Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2009.gada 7.aprīlī (prot. Nr.23 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 18.punktu.

2. Aizstāt 25.2 punkta pirmajā teikumā vārdus "ražošanas ēka" ar vārdiem un skaitli "ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2".

3. Papildināt noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Būvvalde pagarina plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu uz laiku, kas minēts šo noteikumu 35.1 punktā, ja būvvalde ir saņēmusi attiecīgu pasūtītāja iesniegumu. Būvvalde ir tiesīga atjaunot plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu uz laiku, kas minēts šo noteikumu 35.1 punktā, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums, nav mainījušies."

4. Papildināt 37.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ēkas fasādi" ar vārdiem "(izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu)".

5. Papildināt noteikumus ar 37.2 punktu šādā redakcijā:

"37.2 Būvniecības iesniegums-uzskaites karte un būvatļauja nav nepieciešama, veicot ēkas (kas nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis) fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu. Pasūtītājs šo noteikumu 3.2.1 apakšnodaļā noteiktajā kārtībā aizpilda ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti (2.2 pielikums) un papildus šo noteikumu 40.2 punktā minētajiem dokumentiem iesniedz būvvaldē:

37.2 1. atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi) un galvenos konstruktīvos mezglus;

37.2 2. būvdarbu organizācijas shēmu;

37.2 3. uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus, - apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, - līguma kopiju par būvuzraudzību, kā arī būvuzrauga un atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstus."

6. Izteikt 40.1 punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Viens eksemplārs paredzēts būvvaldei, pa vienam eksemplāram - pasūtītājam un atbildīgajam projektētājam."

7. Papildināt 40.2 7.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai renovācijai nav nepieciešama, ja attiecīgās pašvaldības būvvalde ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ir saskaņojusi un ievēro vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principus."

8. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Šo noteikumu 2. un 2.1 pielikuma 3.nodaļā minētās pieslēgšanās tehniskās prasības valsts un pašvaldību institūcijas un inženierkomunikāciju īpašnieki un 4.nodaļā minētās valsts institūcijas sagatavo un izsniedz 30 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Pieslēgšanās tehniskās prasības inženierkomunikāciju turētāji pasūtītājam izsniedz bez maksas."

9. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Būvvalde izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu kopā ar attiecīgās pašvaldības institūciju tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem (2. un 2.1 pielikuma 4.nodaļa) un šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem."

10. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Pieslēgšanās tehnisko prasību (pieslēgšanās inženierkomunikācijām, to šķērsošana) izsniedzējs (2. un 2.1 pielikuma 3.nodaļa) atbilstoši kompetencei nosaka konkrētas prasības būves pieslēgšanai inženierkomunikācijām. Inženierkomunikāciju īpašnieks tehniskajos noteikumos nosaka izdevumu apmēru par pieslēgšanos inženierkomunikācijām vai inženierkomunikāciju pilnveidošanu. Minēto izdevumu apmērs nedrīkst būt lielāks par tehnisko prasību izpildei nepieciešamajām izmaksām, kuras tieši saistītas ar īstenojamo projektu."

11. Papildināt noteikumus ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Būvvalde pieprasa pasūtītājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos.

43.2 Tāda veida būvēm, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības, būvvalde var pieprasīt pasūtītājam saņemt valsts aģentūrā "Sabiedrības veselības aģentūra" atbilstošos tehniskos un īpašos noteikumus. Šī prasība neattiecas uz viendzīvokļa mājām un to palīgēkām."

12. Papildināt 59.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Piemērojot investētāja būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos būvei noteiktās būtiskās prasības."

13. Aizstāt 63.punktā vārdus "nozares profesionālās savienības izsniegtu" ar vārdu "attiecīgu".

14. Aizstāt 70.1 punkta pirmajā teikumā vārdu "Būvprojektu" ar vārdiem "Būvprojekta risinājumu atbilstību tehniskajiem noteikumiem un būvnormatīvu prasībām".

15. Papildināt 71.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta visu daļu vispārīgo rādītāju lapas paraksta būvprojekta vadītājs."

16. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Skiču projektam ir šādas sastāvdaļas:

82.1. vispārīgā daļa:

82.1.1. būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie atzinumi;

82.1.2. paskaidrojuma raksts un vides pieejamības risinājumu apraksts;

82.2. būvprojekta rasējumu daļa:

82.2.1. vispārīgo rādītāju lapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvprojekta noformēšanu;

82.2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām;

82.2.3. savietoto projektējamo inženiertīklu shēma M 1:500 uz topo­grāfiskā uzmērījuma plāna;

82.2.4. būves, stāvu un jumta plāni;

82.2.5. raksturīgākie būves griezumi;

82.2.6. būves fasāžu risinājumi;

82.2.7. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma un zemes gabala labiekārtošanas risinājuma plāns;

82.2.8. teritorijas vertikālā plānojuma shēma;

82.2.9. ja paredzēta būvniecība un (vai) būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, - konkrēts sadalījums pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību;

82.2.10. citi materiāli atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktajām prasībām."

17. Svītrot 83.2. un 83.3.apakšpunktu.

18. Papildināt 89.1.3.apakšpunktu aiz vārda "klasifikācijai" ar vārdiem "kā arī ar vides pieejamības risinājumiem".

19. Papildināt noteikumus ar 89.2.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"89.2.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;".

20. Papildināt noteikumus ar 89.3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.3.10. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;".

21. Papildināt noteikumus ar 89.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"89.8. energoefektivitātes aprēķins, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums."

22. Papildināt 92.punktu aiz vārda "noturība" ar vārdiem "energoefektivitāte un".

23. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

"95. Ja pieslēgšanās tehniskās prasības vai tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no pieslēgšanās tehniskajām prasībām vai tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem saskaņojamas laikus projektēšanas gaitā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus. Par pieslēgšanās tehnisko prasību atkāpju saskaņošanu attiecīgās institūcijas var iekasēt samaksu."

24. Papildināt noteikumus ar 99.3 punktu šādā redakcijā:

"99.3 Šo noteikumu 99.1 punktā minētajos gadījumos būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu nefinansē valsts, pašvaldība, starptautiska finanšu institūcija vai Eiropas Savienība, ekspertīzi veic tehniskā projekta arhitektūras daļai un būvkonstrukciju sadaļai, kā arī Ugunsdrošības pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām."

25. Papildināt 106.punktu aiz vārda "izdarīt" ar vārdiem "akcepta derīguma termiņā vai".

26. Papildināt 107.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "saskaņo ar" ar vārdu "konkrēto".

27. Papildināt 110.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvvalde pagarina akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņu uz diviem gadiem, ja būvvaldē ir saņemts attiecīgs pasūtītāja iesniegums."

28. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

"111. Ja beidzies akceptēta būvprojekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta saskaņā ar šo noteikumu 120.punktu, būvprojektu atkārtoti akceptē būvvaldē un saskaņo būvvaldes norādītajās institūcijās vai citās institūcijās -būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu."

29. Papildināt noteikumus ar 116.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.3.1 zemes transformācijas atļauju, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes transformācija;".

30. Izteikt 116.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.6. būvdarbu žurnālu. Būvniecības likuma 6.pantā minētajām būvēm būvdarbu žurnāla formu un saturu var noteikt attiecīgā institūcija;".

31. Svītrot 120.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vai ar atkāpēm no atbilstoši šo noteikumu 138.punktam saskaņota darbu veikšanas projekta".

32. Papildināt 159.1.apakšpunktu aiz vārda "veikta" ar vārdiem "pilnīgi vai daļēji".

33. Papildināt noteikumus ar 188.punktu šādā redakcijā:

"188. Noteikumu 43.2 punkts ir spēkā līdz 2009.gada 1.augustam."

34. Papildināt 1.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

35. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

 

Pielikumi Word formātā

"2.pielikums

Ministru kabineta

1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

01.JPG (83775 bytes)

02.JPG (119034 bytes)

03.JPG (63412 bytes)

04.JPG (80548 bytes)

 

36. Izteikt 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums

Ministru kabineta

1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

201.JPG (69066 bytes)

202.JPG (122778 bytes)

203.JPG (63157 bytes)

 

37. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums

Ministru kabineta

1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

301.JPG (28237 bytes)

302.JPG (82416 bytes)

303.JPG (49608 bytes)

304.JPG (75412 bytes)

305.JPG (57387 bytes)

 

38. Papildināt 3. un 4.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

39. 5.pielikumā:

39.1. papildināt pielikumu pirms būvatļaujas saņēmēja apliecinājumam paredzētās vietas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" ("Z.v.") un "datums", kā arī būvatļaujas saņēmēja apliecinājumu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

39.2. papildināt pielikumu aiz būvatļaujas saņēmēja apliecinājumam paredzētās vietas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

39.3. aizstāt pielikuma otrajā atsaucē skaitli "250" ar skaitli "400".

40. 6.pielikumā:

40.1. papildināt pielikumu pirms dienesta atzīmei paredzētās vietas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" un dienesta atzīmi par to, ka saistību raksts reģistrēts, neaizpilda ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

40.2. papildināt pielikumu aiz dienesta atzīmei paredzētās vietas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "atbildīgās personas paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

41. Papildināt 7. un 8.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

42. 10.pielikumā:

42.1. papildināt pielikumu aiz 14.punkta ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums", kā arī šā pielikuma 15., 16. un 17.punktu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

42.2. papildināt pielikumu aiz 16.punkta ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums", kā arī šā pielikuma 17.punktu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

42.3. papildināt pielikumu aiz 17.punkta ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

43. Papildināt 11. un 12.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā - iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.aprīli.

10.04.2009