu projektus, kā arī izmaiņas tajos;

2) uzraudzīt plānošanas dokumentos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu;

3) piedalīties to fonda projektu iesniegumu vērtēšanā, kuri iesniegti atklātas fonda projektu iesniegumu atlases ietvaros;

4) apstiprināt noslēguma ziņojumu Eiropas Komisijai par fonda gada programmas īstenošanu;

5) ierosināt vadošajai iestādei veikt pasākumus, kas paaugstina fonda finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību.

(3) Vadības komiteju vada vadošās iestādes pārstāvis. No iestādēm, kuru kompetencē ir attiecīgā fonda jautājumi, vadības komitejas sastāvā iekļauj pārstāvjus ar balsstiesībām, bet no sertificēšanas iestādes un revīzijas iestādes — pārstāvjus ar padomdevēja tiesībām. Sertificēšanas iestādei un revīzijas iestādei ir balsstiesības attiecībā uz tehniskās palīdzības jautājumiem. Ja fonda jautājumi skar sociālo partneru kompetenci, vadības komitejas sastāvā ar padomdevēja tiesībām var iekļaut to pārstāvjus.

(4) Vadības komitejas sastāvu apstiprina vadošās iestādes vadītājs.

(5) Vadības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu.

13.pants. Fonda finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības

(1) Fonda finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt fonda projekta īstenošanu saskaņā ar civiltiesisko līgumu, ja fonda finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiska organizācija;

2) nodrošināt fonda projekta īstenošanu saskaņā ar vienošanos par fonda projekta ieviešanu, ja fonda finansējuma saņēmējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde;

3) nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atsevišķi katram fonda projektam;

4) sniegt informāciju par fonda projekta īstenošanu un nodrošināt Eiropas Komisijas un fonda vadībā iesaistīto institūciju pārstāvjiem pieeju dokumentiem, kas saistīti ar fonda projekta īstenošanu, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai.

(2) Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:

1) fonda vadību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemt fonda finansējumu;

2) saņemt nepieciešamo informāciju par fonda projekta īstenošanas finansējuma izmantošanas nosacījumiem.

14.pants. Ministru kabineta kompetence

Lai nodrošinātu fonda vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) fonda daudzgadu programmas un gada programmas izstrādes un apstiprināšanas kārtību;

2) prasības fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai;

3) fonda projektu konkursa organizēšanas kārtību, prasības fonda finansējuma saņēmējiem, fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus, fonda projektu atlases kārtību, granta līguma slēgšanas kārtību, kā arī tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību;

4) kārtību, kādā valsts budžetā tiek plānoti līdzekļi fonda projektu īsteno­šanai un veikto izdevumu atmaksa valsts budžetā;

5) fonda projektu finansēšanas un maksājumu veikšanas kārtību;

6) kārtību, kādā vadošā iestāde, deleģētā iestāde, revīzijas iestāde, sertificēšanas iestāde, maksājumu iestāde un finansējuma saņēmējs ziņo par fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstību veidus, gadījumus, kad fonda finansējuma saņēmēja izdevumus atzīst par neatbilstošiem;

7) kārtību, kādā atgūst neatbilstošos izdevumus;

8) kārtību, kādā sagatavo, apstiprina un iesniedz Eiropas Komisijai progresa ziņojumu, noslēguma ziņojumu un novērtējuma ziņojumu par fonda līdzfinansēto darbību rezultātiem un efektivitāti;

9) kārtību, kādā veic fonda projektu finanšu kontroli un auditu, un institūcijas, kas veic minētās pārbaudes vai piedalās tajās.

III nodaļa

Vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

15.pants. Vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmumi

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem lēmumu par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu.

(2) Lēmumu par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas atbilst fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Šo lēmumu var pieņemt arī ar nosacījumu, ka fonda projekta iesniedzējs veic vadošās iestādes vai deleģētās iestādes noteiktās darbības, lai fonda projektu varētu atbilstoši sagatavot un īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par fonda projektu atlases kārtību. Ja kāds no lēmumā ietvertajiem nosacījumiem netiek izpildīts, fonda projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(3) Lēmumu par fonda projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vai ir beidzies attiecīgajā fondā pieejamais finansējums.

(4) Lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu pieņem, ja fonda finansējuma saņēmējam ir izmaksāts piešķirtais finansējums, bet tas nav izmantots atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai granta līguma noteikumiem.

16.pants. Vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmumu veidi

(1) Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde atkarībā no fonda projekta iesniedzēja juridiskā statusa izdod administratīvo aktu vai pieņem pārvaldes lēmumu.

(2) Ja fonda projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiska organizācija, vadošās iestādes vai deleģētās iestādes lēmums ir administratīvais akts.

(3) Ja fonda projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpi­nātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vadošās iestādes vai deleģētās iestādes lēmums ir pārvaldes lēmums. To var apstrīdēt, bet tas nav pārsūdzams tiesā.

(4) Šā panta trešajā daļā minēto pārvaldes lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:

1) vadošās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts — fonda projekta iesniedzējs;

3) faktu konstatējums;

4) lēmuma pamatojums;

5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);

6) lēmums par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

7) lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

17.pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš

Vadošā iestāde vai deleģētā iestāde lēmumu par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc fonda projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

18.pants. Vadošās iestādes un deleģētās iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Fonda projekta iesniedzējs var apstrīdēt un pārsūdzēt šā likuma 15.pantā minētos lēmumus, ievērojot šā likuma 16.panta trešās daļas nosacījumus. Deleģētās iestādes pieņemto lēmumu apstrīd vadošajā iestādē.

(2) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(3) Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums. Atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi var apstrīdēt un pārsūdzēt arī atsevišķi no lēmuma, kurā ietverts nosacījums.

IV nodaļa

Strīdu par piešķirto fonda finansējumu risināšanas kārtība

19.pants. Strīdu risināšanas kārtība

Strīdus par piešķirto fonda finansējumu risina Administratīvā procesa likumā, Civilprocesa likumā un normatīvajos aktos par fonda projektiem neatbilstošu izdevumu atgūšanu noteiktajā kārtībā.

20.pants. Piešķirtā finansējuma atgūšana

(1) Lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu pieņem šā likuma 15.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja fonda finansējuma saņēmējs var būt administratīvā akta adresāts saskaņā ar šā likuma 16.panta otro daļu un pret viņu var vērst piespiedu izpildi.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā noteiktās finansējuma atgūšanas kārtības piemērošana nav lietderīga, kā arī gadījumos, kad piešķirtā finansējuma atgūšanai nav piemērojami šā likuma 15.panta ceturtās daļas un šā panta pirmās daļas nosacījumi, piešķirto finansējumu atgūst vai strīdu par finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu risina civiltiesiskā kārtībā.

(3) Ja fonda finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, piešķirto finansējumu atgūst vai strīdu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu vai izmaksāšanas turpināšanu risina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V nodaļa

Nobeiguma noteikumi

21.pants. Ierobežojumi fonda vadībā iesaistītajām personām

Personām, kuras pilda amata pienākumus fonda vadībā iesaistītajās institūcijās, komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumi, kā arī citi ierobežojumi un pienākumi noteikti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

22.pants. Tiesības iepazīties ar dokumentiem

(1) Fonda projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā fonda projekta iesnieguma izvērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(2) Fonda projekta iesniedzējam, iepazīstoties ar šā panta pirmajā daļā minētajiem materiāliem, netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtē vai ir vērtējušas fonda projekta iesniegumu, izņemot vērtēšanas komisijas locekļus. Informācija par vērtēšanas komisijas locekļiem ir pieejama šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

23.pants. Informācijas atklātība

(1) Fonda projekta iesniegums, fonda projekts, dokumenti, kas saistīti ar fonda projekta izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz to, ir ierobežotas pieejamības informācija.

(2) Par vispārpieejamu uzskata vismaz šādu informāciju:

1) fonda finansējuma saņēmējs (nosaukums un juridiskā adrese);

2) fonda projekta nosaukums;

3) piešķirtā fonda finansējuma apmērs;

4) plānošanas dokumentā paredzētā aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts fonda finansējums;

5) fonda projekta īstenošanas vieta;

6) kopsavilkums par fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc tam, kad stājies spēkā šā likuma 15.panta otrajā vai trešajā daļā minētais lēmums par fonda projekta iesniegumu.

(4) Netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtē vai ir vērtējušas fonda projekta iesniegumu, izņemot vērtēšanas komisijas locekļus. Informācija par vērtēšanas komisijas locekļiem ir pieejama šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

24.pants. Valsts nodeva, vēršoties tiesā

Vadošā iestāde, deleģētā iestāde, maksājumu iestāde, revīzijas iestāde un sertifikācijas iestāde, vēršoties tiesā par līgumstrīdu, valsts nodevu nemaksā.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.167 “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatpro­grammas 2007.—2013.gadam fondu īstenošanas, vadības, kontroles un uzraudzības kārtība”;

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 2.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 15.aprīlī
29.04.2009